3 Време за четене 31 март 2023
Sea mountain view

Въвеждане на временно задължение за солидарна вноска

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци и Право, EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E

Виктория Манчева

Старши мениджър, Данъчни консултации

3 Време за четене 31 март 2023

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, внесен от Министерство на финансите. Предвидени са редица изменения в данъчните закони, но най-същественото нововъведение е предложената солидарна вноска в размер на 33%.

Солидарната вноска представлява еднократна временна мярка, за която задължени ще са всички участници на пазара (с малки изключения) и ще се дължи паралелно с корпоративния данък.

Вноската ще се дължи за „свръхпечалби“, генерирани през второто полугодие на 2023 година, т.е. от 01.07.
до 31.12.2023 г.

Размерът на вноската ще е 33%. Основа за изчисляването ù ще е т.нар. свръхпечалба, която се определя като положителната разлика между данъчната печалба за второто полугодие на 2023 г. и 50 % от средната стойност на данъчните печалби за годините 2018, 2019, 2020 и 2021, увеличена с 20 на сто. Предлагат се алтернативи за определяне на данъчната печалба за 2023 г.

Лицата ще декларират дължимата вноска в срока за подаване на годишната данъчна декларация за 2023 г. До 15 юли 2023 г. обаче лицата следва да декларират авансови вноски и да ги внасят до 15-то число на месеца, за който се отнасят.

Некоректно определяне на солидарната вноска или авансовите вноски в по-малък размер подлежи на санкция до
30 000 лв., както и на лихви при невнасяне в срок.

Солидарната вноска няма да се признава като разход за данъчни цели.

Ако бъде приета, предложената мярка предполага:

  • Предварителна преценка за наличието на задължение за вноската
  • Определяне на авансовите вноски
  • Деклариране и навременно внасяне на авансовите вноски
  • Окончателно преизчисляване на солидарните вноски според различните възможни подходи и ефекта им върху корпоративния данък

Ще ви държим в течение при последващо развитие по темата.

Екипът на EY Bulgaria

Накратко

Ако имате въпроси по темата, моля свържете се с: 

Милен Райков - milen.raikov@bg.ey.com

Виктория Манчева - Viktoriya.Mancheva@bg.ey.com

За този материал

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци и Право, EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E

Виктория Манчева

Старши мениджър, Данъчни консултации