Kako do pouzdanog izveštavanja u korporativnoj kulturi

7 min za čitanje 11.03.2020.
Autor EY Global

Multidisciplinary professional services organization

7 min za čitanje 11.03.2020.

Prikaži resurse

  • Financial Accounting Advisory Services (FAAS) global corporate reporting survey 2019 (pdf)

Nedavno istraživanje kompanije EY sagledalo je kako analiza podataka i veštačka inteligencija mogu pomoći pri zatvaranju jaza u izveštavanju o korporativnoj kulturi.

Korporativno izveštavanje je pod velikim pritiskom da udovolji zahtevima zainteresovanih strana za većom otvorenošću i transparentnošću. Konkretno, nefinansijsko izveštavanje je kritično za stalnu relevantnost korporativnog izveštavanja: 74% finansijskih rukovodilaca koji su učestvovali u šestom istraživanju globalnog korporativnog izveštavanja kompanije EY,   „Da li je korporativnom izveštavanju potreban kulturni šok?“ , kažu da investitori sve više koriste nefinansijske informacije u donošenju odluka, a 72% njih kaže da fokusiranje isključivo na finansijsko izveštavanje nudi samo delimičan pogled na okvir kreiranja vrednosti kompanije. Zainteresovane strane sve više žele videti kako kompanije stvaraju dugoročnu vrednost.

Jedna od najvažnijih nefinansijskih metrika je korporativna kultura. Istraživanje pokazuje da finansijski rukovodioci ovo ne vide kao pitanje nepovezano sa vrednostima njihovih organizacija. Naprotiv, smatraju da je centralno u rastu i zaštiti vrednosti kompanija: 83% ispitanika se slaže da je „zdrava korporativna kultura, u kojoj su vrednosti i ponašanje dosledni, od presudnog je značaja za izgradnju poverenja“, dok se 81% slaže da takva kultura može doprineti smanjenju rizika. Takođe, jasni su u pogledu rizika koje predstavlja štetna korporativna kultura, a 77% se slaže da je to jedna od najznačajnijih pretnji održivoj vrednosti.

Jaz u izveštavanju o korporativnoj kulturi

79%

finansijskih rukovodilaca kažu da investitori žele više uvida u kulturu organizacije, ali samo 37% ispitanika kaže da njihova organizacija pruža kontinuirano izveštavanje o radu u ovoj oblasti.

Međutim, dok 79% finansijskih rukovodilaca kaže da investitori žele sve više uvida u kulturu organizacije, a isti procenat kaže da danas imaju podatke koji mogu da pruže uvid u korporativnu kulturu, ipak samo 37% kaže da njihova organizacija zapravo pruža kontinuirano izveštavanje o radu ili ključne pokazatelje performansi u ovoj oblasti.

Šta predstavlja kritične prepreke? Glavne brige su u vezi sa kontrolama i kvalitetom podataka - videti sliku ispod.

Da bi premostili jaz u izveštavanju o korporativnoj kulturi, kompanije treba da identifikuju ponašanja, vrednosti i uverenja koja čine njihovu kulturu; da odluče koje elemente te kulture treba meriti; i osmisliti merljive metrike za procenu i izveštavanje o učinku.

Uloga analitike podataka

Finansijski tim ovde mora odigrati ključnu ulogu, posebno u dogovoru o metrikama za procenu korporativne kulture i demonstriranjem korelacija sa finansijskim rezultatima. Međutim, ovo će stvoriti dodatni posao za finansijske timove sa ograničenim resursima i zahtevaće od pojedinaca koji su navikli da rade na tehničkim računovodstvenim standardima da se fokusiraju na nefinansijske oblasti.

Drugim rečima, za razvoj i izveštavanje o nefinansijskim metrikama, može biti potrebna promena kulture unutar samog finansijskog tima. Samo 35% ispitanika kaže da njihovi finansijski timovi igraju ključnu ulogu u nefinansijskom izveštavanju, sa značajnim učešćem u prikupljanju, analizi i obezbeđivanju podataka.

Promena kulture u finansijskoj funkciji

35%

ispitanika smatraju da njihovi finansijski timovi igraju ključnu ulogu u nefinansijskom izveštavanju.

Jedan praktičan način na koji kompanije mogu omogućiti promenu korporativne kulture je primenom naprednih tehnologija za prikupljanje i analizu podataka. Konkretno, robotska automatizacija procesa (RPA) omogućava da se zadaci za koje je potrebno dosta vremena, poput prikupljanja podataka izvrše efikasnije, dok veštačka inteligencija (AI) daje novu dubinu uvida u izveštavanje.

Međutim, rezultati ankete pokazuju da se ove tehnologije tek sada polako pojavljuju u funkciji finansiranja. Samo 30% anketiranih finansijskih kontrolora kaže da imaju rešenje za automatizaciju prikupljanja podataka za korporativno izveštavanje, a manji broj njih je koristio veštačku inteligenciju za zadatke u kojima se to tipično može pokazati korisnim.

Dalje pitanje je potreba za procenom izlaznih podataka iz ovih tehnologija da bi se obezbedila njihova verodostojnost i poverenje. Na primer, 60% anketiranih finansijskih rukovodilaca smatra da se kvalitetu podataka koje proizvodi AI ne može verovati na isti način kao podacima iz njihovih uobičajenih finansijskih sistema; 66% kaže da se globalno regulatorno okruženje još uvek nije suočilo sa razvojem AI; i 75% njih kaže da upravljanje, kontrola i etički okviri za AI još uvek moraju biti razvijeni i usavršeni.

Kako bi uspešno rešili ove probleme i uspostavili poverenje u sistem veštačke inteligencije, izveštaji predlažu četiri pitanja koja finansijski rukovodioci moraju postaviti:

1. Znate li gde se tehnologije veštačke inteligencije primenjuju u organizaciji, posebno u pogledu nefinansijskih podataka ili informacija koji utiču na korporativno izveštavanje?

2. Da li imate strategiju za regrutovanje talenata i zadržavanje ljudi sa potrebnim setom veština za upravljanje projektima veštačke inteligencije, uključujući pitanja poverenja i etike?

3. Da li ste ocenili kako usvajanje veštačke inteligencije utiče na integritet finansijske funkcije i na njena obelodanjivanja, kako finansijska, tako i nefinansijska?

4. Da li finansijski tim ima odgovarajuće strukture za upravljanje etičkim pitanjima i razume kako da reši bilo koje algoritamske pristrasnosti?

Izveštavanje o korporativnoj kulturi: kako krenuti napred

Izveštaj preporučuje tri aktivnosti koje organizacije treba da preduzmu da bi se pokrenule kritične uloge kulture u korporativnom izveštavanju:

1. Uvesti kompaktan pristup izveštavanju o korporativnoj kulturi

Postoje četiri ključna koraka. Prvo,razumite celokupni opseg gledanjem na niz rizika povezanih sa korporativnom kulturom i mapiranjem sistema verovanja svojih zaposlenih. Drugo, identifikujte ponašanje, vrednosti i uverenja koja vaši zaposleni usvajaju kako biste utvrdili trenutne i željene kulturne atribute i procenili kulturne norme i nijanse. Treće, procenite kako ta ponašanja, vrednosti i uverenja utiču na performanse vaše organizacije. Konačno, identifikujte metričke podatke i kontrolne table pomoću rezultata i uvida u cilju informisanja rukovodstva i formiranja osnova za izveštavanje.

2. Promenite kombinaciju članova tima da biste podstakli promene kulture finansiranja i prevazišli otpor

Kultura finansijskih funkcija će se verovatno ukoreniti tek nakon nekoliko godina. Kako bi prevazišli otpor prema promenama i pokrenuli održive promene korporativne kulture, finansijski rukovodioci treba da prilože nove ideje i daju nov podsticaj timovima. Promena kombinacije tima finansija i izveštavanja može pružiti važnu podlogu za promenu kulture.

3. Izgradite etičke algoritme i poverenje u veštačku inteligenciju

Ako organizacije ne usvoje upravljačke i etičke standarde koji podstiču poverenje u veštačku inteligenciju, možda neće moći da iskoriste pun potencijal ovih tehnologija u finansijama i izveštavanju. Organizacije bi trebalo da se obavežu da će od prvog dana aktivno graditi poverenje u sve aspekte sistema veštačke inteligencije. Ovo poverenje se treba proširiti na stratešku svrhu sistema, integritet prikupljanja i upravljanja podacima, upravljanje obukom na modelu i rigoroznost tehnika koje se koriste za nadgledanje sistemskih i algoritmičkih performansi.

Peter Vollmert, (EY Global & EY EMEIA Financial Accounting Advisory Leader zaključuje: „Primenjujući ulogu kulture u korporativnom izveštavanju, finansijski rukovodioci mogu pružiti transparentnost koja je potrebna investitorima i drugim zainteresovanim stranama, gradeći novu eru poverenja zasnovanu na verodostojnom, autentičnim, odgovornom i otvorenom korporativnom izveštavanju.“

 

 

Rezime

Šesto istraživanje globalnog korporativnog izveštavanja kompanije EY razmatra sve veće zahteve investitora za izveštavanjem o nefinansijskim metrikama. Jedna od najvažnijih je korporativna kultura, ali potražnja za izveštavanjem o tome trenutno nije zadovoljena.

Kako bi se to promenilo, možda će biti potrebno promeniti kulturu unutar samog finansijskog tima. Napredne tehnologije za analizu podataka mogu pomoći ako kompanije osiguraju da su rezultati podataka verodostojni i pouzdani.

O ovom članku

Autor EY Global

Multidisciplinary professional services organization