3 min. čítania 19. januára 2022
Zrážková daň a vzdelávacie podujatia: Môžeme hovoriť o sústavnom vzdelávaní, ak lekárovi nie sú za odborné podujatie udelené kredity?

Zrážková daň a vzdelávacie podujatia: Môžeme hovoriť o sústavnom vzdelávaní, ak lekárovi nie sú za odborné podujatie udelené kredity?

Autori:
Adriena Lehocká

manažérka na oddelení právneho poradenstva EY Law

Adriena sa v rámci právneho poradenstva zameriava najmä na oblasť farmaceutickej agendy, vrátane cenovej regulácie farmaceutických výrobkov, distribučných vzťahov. Zastrešuje tiež daňové súdne spory.

Matúš Michalička

manažér na oddelení daňového poradenstva EY na Slovensku

Matúš sa v rámci daňového poradenstva zameriava najmä na daň z príjmov právnických osôb, medzinárodné zdaňovanie a transakčné poradenstvo.

3 min. čítania 19. januára 2022
Related topics Tax

Farmaceutické spoločnosti sa často finančne podieľajú na vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov. Pre daňový režim na strane zdravotníckych pracovníkov je zásadné, či tieto podujatia sú:

  • odborným podujatím určenom výhradne na vzdelávací účel podľa zákona o dani z príjmov, keďže strava poskytnutá na takomto podujatí je pre zdravotníckych pracovníkov oslobodená od dane, alebo
  • sústavným vzdelávaním, pri ktorom sú všetky súvisiace nepeňažné plnenia s výnimkou ubytovania a dopravy oslobodené od dane.

V zmysle uvedeného je aj v záujme farmaceutických spoločností finančne sa podieľať najmä na podujatiach, ktoré sú sústavným vzdelávaním.

Odborné podujatie určené výhradne na vzdelávací účel

Všeobecne je odborné podujatie definované ako podujatie, ktoré je určené výhradne na odborný, vedecký alebo vzdelávací účel pre zdravotníckych pracovníkov. Pre účely daní z príjmov musí byť však odborné podujatie určené výhradne na vzdelávací účel a sprievodné aktivity, ktoré sú jeho súčasťou, nemôžu prekročiť 20 % z celkového časového rozsahu podujatia a porušovať reklamné predpisy. Do celkového časového rozsahu podujatia sa nezapočítava čas potrebný na cestovanie a nocľah.

V prípade odborného podujatia určeného výhradne na vzdelávací účel legislatíva neodkazuje na formalizovaný spôsob vzdelávania ako pri sústavnom vzdelávaní. Preto pokiaľ vzdelávacie podujatie spĺňa znaky uvedené vyššie, môžeme hovoriť o odbornom podujatí určenom výhradne na vzdelávací účel. V praxi môže ísť tak napríklad o rôzne druhy stand alone podujatí organizovaných farmaceutickou spoločnosťou.

Sústavné vzdelávanie

Najmä pojem sústavné vzdelávanie spôsobuje v praxi problémy, keďže nie je vždy jednoduché rozlíšiť, či vzdelávacie podujatie možno považovať za sústavné vzdelávanie. A legislatíva nám veľmi praktické rady na rozlíšenie neposkytuje.

Sústavné vzdelávanie je definované ako priebežné obnovovanie, prehlbovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. Platná legislatíva pritom ďalej rozlišuje medzi akreditovaným a neakreditovaným sústavným vzdelávaním. Pri akreditovanom sústavnom vzdelávaní platí, že ide o špecifikované študijné programy vymenované a zverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva SR . Nakoľko je identifikácia tohto typu jednoduchšia, a v našej praxi sa stretávame najmä s neakreditovaným sústavným vzdelávaním, ďalej sa budeme v tomto článku venovať iba neakreditovanej forme vzdelávania.

Forma vzdelávania

Neakreditované sústavné vzdelávanie sa v praxi najčastejšie uskutočňuje formou jednorazových vzdelávacích aktivít, pričom pod jednorazovou vzdelávacou aktivitou sa myslia napríklad semináre, konferencie, alebo iné formy vzdelávania, ktoré sú svojím charakterom zameraná na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Podľa legislatívy aj vzdelávanie dištančne, teda online (napríklad dobre známe webináre), môže byť považované za sústavné vzdelávanie. Forma teda, aspoň v tomto prípade, nie je rozhodujúci faktor.

Organizátor vzdelávania

Neakreditované sústavné vzdelávanie je zásadne zabezpečované zamestnávateľom zdravotníckych pracovníkov, odbornými spoločnosťami Slovenskej lekárskej komory, príslušnou komorou, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný, alebo inou spolupracujúcou vzdelávacou ustanovizňou.

Obsah podujatia

V prípade týchto jednorazových podujatí je tiež dôležité dať si pozor, či súčasťou programu takéhoto podujatia je aj prezentácia farmaceutických výrobkov. Pokiaľ áno, takéto podujatie nie je možné v zmysle legislatívy považovať za sústavné vzdelávanie.

Je (ne)udelenie kreditov podstatné?

V praxi sa stáva, že vzdelávacie podujatie spĺňa všetky znaky sústavného vzdelávania, avšak zdravotníckemu pracovníkovi napriek tomu nie sú udelené kredity. Nezískanie kreditov však automaticky neznamená, že nepôjde o sústavné vzdelávanie. Ako sme už v úvode tohto článku naznačili, pre určenie, či ide o sústavné vzdelávanie, je nevyhnutné posúdiť, či toto vzdelávacie podujatie spĺňa všeobecné charakteristiky sústavného vzdelávania. Pokiaľ vzdelávací seminár spĺňa tieto podmienky, napriek tomu, že zaň nie sú udelené kredity, môžeme s istotou tvrdiť, že seminár spadá pod sústavné vzdelávanie.

Zahraničné vzdelávanie

Veľakrát sa stretávame aj so vzdelávacími podujatiami, ktoré sa konajú výlučne v zahraničí. Ako nazerať na takéto zahraničné podujatia v zmysle slovenskej legislatívy? V tomto prípade je nutné upresniť, že miesto konania vzdelávacieho podujatia v zahraničí ešte samo o sebe nevylučuje, že by nemalo ísť o sústavné vzdelávanie. Pokiaľ však nemáte potvrdenie od organizátora, že dané podujatie je možné považovať za sústavné vzdelávanie, v praxi je o čosi ťažšie určiť, či pôjde o sústavné vzdelávanie alebo nie.

V praxi je otázka správnej identifikácie podujatia veľmi dôležitá, aj keď niekedy nie je jednoduchá. Nesprávnou identifikáciou podujatia môžu vzniknúť negatívne daňové dôsledky. Keďže sa v praxi stretávame u našich klientov s rôznymi typmi podujatí, tento sumár má pomôcť v lepšom prehľade a jednoduchšej identifikácii vzdelávacích podujatí.

Zhrnutie

Rozumieme, že sa stretávate s najrôznejšími typmi vzdelávacích podujatí, kde môžete mať pochybnosti o ich správnom zaradení. V prípade otázok sa preto na nás neváhajte obrátiť.

O tomto článku

Autori:
Adriena Lehocká

manažérka na oddelení právneho poradenstva EY Law

Adriena sa v rámci právneho poradenstva zameriava najmä na oblasť farmaceutickej agendy, vrátane cenovej regulácie farmaceutických výrobkov, distribučných vzťahov. Zastrešuje tiež daňové súdne spory.

Matúš Michalička

manažér na oddelení daňového poradenstva EY na Slovensku

Matúš sa v rámci daňového poradenstva zameriava najmä na daň z príjmov právnických osôb, medzinárodné zdaňovanie a transakčné poradenstvo.

Related topics Tax
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)