Μαρία Χατζηαντωνίου
Σε μια εποχή διαρκών μεταβολών, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η αδράνεια. Στην ΕΥ, προσαρμοζόμαστε δυναμικά στο νέο περιβάλλον, μέσω της καινοτομίας και της χρήσης προηγμένων τεχνολογιών, ώστε να ανταποκριθούμε στις αυξανόμενες απαιτήσεις για ποιότητα και ακεραιότητα.

Μαρία Χατζηαντωνίου

Εταίρος, Ελεγκτικές Υπηρεσίες EY Ελλάδος. Επικεφαλής σε θέματα Ψηφιακής Καινοτομίας και Υλοποίησης για τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΕΥ στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Nότιος Τομέας περιοχής Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας). Επικεφαλής του Audit Hub της EY Ελλάδος.

Εστιάζει στα αποτελέσματα. Προάγει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελεγκτικών υπηρεσιών, μέσω των δεδομένων και της τεχνολογίας. Υπέρμαχος της δίκαιης αντιπροσώπευσης των φύλων.

Γραφείο Αθήνα, GR

Η Μαρία είναι Εταίρος στο τμήμα Ελεγκτικών Υπηρεσιών της EY στην Ελλάδα και Επικεφαλής σε θέματα Ψηφιακής Καινοτομίας και Υλοποίησης για τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες της EΥ στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, ηγείται και του Audit Hub της ΕΥ Ελλάδος, ενός περιφερειακού κέντρου ψηφιακής καινοτομίας, τυποποίησης και αυτοματοποίησης ελεγκτικών διαδικασιών.

Η Μαρία εντάχθηκε στην ΕΥ το 1999 και, κατά τη διαδρομή της στην εταιρεία, εργάστηκε σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων, παρέχοντας υπηρεσίες διασφάλισης και ελέγχου.

Είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Στατιστική και Ασφαλιστική Επιστήμη, από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Είναι, επίσης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, πιστοποιημένη από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στην Ελλάδα.

Έχει μεγάλη εμπειρία στους κλάδους των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, της βιομηχανίας και της ναυτιλίας. Παράλληλα, έχει εξειδικευθεί στην υλοποίηση χρηματοοικονομικών ελέγχων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές των ΗΠΑ (US GAAP). Έχει, επίσης, σημαντική εμπειρία σε έργα εισαγωγής μετοχών και ομολογιακών δανείων εταιρειών στα χρηματιστήρια της Αθήνας και της Νέας Υόρκης.

Πώς η Μαρία συμμετέχει στη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου;

Η Μαρία επικεντρώνεται στην καινοτομία και την τεχνολογία, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι έλεγχοι της EY, με σκοπό τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας και ακεραιότητας, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τις επιχειρήσεις, τους ανθρώπους και την κοινωνία.

Επικοινωνήστε με τη Μαρία