7 min. čítania 6. marca 2023
Obrázok znázorňujúci ľudský prst, ktorý stláča tlačidlo dotykovej obrazovky

Technológie ako hnacia sila rastu

7 min. čítania 6. marca 2023

Podnikateľské subjekty v snahe zvládnuť úskalia súčasného obdobia neistoty a nestability investujú do nových digitálnych schopností.

V skratke

 • Súkromné podniky pracujú na budovaní kultúry založenej na dátach, zavádzajú analytické nástroje a vybavujú svojich ľudí digitálnymi zručnosťami.
 • Technologické plány sú motivované potrebou zlepšiť skúsenosti zákazníkov aj zamestnancov, zvýšiť efektívnosť ekosystému a posilniť odolnosť organizácie.
 • Najúspešnejšie technologické transformácie sa sústreďujú na ľudí a zároveň umožňujú rýchle zavádzanie technológií a rozsiahle inovácie.

Technológie budú v tomto roku primárnou oblasťou záujmu súkromných podnikov na ich ceste k rastu v prostredí, pre ktoré budú pravdepodobne aj naďalej príznačné náročné ekonomické a geopolitické výzvy. Podľa najnovšieho prieskumu EY CEO Outlook Pulse takmer tri štvrtiny (74 %) CEOs súkromných spoločností plánujú zvýšiť digitálne a technologické kapacity vo svojich organizáciách. Navyše je v ich prípade pravdepodobnejšie, že na rozdiel od svojich partnerov z nesúkromnej sféry zvýšia objem investícií do technológií – z prieskumu vyplynulo, že len 63 % nesúkromných spoločností má v pláne urýchliť svoje výdavky na technológie. 

EY CEO Outlook Pulse

74 %

CEOs súkromných spoločností plánuje zvýšiť digitálne a technologické kapacity vo svojich organizáciách

Tím EY Private vykonal analýzu viac než 1 000 strategických rastových plánov, ktoré vypracovali lídri súkromných spoločností z celého sveta. Jej výsledkom je nasledujúcich päť tém súvisiacich s technológiami, na ktoré by sa mali podnikateľské subjekty usilujúce sa o rast zamerať a zaradiť ich medzi svoje hlavné priority:

1. Zlepšenie schopností v oblasti dátových analýz a budovanie kultúry založenej na dátach

Dáta sú pre súkromné podniky mimoriadne dôležité. V skutočnosti ich mnohé súkromné podniky považujú za „novú zlatú komoditu“. Dáta predstavujú relevantné informácie v reálnom čase, vďaka ktorým sú súkromné podniky schopné prijímať lepšie obchodné a strategické rozhodnutia, účinnejšie riadiť svoje prevádzkové činnosti a efektívnejšie slúžiť svojim zákazníkom. Umožňujú im aj analyzovať doterajšiu výkonnosť a fundovane predpovedať budúce trendy. 

Ako príklad možno uviesť nemeckú spoločnosť Otto, ktorá pôsobí v oblasti elektronického maloobchodu. Táto spoločnosť dlhodobo hľadá spôsoby, ako znížiť objem vrátených výrobkov a nepredaných zásob. Na analýzu historických transakcií, ktoré by jej umožnili presnejšie predpovedať budúce objednávky a automaticky stanovovať svoje potreby v oblasti obstarávania od nezávislých dodávateľov, použila kombináciu umelej inteligencie a analytických nástrojov. Výsledkom bolo, že výrobky sa doručili rýchlejšie (okrem toho sa skrátil čas potrebný na prehodnotenie objednávok so zákazníkmi), znížil sa počet vrátených výrobkov o viac než dva milióny kusov ročne a nadbytočné zásoby klesli o pätinu. 

Súkromné podniky si čoraz viac uvedomujú hodnotu dát, zameriavajú sa preto na zlepšenie svojich schopností rýchlo získavať, uchovávať, analyzovať a využívať interné aj externé dáta. Veľký dôraz sa pripisuje prijímaniu analytických nástrojov fungujúcich v reálnom čase a prediktívnych analytických nástrojov, ktoré súkromným podnikom umožňujú jednak sledovať správanie a potreby zákazníkov a jednak zlepšovať obchodné rozhodovanie. Aby nepretržite disponovali internými a externými dátami vysokej kvality, zavádzajú nové procesy v oblasti riadenia podnikových dát (EDM – Enterprise Data Management) a kvality dát alebo zlepšujú svoje existujúce procesy. Ďalšou kľúčovou oblasťou záujmu je vývoj a zdokonaľovanie procesov správy dát tak, aby sa dáta dali používať, zabezpečiť a zdieľať v rámci organizácie, no stále spĺňali právne predpisy týkajúce sa ich ochrany. 

2. Vypracovanie a implementácia potrebného technologického plánu

Technologický plán predstavuje plánovací harmonogram zavádzania technológií, ktorý podporuje podnik pri plnení jeho cieľov počas určitého časového obdobia. Z prieskumu, ktorý uskutočnil tím EY Private, vyplýva, že na technologické plány dnešných súkromných podnikov majú silný vplyv štyri kľúčové faktory: 

Túžba po efektívnejšej interakcii  

Jedným z faktorov, ktoré majú silný vplyv na technologický plán, je snaha poskytovať zákazníkom, zamestnancom a ďalším zainteresovaným subjektom kvalitnejšie a diferencované digitálne skúsenosti. Napríklad skupina Rohlik, pôsobiaca v oblasti elektronického maloobchodu so sídlom v Českej republike, využíva svoje jedinečné schopnosti v oblasti dátových analýz, strojového učenia a umelej inteligencie na to, aby ponúkla 60-minútové dodacie lehoty, resp. naplánovala doručenie vo veľmi presných 15-minútových časových intervaloch. Navyše prináša vysoko personalizovanú ponuku výrobkov a ceny stanovuje v reálnom čase. Prostredníctvom programu skupiny Rohlik s názvom Small Products & Suppliers a jej sofistikovaného logistického reťazca založeného na technológiách a dátach sa teraz potraviny dostávajú k zákazníkom do šiestich hodín od zberu, čo v prípade tradičných maloobchodov trvá aj niekoľko dní. Hlavné faktory, ktoré skupinu Rohlik odlišujú z hľadiska technológií od ostatných, sa zaslúžili o jej úžasné skóre NPS (Net Promoter Score) na úrovni 70+ a 50 % medziročný rast, pričom v roku 2021 získala postavenie bieleho jednorožca.

Náročné ekonomické podmienky 

Zoči-voči problémom, ako sú zvýšené náklady na energie, narušenie dodávateľského reťazca a rastúca miera inflácie, podniky zavádzajú technológie s cieľom stať sa odolnejšími a agilnejšími, znížiť svoje náklady a dosiahnuť vyššiu úroveň produktivity a efektívnosti. Napríklad letisko Haneda v japonskom Tokiu bolo jedným z prvých letísk na svete, ktoré prostredníctvom svojich autonómnych invalidných vozíkov pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou pilotne predstavilo a zaviedlo tzv. asistenčné technológie. Invalidné vozíky si možno privolať pomocou aplikácie, do ktorej potom možno zadať cieľové miesto, ako je napríklad číslo brány, ku ktorej vás následne invalidný vozík odvezie bez potreby akejkoľvek ďalšej asistencie. Letisko Haneda pôvodne začalo túto technológiu zavádzať počas pandémie covid-19, aby vyriešilo problém obmedzenia sociálneho kontaktu medzi cestujúcim a asistentom, no rýchlo zistilo, že vďaka rýchlejšej dopravnej službe sa zlepšujú aj skúsenosti cestujúcich. Nemenej dôležité je, že sa výrazne zvýšila efektívnosť letiska. Ako ďalšiu službu letisko neskôr zaviedlo autonómne autobusy na prepravu cestujúcich k lietadlám a naopak, z lietadiel do príletových hál a nedávnou novinkou, vďaka ktorej sa ešte viac zvýšili efektívnosť, produktivita a agilita letiska, sú autonómne ťažné traktory na prepravu nákladu.

Účasť na ekosystéme

Keďže prijímanie ekosystémového prístupu vo všetkých priemyselných odvetviach rýchlo napreduje, zvyšuje sa objem investícií, ktorých cieľom je riešiť kľúčové technologické výzvy a tým zabezpečiť úspešné fungovanie jednotlivých ekosystémov.

CEO Imperative

91 %

opýtaných CEOs súhlasilo, že ekosystémy zvyšujú odolnosť ich podnikov

Celkovo 91 % CEOs, ktorí sa zúčastnili na prieskume tímov EY pre publikáciu The CEO Imperative: How mastering ecosystems transforms performance , súhlasilo, že ekosystémy zvyšujú odolnosť ich podnikov. Napriek tomu sa v súvislosti s ekosystémami vynárajú ďalšie kľúčové výzvy, napr. integrácia dát, interoperabilita, existencia jednej spoločnej cloudovej platformy či kybernetická bezpečnosť, ktoré budú vyžadovať dodatočné investície do technológií.

Preukázať silu technológie v oblasti ekosystémov sa podarilo spoločnosti Aleph, ktorá poskytuje služby v oblasti digitálnej reklamy so sídlom v Argentíne a Spojených arabských emirátoch. Táto spoločnosť založila na vlastnom ekosystéme celý svoj obchodný model. Prostredníctvom svojich „lokalizovaných technologických riešení“ spája spoločnosť Aleph tisíce inzerentov vo viac než 90 krajinách, a to najmä v rozvojových krajinách. Vďaka mediálnym platformám ako Facebook, Instagram a Twitter majú títo inzerenti dosah na tri miliardy spotrebiteľov. Pokiaľ ide o mediálnych partnerov tejto spoločnosti, tí majú prístup k výdavkom na reklamu v krajinách, ktoré sú ťažšie dostupné. Technologická infraštruktúra spoločnosti Aleph preto zahŕňa riešenia pre reklamné kampane, služby svojpomocne vybudovaného internetového obchodu a cezhraničné úverové a platobné riešenia, ktoré tvoria most medzi podnikateľmi na nedostatočne pokrytých trhoch, mediálnymi partnermi z celého sveta a ich veľkou základňou spotrebiteľov. 

Disruptívne zmeny v obchodných modeloch 

Čoraz viac podnikateľov hľadá spôsoby, ako by mohli využiť technológie na to, aby spochybnili svoje existujúce obchodné modely a umožnili vznik nových. Robia to s úmyslom dosiahnuť ďalší rast a stať sa prvou lastovičkou, ktorá by prevratným spôsobom zmenila celý model ich priemyselného odvetvia.  Spoločnosť McCormick zo Spojených štátov, ktorá už storočie pôsobí v oblasti výroby korenia, použila analytickú platformu na prelomovú zmenu koreninového priemyslu. Zoči-voči nasýteným trhom v rámci celého odvetvia spojila spoločnosť McCormick svoje silné stránky vo výrobe prvotriednych korenín s veľkými dátami a analytickými nástrojmi, aby vytvorila jedinečnú digitálnu platformu pre recepty, ktorá rozumie chutiam zákazníkom a ponúka im personalizované recepty. Vďaka tejto investícii predaj do niekoľkých dní po spustení platformy stúpol o 5 % – čo je mimoriadne vysoké číslo pre vyzretú produktovú kategóriu, ako sú koreniny.

3. Posilnená kybernetická bezpečnosť a riadenie technologických rizík

Kybernetické hrozby sú pre spoločnosti neustálou a stále rastúcou hrozbou najmä preto, že v dôsledku čoraz bežnejšej práce na diaľku vznikajú nové platformy a procesy, ktoré útočníci môžu zneužiť. Dôležitosť kybernetickej bezpečnosti stúpla v dôsledku jednak snahy podnikateľských subjektov zhromažďovať a zhodnocovať dáta ako „novú zlatú komoditu“ a jednak prísnejších predpisov v oblasti správy dát. V prieskume EY CEO Outlook Pulse bolo riziko v oblasti kybernetickej bezpečnosti zaradené medzi najväčšie riziká pre podniky hneď po rizikách ako narušenie dodávateľského reťazca, geopolitické napätie, klimatická zmena a inflácia, čím sa kybernetická bezpečnosť dostala na popredné miesto agendy správnych rád mnohých súkromných podnikov.

V boji proti kybernetickým rizikám sa súkromné podniky prioritne sústreďujú na bezpečnosť a ochranu údajov a digitálnych aktív, ako aj na ďalšie technologické faktory umožňujúce rast podnikania. Aby zabezpečili súlad s právnymi predpismi o ochrane údajov, skúmajú možnosti prístupu k údajom a ich zdieľania, a to v rámci aj mimo organizácie. Investujú aj do odborných znalostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti, či už budovaním vlastného interného tímu, alebo prizvaním externého odborníka od špecializovaného poskytovateľa. 

Pokiaľ ide o riadenie rizík a podporu strednodobej až dlhodobej bezpečnosti, súkromné podniky sa primárne zaujímajú o to, ako by mohli posilniť kultúru bezpečnosti v rámci celého podniku. K tomu patrí správne nastavenie „tone at the top“, aby vedenie firmy šlo zamestnancom príkladom z hľadiska zodpovednosti, ďalej začlenenie kybernetickej bezpečnosti medzi kľúčové zložky celkovej stratégie spoločnosti v oblasti riadenia rizík, investovanie do najmodernejšej bezpečnostnej architektúry, ako aj definovanie postupov na zníženie dôsledkov vyplývajúcich z narušenia bezpečnosti. Okrem toho súkromné podniky prioritne vykonávajú systematickú analýzu technologických rizík, a to na úrovni ľudských zdrojov, procesov, systémov a organizačnej štruktúry, aby sa vedeli v prípade potreby aktívne brániť. 

Rastie aj počet spoločností, ktoré zámerne narúšajú svoje vlastné IT systémy v snahe identifikovať slabé miesta a zlepšiť celkové riadenie technologických rizík. Jedným z príkladov je spoločnosť Tesla, ktorá pozvala hackerov, aby sa za peňažnú odmenu pokúsili narušiť bezpečnosť jej vozidiel. Po identifikovaní narušenia sa bezpečnosť vozidla automaticky opraví presne tam, kde je to potrebné. Spoločnosť Tesla tak profituje z toho, že nemusí riešiť finančne nákladné stiahnutia vozidiel z trhu či negatívnu publicitu a zároveň sa zvyšuje dôvera zákazníka v jej produkty. 

4. Budovanie správnych digitálnych schopností a zručností

Ďalšou kľúčovou prioritou pre súkromné podniky je posilniť svoje digitálne schopnosti náborom nových talentovaných ľudí. Pokiaľ ide o existujúcich zamestnancov, tých plánujú vybaviť súborom zručností, ktoré im umožnia využívať nové technológie na podporu rastu a inovácií. 

EY CEO Outlook Pulse

65 %

súkromných podnikov preškoľuje a zvyšuje kvalifikáciu svojej pracovnej sily, aby mohla pracovať s novými technológiami

Z prieskumu EY CEO Outlook vyplynulo, že 65 % súkromných podnikov preškoľuje a zvyšuje kvalifikáciu svojej pracovnej sily, aby mohla pracovať s novými technológiami. Okrem toho viac než polovica respondentov (60 %) investuje primárne do inovácií a výskumu a vývoja, keďže nové technológie chce prijať a nasadiť agilným spôsobom. Napríklad spoločnosť Open Bionics so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorá vyrába protetické ramená pre ľudí po amputácii, využila design thinking a 3D tlač na vytvorenie umelých končatín, ktoré sú pre deti atraktívne a na trhu známe pod názvom „Hero arm“. Z rozhovorov s rodičmi sa zistilo, že mladí ľudia po amputácii nechceli používať umelé končatiny, pretože sa obávali možnej šikany či stigmatizácii zo strany rovesníkov. Ďalšie obavy vyvolávala cena a hmotnosť protéz. S cieľom vyriešiť tieto problémy spoločnosť pomocou technológií 3D tlačiarní vyvinula rameno, ktoré je vizuálne atraktívne, funkčné, ľahké a navyše aj o 50 % lacnejšie ako podobné produkty.

V súkromných podnikoch sa čoraz väčší význam prisudzuje funkcii technického riaditeľa (Chief Financial Officer), ktorý je poverený mnohými komplexnými úlohami. Tie často zahŕňajú optimalizáciu produktov a procesov, ovplyvňovanie zákazníckej skúsenosti a zmierňovanie obchodných rizík. Narastá aj počet transformačných programov, ktorých cieľom je spraviť z IT funkcie strategického partnera pre najvyššie podnikové vedenie. V rámci týchto transformačných programov sa vykonáva posúdenie požadovaných schopností IT funkcie, a ak nie sú postačujúce, prizývajú sa externí partneri disponujúci dodatočnými špecializovanými zručnosťami.

Sedem hnacích síl rastu podľa EY<br>

Sedem hnacích síl rastu podľa EY

S využitím bohatých poznatkov niekoľko tisíc odolných, rýchlo rastúcich podnikov – vrátane víťazov súťaže EY Podnikateľ roka (EY Entrepreneur of the Year™) – predstavujeme sedem hnacích síl rastu podľa EY. Ide o osvedčený, testovaný a dôveryhodný rámec, ktorý vám umožní pozrieť sa na svoju stratégiu z rôznych uhlov, aby ste chránili, budovali a transformovali svoj podnik, a tým mu pomáhali ďalej rásť.

5. Podpora digitálnych inovácií a experimentovania 

Súkromné podniky sa v snahe o dosahovanie rastu zameriavajú najmä na podporu digitálnych inovácií a experimentovania – a to v rámci celej organizácie. Hoci už ťažia zo svojho podnikateľského ducha, v rámci agendy digitálnych inovácií musia dbať aj na rozvíjanie agilnej kultúry, ktorá je založená na dátach a dáva priestor na experimentovanie. Pracovníkov, ktorí pristupujú k experimentovaniu analyticky, odmeňujú. Napríklad softvérová spoločnosť Adobe so sídlom v Spojených štátoch iniciovala jedinečný inovačný program s názvom „Kickbox“. Cieľom programu bolo motivovať mladších zamestnancov, aby prichádzali s netradičnými novými nápadmi. Bez akýchkoľvek vopred stanovených kvalifikačných predpokladov na inováciu sa nové nápady vždy vopred schvaľujú s rozpočtom 1 000 USD, ktorý je určený na vytvorenie prototypov. Zamestnanci smú finančné prostriedky využívať podľa vlastného uváženia a nie sú zaťažovaní žiadnymi prísnymi pravidlami či požiadavkami na predkladanie správ o dosiahnutom pokroku. Spoločnosť Adobe vyčleňuje na tento program časť svojho ročného rozpočtu na inovácie. Vďaka tomuto programu sa spoločnosti Adobe podarilo dosiahnuť ďalšie úspechy, medzi ktoré patrí spustenie služby Creative Cloud Libraries, akvizícia, ako aj vývoj viacerých nových nástrojov a zdokonalenie funkcionality existujúcich produktov.

Humans@center, Technology@speed, Innovation@scale

Všetkých päť vyššie uvedených priorít v oblasti technológií je pre súkromné podniky skutočne dôležitých. Tímy EY však zistili, že spoločnosti, ktoré tvoria exponenciálnu hodnotu, nepristupujú k týmto prioritám jednotlivo, ale skôr ako k súčasti väčšieho technologického transformačného programu. 

Popredné organizácie si tiež uvedomujú, že prijímanie nových technológií nikdy nebude jednorazovou záležitosťou. Vyžaduje si to inovačnú „silu“ či hlavný motor, ktorý sa nachádza v samom srdci podniku. Chápu, že ich experimentovanie nie je len dodatočnou aktivitou. Prevláda v nich hlboko zakorenený záväzok k inováciám, ktorý ich poháňa, aby zmysluplne prispievali k zmene svojho podniku. Výsledkom je, že celý podnik napreduje a prispôsobuje sa rýchlejšie. Inovácie sa pre nich stali neoddeliteľnou súčasťou fungovania spoločnosti a predstavujú udržateľný zdroj technologických zmien.

Súkromné podniky, ktoré sa sústreďujú na ľudí, nasadzujú technológie rýchlym tempom a zavádzajú rozsiahle inovácie, budú pripravené a schopné vytvárať exponenciálnu hodnotu prostredníctvom svojich technologických transformačných programov. Budú tiež rozvíjať digitálne a technologické schopnosti, ktoré im zabezpečia trvalú výhodu na trhu a umožnia úspešné zvládať aj tie najnáročnejšie časy. 

 • Podnet na zamyslenie – 10 kľúčových otázok

  V tejto časti uvádzame 10 otázok na zamyslenie pre lídrov súkromných podnikov. Mali by si ich položiť v čase, keď budú pripravovať svoju novú technologickú stratégiu, v ktorej technológie budú jednou z hlavných síl rastu ich podniku: 

  • Mal by váš podnik patriť medzi tie, ktoré zavádzajú prevratné zmeny, alebo medzi tie, ktoré budú musieť týmto zmenám čeliť?
  • Podporujú technológie vašu stratégiu alebo ju, naopak, spomaľujú?
  • Má vaša organizácia jasný technologický plán na najbližšie roky?
  • Cítite sa dnes dostatočne agilne, pokiaľ ide o prijímanie nových technológií?
  • Máte pocit, že vo vašej organizácii existuje kultúra založená na dátach?
  • Ako by vás spolupráca v rámci ekosystémov mohla podporiť pri plnení vašich technologických ambícií?
  • Viete, aké sú vaše najdôležitejšie digitálne aktíva? Ak áno, sú dostatočne zabezpečené?
  • Podporujete vo vašom podniku digitálne inovácie a experimentovanie? A súhlasili by s vašou odpoveďou aj vaši zamestnanci?
  • Majú vaši zamestnanci a zainteresované strany pocit, že sú stredobodom vašich technologických transformácií?
  • Je vaša IT funkcia v súčasnosti efektívnym strategickým partnerom pre najvyššie podnikové vedenie?

Zhrnutie

Aby súkromné podniky stimulovali skutočne udržateľný rast, musia vynaložiť veľké a komplexné úsilie, ktoré sa sústredí na niekoľko kľúčových oblastí. Okrem technológií je dôležité zamerať sa aj na ľudí, prevádzkové činnosti, zákazníkov, financie, transakcie a aliancie, ako aj riziká. Prostredníctvom nášho výskumu a spolupráce s poprednými súkromnými podnikmi sme zistili, že skutočne udržateľný rast spoločnosti možno dosiahnuť posúdením úrovne jej zrelosti z hľadiska uvedených siedmich hnacích síl rastu.

O tomto článku

 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)