2 Време за четене 11 юни 2024
Yellow stairs

Очаквани промени в ЕС по отношение на процедурите за освобождаване от данък при източника

От Виктория Манчева

Старши мениджър, Данъчни консултации

2 Време за четене 11 юни 2024

През м. май 2024 г. Съветът на ЕС постигна политическо споразумение по директива[1] (наричана още FASTER), с която се установяват правила, целящи да направят процедурите по прилагане на данък при източника в ЕС по-ефективни и сигурни.

Понастоящем, разнородната уредба на процедурите за данъчно облагане при източника в ЕС създава пречки за инвеститорите и финансовите посредници както чрез утежнени административни процедури, така и с все по-зачестили случаи, свързани с данъчни измами и злоупотреби.

Предлагат се следните ключови промени:

  • Общо цифрово удостоверение за местно лице за данъчни цели в ЕС, което да се издава от държавата членка, за която лицето е местно, в срок от 14 календарни дни след подаване на искането;
  • Избор за държавите членки между процедура за „освобождаване при източника“ и процедура за „бързо възстановяване“, или комбинация от двете, която да бъде приложима към данъка при източника, който държавата членка може да удържи върху дивиденти от публично търгувани акции и, когато е приложимо, върху лихви от публично търгувани облигации[2];
  • Стандартизиран процес на отчитане, който налага общи задължения за отчитане на определени финансови посредници по веригата чрез национален регистър на сертифицираните финансови посредници.

Заслужава да се отбележи също така, че окончателната директива не съдържа самостоятелно определение на понятието действителен притежател на дохода. Вместо това, директивата предвижда, че регистрираното дружество  декларира, когато това се изисква от държавата членка по произход, че е действителен притежател в съответствие с националното законодателство на държавата членка по произход или със спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, когато е приложима такава.

Очаква се държавите членки на ЕС да приемат официално директивата, след като Европейският парламент се произнесе по нея. След това държавите членки на ЕС в срок до
31 декември 2028 г. следва да транспонират директивата в националното си законодателство, като правилата ще се прилагат за данъчни години, започващи от или след 1 януари 2030 г.

 

[1] Директива на Съвета за по-бързи и по-сигурни данъчни облекчения за надвзети данъци при източника

[2] Възможност за държавите членки да запазят настоящата си система за освобождаване от данък при източника, ако разполагат с всеобхватна система за освобождаване от данък при източника и нисък коефициент на пазарна капитализация

Накратко

Повече за тази статия

От Виктория Манчева

Старши мениджър, Данъчни консултации