Μηχανισμός στήριξης απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και άλλες ρυθμίσεις

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

5 Ιουν 2020
Θέματα Tax Alerts
Περιοχές Greece

Δημοσιεύθηκε στις 31.05.2020 ο Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α’ 104), ο οποίος κυρώνει την από 13.4.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ A' 84) και την από 1.5.2020 Π.Ν.Π (ΦΕΚ Α’ 90) και εισάγει νέες διατάξεις ως προς τα μέτρα εργατικού δικαίου για την αντιμετώπιση του COVID-19. Τα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όπως περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο νομοθετικό κείμενο έχουν ως εξής:

I.Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης

1. Ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης της εργασίας θα ισχύσει για το χρονικό διάστημα από 15.06.2020 έως 15.10.2020. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό έχουν όλες οι επιχειρήσεις, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίες: α) υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ). β) δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ και παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον των ακαθάριστων εσόδων. 3. Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στον μηχανισμό, δύνανται να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, είτε για μέρος, είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες. 

4. Ο μηχανισμός αφορά αποκλειστικά σε εργαζομένους που την 31.05.2020 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου) συνδέονταν με τον εργοδότη με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

5. Στους εργαζομένους των επιχειρήσεων που εντάσσονται στον μηχανισμό, καταβάλλεται κρατική οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται. Σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές του εργαζόμενου (δηλαδή το σύνολο που προκύπτει από το τμήμα του μισθού που θα καλύψει ο εργοδότης και του τμήματος που θα καλύψει το κράτος), μετά την ανωτέρω προσαρμογή, υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

6. Αντίστοιχα στο πλαίσιο του μηχανισμού, καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, υπολογιζόμενα επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται στο 60% των μειωμένων αποδοχών των εργαζομένων, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

7. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, δεν καλύπτονται από τον μηχανισμό, τις οποίες οφείλουν να καλύψουν πλήρως οι εργοδότες. Οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του αρχικού συμφωνημένου μισθού των εργαζομένων. Ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του μηχανισμού, θα καθορίζονται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

8. Οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του μηχανισμού υποχρεούνται να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται σε αυτόν και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. 

Επιπλέον υποχρεούνται να διατηρήσουν ίδιους τους αρχικά συμφωνημένους μισθούς των εργαζομένων οι οποίοι εντάσσονται στον μηχανισμό στήριξης για όσο χρονικό διάστημα εντάσσεται ο καθένας από αυτούς στον μηχανισμό.

II. Κατάργηση προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΠΝΠ 20.03.2020 (ΦΕΚ Α’ 68) στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19, προβλέφθηκε ότι o εργοδότης μπορεί, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης σύμφωνα με το οποίο κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες το μήνα. Από τις 15.06.2020 η σχετική διάταξη καταργείται.

III.Δυνατότητα χρήσης μειωμένου ωραρίου εργασίας γονέων

Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας, οι εργαζόμενοι γονείς, δύνανται, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020, να εργασθούν με μείωση των ωρών του ημερήσιου συμβατικού τους ωραρίου, μέχρι και 25%, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους, με σχετική αίτησή τους και μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη. Εφόσον συμφωνήσουν με τον εργοδότη για μειωμένο κατά 25% ημερήσιο συμβατικό ωράριο, μπορούν να απασχοληθούν πέραν του ωραρίου τους σε άλλες εργάσιμες ημέρες, κατά ώρες αντίστοιχες των ως άνω ωρών μείωσης του ωραρίου εργασίας τους, χωρίς επιπλέον αμοιβή υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης. Το ανωτέρω μειωμένο ωράριο χορηγείται ανεξάρτητα ή συμπληρωματικά της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 παρ. 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020). Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και κάθε περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ανωτέρω μέτρου.

Από την 16.06.2020 επανέρχεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και σε κάθε περίπτωση, πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, πριν την έναρξη πραγματοποίησής τους.

IV.Καταχώριση υπερωριών/υπερεργασίας/ τροποποίησης ωραρίου στην ΕΡΓΑΝΗ

Η ΚΥΑ υπ’ αριθμόν 20788/610/2020, (ΦΕΚ  Β' 2083) προβλέπει ότι: Η αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση, πριν την πραγματοποίησή τους, δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 1α’ της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), παρατείνεται μέχρι και τις 15.06.2020. 

Από την 16.06.2020 επανέρχεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και σε κάθε περίπτωση, πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, πριν την έναρξη πραγματοποίησής τους.

V. Μονομερής επιβολή συστήματος εξ αποστάσεως εργασία

Η ΚΥΑ υπ’ αριθμόν 20788/610/2020, (ΦΕΚ  Β' 2083) προβλέπει ότι: Η δυνατότητα του εργοδότη να επιβάλλει μονομερώς σύστημα εξ' αποστάσεως εργασίας στην επιχείρησή του, δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, παρατείνεται μέχρι και τις 30.06.2020.

Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία

Η Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες είναι μέλος του δικτύου EY Law το οποίο λειτουργεί σε 80+ χώρες παγκοσμίως και αποτελείται από δυναμικό 2000 συνεργατών.

Πιο συγκεκριμένα, είμαστε μία ανεξάρτητη δικηγορική εταιρεία η οποία αποτελείται από 25 δικηγόρους. Η Εταιρεία μας παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα ευρύ πλαίσιο εμπορικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Ιδιαίτερα στη γεωγραφική μας περιφέρεια, έχουμε διαρκή συνεργασία με τις αντίστοιχες δικηγορικές εταιρείες συνεργαζόμενες με την EY, προκειμένου να προσφέρουμε με επαγγελματισμό και συνέπεια υπηρεσίες στους πελάτες μας με διασυνοριακές συναλλαγές.

Η εμπειρία μας, μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας και να τους προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που λαμβάνουν υπόψιν τους τομείς της λογιστικής, της φορολογίας και των χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η πρακτική που υιοθετείται από τη Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες είναι η έμφαση στην εξεύρεση λύσεων. Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας προκειμένου να υιοθετήσουμε καινοτόμους και πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των θεμάτων που τους απασχολούν. Βασική προτεραιότητά μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους. Η πείρα, η αφοσίωση και ο ενθουσιασμός που μας διακρίνει έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ισχυρού πελατολογίου στο οποίο περιλαμβάνονται εγχώριες και διεθνείς εισηγμένες εταιρείες, εταιρείες Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα