Value-added tax

Rozsudok SD EÚ ohľadom výšky úroku pri zadržaní nadmerného odpočtu

11. júna 2020
Predmet Tax Alert
Kategórie Tax legislation

Ukázať zdroje

  • ey-tax-and-legal-news-05-06-2020-sk.pdf

  • ey-tax-and-legal-news-05-06_2020_en.pdf

Rozsudok SD EÚ vo veci C-13/18 Sole-Mizo Zrt. a C-126/18 Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.: Aká je primeraná výška úroku pri zadržaní nadmerného odpočtu?

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal rozhodnutie v spojených veciach C-13/18 Sole-Mizo Zrt. („Sole Mizo“) a C-126/18 a Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. („Dalmandi“) týkajúce sa primeranej výšky úroku zo zadržaného nadmerného odpočtu priznávaného maďarskou daňovou správou.

Situácia

Maďarská spoločnosť Sole Mizo žiadala správcu dane o vyplatenie úrokov zo sumy nadmerného odpočtu, ktorý nebol vrátený v primeranej lehote. Žiadosť sa týkala úrokov za rôzne obdobia, kde nadmerný odpočet nebol vrátený včas, a to z nasledovných dôvodov (resp. počas dvoch rôznych období):

  • Z dôvodu uplatnenia podmienky „zaplateného plnenia“, ktorá sa neskôr ukázala ako nezlučiteľná s právom EÚ („prvé obdobie“). Za toto obdobie omeškania maďarská správna prax priznávala úrok vo výške základnej sadzby centrálnej banky. Tento úrok sa vypočítal za obdobie od podania daňového priznania k DPH, v ktorom bol vykázaný nadmerný odpočet, ktorý sa mal preniesť do nasledujúceho zdaňovacieho obdobia z dôvodu podmienky „zaplateného plnenia“, až do uplynutia lehoty na podanie nasledujúceho daňového priznania k DPH.
  • Z dôvodu zaplatenia týchto úrokov daňovým úradom po lehote ustanovenej vtedajšou legislatívou („druhé obdobie“). Za toto obdobie omeškania maďarská správna prax priznávala úrok zodpovedajúci dvojnásobku základnej sadzby centrálnej banky.

Sole Mizo sa okrem iného domáhala toho, aby sa výška úroku zo zadržaného nadmerného odpočtu za prvé obdobie vypočítala s uplatnením sadzby rovnajúcej sa dvojnásobku základnej sadzby maďarskej centrálnej banky a zároveň aby sa úrok uplatnil spôsobom, ktorý by kompenzoval zníženie peňažnej hodnoty spôsobené uplynutím času až do skutočného zaplatenia týchto úrokov.

V tejto súvislosti sa Sole Mizo odvolala aj na rozsudok SD EÚ vo veci C‑654/13 Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó, kde SD EÚ konštatoval, že daňovým subjektom patria úroky zo sumy nadmerného odpočtu, ktorý nemohol byť vrátený v stanovenej lehote z dôvodu vnútroštátneho ustanovenia posúdeného ako nezlučiteľného s právom EÚ. V prípade neexistencie právnej úpravy EÚ v tejto oblasti je úlohou členských štátov, aby v súlade so zásadami ekvivalencie a efektivity určili podmienky na zaplatenie takýchto úrokov.

Spoločnosť Dalmandi vo svojom návrhu obdobne namietala výšku úroku vyplateného daňovou správou zo zadržaného nadmerného odpočtu.

Maďarský správny súd sa v týchto veciach obrátil na SD EÚ s viacerými prejudiciálnymi otázkami týkajúcimi sa optimálnosti výšky úrokov zo zadržiavaných nadmerných odpočtov vyplácaných maďarskou daňovou správou.

Jedna z otázok sa týkala toho, či sa má pri výpočte výšky úroku zo zadržaného nadmerného odpočtu brať do úvahy aj obdobie, keď správca dane podľa vnútroštátnej právnej úpravy nebol povinný vrátiť nadmerný odpočet, keďže rozpor daného ustanovenia s právom EÚ bol konštatovaný zo strany SD EÚ až neskôr. Správcovia dane teda postupovali podľa vnútroštátneho ustanovenia (a zadržiavali nadmerný odpočet) až do jeho formálneho zrušenia v maďarskom právnom poriadku.

Rozhodnutie SD EÚ

Čo sa týka úrokov z nadmerného odpočtu odpočítateľnej DPH zadržaného týmto členským štátom nad rámec primeranej lehoty v rozpore s právom Únie, SD EÚ konštatoval, že vnútroštátny právny poriadok každého členského štátu je povinný stanoviť podmienky, za ktorých majú byť predmetné úroky zaplatené, najmä úrokovú sadzbu a spôsob výpočtu týchto úrokov. Tieto podmienky však nemôžu byť nevýhodnejšie ako podmienky týkajúce sa obdobných nárokov, ktoré vzniknú na základe vnútroštátneho práva.

Výpočet úroku zo zadržaného nadmerného odpočtu musí byť podľa SD EÚ nastavený tak, aby zdaniteľná osoba nebola ukrátená o primeranú náhradu za stratu, ktorú utrpela v dôsledku nemožnosti disponovať peňažnými prostriedkami.

Čo sa týka výšky úrokovej sadzby, SD EÚ uvádza, že ak by si zdaniteľná osoba musela požičať sumu rovnajúcu sa sume nadmerného odpočtu od úverovej inštitúcie s cieľom kompenzovať deficit kapitálu vyplývajúci z toho, že nadmerný odpočet nebol v rozpore s právom EÚ vrátený, musela by zaplatiť vyššiu úrokovú sadzbu, než je základná sadzba vnútroštátnej centrálnej banky. Zásada daňovej neutrality teda vyžaduje, aby priznaná výška úroku kompenzovala finančné straty a hospodársku záťaž, ktoré zdaniteľnej osobe vznikli v dôsledku nedostupnosti peňažných prostriedkov vo forme nadmerného odpočtu.

Čo sa týka obdobia, na ktoré sa úroky vzťahujú, SD EÚ uvádza, že úroky z nadmerného odpočtu sa majú počítať od uplynutia predmetného zdaňovacieho obdobia, za ktoré bol nadmerný odpočet vykázaný v daňovom priznaní, až do skutočného zaplatenia týchto úrokov bez ohľadu na to, kedy bola výška úroku priznaná.

SD EÚ tiež konštatoval, že právo EÚ nebráni členským štátom stanoviť premlčaciu lehotu na podanie žiadosti o zaplatenie úrokov z nadmerného odpočtu DPH z dôvodu uplatnenia vnútroštátneho ustanovenia, o ktorom sa rozhodlo, že je v rozpore s právom EÚ.

Čo sa týka úrokov, ktoré sú uplatniteľné v prípade omeškania zaplatenia zo strany orgánu (t. j. druhé obdobie), SD EÚ rozhodol, že členské štáty môžu vyžadovať podanie osobitnej žiadosti daňovníkom na priznanie vyplatenia takýchto úrokov. Takisto je primerané uplatňovať tento úrok až od uplynutia lehoty stanovenej pre daňový orgán na vybavenie takejto žiadosti a nie odo dňa, keď nadmerný odpočet vznikol.

Aké sú praktické dôsledky?

Rozsudok odkazuje na dodržiavanie zásad primeranosti, daňovej neutrality, ako aj zásad ekvivalencie a efektivity pri výpočte úroku zo zadržaného nadmerného odpočtu. Svojimi závermi môže podporiť pozíciu daňovníkov v sporoch s daňovými úradmi v prípade nepriznania nároku na takýto úrok.

Závery týkajúce sa nutnosti primeranej kompenzácie finančnej straty na úrovni úrokov pri požičaní predmetnej sumy od úverovej inštitúcie môžu tiež prispieť k otvoreniu diskusie o výške úrokovej sadzby v našom legislatívnom priestore. Naskytuje sa aj otázka, či šesťmesačné obdobie po uplynutí lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu, keď sa úrok z nadmerného odpočtu na Slovensku nepriznáva, nie je v rozpore so zásadami prijatými SD EÚ v tomto rozhodnutí.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky alebo by ste sa o tejto téme chceli dozvedieť viac, obráťte sa, prosím, na vašu kontaktnú osobu v EY alebo nás kontaktujte na adrese PandemickeDane@sk.ey.com.

Ukázať zdroje

Ukázať zdroje