DAC6

DAC6 – odklad lehôt pre oznamovanie cezhraničných opatrení

22. júla 2020
Predmet Tax Alert
Kategórie Tax legislation

Oznamovanie cezhraničných transakcií, ktoré spĺňajú charakteristické znaky dané smernicou o administratívnej spolupráci v oblasti daní (ďalej len „smernica DAC6“), sa premietlo aj do slovenskej legislatívy, a to prostredníctvom novely sa premietlo aj do slovenskej legislatívy, a to prostredníctvom novely zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní (ďalej len „zákon“). Daňovník a sprostredkovateľ sú povinnými osobami, ktorých sa oznamovacia povinnosť týka. Bližšie informácie sme uviedli vo vydaní Daňových a právnych noviniek 01-02/2020.

Aktuálne lehoty

Vzhľadom na momentálnu situáciu týkajúcu sa COVID-19 Európska komisia navrhla odloženie lehôt v súvislosti s oznámením DAC6, a to až o šesť mesiacov. Tento 6-mesačný odklad bol na lokálnej úrovni schválený Národnou radou SR v rámci balíka opatrení z dielne rezortu hospodárstva na zlepšenie podnikateľského prostredia¹. Ako sa táto zmena prejaví v praxi?

 • 30-dňová lehota pre oznamované opatrenia sa namiesto od 1. júla 2020 začne aplikovať až od 1. januára 2021

  V tom zmysle platí, že informácie o oznamovaných opatreniach uskutočnených od 1. januára 2021 je potrebné podať do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď nastala jedna z týchto situácií:  
  • opatrenie je sprístupnené na zavedenie, 
  • opatrenie je pripravené na zavedenie alebo
  • uskutočnil sa prvý úkon smerujúci k zavedeniu opatrenia.
 • opatrenie uskutočnené od 25. júna 2018 do 30. júna 2020 je potrebné oznámiť do 28. februára 2021. Ako pôvodný dátum bol pre splnenie povinnosti stanovený 31. august 2020
 • opatrenie uskutočnené od 1. júla 2020 do 31. decembra 2020 je potrebné oznámiť najneskôr do 31. januára 2021
 • 30. apríl 2021 je dátum, ku ktorému sprostredkovateľ predloží správu s opatreniami určenými pre trh

Spôsob podania oznámenia

Informácie o konkrétnom opatrení sa podávajú prostredníctvom portálu finančnej správy, kde sú dostupné potrebné formuláre. Konkrétne ide o Oznámenie DAC6, ktorého prílohu tvorí súbor XML v predpísanej štruktúre. Pre lepšiu orientáciu boli tiež uverejnené bližšie informácie o schéme XML. Údaje požadované vo formulároch, ktoré by povinná osoba mala podávať, sú presne vymedzené zákonom.

Ak budete mať záujem o asistenciu v tejto oblasti, prípadne akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte sa na nás obrátiť.

 • Zobraziť odkazy k článku

  ¹ Zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Ukázať zdroje

 • Stiahnite si EY alert - DAC6 - odklad lehôt pre oznamovanie cezhraničných opatrení

Ukázať zdroje

 • Download EY alert - DAC6 - postponement of deadlines for disclosure of cross-border arrangements