Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας COVID 19

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

15 Μαΐ 2020
Θέματα Tax Alerts
Περιοχές Greece

Σε συνέχεια της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της (ΠΝΠ) της 11ης Μαρτίου (ΦΕΚ Α’ 55) δημοσιεύθηκε η με αριθμό  Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499/09.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ, Β’ 1775) σχετικά με την παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών

εισφορών μηνός Απριλίου 2020. Επίσης σε συνέχεια της ΠΝΠ της 1ης Μαΐου 2020 (ΦΕΚ Α’ 90) δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ οικ.17788/346/08.05.2020 (ΦΕΚ Β’ 1779) με την οποία εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες των ρυθμίσεων σχετικά με την παράταση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, τη διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την ανάκληση αναστολής συμβάσεω εργασίας και την ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας.

Α. Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020.

Για τους εργοδότες οι οποίοι:

α) Απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, και

β) έχουν κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.03.2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναγραφόμενους στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των αριθμ. Α.1053/2020 (Β΄ 949) και  Α.1054/2020 (Β΄ 950) υπουργικών αποφάσεων, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020, δύνανται να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Απριλίου 2020, οι οποίες είναι απαιτητές έως την 31.05.2020, έως την 30.11.2020 χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Σε περίπτωση που εργαζόμενοι τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, ο εργοδότης δεν διατηρεί τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και

προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές.

Β. Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας COVID-19 και την σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας.

1. Επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολής της Δημόσιας Αρχής:

i. H αναστολή των συμβάσεων εργασίας τωνεργαζομένων σε εργοδότες των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020 παρατείνεται για όσο χρόνο ισχύει η αναστολή λειτουργίας. Για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η ανωτέρω αναστολή της λειτουργίας τους, οι εργοδότες  υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας.  Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτέςείναι άκυρες.

ii. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας συνεχίζει να τελεί σε αναστολή, σε εργοδότες που δεν θα επαναλειτουργήσουν κατά το μήνα Μάϊο 2020 με εντολή δημόσιας αρχής, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ποσού 534 ευρώ για το μήνα Μάϊο 2020, η οποία είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

iii. Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, οι εργοδότες βεβαιώνουν  όλα τα στοιχεία των δηλώσεων τους, όπως αυτά αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, και κυρίως αφορούν τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους συνεχίζει να είναι σε ισχύ και  εξακολουθείνα τελεί σε αναστολή και τα στοιχεία πουαφορούν τη μίσθωση ακινήτων επαγγελματικής στέγης και δηλώνουν υπεύθυνα ότι παραμένουν ως μη λειτουργούσα επιχείρηση με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020. Σε περίπτωση προκυπτουσών αλλαγών επιτρέπεται η τροποποίηση των δηλώσεών τους.

Για τη διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, οι εργοδότες πρέπει να υποβάλλουν τις σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις από την 18.05.2020 έως και την 31.05.2020 και αφορούν το διάστημα από 01.05.2020 έως και την 31.05.2020. Οι εργαζόμενοι δεν απαιτείται να επναυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, εκτός κι αν επιθυμούν να τροποποιήσουν  τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή τα στοιχεία της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους. Οι τυχόν τροποποιήσεις Υπευθύνων Δηλώσεων των εργαζομένων μπορούν να υποβληθούν από 19.05.2020 έως και 01.06.2020, η δε καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα

Μάϊο θα πραγματοποιηθεί από 05.06.2020 έως 10.06.2020. Σε κάθε περίπτωση οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση τους στους εργαζόμενους τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

2. Επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται σημαντικάκαι επιχειρήσεις οι οποίες επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας με εντολή της Δημόσιας Αρχής:

i. Εργοδότες, που είτε πλήττονται σημαντικά καιέχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, είτε επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, δύνανται να παρατείνουν την αναστολήτων συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή μέχρι του ποσοστού 60% αυτών. Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) ημέρες και πάντως όχι πέραν της 31 Μαΐου 2020. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσοστού, οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ίδιοι τις αποδοχές των εργαζομένων που υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό.

ii. Επαναλειτουργούσες, κατά το μήνα Μάιο 2020, με εντολή δημόσιας αρχής επιχειρήσεις, καθώςκαι πληττόμενες βάσει ΚΑΔ επιχειρήσεις, όπωςπροσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΚΥΑ (βλ. συνημμένο), δύνανται να προβαίνουν σε παράταση αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους σε ποσοστό μεγαλύτερο από το προαναφερόμενο.

iii. Οι εργοδότες μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της παράτασης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας για το μήνα Μάϊο σταδιακά, για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων και μέχρι του ποσοστού 60% αυτών ανά Υπεύθυνη Δήλωση της επιχείρησης – εργοδότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Ο χρόνος παράτασης της αναστολής συμβάσεων εργασίας εξαρτάται από το χρόνο που λήγει η εκάστοτε αναστολή συμβάσης εργασίας με ανώτατο χρόνο ισχύος της αναστολής την 31.05.2020.

iv. Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας παραμένει σε αναστολή είναι δικαιούχοι για το μήνα Μάιο 2020 αποζημίωσηςειδικού σκοπού, η οποία  ανέρχεται σε  534 ευρώ. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

v. Οι εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης και πάντως μέχρι την 31.5.2020, απαγορεύεταιρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους. Σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

vi. Εργοδότες, οι επιχειρήσεις των οποίων επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων τους.

vii. Εργοδότες, οι επιχειρήσεις των οποίων πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για δεκαπέντε (15) ημέρες.

viii. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζόμενων των οποίων ανακαλείται οριστικά η αναστολή δεν δύναται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή.

ix. Επαναλειτουργούσες με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020 καθώς και πληττόμενες βάσει ΚΑΔ επιχειρήσεις, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΚΥΑ (βλ. συνημμένο), δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους σε ποσοστό μικρότερο του προβλεπόμενου.

x. Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, οι εργοδότες βεβαιώνουν  όλα τα στοιχεία των δηλώσεων τους, όπως αυτά αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, και κυρίως αφορούν τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους συνεχίζει να είναι σε ισχύ και  εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή και τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση ακινήτων επαγγελματικής στέγης. Επίσης δηλώνουν την ημερομηνία της επαναλειτουργίας τους καθώς και τους εργαζόμενους των οποίων η αναστολή συμβάσεων εργασίας τους ανακαλείται οριστικά.

Σε περίπτωση προκυπτουσών αλλαγών επιτρέπεται η τροποποίηση των δηλώσεών τους.Οι εργαζόμενοι δεν απαιτείται ναεπαναυποβάλλουν υπεύθυνη, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων τηςμίσθωσης κύριας κατοικίας τους. Σε κάθε περίπτωση οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση τους, στους εργαζόμενους τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

xi. Εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους είτε παραμένει σε αναστολή κατά το μήνα Μάιο με εντολή δημόσιας αρχής, είτε πλήττεται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ, δύνανται να προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID-19, στις εξής περιπτώσεις:

α. Σε περίπτωση επίταξης επιχειρήσεων με εντολή δημόσιας αρχής για κάλυψη έκτακτων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

β. Σε επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά και έχουν αναστείλει τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, για κάλυψη πρόσκαιρων, έκτακτων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών.

γ. Σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχήςκαι έχουν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, για εργασίες που δεν απαγορεύονται.

Οι εργοδότες που θα κάνουν χρήση της προσωρινής ανάκλησης, υποχρεούνται να δηλώσουν και να αιτιολογήσουν την ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζόμενων αυτών, καθώς και το χρονικό διάστημα της ανάκλησης, σε ειδικό έντυπο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας.

xii. Στις περιπτώσεις προσωρινής ανάκλησης τωναναστολών συμβάσεων εργασίας, η απασχόληση των εργαζομένων είναι χρόνος εργασίας που αμείβεται εξ ολοκλήρου από τους εργοδότες και παρατείνει ισόχρονα την αναστολή των συμβάσεων εργασίας.

Γ. Παράταση άδειας ειδικού σκοπού.

Δυνάμει της απόφασης 17787/520/2020/10.05.2020 ΚΥΑ, προβλέπεται ότι η άδεια ειδικού σκοπού, συναρτάται με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των μονάδων/δομών παροχής φροντίδας ή εκπαίδευσης, όπου είναι εγγεγραμμένα ή φοιτούν τα τέκνα, και για όλο το διάστημα που διαρκεί η εν λόγω αναστολή, χωρίς να προβλέπεται άλλος χρονικός περιορισμός ή να χρειάζεται να εκδοθεί νέα προς τούτο ρύθμιση.

Δ. Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της διασποράς του COVID-19.

Στην με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114 /10.05.2020 ΚΥΑ, περιλαμβάνονται κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Προβλέπεται ειδικά ότι στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως που παραμένουν σε λειτουργία, τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.

Μάθετε περισσότερα

 

Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία

Η Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες είναι μέλος του δικτύου EY Law το οποίο λειτουργεί σε 80+ χώρες παγκοσμίως και αποτελείται από δυναμικό 2000 συνεργατών.

Πιο συγκεκριμένα, είμαστε μία ανεξάρτητη δικηγορική εταιρεία η οποία αποτελείται από 25 δικηγόρους. Η Εταιρεία μας παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα ευρύ πλαίσιο εμπορικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Ιδιαίτερα στη γεωγραφική μας περιφέρεια, έχουμε διαρκή συνεργασία με τις αντίστοιχες δικηγορικές εταιρείες συνεργαζόμενες με την EY, προκειμένου να προσφέρουμε με επαγγελματισμό και συνέπεια υπηρεσίες στους πελάτες μας με διασυνοριακές συναλλαγές.

Η εμπειρία μας, μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας και να τους προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που λαμβάνουνυπόψιν τους τομείς της λογιστικής, της φορολογίας και των χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η πρακτική που υιοθετείται από τη Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες είναι η έμφαση στην εξεύρεση λύσεων. Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας προκειμένου να υιοθετήσουμε καινοτόμους και πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των θεμάτων που τους απασχολούν. Βασική προτεραιότητά μας είναι να

βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους. Η πείρα, η αφοσίωση και ο ενθουσιασμός που μας διακρίνει έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ισχυρού πελατολογίου στο οποίο περιλαμβάνονται εγχώριες και διεθνείς εισηγμένες εταιρείες, εταιρείες Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.