4 min za čitanje 4.02.2020.
crouching runner

Kako tehnološke kompanije mogu unaprediti poslovanje prodajom svojih segmenata

Autor EY Global

Multidisciplinary professional services organization

4 min za čitanje 4.02.2020.

Prikaži resurse

 • The divestment premium for technology companies (pdf)

Prinos na uloženi vlasnički kapital je značajno viši za tehnološke kompanije koje prodaju pojedine segmente.

N ova istraživanja kompanije EY, ukazuju na to da tehnološke kompanije koje prodaju neki od svojih segmenata ostvaruju znatno veći prinos na uloženi kapital, u odnosu na konkurente – ova razlika u ostvarenom prinosu se može nazvati prmija po osnovu divestiranja (prodaje). Ovo istraživanje pokazuje da tehnološke kompanije koje se odvaze da prodaju veliki deo svog biznisa ostvaruju i znatno veće prinose, u odnosu na kompanije koje divenestiraju značajno manji obim svog poslovanja.

Štaviše, kompanije koje se bave prodajom sa više fokusa i istrajnosti, imaju znatno veći udeo u tržištu od svojih konkurenata koji ređe prodaju ili se uopšte ne bave time.

Nalazi od ključnog značaja

1. Dinvesticiona premija je značajna i povećava se protokom vremena

Kompanije koje se bave prodajom imaju znatno više prionse ako se posmatra celokupno tržište tehnologije Tržište se u ovom slučaju može posmatrati kao skup velikih kompanija sa niskim ili umerenim rastom.

Posmatrajući skup tehnoloških kompanija, pošto su prodaje najavljene, ukupan prinos na vlasnički kapital bio je viši za 17% nakon 12 meseci i 78% nakon 24 meseci.

2. Veličina je bitna

Kompanije koje prodaju znatno veće delove svojih biznisa, generisale su veći TSR (prinos na vlasnički kapital) u protekle 2 godine.

Prosečni prinos na uloženi vlasnički kapital (PVK) predstavlja promenu u ukupnoj vrednosti kapitala prodavca dve godine nakon objavljivanja ugovora, ne posmatrajući brzorastuće kompanije koje generisu trogodišnju kumulativnu prodaju od >20%. Klasifikacija ugovora se bazira na vrednosti ugovora prikazanih kao procenat kapitalizacije tržišta: malim prodajama se smatraju one koje imaju 1% kapitalizacije tržišta, dok su velike prodaje one sa preko 1%. Kako bi se izbeglo duplo obračunavanje premija, EY je grupisao dinvesticije po pojedinim kompanijama u vremenskom okviru od 2 godine i izdvojene su najveće transakcije iz uzorka kako bi se došlo do 159 jedinstvenih transakcija za potrebe naše analize .

3. Investitori cene fokusiran pristup prodaji

Fokusirani deinvestitori posluju sa visim vrednosnim multiplikatorom, sa vrednošću pokazatelja koji pokazuje odnos vrednosti preduzeća i poslovnog rezultata (EV/EBIT) u odnosu od 14,9  i raciom EV/primanja u vrednosti od 2,4 , u odnosu na umerene deinvestitore sa 13,4 i 2,1 respektivno.

Pogledajte grafikon iznad

Istraživanja nam pokazuju deinvesticionu premiju.

   
 • Odstupanja pokreću poverenje investitora u upravu (menadžment).
 • Deinvestiranje uliva pouzdanje menadžmentu u dalje investicione aktivnosti
 • Velike deinvesticije mogu biti odličan pokazatelj spremnosti preduzeća za promene
 • Fokusirani deinvestitori bolje nalaze i ostvaruju vrednost za razliku od potencijalnih deinvestitora. deinvestitori
 • Proaktivno deinvestiranje smanjuje verovatnoću vlasničkog aktivizma
 

Prikaži resurse

 • Preuzmite dokument „The divestment premium“

Ključne činjenice

Prisutnost dinvesticione premije, kreira potrebu tehnološkim kompanijama za učestalo usaglašavanje i procenu portfelja sa promenljivim strategijama rasta kako bi ostale konkurente Analize portfolija su jako bitne za zrele kompanije koje prolaze kroz fazu usporenog rasta prihoda od prodaje. Smelijim pristupom ka deinvestiranju, tehnološke kompanije se više fokusiraju i poboljšavaju svoju mogućnost da odgovore na izazove i šanse, unutar i van njihovog sektora. Naše istraživanje pokazuje da tehnološke kompanije koje se aktivno bave oblikovanjem svojih portfolija na način koji omogućava inovaciju i otpornost, potpomaže celokupnoj kapitalnoj efikasnosti kompanije i uliva pouzdanje investitorima.

 • Detaljnije o istraživanju i analizi

  Mnoge kompanije iz tehnološkog sektora trenutno prolaze kroz period usporenog rasta prihoda, povećavanja bilansa, i većeg interesovanja aktivističkih investitora. Zbog ovoga većina tehnoloških kompanija počinje da upravlja svojim portfolijima – za koje su deinvesticije ključan faktor. Čak 82% tehnoloških kompanija tvrde da planiraju otpočinjanje procesa deinvestiranja u naredne dve godine, tvrdi EY-LLP (EY) 2019 Global Corporate Divestment Study . U skladu sa tim, krenuli smo da istražujemo uticaj deinvestiranja na prilive novca akcionarima.

  Pored toga hteli smo da ispitamo da li investitori bolje pozicioniraju preduzeća sa fokusiranim pristupom ka deinvestiranju i da li se deinvesticiona premija vremenom povećava.

  Posmatrali smo deinvesticione aktivnosti tehnoloških kompanija sa kapitalizacijom na tržištu od preko 5 milijardi dolara (n349). Kompanije su svrstane u kategorije: IT, Hardver i oprema i sektor poluprovodnika u Capital IQ sa kapitalizacijom na tržištu od preko 5 milijardi od septembra 2019. godine.

  Identifikovali smo 308 relevantnih transakcija od strane 110 jedinstvenih deinvestitora. Neki od ugovora koji su bili posmatrani iz Capital IQ bili su iz sektora IT-a, hardvera, poluprovodnika i njihove propratne opreme, sa najavljenim M&A akcijama za 1. jul ne uključujući otkazane ugovore vredne manje od milijardu dolara i ukupne vrednosti kapitala manje od milijardu dolara.

  Posle ove prvobitne analize, deinvestitori su bili podeljeni u grupe: Fokusirani (više od 2 deinvesticije), oportunitetni deinvestitori (1 do 2 deinvesticije), koji se ne bave  deinvestiranjem (n=239).

  Naša studija ne uzima u obzir velika, brzorastuća preduzeća (n=91, sačinjena od 15 deinvestitora i 76 koje se ne bave deinvestiranjem), zbog činjenice da je deinvestiranje trend kod tehnoloških kompanija sa sporijim rastom ( <20% CAGR), sa čak 2,3 puta većom verovatnoćom da stupe u deinvesticione aktivnosti.

  Da bismo uporedili kompanije analizirali smo dividende akcionara i EV prihode i EV/EBIT prodaju, poredili deinvstitore i ne- deinvestitore, u periodu od 12 do 24 meseca od početka prodaje. Za ugovore iz 2017. i 2018. godine koji nisu  bili završeni dve godine od najave prodaje, dividenda je izračunavana od datuma objavljivanja do 6. septembra 2019. godine.

  U tabeli tri EV i EV/ EBIT isključuje brzorastuće kompanije čiji je CAGR>20%, EV/EBIT>50, EV >5, i beznačajne NM vrednosti koje su nestalne tokom perioda od 10 godina. Za svaku grupu izračunavan je prosečan prihod za svaku godinu, a zatim i prosečan u periodu od 10 godina.

Posebna zahvalnost Akhilesh Kulkarni, Rahul K. Agrawal i Swati Sharma za koautorstvo ovog članka.

Rezime

Naša istraživanja i analize pokazuju da je prinos na vlasnički kapital značajno viši u tehnološkim kompanijama koje se smelo i redovno bave prodajom, deinvestiranjem omogućavajući im da dođu do deinvesticione premije.

O ovom članku

Autor EY Global

Multidisciplinary professional services organization