2 Време за четене 21 авг 2023
Adobe-Stock-329549693

Предоставяне и данъчно облагане на ваучерите за храна през 2023 г.

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци и Право, EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E

Виктория Манчева

Старши мениджър, Данъчни консултации

2 Време за четене 21 авг 2023

На 1 август 2023 г. беше обнародван Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (ЗДБ), с който необлагаемият размер на разходите за ваучери за храна от 200 лв. месечно, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане, се запазва.

Припомняме, че в края на 2022 г. беше въведен временен праг от 200 лв. необлагаем месечен размер на разходите за ваучери за храна, за едно лице, за период до три месеца през 2023 г. или до влизане в сила на нов ЗДБ за 2023 г. Впоследствие, мярката беше удължена за срок до 31 юли 2023 г. 

Новият ЗДБ предвижда запазване и на възможността за използване ваучерите за храна и като многоцелеви ваучери, тоест за заплащане на ползвани за битови нужди електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, на дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата, както и на показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия и на туристически услуги съгласно Закона за туризма. Обръщаме внимание, че тази възможност за момента е валидна до края на 2023 г.

Считано от 1 януари 2024 г. се въвежда и чаканата възможност за издаване на ваучери за храна на електронен носител. Ще се прилага шестмесечен преходен период, в рамките на който могат да се издават ваучери за храна както на хартиен, така и на електронен носител и преминаване изключително към ваучери на електронен носител от 1 юли 2024 г. Условията за освобождаване от данък върху разходите при ваучери на електронен носител се запазват. 

Промените са очаквани и създават възможност за повече гъвкавост за работодателите при дългосрочно планиране на социалните придобивки за служители. Временният характер на част от мерките, както и процесът на въвеждане на ваучери за храна на електронен носител предполагат продължаващо проследяване за новости по темата. 

Накратко

Повече за тази статия

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци и Право, EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E

Виктория Манчева

Старши мениджър, Данъчни консултации