Κατάργηση Καταστάσεων Πελατών - Προμηθευτών & διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA για το ημερολογιακό έτος 2021

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

1 Απρ 2022
Θέματα Tax Alerts
Κατηγορίες Tax

Επιπλέον υλικό

  • Κατάργηση Καταστάσεων Πελατών - Προμηθευτών & διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA για το ημερολογιακό έτος 2021

Εκδόθηκε η Απόφαση Α.1038/30.3.2022 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με την οποία αποφασίστηκε η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών - προμηθευτών (εφεξής «καταστάσεις πελατών -προμηθευτών»), στα πλαίσια του ν.4174/2013. 

Α. Κατάργηση υποβολής καταστάσεων πελατών – προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2021 

• Για το ημερολογιακό έτος 2021, η υποχρέωση αποστολής των καταστάσεων πελατών – προμηθευτών εκπληρώνεται με τον τρόπο και τη διαδικασία διαβίβασης δεδομένων που ορίζεται από την υπό στοιχεία Α.1138/2020 (Β'2470) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ. 

Β. Τρόπος διαβίβασης δεδομένων για το ημερολογιακό έτος 2021 

• Ειδικότερα, στην ΑΑΔΕ διαβιβάζονται υποχρεωτικά, δεδομένα που αφορούν στη σύνοψη και χαρακτηρισμό εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης. 

• Τα ανωτέρω δεδομένα διαβιβάζονται:

• είτε κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Α.1138/2020,

• είτε με τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης των δεδομένων, όπως αυτός ορίστηκε μέσω της θεματικής ενότητας «Διαβίβαση Δεδομένων myDATA_2021», που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ στις 2 Μαρτίου 2022. 

• Σύμφωνα με τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης, οι υπόχρεες οντότητες δύνανται να διαβιβάσουν τα υπόψη δεδομένα χονδρικών συναλλαγών, είτε αναλυτικά ανά λογιστικό στοιχείο, είτε συγκεντρωτικά ανά αντισυμβαλλόμενο λήπτη και ανά μήνα. Αντίστοιχα, τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται ανά μήνα, είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά. 

• Τα δεδομένα διαβιβάζονται με διακριτούς τύπους παραστατικών και χαρακτηρισμούς συναλλαγών για όλες τις περιπτώσεις, όπως προσδιορίζονται στις σχετικές επιχειρησιακές και τεχνικές προδιαγραφές.

Γ. Προθεσμίες για το ημερολογιακό έτος 2021 

• Ως καταληκτική ημερομηνία διαβίβασης των ανωτέρω δεδομένων, ορίζεται η 27.5.2022.  

• Οι υπόχρεες οντότητες έχουν επίσης την υποχρέωση να επιβεβαιώσουν την εικόνα των ηλεκτρονικών βιβλίων τους, όπως θα έχει διαμορφωθεί από την ως άνω διαβίβαση των παραστατικών από τους προμηθευτές τους. Στη συνέχεια, υποχρεούνται να διαβιβάσουν είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά, ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου εκδότη, περιπτώσεις αποκλίσεων, έως την 31.10.2022. 

Δ. Κυρώσεις

• Η μη ανταπόκριση των υπόχρεων οντοτήτων στα ως άνω οριζόμενα, συνιστά παράβαση πληροφοριακού χαρακτήρα, η οποία επισύρει πρόστιμο 100 ευρώ (βάσει της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013). Για το ημερολογιακό έτος 2021, η εκπρόθεσμη διαβίβαση των δεδομένων, ανεξαρτήτως του πλήθους των διαβιβάσεων καθώς και του πλήθους των στοιχείων εκάστης διαβίβασης, θεωρείται ως μία δήλωση. 

Ε. Κατάργηση υποβολής των καταστάσεων πελατών – προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2022 και εφεξής

• Για το ημερολογιακό έτος 2022 και εφεξής, οι υπόχρεες οντότητες, ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων, δεν αποστέλλουν τις καταστάσεις πελατών – προμηθευτών, δεδομένου ότι η υποχρέωση αποστολής των σχετικών πληροφοριών εκπληρώνεται με την αποστολή δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, βάσει των οριζόμενων στην απόφαση Α.1138/2020 (Β'2470). 

ΣΤ. Απαλλαγές από την υποχρέωση υποβολής καταστάσεων πελατών - προμηθευτών

• Για το ημερολογιακό έτος 2021 και εφεξής, οι αγρότες ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 Κώδικα Φ.Π.Α., καθώς και οι μη υπόχρεοι σε τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοση παραστατικών πωλήσεων, δεν αποστέλλουν δεδομένα, προμηθευτών και πελατών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία. 

Ζ. Κατάργηση απόφασης ΠΟΛ.1022/2014

• Από το ημερολογιακό έτος 2021 και επόμενα, παύει να ισχύει η ΠΟΛ.1022/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Β' 179).

Σχετικά με την ΕΥ 

Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορείνα αναφέρεται σε μία, ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com 

Γενικές πληροφορίες για τις φορολογικές υπηρεσίες της EY παγκοσμίως

Η επιχείρησή σας θα πετύχει μόνο εάν την οικοδομήσετε σε ισχυρά θεμέλια και την αναπτύξετε με βιώσιμο τρόπο. Στην EY, πιστεύουμε ότι η διαχείριση των φορολογικών σας  υποθέσεων με υπευθυνότητα και προνοητικότητα, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έτσι, οι 50.000 πλήρως καταρτισμένοι φορολογικοί σύμβουλοί μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, διαθέτουν εξειδικευμένες τεχνικές επιχειρηματικές γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία, παρέχοντας με συνέπεια και ακλόνητη δέσμευση υπηρεσίες υψηλής ποιότητας – όπου και αν βρίσκεστε και όποιες φορολογικές επιχειρηματικές υπηρεσίες και αν χρειάζεστε.