5 min. čítania 29. mája 2019
Dav tlieskajúcich rúk vo vzduchu

Ako zlepšiť svoju stratégiu rastu využívaním údajov a technológií

5 min. čítania 29. mája 2019
Related topics Stratégie a transakcie

Údaje sa môžu javiť rozporuplne. Na jednej strane nám dávajú do rúk moc a na druhej strane nás obmedzujú. Uplatňovaním technologických riešení spolu s ľudskými poznatkami sa môžeme dopracovať k transformačným stratégiám.

Údaje sú požehnaním a zároveň kliatbou. Môžu byť katalyzátorom rastu a zároveň prekážkou pri prijímaní rozhodnutí. Predstavte si takúto situáciu: riadite spoločnosť pôsobiacu v sektore maloobchodu, ktorá na bežnom trhu vykazuje dobré výsledky. Vo vašom priemyselnom sektore však čoraz častejšie pozorujete, že vaši konkurenti inovujú novými a nekonvenčnými spôsobmi, pretože sledujú meniace sa zvyky spotrebiteľa. Hráči, ktorí kedysi pôsobili na susednom území, si teraz zriaďujú obchod doslova na vašom dvore. Ako zareagujete a aké poznatky vo forme údajov budete potrebovať pre svoje ďalšie strategické kroky? Disponujete informáciami, ktoré potrebujete na získanie týchto poznatkov alebo potrebujete ďalšie?

Dátové prostredie je jednoducho obrovské. Generovanie údajov prebieha ohromujúcou rýchlosťou a nevykazuje žiadne známky spomalenia. Odhaduje sa, že každý deň sa vytvorí 2,5 trilióna bajtov údajov. Ak sa na to pozrieme v širších súvislostiach, množstvo údajov nachádzajúcich sa vo všetkých knihách na našej planéte predstavuje len 6 % celého množstva doteraz vygenerovaných údajov.

Ak chcú spoločnosti na trhu zaujať vedúce postavenie, je nevyhnutné, aby sa vzhľadom na tempo disruptívnych zmien transformovali oveľa rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Keďže tradičné vnútropodnikové investičné stratégie nie vždy prinášajú „veľa peňazí za málo muziky“, čoraz viac spoločností zvažuje skôr kúpu, než by mali stavať či budovať ďalšie kapacity. Budú teda dnešné spoločnosti naďalej investovať do organického rastu, ktorý môže byť pomalší, alebo pôjdu cestou inovácií, ktoré sú pre ne nevyhnutné na urýchlenie rastu? Väčšina spoločností (74 % respondentov v prieskume EY) sa v súčasnosti rozhodla ísť cestou neorganického rastu, a to prostredníctvom fúzií a akvizícií, spoločných podnikov, partnerstiev alebo aliancií.

Údaje sa generujú nepretržite. Spoločnosti môžu byť touto lavínou údajov doslova zaplavené. Napriek tomu nám v nedávnom prieskume 41 % finančných riaditeľov prezradilo, že práve nedostatok údajov je primárnou prekážkou optimálnej alokácie kapitálu. To jasne naznačuje, že spoločnosti majú pred sebou ešte stále veľa práce, ak chcú disponovať správnymi údajmi, ktoré podporia ich strategické rozhodnutia.

Medzičasom sa spoločnostiam s proaktívnym prístupom darí získavať konkurenčnú výhodu tým, že sa učia, ako môžu zhromažďovať, analyzovať a interpretovať údaje a potom takto získané informácie uplatňovať vo svojej stratégii rastu. Tieto spoločnosti sú však skôr výnimkou ako bežným javom. Ako teda môže viac spoločností podporiť svoje stratégie rastu dôsledným uplatňovaním technológií?

Prepájanie technologických riešení s očakávaniami klientov

S rastúcim objemom a tempom disruptívnych zmien narastá aj potreba stratégie rýchlejšej transformácie podniku. To, že sú fúzie a akvizície bežnou voľbou, už vieme, no treba uviesť, že ony samy prechádzajú transformáciou, keďže spoločnosti od obchodníkov očakávajú, že budú používať rad najmodernejších technológií, aby pomohli zvýšiť efektivitu a prinášať hodnoty počas nasledujúcich fáz, sprevádzajúcich celý životný cyklus fúzií a akvizícií:

  • Fáza prípravy  stratégie – zabezpečenie neorganického rastu účinnou a včasnou identifikáciou obchodných cieľov, s ktorými spoločnosti buď chcú uzatvoriť partnerstvo, alebo do ktorých chcú investovať, či ktoré chcú získať.
  • Fáza zhodnotenia  transakcie (due diligence) – získavanie dôkladnejších poznatkov a zabezpečovanie svojho lepšieho postavenia na vyhodnotenie cieľového subjektu a vyjednávanie dohody;
  • Fáza  realizácie – poskytovanie služieb vzhľadom na príslušnú stratégiu fúzie či akvizície.

Tímy transakčného poradenstva EY vyvinuli súbor nástrojov EY Connected Capital Technologies, ktorý sa cielene a konkrétne zameriava na každú fázu životného cyklu fúzií a akvizícií a ktorý našim klientom umožňuje, aby si poradili so súčasnou lavínou údajov. Jeho prednosťou je, že umožňuje prijímať a spracúvať údaje, ako aj uplatňovať dátové analýzy a umelú inteligenciu s cieľom extrahovať použiteľné dátové body, ktoré klientom pomáhajú reálne plniť ich strategické ciele. Pozrime sa, ako možno uvedené technologické riešenie uplatniť v prípade front-end riešení stratégie životného cyklu fúzií a akvizícií.

Lepšie poznatky pre lepší strategický rast

Ak chcete disponovať optimálnou stratégiou rastu, musíte v plnej miere rozumieť ekosystémom, v ktorých pôsobíte. Žiadny podnik už nepôsobí len v jednom ekosystéme. Musí tiež zohľadňovať ekosystémy dodávateľov (a dodávateľov svojich dodávateľov) a zákazníkov (a zákazníkov svojich zákazníkov). Tie spoločnosti, ktoré si  osvoja správne zmýšľanie zohľadňujúce fungovanie jednotlivých ekosystémov, majú najlepšie predpoklady, že uspejú v tejto transformačnej ére.

Nebude to ľahká úloha. Napríklad na pochopenie len troch ekosystémov spoluinvestujúcich subjektov do cieľovej spoločnosti je niekedy potrebné preskúmať celý rad ďalších spoločností. Skutočnú prehľadnosť v tomto smere možno dosiahnuť iba uplatňovaním technológií a prístupu založeného na „big data“.

Jedným zo silných nástrojov z balíka technologických riešení  Connected Capital Technologies  je EY Embryonic, ktorý bol vyvinutý, aby pomáhal klientom definovať neorganickú stratégiu rýchleho rastu prostredníctvom fúzií a akvizícií, ako aj partnerstiev. Ponúka jednotný globálny pohľad na podnikateľské prostredie vo verejných, súkromných a začínajúcich spoločnostiach. Tým, že tento nástroj prijíma milióny údajových bodov zo štruktúrovaných a neštruktúrovaných záznamov verejných a súkromných spoločností, novinových článkov, patentových údajov či z obsahu na sociálnych sieťach, umožňuje zviditeľňovať ekosystémy v reálnom čase. Milióny transakcií za posledných 20 rokov – vrátanie fúzií, akvizícií, spoločných podnikov, investícií, partnerstiev a strategických aliancií – mapujú vzťahy medzi tradičnými a inovatívnymi spoločnosťami, čo následne umožňuje získavať jedinečné poznatky o stratégiách jednotlivých spoločností, prijímaní nových rozvíjajúcich sa technológií a konvergencii jednotlivých priemyselných odvetví.

Teraz sa ešte vráťme k fiktívnej maloobchodnej spoločnosti, ktorú sme spomenuli v úvode. Predstavte si, že je to vaša spoločnosť a že ste sa rozhodli použiť nástroj EY Embryonic, aby vám poskytol komplexný pohľad na ekosystémy, v ktorých vy a celý váš hodnotový reťazec pôsobíte. Pozorujete, že vaši konkurenti výraznejšie investujú do startupových technologických firiem a vytvárajú silnejšie aliancie s partnermi v oblasti infraštruktúry. Možno im ide o to, aby získali náskok v oblasti nových platobných systémov, ktoré lepšie reagujú na životné štýly ich zákazníkov, alebo aby sa zapojili do inovatívnych platformových technológií pre vzťahy so zákazníkmi. Vy však teraz vďaka používaniu nástroja EY Embryonic získavate výhodu v tom, že vidíte, kde sú „horúce miesta“ príslušnej investície či divestície a kam smerujú tieto inteligentné peniaze. Získavate tak poznatky nevyhnutné na vyhľadávanie potenciálnych akvizičných cieľov, vďaka ktorým svojich konkurentov o pár krokov predbehnete a budete s nimi vedieť súťažiť.

Jedným zo silných nástrojov z balíka technologických riešení Connected Capital Technologies je EY Embryonic, ktorý bol vyvinutý, aby pomáhal klientom definovať neorganickú stratégiu rýchleho rastu prostredníctvom fúzií a akvizícií, ako aj partnerstiev.  Ponúka jednotný globálny pohľad– na podnikateľské prostredie vo verejných, súkromných a začínajúcich spoločnostiach.

Agilný prístup, ktorý je šitý na mieru a založený na spolupráci, je alfou a omegou úspechu

Tieto nové technológie zvyšujú agilnosť. Na oddelení transakčného poradenstva EY nevyvíjame ťažkopádne systémy typu back-end, ako je napr. ERP. Práve naopak, vytvárame veľmi agilné, na mieru šité riešenia, ktoré vyvíjame v spolupráci s našimi klientmi a prispôsobujeme ich potrebám.

Sme presvedčení, že údaje by mali byť cestou k riešeniu a nie sa stať problémom, inými slovami, mali by byť požehnaním, nie kliatbou. Posúďte napríklad túto informáciu – z odhadovaných 2,5 trilióna bajtov údajov, ktoré sa vytvárajú každý deň, sa analyzuje a v plnej miere využíva len menej ako 1 %. Ak by sa vášmu podniku podarilo odomknúť len o niekoľko percent viac z týchto cenných údajov. Teraz si predstavte tie nekonečné možnosti.

Odborníci v EY maximálne využívajú možnosti súboru nástrojov Connected Capital Technologies, aby spoločnostiam pomáhali transformovať ich údaje na využiteľné strategické poznatky. Poznatky, ktorých zdrojom sú údaje, ktoré poháňajú technológie a ktoré podnecujú ľudia.

Zhrnutie

V dôsledku rýchleho tempa zmien sú údaje všadeprítomné a ich množstvo rýchlo rastie. Aby spoločnosti s týmto vývojom udržali krok, musia sa transformovať rýchlejšie. A práve technológie sú odpoveďou, ako úspešne prejsť týmto dátovým mínovým poľom. Údaje spolu s poznatkami našich odborníkov poskytnú lídrom podnikov správny smer, aby mohli robiť kvalifikovanejšie rozhodnutia o ďalších krokoch v podnikaní.

O tomto článku

Related topics Stratégie a transakcie
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)