Ako sa teda môžeme pohnúť vpred, keď ekonomická rodová nerovnosť sa vyvíja opačným smerom?

5 min. čítania 9. januára 2020

Rodovú rovnosť nedosiahneme, ak nenadviažeme spoluprácu pri riešení ekonomickej nerovnosti.

Hoci rast hrubého domáceho produktu (HDP) za posledné desaťročie dosiahol v priemere 3,8 % ročne, tento rast stále nie je dostatočný na dosahovanie pokroku v oblasti ekonomickej rodovej rovnosti a v skutočnosti má opačný účinok. Kým svet sa stáva bohatším, nedávna analýza ukazuje, že ženy sa v porovnaní s mužmi stávajú chudobnejšími.

Správa Svetového ekonomického fóra o globálnych rodových rozdieloch na rok 2020 poukazuje na rozsah problému, ktorému čelíme. Na jednej strane sme svedkami dobrých správ poukazujúcich na zníženie celkovej priepasti medzi pohlaviami, ktorá sa znížila zo 108 rokov v roku 2018 na 99,5 roka, na druhej strane sa ekonomické rodové rozdiely výrazne prehĺbili – v súčasnosti sú na úrovni 257 rokov, pričom v správe z roka 2018 boli na úrovni 202 rokov.

Je veľmi uspokojivé vidieť, že ženy sa tešia dlhšiemu a zdravšiemu životu, získavajú vyššie vzdelanie a aktívnejšie sa zapájajú do politiky – to sú len niektoré z faktorov, ktoré prispievajú k znižovaniu celkových rozdielov medzi pohlaviami. Táto priepasť sa však nikdy skutočne neodstráni, ak bude naďalej pretrvávať extrémne vysoká ekonomická nerovnosť.

Pokiaľ neprijmeme aktívne opatrenia zamerané na riešenie ekonomickej nerovnosti, môže to mať negatívny vplyv na ďalšie oblasti, ako sú zdravie a politika. To by mohlo opäť naštartovať špirálu poklesu, keďže celkové rozdiely medzi pohlaviami sa budú ďalej prehlbovať.

Prečo ženy stále výrazne zaostávajú za mužmi v ekonomickej oblasti? V súčasnosti je na celosvetovom trhu práce zamestnaných 55 % dospelých žien v porovnaní so 78 % dospelých mužov. Priemerný ročný príjem žien však predstavuje približne 11 500 USD a na porovnanie priemerný ročný príjem mužov je 21 500 USD. Okrem toho sú ženy často vystavované predpojatým diskriminačným praktikám, medziiným aj tzv. znevýhodneniu z dôvodu materstva (angl.motherhood penalty): matky sa stretávajú s neobjektívnosťou pri prijímaní do zamestnania, pri určovaní nástupných platov v závislosti od posudzovania ich kvalifikácie, zatiaľ čo otcovia môžu čerpať výhody z toho, že sú rodičom. Obdobne sa s predpojatosťou stretávajú aj ženy podnikateľky, keď si často musia vybojovať prístup ku kapitálu, ktorý potrebujú na zabezpečenie rastu svojich podnikov a ich ďalšie rozširovanie.

Ako môžeme teda zabezpečiť, aby sme na dosiahnutie ekonomickej rodovej rovnosti nečakali viac než dve storočia? Niektoré kroky môžeme podniknúť už teraz.

Posilnenie vplyvu vzorov

Potrebujeme viac vzorov na podporu ambícií žien. Podľa správy Svetového ekonomického fóra o rodových rozdieloch existuje pozitívna korelácia medzi krajinami, ktoré sa tešia vysokej úrovni politického postavenia žien a veľkým počtom žien vo vyšších funkciách. Je dôležité, aby podniky v tomto smere zohrávali významnú úlohu: ženy musia vedieť, že vedúce postavenie nie je nedosiahnuteľné či nemožné. Okrem toho by sa od žien nemalo požadovať, aby sa vedúceho postavenia chopili len v časoch krízy alebo za okolností, ktoré im nesmierne sťažujú cestu k úspechu – ide o efekt skleneného útesu.

Korekcia digitálnej priepasti

Treba prilákať viac žien do sektora technológií. Hoci technológie v mnohých ohľadoch menia dnešný svet k lepšiemu, majú negatívny vplyv na ekonomickú rodovú rovnosť. Vysoké počty žien pracujú v maloobchode a v administratívnych funkciách, ktoré sú neúmerne ovplyvnené narastaním automatizácie. Naproti tomu sú ženy nedostatočne zastúpené na pracovných miestach súvisiacich s novými technológiami. Práve tieto pracovné miesta by ženám mohli umožniť, aby rozvíjali potrebné zručnosti, zarábali viac a stali sa skúsenými líderkami či podnikateľkami.

Na základe analýzy, ktorú tento rok uskutočnilo Svetové ekonomické fórum v spolupráci s LinkedIn, sa zistilo, že v súčasnosti je v expertných funkciách v oblasti cloud computingu zastúpených len 12 % žien a až 88 % mužov. Z výsledkov analýzy tiež vyplýva, že pokiaľ ide o odborníkov na dátovú a umelú inteligenciu, pomer žien k mužom je približne jedna ku štyrom. Táto skutočnosť by mala vyvolávať vážne znepokojenie, pretože prítomnosť žien odborníčok v sektore technológií je nevyhnutná na zabezpečenie toho, aby v budúcich riešeniach absentovala akákoľvek forma neúmyselnej rodovej zaujatosti.

Na prilákanie väčšieho počtu žien do uvedeného sektora musí široká a rôznorodá skupina zainteresovaných strán vynaložiť značné úsilie. Prvým krokom je podpora vzdelávania v oblasti vedy, technológií, inžinierstva a matematiky (STEM) bez ohľadu na vek. Žiaľ, v dnešnej dobe mnoho dievčat a žien nemá prostriedky, aby sa mohli v tejto oblasti vzdelávať a nadobudli príslušné zručnosti, pretože nemajú ukončené základné stredoškolské vzdelanie.

V roku 2018 sa v správe Svetovej banky konštatovalo, že 132 miliónov dievčat na celom svete vo veku 6 až 17 rokov nenavštevuje školu a len jedna tretina dievčat z krajín s nízkymi príjmami ukončila nižšie stredoškolské vzdelávanie. Podľa správy dospelé ženy na celom svete prichádzajú v dôsledku neukončenia celého vzdelávania v trvaní 12 rokov o životné príjmy vo výške od 15 do 30 biliónov USD.

V spomínanej správe o rodových rozdieloch sa uvádza, že napriek v priemere malým rozdielom v ukončenom vzdelaní medzi mužmi a ženami boli investície do talentu žien v niektorých krajinách „nedostatočné“. V správe sa tiež konštatuje, že hoci v krajinách, v ktorých je dosiahnuté vzdelanie relatívne na vysokej úrovni, „nie vždy sú zručnosti žien v súlade so zručnosťami potrebnými na dosiahnutie úspechu v profesiách budúcnosti“.

Odstraňovanie rozdielov v zručnostiach podporovaním vzdelávania žien

Vzdelávanie žien a dievčat je základným kameňom všetkých ďalších snáh o odstránenie ekonomickej rodovej nerovnosti. Vďaka vzdelávaniu ženy môžu získať dobre platené pracovné miesta v sektore technológií alebo v iných vytúžených odvetviach a zároveň si zvýšiť šance na prístup k finančným prostriedkom, ktoré im umožnia založiť si vlastný podnik. Vzdelávanie potrebujú aj na to, aby si budovali kariéru v oblastiach, v ktorých môžu byť prínosom pre ďalšie ženy – napríklad v politike alebo zdravotníctve.

Svet dnes sužuje nedostatok zručností, pričom obzvlášť akútny je nedostatok technologických zručností. Je preto v záujme štátneho sektora a podnikov, aby navzájom spolupracovali s cieľom zaistiť, že dievčatá chodia do školy, plnia si riadnu dochádzku a študujú predmety zamerané na budúcnosť. Okrem toho musia zabezpečiť, aby boli dospelé ženy vybavené potrebnými zručnosťami, ak sa chcú presadiť vo svete čoraz viac poháňanom technológiami.

Keďže v nadchádzajúcich týždňoch sa v Davose stretnú generálni riaditelia a vedúci pracovníci niektorých najsilnejších a najuznávanejších spoločností z celého sveta, informácie z tohtoročnej správy by mali byť tvrdou pripomienkou dôležitosti ekonomickej rodovej rovnosti. Práve z tohto dôvodu si myslím, že odstránenie ekonomickej rodovej nerovnosti je záležitosť, ktorou by sa mali zaoberať nielen ženy, ale celý svet – preto by mal byť jedným z najdôležitejších bodov agendy.

Kedy sa ambície v oblasti tvorby dlhodobých hodnôt premenia na konkrétne skutky? V dňoch 21. – 24. januára 2020 sa koná ďalšie zasadnutie Svetového ekonomického fóra. V očakávaní tohto významného podujatia vám ponúkame možnosť pripojiť sa k EY a diskutovať o naliehavých ekonomických a spoločenských problémoch. Pripojte sa ku konverzácii prostredníctvom ey.com/wef a použitím hashtagov #WEF20 a #BetterWorkingWorld

Zhrnutie

Ak chcú spoločnosti pomáhať pri budovaní súdržného sveta, ktorého prvoradým záujmom bude dosiahnutie rovnosti, musia sa začať zaoberať rodovou paritou s cieľom znížiť ekonomické rodové rozdiely pre budúce generácie.

O tomto článku

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)