Δελτίο Τύπου

18 Νοε 2019

ΕΥ: Η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση μετασχηματίζουν τη διαχείριση κινδύνων

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

Η ένταξη της τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence) και της μηχανικής μάθησης (machine learning) στον χώρο της διαχείρισης κινδύνων (risk management), τα πλεονεκτήματα, καθώς και οι προκλήσεις που συνοδεύουν τις τεχνολογίες αυτές, αποτέλεσαν το επίκεντρο της παρουσίασης του κ. Σωτήριου Μαλλιαρού, Senior Manager στο τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος, κατά το 11ο Risk Management & Compliance Forum, που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ, σε συνεργασία με το PRMIA (Professional Risk Managers’ International Association), υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ).

Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση και Διαχείριση Κινδύνου

Ο κ. Μαλλιαρός αναφέρθηκε στον γενικό ορισμό της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης, περιγράφοντας επιγραμματικά τις σημαντικότερες κατηγορίες αλγορίθμων. Υπογράμμισε, επίσης, τα σημαντικότερα οφέλη από την εφαρμογή τεχνικών μηχανικής μάθησης στο πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνου, κάνοντας αναφορά - μεταξύ άλλων - στην αυξημένη απόδοση των αλγορίθμων αυτών (σε όρους ακρίβειας ή / και υπολογιστικού χρόνου), καθώς και στη δυνατότητα εκμετάλλευσης μεγάλου όγκου δεδομένων με διαφορετικά χαρακτηριστικά (Big Data). Παράλληλα, επισημάνθηκαν οι προκλήσεις που συνοδεύουν την εφαρμογή τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, και ειδικότερα, ο εν γένει αυξημένος βαθμός πολυπλοκότητάς τους, αλλά και το γενικότερο ζήτημα της εμπιστοσύνης στη νέα αυτή τεχνολογία.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν ενδεικτικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης στον ευρύτερο χώρο της διαχείρισης κινδύνων, όπως, για παράδειγμα, στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Anti-Money Laundering), στις δανειοδοτήσεις (Loan Underwriting), σε εφαρμογές εποπτικού πλαισίου (RegTech), και στην τιμολόγηση παραγώγων (Algorithmic Trading).

Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση και Εμπιστοσύνη

Ο κ. Μαλλιαρός επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της εμπιστοσύνης στη νέα αυτή τεχνολογία και τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ενίσχυσή της, όπως ο επαρκής έλεγχος της ποιότητας των δεδομένων εισόδου, ο σαφής προσδιορισμός των κανόνων που ακολουθούνται στη μαθησιακή διαδικασία των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, καθώς και το πλαίσιο ελέγχου και πιστοποίησής τους. Συνεχίζοντας, παρουσίασε ένα ενδεικτικό παράδειγμα προκλήσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή μηχανικής μάθησης, επισημαίνοντας ενδεικτικούς τρόπους αντιμετώπισής τους. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι, αν και οι προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης απαιτούν, σε κάποιο βαθμό, την υιοθέτηση προσαρμοσμένων διαδικασιών από τα τμήματα Ελέγχου και Επικύρωσης Υποδειγμάτων των Τραπεζών, το γενικότερο πλαίσιο διακυβέρνησης και οι ευρύτερες μεθοδολογίες επικύρωσης υποδειγμάτων δε διαφέρουν σημαντικά από τις υπάρχουσες δομές.

«Τα οφέλη από την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης στον χώρο της διαχείρισης κινδύνου, είναι σημαντικά. Σε μια εποχή, όπου η ροή και ο όγκος δεδομένων συνεχώς αυξάνονται, τεχνολογίες σαν τη μηχανική μάθηση, που δίνουν τη δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησής τους, βρίσκουν συνεχώς περισσότερες εφαρμογές. Όπως κάθε νέα τεχνολογία, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, μπορούν να αντιμετωπιστούν ως ανατρεπτικές τεχνολογίες¬¬ που έρχονται να αλλάξουν καθιερωμένες διαδικασίες ή ως τεχνολογίες που ανοίγουν νέους δρόμους και δυνατότητες. Το σίγουρο είναι, πάντως, ότι αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε μελλοντικές εφαρμογές διαχείρισης κινδύνου και δεδομένων», κατέληξε ο κ. Μαλλιαρός.

- τέλος -

Πληροφορίες για την ΕΥ:

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στο χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com.