Корпоративно и търговско право

Тъй като компаниите се стремят към разрастване отвъд местните си пазари, те трябва да управляват регулаторните рискове, да преодоляват културните различия и да се конкурират ефективно.

Related topics Law Tax Tax compliance

Какво може да направи EY за Вас

Корпоративните екипи на EY са част от мултинационална мрежа, която предоставя правни съвети във всички основни бизнес сфери, включително заетост и доходи, околна среда, интелектуална собственост, финанси и данъчно законодателство. Това ни помага да обхванем кръга от проблеми, които могат да възникнат при една корпоративна транзакция, така че да можете да работите с увереност в различните юрисдикции и да извлечете максимума от днешните бизнес възможности.

 • Фирмено право

  EY представлява компании в много аспекти на техния корпоративен живот — от учредяването до различни аспекти на тяхното развитие. Това включва:

  • Ежедневни съвети за всички правни форми
  • Ефективна подкрепа по отношение на планирането и изпълнението на корпоративни реорганизации
  • Вътрешни и трансгранични корпоративни транзакции, включително сливания, придобивания и съвместни предприятия
  • Инвестиции в собствен капитал и транзакции за промяна на контрола
  • Подкрепа и съвети относно програмите за корпоративно съответствие
  • Корпоративни правни секретарски услуги
 • Търговско право

  EY съветва компаниите във връзка с техните текущи договорни взаимоотношения с местни и международни клиенти, доставчици и дистрибутори. Юристите на EY предоставят съвети за всички форми на търговски договори в подкрепа на ежедневните и стратегически бизнес дейности. Опитът на EY обхваща различни сектори и регулаторни режими, включително:

  • Договори за аутсорсинг, проведени чрез подробни процедури за възлагане на обществени поръчки
  • Дистрибуция на услуги
  • Лицензиране на софтуер
  • Разработване
  • Маркетинг на продукти
  • Производство
  • Снабдяване
  • Поддръжка
  • Бяло етикетиране
  • Сътрудничество
  • Онлайн условия
 • Спорове с акционери, корпоративно управление

  EY предоставя съвети по спорове, съдебни дела и искове между акционери на дружеството или между акционери на дружеството и дружеството. Тези въпроси могат да включват искове и съдебни действия във връзка с решения на съвета на директорите или общото събрание на акционерите, съдебно разпореждане за закриване и отговорност на директорите на дружествата.

  EY предоставя съвети по много аспекти на корпоративното управление, включително отговорността на директора и служителите. Практикуващите специалисти на EY предлагат съвети на търгувани на фондовите борси компании, институционални инвеститори, инвеститори в частен капитал, застрахователи, комитети към съветите на директорите, директори и други.

 • Несъстоятелност и преструктуриране

  След световната финансова криза законът за несъстоятелността се разви, за да отговори на предизвикателствата на икономическото преструктуриране. Промените включват хармонизиране на местните закони за несъстоятелността в целия ЕС и преглед на регламента за производството по несъстоятелност от Европейската комисия.

  Работата на EY включва всички форми на преструктурирания, от вътрешни платежоспособни реорганизации до реорганизации, разработени с цел избягване на официалната несъстоятелност. Във връзка с финансови затруднения и обстоятелства, предхождащи несъстоятелност, EY подпомага банките и фондовете за частен капитал, изправени пред различни видове кризисни ситуации в бизнеса, както от гледна точка на стопанската дейност, така и от гледна точка на кредитите.

  Екипът на EY включва опитни, мултидисциплинарни специалисти, които са в състояние да използват ресурсите на нашата организация като цяло, с фокус върху въпроси за несъстоятелността и преструктурирането, допълнени от области на практика като недвижими имоти, пенсии и заетост. Тази гъвкавост позволява на EY да приспособи нашите ресурси, така че да отговарят максимално на вашите потребности.

  Корпоративно преструктуриране и формална несъстоятелност

  Предложенията на EY включват:

  • Преструктурирания и спасителни секюритизации
  • Мораториуми, извънсъдебни преструктурирания и споразумения за спиране на съдебни действия
  • Разсрочване на дългове, размяна на собствен капитал и други форми на преструктуриране на капитала
  • Преструктуриране чрез корпоративни финансови транзакции (изкупувания, сливания и придобивания и нови инвестиции в собствен капитал), корпоративно преструктуриране, избягване на формални процедури по неплатежоспособност (схеми на договорености) и преструктуриране чрез процеси на неплатежоспособност (продажби и покупки при несъстоятелност)
  • Структурирано управление от синдик
  • Покупка и продажба на претенции при несъстоятелност

  Планиране на транзакции

  Освен да се включва, когато компаниите са изправени пред финансови предизвикателства, EY предоставя съвети по отношение на други сделки, които могат да включват оценка на риска от неплатежоспособност, въвеждане на мерки в структурирането и изготвяне на сделка за защита срещу последваща несъстоятелност на контрагента.

  Решаване на спорове при неплатежоспособност

  Екипът на EY може да помогне за пълния набор от въпроси, свързани с разрешаването на спорове - от завеждане и защита за избягване на съдебни дела, до санкции срещу директори, оспорване на събирането на задължения и производства по ликвидация. Решаването на спорове може също да включва:

  • Защита на активите от претенции на кредиторите
  • Операции за замразяване и издирване на трансгранични активи за възстановяване
 • Конкурентно право на ЕС и контрол върху сливанията

  Юристите на EY в областта на конкуренцията предлагат подробни правни съвети в подкрепа на вашите изисквания за контрол на сливанията, независимо дали планирате местни или трансгранични транзакции, обхващащи много държави. Правната подкрепа от EY включва:

  • Стратегически анализ за определяне на вероятните потенциални проблеми, ако има такива, и корективни мерки, които вероятно биха били необходими, като освобождаване на инвестиции.
  • Анализ на множество юрисдикции — където и да възникне вашата транзакция, ние можем да ви посъветваме относно приложимите режими за контрол на сливанията.
  • Анализ на дефиницията на пазара, за да се даде представа за степента на потенциални възникващи проблеми, ако има такива. В това отношение юристите на EY обикновено работят с икономисти и други професионални консултанти в EY, прилагайки техните задълбочени познания и умения към съответния въпрос.
  • Изготвяне на документи, подлежащи на подаване, създаване както на ключови послания, така и за адресиране на възникнали проблеми, както и на местни аспекти.
  • Съвети във връзка с ангажимента между страните, като например изготвяне на проекти на споразумения за липса на конфиденциалност, правила и протоколи за създаване и управление на ясни екипи и процедури за интегрирано планиране с цел избягване на нарушение на така наречените "незаконни договорености между страните преди сливането".
  • Ангажираност с органите, отговорни за конкуренцията, от контакт преди уведомлението до провеждането и приключването на процедурата.
  • Ако е необходимо, подкрепа във всеки проект за продажба на инвестиция, включително ангажимент за продажба и наблюдение на синдиците.

  Тясното сътрудничество между юристите на EY и други специалисти, работещи в редица дисциплини и области по света, позволява на EY да предоставя интегрирани и мултидисциплинарни съвети.

 • Ранни придобивания на голям брой акции

  Законите за антитръстовите правила и конкуренцията за така наречените „набези призори“ изискват организацията да се ангажира бързо навсякъде по света, където реализира стопанската си дейност. Непосредственото изискване е да се отговори на факта, че органът по конкуренцията е „във фоайето“. Съветници трябва да присъстват в града или поне на близко разстояние, за да бъдат най-полезни.

  По време на придобиването на голям брой акции рано през деня клиентът се нуждае не само от юридически съветници, но и от анализатори на данни и специалисти по ИТ разследвания. Трябва да се направи копие от това, което органът сам е копирал и то трябва да бъде качено в самостоятелна система, която по-късно може да се използва за анализ на информацията.

  От съветниците, които са запознати със сектора, често се изисква да поставят идентифицираното поведение в контекст, което позволява да се определи дали това поведение е било легитимно или не. Придобиването на голям брой акции в началото на деня в различни държави и дори континенти се увеличават, така че съветниците трябва да бъдат глобални, за да осигурят ефективна и ефикасна подкрепа в цял свят.

  Юристите на EY по конкурентно право предлагат широкообхватни правни съвети в подкрепа на клиентите по време на и след придобиванията на голям брой акции в началото на деня. Подкрепата от EY включва:

  • Подкрепа на място за местния мениджмънт и правен екип, така че органът по конкуренцията да остане в рамките на своите правомощия за търсене
  • Усъвършенствани ИТ, подпомагащи копирането на данни от потенциално множество устройства (компютри, облаци, смартфони) в потенциално много страни
  • Ангажиране с органите по конкуренцията от началото на придобиването на акциите до приключването на въпроса и, ако е необходимо, обжалване пред съответния съд

  Тясното сътрудничество между юристите на EY и другите професионалисти, работещи в редица дисциплини и области по света, позволява на фирмите-членки на EY да предоставят интегрирани и мултидисциплинарни съвети.

Свържете се с нас

Беше ли полезно за Вас това съдържание? Свържете се с нас, за да научите повече.