Daniela Petkova V2

Даниела Петкова

Съдружник, Лидер на направление Консултантски услуги в областта на финанси и счетоводство, докладване и контрол за EY България, Северна Македония, Албания и Косово

Високо признат професионалист с богат опит в областта на финансовите консултации, счетоводството и одита. Влиятелен лектор по финансова отчетност и одит. Запален тенисист.

Даниела Петкова е съдружник, лидер на направление Консултантски услуги в областта на финанси и счетоводство, докладване и контрол за EY България, Северна Македония, Албания и Косово. Даниела работи в EY от 20 години и става партньор през 2014 г.

Даниела има богат професионален опит като съдружник, отговарящ за широк спектър от ангажименти, свързани с финансово консултиране, счетоводство и одит.

Някои от големите консултантски проекти включват финансова трансформация и подобряване на процесите в центрове за споделени услуги (shared service centers). Проектите, свързани с финансово-счетоводни консултантски услуги, включват различни обучения като МСФО, водещи практики във финансовото отчитане, проекти, свързани с първоначално прилагане ва МСФО или Националните счетоводни стандарти, оказване на счетоводна помощ и предоставяне на съвети за сложни транзакции, консолидации и изготвяне на финансови отчети. Като сертифициран вътрешен одитор и регистриран одитор, Даниела отговаря за редица одиторски ангажименти както в областта на вътрешния, така и във външния одит. Тя е водещ преподавател по дисциплина Външен и вътрешен одит в магистърската програма на СУ „Св. Климент Охридски“. Освен това, Даниела участва активно в образователните дейности на българския Институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) и председателства Съвета по професионална етика при ИДЕС.

Даниела има магистърска степен по специалност Стопанско управление и администрация (съвместна програма с Университета в Хамбърсайд & Линкълншър, Великобритания) и специалност Счетоводство и контрол от Университета за национално и световно стопанство в България. Даниела е дипломиран експерт-счетоводител (CPA) в България, член на Асоциацията на сертифицираните експерт-счетоводители (ACCA) и сертифициран вътрешен одитор (CIA) към Института на вътрешните одитори, САЩ, както и сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор (СВОПС) при Министерство на финансите в България.

Как Даниела изгражда един по-добър работен свят?

Ние си партнираме с компаниите по трансформиране на техните финансови функции в отговор на нуждите на бизнеса, предизвикателствата на пазара и регулаторните изисквания. Правим това, като помагаме на нашите клиенти да обновят или променят дизайна на своите процеси, системи и контроли; да приложат и използват подходящи и ефективни средства за анализ на данни; да се обучават и усъвършенстват, като следват водещите практики за финансово и нефинансово отчитане и докладване.

Свържете се с Даниела