Index daňovej spoľahlivosti – ako nové pravidlá môžu ovplyvniť reputáciu spoločnosti

Index daňovej spoľahlivosti – ako nové pravidlá môžu ovplyvniť reputáciu spoločnosti

Lokálny kontakt

Peter Feiler

21. apríla 2022
Predmet Tax Alert
Kategórie Tax alert

V priebehu posledných dní daňovníci dostávajú do svojich elektronických schránok oznámenie o svojom indexe daňovej spoľahlivosti. Zoznam s hodnotením daňových subjektov k 31. 12. 2021 by mal byť zverejnený na webovej stránke finančnej správy najneskôr do 30. 9. 2022.

Finančná správa uvádza, že voči daňovým subjektom, ktoré z hľadiska indexu považuje za nespoľahlivé, v súčasnosti bude uplatňovať len jedno obmedzenie v podobe skrátenej lehoty 8 dní na splnenie si určených povinností v súvislosti s vykonávanou daňovou kontrolou, vyrubovacím konaním alebo miestnym zisťovaním. Na základe odôvodnenej žiadosti daňového subjektu je však možné túto lehotu primerane predĺžiť.

Okrem uvedeného zákonného obmedzenia budú na nespoľahlivé daňové subjekty nepriamo vplývať aj nasledujúce obmedzenia:

 • nemožnosť využitia benefitov a zvýhodnení, ku ktorým má prístup spoľahlivý alebo vysoko spoľahlivý daňovník;
 • reputačné riziko vyplývajúce z uvedenia daňového subjektu vo verejnom zozname nespoľahlivých daňovníkov, ktorý zverejní finančná správa na svojej webovej stránke.

Zmeny vo vyhodnocovaní indexu daňovej spoľahlivosti a zverejňovanie zoznamu spoľahlivých, resp. nespoľahlivých daňových subjektov môžu mať významný vplyv na motiváciu daňovníkov o dosiahnutie „spoľahlivého“ statusu, no taktiež môže priniesť dôsledky vo forme straty reputácie, či už na domácom, alebo zahraničnom trhu, z dôvodu označenia za „nespoľahlivého“ daňovníka.

Klasifikácia daňovníkov a kritériá hodnotenia

Porušenie plnenia povinností daňovníkov voči finančnej správe je bodovo hodnotené podľa závažnosti a dĺžky trvania. Index daňovej spoľahlivosti v niektorých prípadoch zohľadňuje aj efektívnu daňovú sadzbu daňového subjektu ako ekonomický ukazovateľ. Daňovníkovi môže byť na základe dosiahnutého počtu bodov pridelený stupeň spoľahlivosti:

 • vysoko spoľahlivý: najviac 10 bodov a súčasne splnenie ekonomického ukazovateľa, t. j. dosiahnutá efektívna daňová sadzba je väčšia ako hraničná hodnota efektívnej daňovej sadzby;
 • spoľahlivý: najviac 10 bodov a súčasne nesplnenie ekonomického ukazovateľa alebo viac ako 10 a menej ako 25 bodov (bez ohľadu na splnenie ekonomického ukazovateľa);
 • nespoľahlivý: od 25 bodov vyššie;
 • nehodnotený: nespĺňa podmienky na zaradenie do množiny hodnotených subjektov.

Kritériá pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorým je vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o kritériách indexu daňovej spoľahlivosti. Finančná správa taktiež na svojej webovej stránke zverejnila dokument vysvetľujúci automatizovaný prepočet indexu v analytickom členení.

Kontroverznou súčasťou prepočtu bodového hodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti je podmienka hodnotenia niektorých kritérií retrospektívne, v rámci ktorých sú zohľadňované okrem iného všetky:

 • vydané rozhodnutia vo vyrubovacom konaní alebo skrátenom vyrubovacom konaní, ktoré nadobudli v hodnotenom období právoplatnosť napriek tomu, že môže stále prebiehať súdne konanie;
 • právoplatné rozhodnutia o uložení pokút za vybrané správne delikty;
 • vyhodnotenia podávania daňového priznania a platenia daňových povinností.

Pokiaľ má daňový subjekt pochybnosti o svojom vyhodnotení, môže podať námietku, a to do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia, pričom podaná námietka musí byť riadne odôvodnená. Námietka má odkladný účinok. To znamená, že až po uplynutí lehoty na podanie námietky, resp. po rozhodnutí o námietke bude finančná správa uplatňovať voči daňovým subjektom prípadné obmedzenia.

Zároveň sa v rámci kritérií hodnotí aj porušenie dodržiavania ustanovení zákona o účtovníctve a správnych deliktov v zmysle zákona o elektronickej registračnej pokladnici a zákona o obmedzení platieb v hotovosti.

Benefity

Kompletný zoznam benefitov a obmedzení uplatňovaných voči spoľahlivým, vysoko spoľahlivým a nespoľahlivým daňovým subjektom je zverejnený na stránke finančnej správy. Benefity sa delia na dve skupiny, a to:

Benefity poskytované vysoko spoľahlivým a spoľahlivým daňovým subjektom, medzi ktoré okrem iných patria:

 • vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb, fyzických osôb a na daň z motorových vozidiel, inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení;
 • vyhovenie žiadosti o súhlas nakladať s predmetom záložného práva pri rešpektovaní podmienok určených správcom dane;
 • vydanie potvrdenia o stave osobného účtu v lehote do 15 dní;
 • uprednostnenie iných úkonov na zabezpečenie úhrady daňového nedoplatku pred začatím daňového exekučného konania;
 • dohodnutie miesta výkonu daňovej kontroly s daňovým subjektom;
 • vrátenie spotrebnej dane v zákonom stanovenej lehote bez vykonania daňovej kontroly, ak uplatnený nárok na vrátenie spotrebnej dane nie je vyšší ako 1 000 eur.

Benefity poskytované vysoko spoľahlivým daňovým subjektom:

 •  vyhotovenie čiastkového protokolu v rámci výkonu daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti, ak sú splnené stanovené zákonné podmienky;
 • určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania;
 • zníženie úhrady za vydanie záväzného stanoviska na polovicu;
 • zníženie výšky úhrady za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne a rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia („APA“) na polovicu;
 • vyhovenie žiadosti o povolenie platenia dane alebo daňového nedoplatku v splátkach v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok;
 • vyhovenie žiadosti o povolenie odkladu platenia dane alebo daňového nedoplatku v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok.

Medzi nové benefity pre daňové subjekty patrí zníženie poplatkov za záväzné stanoviská a žiadosť o odsúhlasenie konkrétnej metódy ocenenia (APA), a to na polovicu štandardného poplatku. V praxi to znamená to, že vysoko spoľahlivá spoločnosť za žiadosť o unilaterálne odsúhlasenie metódy ocenenia zaplatí namiesto 10-tisíc eur iba 5-tisíc eur a v prípade bilaterálneho odsúhlasenia namiesto 30-tisíc eur iba 15-tisíc a zníženie ceny za vydanie záväzného stanoviska z 1 000 eur na 500 eur.

Ak máte akékoľvek otázky, alebo by ste chceli získať viac informácií o tejto téme, prosím, skontaktujte sa s autormi článku (Marta Onuscakova, Peter Feiler) alebo so svojou kontaktnou osobou v EY Slovensko.

 • Tax Alert - English version

  Tax Reliability Index - how new rules can affect a company’s reputation

  Over the last few days, taxpayers have been receiving notifications in their inboxes of their status according to the Tax Reliability Index. The full list of taxpayers’ assessments as at 31 December 2021 should be published on the website of the Financial Directorate no later than 30 September 2022.

  The Financial Administration has stated that currently it intends to apply only one restriction to taxpayers assessed by the index as unreliable, in the form of a shortened period of eight days in which to comply with specified obligations connected to tax audits, assessment procedures or local inquiries. However, this period may subsequently be extended, based on a reasonable request by the taxpayer.

  In addition to this statutory limitation, the following restrictions will indirectly affect unreliable taxpayers:

  • Inability to take advantage of benefits and advantages to which a reliable or highly reliable taxpayer has access
  • Reputational risk resulting from the tax entity’s inclusion on the public list of unreliable taxpayers published by the tax authority on its website

  Changes in the assessment of the Tax Reliability Index and its publication may have a significant impact on the motivation of taxpayers to achieve “reliable” status. However, it may also bring consequences in the form of loss of reputation, either in domestic or foreign markets, due to being labelled an “unreliable” taxpayer.

  Classification of taxpayers and assessment criteria

  Taxpayers’ breaches of obligations towards the tax administration are scored according to their severity and duration. In some cases, the Tax Reliability Index also takes into account the taxpayer’s effective tax rate as an economic indicator. A taxpayer may be assigned a reliability level based on the number of points achieved:

  • Highly reliable: 10 points or less while meeting the economic indicator, i.e., the effective tax rate achieved is greater than the threshold value of the effective tax rate
  • Reliable: no more than 10 points while not meeting the economic indicator, or between 10 and 25 points (irrespective of meeting the economic indicator)
  • Unreliable: 25 points and above
  • Not assessed: does not qualify for inclusion among assessed entities

  The criteria for determining the Tax Reliability Index are laid down in a Decree of the Ministry of Finance of the Slovak Republic, which is a generally binding legal regulation. The Financial Administration has also published on its website a document providing an analytical breakdown to explain the automated calculation of the index.

  A controversial element of the calculation of the Tax Reliability Index score involves assessing certain criteria retrospectively, in which, among other things, the following are taken into account:

  • Decisions issued in assessment or abbreviated assessment proceedings that became final during the observed period, even though there may still be court proceedings pending
  • Final decisions imposing fines for selected administrative offences
  • Assessments of timely tax return filing and payment of tax obligations

  If a taxpayer has doubts about their assessment, they may file an objection within 15 days of receipt of the notification and the objection must be duly substantiated, while the effects of the assessment are suspended. This means that any restrictions imposed by the tax authorities will only become effective after expiry of the objection period, or after a decision on the objection has been issued.

  At the same time, the assessment criteria cover breaches of compliance with the provisions of the Act on Accounting Administrative Offences under the Electronic Cash Register Act and the Act on Restriction of Cash Payments.

  Benefits

  A complete list of benefits and restrictions applied to reliable, highly reliable and unreliable taxpayers is published on the website of the Financial Administration. The benefits are divided into two groups:

  Benefits provided to highly reliable and reliable taxpayers include:

  • Requests granted for prepayments of corporate income tax, personal income tax and motor vehicle tax, or otherwise in justified cases according to the taxpayer's request, while respecting the relevant statutory provisions
  • Requests granted for permission to dispose of the subject matter of a pledge, subject to compliance with the conditions laid down by the tax administrator
  • Confirmation of the balance on a personal tax account issued within 15 days
  • Alternative actions to secure payment of tax arrears prioritized ahead of initiating tax execution proceedings
  • Place of tax inspection agreed with the taxpayer
  • Refund of excise duty claims below €1,000 within the statutory time limit without carrying out a tax inspection

  Benefits provided only to highly reliable taxpayers:

  • Preparation of a partial protocol on tax audit to establish the eligibility of a claim for refund of excess VAT deduction or part thereof, if the legal conditions are met
  • Minimum 15-day notice period for tax audit or local enquiry
  • Half the standard fee charged for issuing a binding opinion
  • Half the standard fees charged for issuing decisions on approval of a specific method of determining the tax base of a permanent establishment or an advance pricing agreement (APA)
  • Applications granted for permission to pay tax or tax arrears in instalments, if the legal conditions are met
  • Applications granted for permission to defer tax payment or tax arrears where the legal conditions are met

  New benefits for taxpayers include 50% reduction in fees for binding opinions and requests for approval of specific valuation methods or APA. In practice, this means that a highly reliable company will pay only €5,000 instead of €10,000 for a unilateral valuation method approval request and only €15,000 instead of €30,000 for a bilateral approval request. The price for issuing a binding opinion will be reduced from €1,000 to €500.

  If you have any questions or would like more information on this topic, please contact the author of the article (Marta OnuscakovaPeter Feiler) or your contact person at EY Slovakia.