5 min za čitanje 10.04.2019.
San Francisco dawn clouds

Kako se pripremiti za digitalnu transformaciju izveštavanja?

Autor EY Global

Multidisciplinary professional services organization

5 min za čitanje 10.04.2019.

Tehnologija može omogućiti timovima koji rade u sektorima za finansije da se fokusiraju na stvaranje vrednosti u svojim izveštajima, ali neke organizacije nemaju potrebne sisteme i ljudske resurse za to.

T ehnologija pravi razliku u finansijskom poslovanju, posebno kada su u pitanju podaci. Organizacije i njihovi sektrori za finansije danas barataju sa više podataka nego ikad prije, zahvaljujući bržoj obradi računara, povećanju povezivanja i oblaku utemeljenom na oblaku koji nudi ogromne mogućnosti skladištenja podataka.

Međutim, mnoga odeljenja za finansije i izveštavanje su u suštini preopterećena tolikom raznolikošću podataka. Skoro polovina (49%)rukovodilaca odeljenja finansija koji su učestvovali u istraživanju na temu korporativnog izveštavanja koje je 2018. godine sprovela kompanija EY „Kako  digitalna transformacija u izveštavanju može povezati poverenje i dugoročnu vrednost?“ odgovorila je da “više vremena troše na prikupljanje i obradu podataka nego na analizu istih.”.

Koliko vremena sektori za finansije provode na prikupljanju i proveri finansijskih informacija ukazuje na to da su više fokusirani na pružanje konzistentnih finansijskih informacija, nego na unapređivanje nefinansijskog izveštavanja. Da bi se podaci pretočili u izveštaje koji su zaista orijentisani na vrednost, odeljenja za finansije trebalo bi da se okrenu primeni tehnološkog napretka u oblastima kao što su automatizacija, veštačka inteligencija i blockchain i da posvete pažnju izgradnji poverenja u analitiku podataka. Digitalna transformacija takođe zahteva da drugačije razmišljaju prilikom zapošljavanja novog osoblja.

Automatizacija: Kako omogućiti finansijskim timovima da se posvete stvaranju uvida

Najveštiji timovi za finansije i timovi koji se bave izveštavanjem koriste automatizaciju robotskih procesa (RPA) da bi poboljšali efikasnost i primenili robotizovane tehnologije zasnovane na pravilima za automatizaciju velikih transakcijskih finansijskih procesa.

Oni takođe istražuju mogućnosti koje nudi sledeći korak u polju automatizacije, a to je inteligentna automatizacija procesa koja kombinuje RPA i veštačku inteligenciju, poput mašinskog učenja. Ove tehnologije imaju sposobnost da progresivno uče kroz prikupljanje podataka kojima su izložene. Promene u obračunavanju zakupa samo su jedan primer; pilot studije pokazuju da alati veštačke inteligencije mogu pregledati oko 70-80% sadržaja jednostavnijih ugovora o zakupu. Kako tehnologija napreduje, takvi alati moći će se primeniti za čitanje, upravljanje i analizu složenih ugovora i podataka.

Automatizacija igra ključnu ulogu u omogućavanju zaposlenima finansijskih timova da daju relevantne uvide koji doprinose transparentnosti i poverenju u svojim izveštajima. Automatizacija ključnih elemenata u izvršavanju zadataka - bilo da se radi o transakcijama ili složenijim zadacima - može im se omogućiti da se fokusiraju na pružanje uvida koji se zasnivaju na podacima u svojim izveštajima, pretvarajući tako podatke u stratešku vrednost.

Veštačka inteligencija (AI): Korišćenje podataka za pravi uvid

Menadžeri finansija mogu primeniti veštačku inteligenciju kako bi uočili obrasce koji se pojavljuju u pozadini podataka, i mašinsko učenje kako bi predvideli mogući tok događaja i poboljšali ishode. Istraživanje koje je sprovela kompanija EY pokazuje da skoro tri četvrtine rukovodilaca finansija (72%) veruje da će AI imati značajan uticaj na to kako finansiranje utiče na uvide koji se zasnivaju na podacima, odnosno da će takva tehnologija biti ključna za funkcionisanje finansija u budućnosti.

Veštačka inteligencija (AI)

72%

CFO-a veruje da će AI imati značajan uticaj na to kako će finansije oblikovati uvide koji se zasnivaju na podacima tokom naredne dve godine.

Takođe, trebalo bi razmotriti kako zainteresovane strane primenjuju veštačku inteligenciju. Na primer, uz pomoć tehnologije, investitori mogu da sprovedu analizu finansijskih informacija preduzeća na način koji je nekada bio nezamisliv.

Blockchain tehnologija: Budućnost korporativnog izveštavanja zauvek se menja

Koristeći blockchain tehnologiju, vrši se decentralizovana evidencija transakcija, što svakom učesniku daje siguran pristup revizorskom tragu svih izvršenih transakcija, gotovo u realnom vremenu. Neki očekuju da će ova tehnologija postati standard u korporativnom izveštavanju i računovodstvu, zamenjujući postojeće IT i tradicionalne metode izveštavanja. Koristeći blockchain tehnologiju za automatsku konsolidaciju računovodstvenih evidencija, odeljenja za izveštavanje troše manje vremena na unakrsne provere i objedinjavanje, a više mogu da se posvete analizi pouzdanih podataka.

U okviru istraživanja koje je sprovela kompanija EY, 24% rukovodilaca finansija izjavilo je da veruje da će blockchain biti najvažnija tehnologija u oblasti finansija u narednih pet godina. Ipak, brojni izazovi tek treba da budu prevaziđeni pre nego što se takva predviđanja ostvare. Na primer, ključni akteri, u rasponu od regulatornih tela do odbora direktora, trebalo bi da se dogovore i da uspostave odgovarajuće regulatorno okruženje

Naučite da se oslonite na analizu podataka

Iako su s jedne strane usmereni na prevođenje informacija o kojima izveštavaju, u uvide, istovremeno, finansijski menadžeri takođe moraju da održavaju veoma delikatan balans; naime, inovativne promene koje menjaju način na koji koriste podatke ne bi se smele ići na štetu standarda i poverenja.

Istraživanje kompanije EY pokazuje da je rizik podataka najvažnija briga za rukovodioce finansija. Oni su naveli da je „povećan rizik u smislu zaštite podataka i privatnosti“ najveći izazov sa kojim se suočava korporativno izveštavanje danas. Upravo je zabrinutost za sigurnost podataka jedna od najkritičnijih prepreka za primenu novih tehnologija u izveštavanju.

Ovi problemi, međutim, ne bi trebalo da stoje na putu organizacijama. Da bi njihovi izveštaji zaista bili orijentisani na vrednost, sektori za finansije trebaju verovati svojim podacima. Ovo zahteva promene ne samo tehnologije i procesa, već i promene u stavu, veštinama i menadžmentu.

Tada bi trebalo uzeti u obzir etičku dimenziju naprednih tehnologija koje se koriste u analizi podataka, a zatim predstaviti stav i pristup koji kompanija ima. Kompanije koje su prihvatile veštačku inteligenciju treba da započnu razgovor o načinima kako da je nadziru.

Automatizacija igra ključnu ulogu pružanju prilike sektorima finansija da stvore uvide koji doprinose transparentnosti i poverenju u njihove kvalitet njihovih izveštaja.

Transformacija ljudskih resursa u sektoru za finansije

Usvajanje nove tehnologije takođe podrazumeva promenu u pristupu odabiru sastava finansijskih timova; 79% finansijskih direktora koji su učestvovali u istraživanju kompanije EY tvrdi da je od najveće važnosti da zaposleni finansijskog sektora poseduju određene nove veštine.

Konkretno, rad odeljenja za finansije će sigurno koristiti članovi tima čije sposobnosti prevazilaze tradicionalne veštine finansiranja i računovodstva, uključujući strateško znanje o novim tehnologijama kao što su veštačka inteligencija i discipline poput nauke o podacima i napredne statistike. Veštačka inteligencija je od posebnog značaja; Istraživanje je pokazalo da 72% anketiranih rukovodilaca finansija veruje da će eksperti na polju veštačke inteligencije biti glavni pokretači inovacija u finansijama i izveštavanju u naredne dve godine.

Kao rezultat toga, finansijski menadžeri vrše reviziju postojećih veština svojih timova kako bi prepoznali slabosti. . Ovo treba da obuhvati i tehničke kompetencije potrebne za korišćenje novih tehnologija i intelektualne „soft“ veštine potrebne za međuljudske odnose i strateško razmišljanje.

Pored spomenutih kompetencija, menadžeri za finansije trebalo bi da razmotre i budući poslovni model. S obzirom na očekivane nagle promene strateških prioriteta organizacije, odeljenja za finansije i korporativno izveštavanje trebalo bi da budu dovoljno fleksibilna da se mogu uspešno prilagoditi takvoj situaciji. Usvajanje fleksibilnih modela, kao što su usluge eskterni saradnici, je jedan od načina rešavanja ovih situacija. Dostupni alati i podaci omogućavaju finansijskim timovima da usko sarađuju s eksternim saradnicima kako bi se uspešno suočili sa ovim izazovima. Otprilike tri četvrtine ispitanika reklo je da će ugovaranje usluga za koje pružaju eksterni saradnici igrati ključnu ulogu u postizanju strateških prioriteta, dok će pristup tehnološkim veštinama biti ključni faktor ovog pristupa.

Međutim, primena novog pristupa može se pokazati vrlo zahtevnom zbog nekih duboko ukorenjenih kulturološki uslovljenih stavova i otpora prema promenama koje mogu predstavljati put napretka. Da bi prevazišle ovu vrstu otpora i ubrzale promene koje se očekuju za zaposlene u finansijskom odeljenju, organizacije bi trebalo da kreativno pristupe ljudskim resursima i veštinama koje su im potrebne i da inovativno odgovore na izazove regrutovanja, razvijanja talenta i pronalaženja potrebnih članova tima. Na primer, 76% ispitanika kaže da bi odeljenja za finansije trebalo da prošire svoje mogućnosti zapošljavanja kako bi pronašli ljude čija profesionalna pozadina ne mora nužno da se uklapa u postojeće tradicionalne okvire.

EY Istraživanje o korporativnom izveštavanju 2018

Da li je sve što treba da se računa uračunato?

Saznajte više

Podaci o istraživanju

Istražite podatke koji stoje iza istraživanja o korporativnom izveštavanju

Posetite

Kontinuirani proces

Kreativnost i inovacije biće daleko najvažniji faktori tokom procesa digitalne transformacije na polju finansija još godinama koje dolaze. Nova tehnologija pruža organizacijama priliku zlata vrednu da koriste podatke za potrebe izveštavanja na osnovu vrednosti, ali ako to zaista žele da postignu, moraju se pripremiti za radikalne promene i inovacije.

Da bi u potpunosti iskoristili snagu novih tehnologija, potrebno je da finansijski rukovodioci uspostave ravnotežu između obuke postojećih članova tima u odeljenju za izveštavanje i regrutovanja novih članova koji poseduju veoma tražene kompetencije u oblastima kao što je nauka o podacima (data science). Oni takođe moraju da uvedu kontinuirani, dinamični pristup učenju - u digitalnom svetu veštine imaju veoma kratak rok trajanja. Važno je shvatiti da digitalna transformacija nije konačan, već kontinuirani proces.

Istražite digitalnu transformaciju iz svakog ugla

EY uvidi u digitalnu transformaciju mogu Vam pomoći da otključate nove vrednosti.

Saznajte više

Rezime

Timovi koji danas rade u sektorima za finansije imaju pristup većoj količini podataka nego ikad pre. Da bi iskoristili snagu koju ova količina podataka nosi sa sobom za pokretanje vrednosti orijentisanog izveštavanja, oni moraju da primene najnovije tehnologije i izgrade poverenje u sopstvenu analizu podataka. Digitalna transformacija korporativnog izveštavanja takođe zahteva od CFO-a da promene svoje mišljenje pri zapošljavanju novih članova svojih timova u pogledu profila i veština koje trebaju da očekuju.

O ovom članku

Autor EY Global

Multidisciplinary professional services organization