Feet on two layers

Daňové priznanie v čase pandémie

11. júna 2020
Predmet Tax Alert
Kategórie Tax legislation

Ukázať zdroje

 • ey-tax-and-legal-news-05-06-2020-sk.pdf

 • ey-tax-and-legal-news-05-06_2020_en.pdf

Daňové priznanie v čase pandémie

Keďže mnohí z nás si odložili podávanie daňového priznania k dani z príjmov z dôvodu pandémie, chceli by sme pripomenúť niektoré hlavné dôsledky, ktoré má prebiehajúca situácia na daňové povinnosti za rok 2019.

Lehota na podanie daňového priznania

 • Daňové priznanie k dani z príjmov treba podať najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
 • Aj keď zatiaľ nie je jasné, kedy vláda obdobie pandémie ukončí, odporúčame byť pripravený na podanie priznania v tejto krátkej lehote.

Daňové straty

 • Pre obdobie roka 2019 sa jednorazovo menia pravidlá odpočítavania daňovej straty. Daňovníci si môžu uplatniť neuplatnené straty z predchádzajúcich rokov 2015 až 2018 bez limitácie 25 %. Výška takto uplatnenej daňovej straty je limitovaná na 1 000 000 eur. Pri takomto odpočte musí daňovník postupovať od najstaršej vykázanej straty po najnovšiu.
 • Upozorňujeme, že tento osobitný režim sa vzťahuje iba na tie daňové straty, ktoré v minulosti ešte neprepadli.
 • Ak je to pre daňovníka výhodnejšie, napr. v dôsledku obmedzenia odpočtu na 1 000 000 eur, môže v roku 2019 uplatňovať straty v pôvodnom režime, teda vo výške 25 % vykázanej straty ročne.
 • Ide iba o jednorazové opatrenie, to znamená, že v roku 2020 daňovník bude pokračovať v uplatňovaní daňových strát maximálne do výšky 25 % zo straty vykázanej za roky 2016 až 2019.

Preddavky na daň z príjmov

Platenie preddavkov na daň z príjmov v roku 2020 možno rozdeliť do štyroch kategórií:

 • Daňovník nemusí platiť preddavky na daň, ak uňho došlo k poklesu tržieb o 40 % a viac v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka. Tento postup sa uplatňuje na základe oznámenia podaného správcovi dane minimálne 15 dní pred uplynutím splatnosti preddavku. Oznámenie treba predkladať každý mesiac (resp. štvrťrok), za ktorý je splnená podmienka poklesu tržieb.
 • Daňovník, ktorý podal daňové priznanie za rok 2019 a vychádzajú mu na základe tohto priznania nižšie preddavky ako preddavky na základe priznania za rok 2018, platí preddavky podľa priznania za rok 2019.
 • Daňovník, ktorý podal daňové priznanie za rok 2019 a vychádzajú mu na základe tohto priznania vyššie preddavky ako preddavky na základe priznania za rok 2018, platí preddavky podľa priznania za rok 2018, a to až do uplynutia odloženej lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019.
 • Bez ohľadu na to, či už bolo priznanie za rok 2019 podané alebo nie, daňovník, ktorý predpokladá, že nebude v roku 2020 schopný hradiť splatné preddavky na daň z príjmov, môže požiadať správcu dane o zníženie preddavkov.
 • Ak daňovník od začiatku zdaňovacieho obdobia zaplatil vyššie preddavky ako tie, ktoré mu vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania podaného počas pandémie, môže použiť tieto platby na budúce preddavky alebo žiadať o vrátenie rozdielu zaplatených preddavkov už počas obdobia pandémie. To neplatí v prípade, ak daňovník podal oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. V tomto prípade môže žiadať o vyplatenie rozdielu v zaplatených preddavkoch až po uplynutí tejto predĺženej lehoty.

Koniec pandémie

Upozorňujeme, že koniec pandémie spustí viaceré pozastavené povinnosti a lehoty, ako sú napr.:

 • lehota na zostavenie účtovnej závierky a jej uloženie do registra účtovných závierok
 • lehota na vykonanie daňovej kontroly, ktorá bola počas obdobia pandémie prerušená
 • lehota súvisiaca s inými daňovými konaniami, ktoré boli počas pandémie prerušené
 • lehota na vykonanie úkonu, kde došlo k automatickému odpusteniu zmeškania lehoty, ak táto lehota uplynula počas obdobia pandémie.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky alebo by ste sa o tejto téme chceli dozvedieť viac, obráťte sa, prosím, na vašu kontaktnú osobu v EY alebo nás kontaktujte na adrese PandemickeDane@sk.ey.com.

Ukázať zdroje

Ukázať zdroje