Pripravované zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty

Pripravované zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty

Lokálny kontakt

Juraj Ontko

27. júna 2022
Predmet Tax Alert
Kategórie Tax alert

Nedávno prešla medzirezortným pripomienkovým konaním novela zákona o dani z pridanej hodnoty. Novela v prípade schválenia súčasného znenia prinesie niekoľko nových povinností pre daňovníkov.

 • Tax Alert - English version

  Upcoming changes in the Value Added Tax Act

  An amendment to the Value Added Tax Act recently underwent the procedure for commenting by relevant stakeholders. If the current wording is approved, the amendment will bring several new obligations for taxayers.

  Obligation to correct input VAT deduction in case of unpaid liability

  With effect from 1 January 2023 the proposed amendment introduces customer's obligation to adjust the deducted input VAT in the event of full or partial non-payment of the payable from purchased goods and services 90 days after its due date. The amendment will also capture payables that arose before its entry into force, if 90 days from the due date expire on 1 January 2023 and onwards.

  If, after the adjustment of the deducted input VAT, the receivable of the supplier is even partially paid, the customer has the right to reclaim the adjustment of the deducted input tax.

  On the other end, the right of the supplier (party to the customer adjusting deducted VAT) to adjust the VAT paid is currently missing in the proposed wording of the amendment. However, the Ministry of Finance has already announced that it will deal with this in the process of incorporating comments collected from the professional public. Also, it is currently not clear how to proceed in the case of a credit note issued by the supplier and the subsequent adjustment of the adjusted VAT that was originally deducted.

  As we expect that the amendment will undergo several changes and additions to its wording, further legislative development needs to be closely monitored.

  Requirements for payment service providers

  With effect from 1 January 2024 it is proposed to transpose Council Directive (EU) 202/284 amending Directive 2006/112/EC as regards introducing certain requirements for payment service providers. The aim of this Directive is to combat tax evasion linked to the growth of cross-border e-commerce where a customer is in one Member State, but the supplier is established in another Member State or in a third country. As e-commerce customers have no information or accounting obligation in relation to their purchases, the tax authorities in each Member State have to rely on the information from the suppliers, which is not always accurate and complete.

  The amendment introduces new obligation for the domestic payment service providers to keep records about the recipient of cross-border payments („payee“), as well as about cross-border payments in relation to the payment services they provide, if:

  • The place of supply for which the cross-border payment is made is in the territory of the EU (such as payment made from Austria by an Austrian customer – non-taxable person, for goods supplied by a Slovak supplier which has a bank account in one of the banks established in Slovakia); and
  • A payment service provide provides payments services corresponding to more than 25 cross-border payments to the same payee.

  The amendment introduces the new obligation to keep electronic records about the received cross-border payments and to make these records available to the tax authorities via electronic means that will be established in accordance with implementing Regulation of EU Commission.

  In connection with the proposed amendment, we would like to note that the introduced obligations will affect not only banks or branches of foreign banks, but also other payment service providers as defined in Act No. 492/2009 Coll. on payment services.

  OTHER VAT NEWS

  • Real-time invoice reporting

  A public version of the bill on real-time invoice reporting (B2B and B2C) which should be effective from 1 January 2024 is not yet available. The Ministry of Finance has declared that it would like to give to the taxpayers at least 12 months for

  preparation, which, given the state of the legislative process, may mean postponing the effectiveness of the law until the second half of 2024, or eventually until 2025.

  • Amendment of the VAT Act via Act on state aid for rental housing

  In May the Parliament approved the Act on State Aid for Rental Housing which, among others, amends the VAT Act with effect from 1 January 2023.

  As part of the support for the construction of rental flats, a reduced 5% VAT rate is introduced for the supply of a building or parts of a building, including the land on which the building stands. It must be a building that meets the conditions for the construction of state-supported rental housing within the state’s social policy. The recipient of the supply must be the landlord of the flat within the state-supported rental housing, who has a contract for the operation of the building with an investment partner, in which the building is specified. The reduced VAT rate shall also apply to the renewal and reconstruction of such a building or part thereof, including construction and assembly works on the building.

  Option to tax the supply of real estate exempt from VAT which is intended for state-supported rental housing has not passed the Parliament. Thus, the VAT payer will not be allowed to charge VAT on the supply of real estate intended for state-supported rental housing, which qualifies for VAT exemption (i.e. older than 5 years), and will potentially be obliged to refund the part of input VAT deducted on acquisition of this property to tax authorities.

  Should you wish to learn more about the above-mentioned topics or discuss their impact on your business, please do not hesitate to contact us.

Povinnosť opraviť odpočítanú daň v prípade neuhradenia záväzku

V navrhovanej novele sa s účinnosťou od 1. januára 2023 zavádza povinnosť odberateľa vykonať opravu odpočítanej dane v prípade úplného alebo čiastočného neuhradenia záväzku 90 dní po jeho splatnosti. Novela zároveň podchytí aj záväzky, ktoré vznikli pred jej účinnosťou, ak 90 dní od splatnosti uplynie najskôr 1. januára 2023.

Ak po oprave odpočítanej dane dôjde čo i len k čiastočnému uspokojeniu pohľadávky dodávateľa, vzniká odberateľovi, ktorý vykonal opravu odpočítanej dane, právo opraviť opravenú odpočítanú daň.

V súčasnom znení novely absentuje právo na úpravu základu dane na strane dodávateľa. Ministerstvo financií už ale avizovalo, že sa s týmto vysporiada v procese zapracovania pripomienok odbornej verejnosti. Tiež nie je zrejmý postup v prípade vystavenia dobropisu zo strany dodávateľa a následnej opravy opravenej odpočítanej dane.

Nakoľko sa predpokladajú viaceré doplnenia do znenia tejto novely, jej ďalší legislatívny vývoj bude potrebné pozorne sledovať.

Povinnosti platobných inštitúcií

S účinnosťou od 1. januára 2024 sa navrhuje transponovať smernicu Rady (EÚ) 2020/284, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie určitých požiadaviek na poskytovateľov platobných služieb. Cieľom smernice je boj proti daňovým únikom spojeným s rozmachom cezhraničného obchodu v online priestore, kedy sa zákazník nachádza v jednom členskom štáte a dodávateľ tovarov alebo služieb v inom členskom štáte, prípadne v treťom štáte. Keďže zákazník nemá žiadnu informačnú povinnosť a ani povinnosť viesť účtovníctvo vo vzťahu k uskutočnenému nákupu, finančné správy v jednotlivých členských štátoch sú odkázané na informácie od dodávateľov týchto nákupov, ktoré sú však nie vždy presné a úplné.

V novele zákona o DPH sa ustanovuje pre tuzemských poskytovateľov platobných služieb záznamová povinnosť o príjemcovi cezhraničnej platby, ako aj o cezhraničných platbách, ktoré súvisia s platobnou službou, ktorú poskytli. Predpokladom tejto povinnosti je, že:

 • Miesto dodania tovaru alebo služby, za ktorú sa takáto platba uhrádza, je na území EÚ (napríklad platba z Rakúska uskutočnená rakúskym spotrebiteľom - nezdaniteľnou osobou za tovar dodaný od slovenského dodávateľa, ktorý má svoj bankový účet v jednej zo slovenských bánk), a
 • počet cezhraničných platieb rovnakému príjemcovi presiahol 25 platieb.

Novela ustanovuje povinnosť tuzemských poskytovateľov platobných služieb viesť osobitné elektronické záznamy o prijatých cezhraničných platbách a zároveň povinnosť sprístupniť tieto záznamy finančnej správe prostredníctvom elektronického formulára, ktorého vzor ustanoví vykonávacie nariadenie Komisie.

V súvislosti s navrhovanou novelou je dôležité upozorniť, že zavádzaná povinnosť zasiahne nielen banky či pobočky zahraničných bánk, ale aj ďalších poskytovateľov platobných služieb ako sú definovaní v zákone č. 492/2009 Z.z. o platobných službách.

Ďalšie DPH novinky

 • Povinnosť zasielania údajov z faktúr daňových subjektov finančnej správe („Real-time invoicing“)

Aktualizovaná verzia návrhu zákona o zasielaní údajov z faktúr (B2B a B2C), ktorá by mala byť účinná od 1. januára 2024, zatiaľ nie je k dispozícii. Ministerstvo financií deklarovalo, že chce dať daňovníkom k dispozícii aspoň 12 mesiacov na prípravu, čo vzhľadom na stav legislatívneho procesu môže znamenať posunutie účinnosti zákona až na 2. polovicu roku 2024, prípadne do roku 2025.

 • Novela zákona o DPH zákonom o štátnej podpore nájomného bývania

V máji parlament schválil návrh zákona o štátnej podpore nájomného bývania. Ten okrem iného mení aj zákon o DPH, a to s účinnosťou od 1. januára 2023.

V rámci podpory výstavby nájomných bytov sa zavádza znížená 5 % sadzba DPH pri dodaní stavby alebo časti stavby, vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba alebo časť stavby stojí. Musí ísť o stavbu, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania v rámci sociálnej politiky štátu. Prijímateľom plnenia musí byť prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý ma uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu s investičným partnerom, v ktorej je uvedená stavba špecifikovaná. Znížená sadzba dane sa uplatní aj na obnovu a prestavbu takejto stavby alebo jej časti vrátane stavebných a montážnych prác na stavbe.

Možnosť využiť voľbu zdanenia (tzv. „option to tax”) pri dodaní nehnuteľnosti oslobodenej od dane, ktorá je určená na štátom podporované nájomné bývanie však parlamentom neprešla. Platiteľ dane teda pri dodaní nehnuteľnosti určenej na štátom podporované nájomné bývanie, ktorá sa kvalifikuje na oslobodenie od DPH (t. j. v princípe stavby staršej ako 5 rokov) nebude môcť uplatniť DPH a potenciálne mu tak vznikne povinnosť vrátiť časť DPH na vstupe, ktorú si odpočítal pri obstaraní tejto nehnuteľnosti.

Ak by ste sa chceli o daných témach dozvedieť viac, prípadne prediskutovať ich dopad na Vaše podnikanie, radi Vám s tým pomôžeme. Neváhajte kontaktovať Vášho manažéra v EY alebo autora článku.