Tax Alert

Αλλαγές στην Φορολογία Πλοίων Ν. 4646/2019

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

2 Δεκ 2019
Θέματα Tax Alerts
Περιοχές Greece

Με το Ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α’ 201) εισάγονται, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω τροποποιήσεις στη φορολογία των πλοίων:

Αλιευτικά πλοία – πλοιάρια / Ρυμουλκά με ελληνική σημαία – Τέλος υπέρ του Δημοσίου από 1/1/2020

Με τις διατάξεις του άρθρου 57 επιβάλλεται τέλος υπέρ του δημοσίου σε όλα τα υπό ελληνική σημαία αλιευτικά πλοία και πλοιάρια, καθώς και στα ρυμουλκά (που ο χρόνος δραστηριοποίησής τους σε υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών δεν υπερβαίνει το 50% του συνολικού χρόνου δραστηριοποίησής τους). Εξαιρούνται της επιβολής του εν λόγω τέλους αμιγώς ναυαγοσωστικά πλοία που εκτελούν αποκλειστικά εργασίες διάσωσης και θαλάσσιας αρωγής.

Προσδιορισμός του τέλους

 • Το τέλος για τα ρυμουλκά υπολογίζεται με βάση τη συνολική ιπποδύναμή τους, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα
ey-tax-alert-shipping-gr-1
 • Το τέλος για τα αλιευτικά πλοία και πλοιάρια υπολογίζεται με βάση το ολικό μήκος τους, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα
ey-tax-alert-shipping-gr-2
 • Το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται από τη νηολόγηση των προαναφερθέντων πλοίων σε ελληνικό λιμένα έως τον χρόνο που λαμβάνει χώρα γεγονός που επιβάλλει την διαγραφή τους από το νηολόγιο.

Υπόχρεος καταβολής του τέλους

Ως υπόχρεοι καταβολής του τέλους ορίζονται:

 • οι πλοιοκτήτες ή οι πλοιοκτήτριες εταιρείες των εν λόγω πλοίων που είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο νηολόγιο ή λεμβολόγιο (ανεξαρτήτως του εάν είναι κάτοικοι,
 • οποιοδήποτε πρόσωπο διαχειρίζεται το πλοίο και εισπράττει ναύλους.

Τα ανωτέρω πρόσωπα ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την πληρωμή του τέλους.

Δήλωση και καταβολή του τέλους

 • Ως προς την απόδοση του τέλους, οι ανωτέρω υπόχρεοι που είναι εγγεγραμμένοι στο νηολόγιο ή λεμβολόγιο την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, υποχρεούνται να υποβάλλουν έως την τελευταία εργάσιμη του Μαρτίου του επόμενου έτους δήλωση στην αρμόδια για το πλοίο φορολογική αρχή, με την οποία γίνεται άμεσος προσδιορισμός του τέλους. Η καταβολή γίνεται σε 2 δόσεις εντός του έτους υποβολής της δήλωσης, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Ιουνίου και Οκτωβρίου αντίστοιχα.

Υποχρέωση υποβολής ετήσιων στοιχείων

 • Προβλέπεται υποχρέωση των πλοιοκτητών ρυμουλκών, που είναι εγγεγραμμένοι στο νηολόγιο την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από κατάσταση με τα στοιχεία όλων των ρυμουλκών κυριότητάς τους, διαχωρίζοντας αυτά σε υπαγόμενα και μη στο τέλος, μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου του επόμενου έτους και πριν την υποβολή των προαναφερθεισών δηλώσεων του τέλους.
 • Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής δήλωσης από τον υπόχρεο του τέλους ή υποβολής εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013).

Εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης

 • Με την καταβολή του τέλους εξαντλείται κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση των ως άνω φυσικών ή/και νομικών προσώπων από κάθε άλλη εισφορά, φόρο, τέλος, κράτηση ή οποιαδήποτε άλλη φορολογικής φύσης επιβάρυνση, εξαιρουμένης της επιβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Απαλλασσόμενο εισόδημα θεωρείται και η υπεραξία από εκποίηση πλοίου, και η είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
 • Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα καθοριστεί ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια και ζήτημα σχετικά με τις ανωτέρω ρυθμίσεις.

Αλλαγές στη φορολογία πλοίων β΄ κατηγορίας του Ν. 27/1975

 • Με τις νέες διατάξεις τροποποιούνται τα ρυθμιζόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 27/1975. Ειδικότερα, αναπροσαρμόζεται για πρώτη φορά μετά το 1997 η κλίμακα των φορολογικών συντελεστών για τον υπολογισμό φόρου πλοίων β΄ κατηγορίας, που είναι νηολογημένα με ελληνική σημαία, καθώς και αυτών του άρθρου 26Α του Ν. 27/1975 με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής (π.χ. επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ημερόπλοια με σημαία ΕΕ και Ε.Ο.Χ., επιβατηγά, οχηματαγωγά πλοία κλπ.).

Υπολογισμός φόρου χωρητικότητας πλοίων β’ κατηγορίας

 • Ο φόρος πλοίων δεύτερης κατηγορίας υπολογίζεται ετησίως ανά κόρο ολικής χωρητικότητας (GROSS) αυτού και καταβάλλεται σε ευρώ με βάση την ακόλουθη κλίμακα:
ey-tax-alert-shipping-gr-3
 • Ορίζεται ελάχιστο ποσό φόρου €200, σε περίπτωση που ο υπολογιζόμενος φόρος πλοίου με βάση την παραπάνω κλίμακα είναι μικρότερος από το ποσό αυτό.
 • Ο φόρος που υπολογίζεται με βάση τα ανωτέρω πολλαπλασιάζεται με τους ακόλουθους συντελεστές ανά είδος πλοίου:
ey-tax-alert-shipping-gr-4
 • Ο φόρος που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω μειώνεται ως εξής:
ey-tax-alert-shipping-gr-5
 • Για τα πλοία που εμπίπτουν σε περισσότερες της μιας περιπτώσεις θα ενεργείται μία μόνο μείωση φόρου (η ευνοϊκότερη για τον υπόχρεο). Επίσης, ο φόρος του έτους έναρξης ή διακοπής της εκμετάλλευσης του πλοίου ή σε περίπτωση πλήρως αποδεδειγμένης αργίας λόγω επισκευών ή ελλείψεως εργασιών περιορίζεται ανάλογα με τις μέρες εκμετάλλευσής του.

Δήλωση και καταβολή φόρου πλοίων β’ κατηγορίας

 • Τροποποιούνται, επίσης, οι διατάξεις σχετικά με τη βεβαίωση και καταβολή του φόρου των πλοίων της β’ κατηγορίας. Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι η φορολογική Διοίκηση θα εκδίδει ετησίως πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της.
 • Η καταβολή του φόρου γίνεται σε 2 δόσεις, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δεύτερου και του τέταρτου μήνα από την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου. Εάν η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου λάβει χώρα στους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο ή σε επόμενο έτος, ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση.
 • Ο φόρος που επιβάλλεται στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής και στα τουριστικά πλοία με ελληνική σημαία θα καθορίζεται πλέον με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 27/1975.

Φορολογία ναυλωτριών γυμνών πλοίων (bareboat charterers) και μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessees)

 • Με την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 για την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων και υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, θα υπάγονται στον φόρο χωρητικότητας του Ν. 27/1975, από 01.01.2020 και μετά, και τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων που ασχολούνται με την αντιπροσώπευση ναυλωτριών γυμνών πλοίων (bareboat charterers) ή μισθωτριών εταιριών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessees). Επιπλέον, εισάγονται στον Ν.27/1975 δύο νέα άρθρα, το 26β και το 26γ, που ρυθμίζουν ειδικότερα τα ανωτέρω.

Αντικείμενο ρύθμισης του νέου άρθρου 26β του Ν. 27/1975

 • Με το νέο άρθρο 26β του Ν. 27/1975 ορίζεται ρητά πως τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των υπαγόμενων στο φόρο χωρητικότητας πλοιοκτητριών εταιριών και των τελικών μετόχων ή εταίρων τους μέχρι φυσικού προσώπου, τα οποία απορρέουν από την εκμετάλλευση των πλοίων και τη φορολογική μεταχείριση αυτών σύμφωνα με τον Ν. 27/1975, επεκτείνονται για σκοπούς φορολογίας στις ναυλώτριες εταιρίες γυμνών πλοίων, τις μισθώτριες εταιρίες πλοίων με χρηματοδοτική μίσθωση και στους τελικούς μετόχους αυτών, μέχρι φυσικού προσώπου.
 • Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίων

Αντικείμενο ρύθμισης του νέου άρθρου 26γ του Ν. 27/1975

 • Με το νέο άρθρο 26γ, επεκτείνονται τα δικαιώματα του πλοιοκτήτη ή της πλοιοκτήτριας εταιρίας και του τελικού μετόχου ή εταίρου τους μέχρι φυσικού προσώπου, που απορρέουν από την εκμετάλλευση πλοίου και τη φορολογική μεταχείριση υπό τις διατάξεις του Ν. 27/1975, και στις ναυλώτριες εταιρίες γυμνών πλοίων, τις μισθώτριες εταιρίες πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση, τις εταιρίες που ανήκει κατά κυριότητα το πλοίο και τους τελικούς μετόχους ή εταίρους τους μέχρι φυσικού προσώπου.

Εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης

 • Με την καταβολή του φόρου χωρητικότητας των πλοίων, εξαντλείται κάθε υποχρέωση της εταιρίας πλοιοκτήτριας πλοίου και της ναυλώτριας γυμνού πλοίου (bareboat charterers) ή μισθώτριας εταιρίας πλοίου υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessees) ή της εταιρίας όπου ανήκει κατά κυριότητα το πλοίο με ξένη σημαία, το οποίο τελεί υπό την εκμετάλλευση ή διαχείριση ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρίας, εγκατεστημένης στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 27/1975, έναντι κάθε φόρου, τέλους, εισφοράς ή κράτησης στο εισόδημα που αποκτάται στο εξωτερικό από την εκμετάλλευση του πλοίου.

Προσδιορισμός του φόρου χωρητικότητας

 • Ο υπολογισμός του φόρου χωρητικότητας και των μειώσεων, που βαρύνει τους υπαγόμενους στον εν λόγω φόρο, γίνεται με τα ίδια κριτήρια, προϋποθέσεις, συντελεστές και κλιμάκια που προβλέπονται για τις υπαγόμενες σε φόρο χωρητικότητας πλοιοκτήτριες εταιρίες σύμφωνα με τον Ν. 27/1975. Σε περίπτωση ναύλωσης γυμνού πλοίου ή μίσθωσης πλοίου με χρηματοδοτική μίσθωση, ο φόρος πλοίων υπολογίζεται με βάση τη χρονική διάρκεια ναύλωσης ή μίσθωσης αντίστοιχα. Υποκείμενο του φόρου χωρητικότητας • Από 01.01.2020 ο φόρος χωρητικότητας βαρύνει τους πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρίες ή τις ναυλώτριες γυμνών πλοίων (bareboat charterers) ή μισθώτριες εταιρίες πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessees) ή τις εταιρίες στις οποίες ανήκει η κυριότητα του πλοίου για τα πλοία υπό ξένη σημαία, τα οποία έχουν τεθεί υπό τη διαχείριση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 27/1975.

Αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή του φόρου χωρητικότητας

 • Οι διαχειρίστριες εταιρίες είναι αλληλέγγυα υπόχρεες για την καταβολή του φόρου, μαζί με τις πλοιοκτήτριες εταιρίες ή τις ναυλώτριες γυμνών πλοίων (bareboat charterers) ή μισθώτριες εταιρίες πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessees), που τους ανέθεσαν τη διαχείριση. Αν περισσότερες της μίας εταιρίες εγκατεστημένες στην Ελλάδα σύμφωνα με τα ανωτέρω διαχειρίζονται το πλοίο, είναι όλες εις ολόκληρον υπεύθυνες για την καταβολή του φόρου.

Δήλωση και καταβολή φόρου

 • Ως προς την δήλωση και την καταβολή του φόρου, ισχύουν τα προβλεπόμενα για τον φόρο που επιβάλλεται στα πλοία με ελληνική σημαία.

Απαλλαγή μερισμάτων από holding companies

 • Με το άρθρο 35 του Ν. 814/1978, όπως τροποποιήθηκε με τις νέες διατάξεις του άρθρου 26γ, η απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση για τα μερίσματα από holding companies επεκτείνεται και στην περίπτωση των ναυλωτριών εταιριών γυμνού πλοίου (bareboat charterers) ή μισθωτριών εταιριών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessees), με τις προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου 35.

Έδρα αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών

 • Οι διατάξεις του Ν. 791/1978 περί της καταστατικής (και όχι της πραγματικής) έδρας, εφαρμόζονται και επί ναυλωτριών γυμνών πλοίων (bareboat charterers) ή μισθωτριών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessees) και επομένως, και σε αυτές τις περιπτώσεις η έδρα των εν λόγω επιχειρήσεων καθορίζεται από το καταστατικό.

Πατήστε εδώ για να δείτε το alert σε pdf.

H παρούσα έκδοση περιέχει πληροφορίες σε περιληπτική μορφή και κατά συνέπεια προορίζεται μόνο για γενική πληροφόρηση και καθοδήγηση. Δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο μιας λεπτομερούς έρευνας ή της άσκησης επαγγελματικής κρίσης. Ούτε η EYGM Limited, αλλά ούτε κάποιο άλλο μέλος του παγκόσμιου οργανισμού της EY αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σε οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ή απέχει από κάποια ενέργεια, ως αποτέλεσμα χρήσης οποιουδήποτε υλικού αυτής της έκδοσης. Για οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να απευθύνεστε στον κατάλληλο σύμβουλο.

ΕΥ | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Πληροφορίες για την ΕΥ

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας. Το λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com

Γενικές πληροφορίες για τις φορολογικές υπηρεσίες της EY παγκοσμίως

Η επιχείρησή σας θα πετύχει μόνο εάν στηριχτείτε σε ισχυρά θεμέλια και την αναπτύξετε με βιώσιμο τρόπο. Στην EY πιστεύουμε ότι η διαχείριση των φορολογικών σας υποθέσεων με υπευθυνότητα και προνοητικότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έτσι, οι 38.000 πλήρως καταρτισμένοι φορολογικοί σύμβουλοι σε περισσότερες από 140 χώρες παρέχουν εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία, συνέπεια και απόλυτη δέσμευση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας – όπου και αν βρίσκεστε και όποιες φορολογικές υπηρεσίες και αν χρειάζεστε.

© 2019 EY
All rights reserved
www.ey.com