Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti u svrhu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (Ernst & Young Consulting DOO)

Ernst & Young Consulting doo Beograd, sa sedištem na adresi Vladimira Popovića 8a, Beograd, Republika Srbija, matični broj 2187084 („Rukovalac“ ili „EY“), u skladu sa članom 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („ZZPL“), dostavlja sledeće:

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

1. Uvodne odredbe

U skladu sa relevantnim odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („ZSPNFT“), EY ima obavezu da obrađuje određene podatke o ličnosti. 

Naime, radi sprovođenja radnji i mera poznavanja i praćenja  klijenta , u skladu sa ZSPNFT, Rukovalac obrađuje određene podatke o ličnosti Klijenta koji je fizičko lice, odnosno preduzetnik, zakonskog zastupnika Klijenta koji je pravno lice, zakonskog zastupnika Klijenta koji je lice stranog prava ili lice građanskog prava, kao i svakog drugog fizičkog lica koje u ime Klijenta uspostavlja poslovni odnos sa Rukovaocem („Lice koje zastupa Klijenta“).

Takođe, radi sprovođenja radnji i mera poznavanja i praćenja Klijenta, u skladu sa ZSPNFT, Rukovalac obrađuje određene podatke o ličnosti fizičkog lica koje se u skladu sa ZSPNFT smatra stvarnim vlasnikom Klijenta („Stvarni vlasnik Klijenta“).

Navedene podatke o ličnosti EY obrađuje u svojstvu Rukovaoca.

2. Obaveza davanja podataka o ličnosti Rukovaocu

Davanje podataka o ličnosti Lica koje zastupa Klijenta i Stvarnog vlasnika klijenta Rukovaocu, obavezno je u skladu sa ZSPNFT.

U slučaju ne davanja podataka o ličnosti Lica koje zastupa Klijenta i Stvarnog vlasnika Klijenta, Rukovalac je dužan da odbije ponudu za uspostavljanje poslovnog odnosa, a ako je poslovni odnos već uspostavljen dužan je da ga raskine.

3. Svrha obrade podataka o ličnosti

Svrha obrade podataka o ličnosti jeste ispunjavanje obaveza Rukovaoca predviđenih ZSPNFT, što podrazumeva: 

 • obaveza utvrđivanja i provere identiteta Lica koje zastupa Klijenta i Stvarnog vlasnika Klijenta;
 • obaveza vođenja evidencije o Klijentima  („Evidencija o Klijentima“).

4. Pravni osnov obrade podataka o ličnosti

 Pravni osnov obrade podataka o ličnosti je poštovanje pravnih obaveza Rukovaoca, odnosno:

 • obaveza Rukovaoca da, u skladu sa članovima 4 i 5 ZSPNFT, sprovodi radnje i mere koje se preduzimaju radi sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma;
 • obaveza Rukovaoca da, u skladu sa članovima 7, 17, 19, 21, 22, 23 i 99 ZSPNFT, utvrdi i proveri identitet Lica koje zastupa Klijenta;
 • obaveza Rukovaoca da, u skladu sa članovima 7 i 25 ZSPNFT, utvrdi i proveri identitet Stvarnog vlasnika Klijenta;
 • obaveza Rukovaoca da, u skladu sa članovima 7 i 8 ZSPNFT, primenjuje radnje i mere poznavanja i praćenja Klijenta i Lica koje zastupa Klijenta i u toku trajanja poslovnog odnosa;
 • obaveza Rukovaoca da, u skladu sa članovima 17, 19, 21, 22 i 23 ZSPNFT, pribavi kopiju ličnog dokumenta, ili očitani izvod ličnog dokumenta, Lica koje zastupa Klijenta i da kopiju ili izvod pribavljenog dokumenta čuva;
 • obaveza Rukovaoca da, u skladu sa članovima 35 i 38 ZSPNFT, primeni pojačane radnje i mere poznavanja i praćenja klijenta u slučaju kada se Stvarni vlasnik Klijenta smatra funkcionerom ili licem bliskim funkcioneru, u skladu sa ZSPNFT;
 • obaveza Rukovaoca, da u skladu sa članovima 98 i 99 ZSPNFT vodi Evidenciju o Klijentima.

5. Podaci o ličnosti koje Rukovalac obrađuje

Rukovalac obrađuje sledeće podatke o ličnosti Lica koje zastupa Klijenta:

 • ime i prezime;
 • datum i mesto rođenja;
 • adresa prebivališta ili boravišta;
 • JMBG;
 • vrsta i broj ličnog dokumenta.

Rukovalac pribavlja i kopiju ličnog dokumenta ili očitani izvod ličnog dokumenta Lica koje zastupa Klijenta.

Rukovalac obrađuje sledeće podatke o ličnosti Stvarnog vlasnika Klijenta:

 • ime i prezime;
 • datum i mesto rođenja;
 • adresa prebivališta ili boravišta.

U slučaju kada se Stvarni vlasnik klijenta smatra funkcionerom ili bliskim licem funkcionera, u skladu sa ZSPNFT, pored gore navedenih podataka o ličnosti, od takvog lica Rukovalac obrađuje i sledeće podatke o ličnosti:

 • podaci o celokupnoj ličnoj imovini i pravnom osnovu sticanja takve imovine.

Gore navedeni podaci o ličnosti Lica koje zastupa Klijenta i Stvarnog vlasnika Klijenta koje Rukovalac obrađuje, u daljem tekstu označeni su kao „Podaci“.  

6. Primaoci Podataka

Podatke će koristiti isključivo Rukovalac za svoje potrebe, u skladu sa ZSPNFT i ZZPL.

Podatke prima zaposleni kod Rukovaoca sa kojim Klijent direktno sarađuje, kao i lica ovlašćena za poslove sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma kod Rukovaoca.

Podaci mogu biti otkriveni jedino nadležnim organima, na njihov zvaničan zahtev.

7. Način prikupljanja podataka o ličnosti

Rukovalac prikuplja Podatke:

 • iz Upitnika o utvrđivanju identiteta, koji popunjava Lice koje zastupa Klijenta prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa i/ili u toku poslovnog odnosa sa Rukovaocem („Upitnik o utvrđivanju identiteta“);
 • iz ličnog dokumenta Lica koje zastupa Klijenta;
 • iz Izjave o celokupnoj imovini Stvarnog vlasnika Klijenta koji se smatra funkcionerom ili licem bliskom funkcioneru;
 • na drugi način od Lica koje zastupa Klijenta.

8. Način obrade podataka o ličnosti

Obrada Podataka sprovodi se ručno.

9. Period čuvanja prikupljenih podataka o ličnosti

Podaci i ostala dokumenta prikupljena od Klijenta, čuvaju se u periodu od 10 godina od dana okončanja poslovnog odnosa.

10. Prava lica na koje se Podaci odnose

Lica čiji se Podaci obrađuju imaju pravo pristupa, ispravke, dopune, brisanja ili ograničenja obrade Podataka, pravo prigovora na obradu Podataka i pravo na prenosivost Podataka u skladu sa ZZPL.

Lice na koje se Podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ako smatra da je obrada Podataka izvršena suprotno odredbama ZZPL.

11. Kontakt podaci

Sva pitanja, žalbe i zahtevi za ostvarivanjem prava u vezi sa obradom i zaštitom podataka o ličnosti kod Rukovaoca možete poslati na sledeću adresu elektronske pošte: data.protection@rs.ey.com.

 • Show article references#Hide article references

  1Klijent jeste fizičko lice, preduzetnik, pravno lice, lice stranog prava i lice građanskog prava koje uspostavlja/je uspostavilo poslovni odnos sa Ernst & Young Consulting doo Beograd („Klijent“)