Legal brief news - Pharma

Prerušenie konaní Ministerstva zdravotníctva SR

11. júna 2020
Predmet Tax Alert
Kategórie Tax legislation

Ukázať zdroje

  • ey-tax-and-legal-news-05-06-2020-sk.pdf

  • ey-tax-and-legal-news-05-06_2020_en.pdf

Prerušenie konaní Ministerstva zdravotníctva SR začatých v zmysle zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov

Ďalší predpis z takzvanej pandemickej¹ legislatívy dočasne umožňuje Ministerstvu zdravotníctva SR prerušiť konania začaté z vlastného podnetu podľa zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov.² Medzi konania, ktoré môžu byť prerušené, patrí napr. rozhodovanie o vyradení lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov alebo rozhodovanie o znížení úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov.

V konaní, ktoré bolo prerušené, neplynú zákonné lehoty na rozhodnutie. Po skončení prerušenia neplynie nová lehota, ale nadviaže na pôvodnú. V prerušenom konaní môže Ministerstvo zdravotníctva SR pokračovať na základe svojho rozhodnutia, prerušenie sa však automaticky zruší a lehoty opäť začínajú plynúť najneskôr odvolaním krízovej situácie vládou SR.
Proti rozhodnutiu o prerušení konania síce nie sú prípustné opravné prostriedky, no takéto rozhodnutie má dosah len na konania iniciované Ministerstvom zdravotníctva SR. Konania, ktoré sa začali na návrh iného subjektu (napr. držiteľa registrácie lieku), nie sú prípadným rozhodnutím o prerušení konaní dotknuté.

  • Zobraziť odkazy k článku

    1. § 98f zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    2. Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Ukázať zdroje

Ukázať zdroje