Εναλλακτική φορολόγηση δικαιούχων συντάξεων αλλοδαπής προέλευσης

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

8 Οκτ 2020
Θέματα Tax Alerts
Περιοχές Greece

Δημοσιεύτηκε η απόφαση Α.1217 (ΦΕΚ Β’ 4215/29.09.2020) για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Β του νόμου 4172/2013 περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις αλλοδαπής που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

• Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς είναι σωρευτικά, το φυσικό πρόσωπο: α) να είναι δικαιούχος εισοδήματος από σύνταξη, που προκύπτει στην αλλοδαπή, β) να μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, γ) να μην ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και δ) να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.

• Για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε εγγράφου από τον ασφαλιστικό φορέα ή άλλη δημόσια αρχή ή επαγγελματικό ταμείο ή ασφαλιστική εταιρία, από το οποίο να προκύπτει η καταβολή σύνταξης, στην αλλοδαπή, από κύριο και επικουρικό φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, από επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο, ή η καταβολή ασφαλίσματος (εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικής παροχής) στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.

• Για την απόδειξη της ιδιότητας του φορολογικού κατοίκου αλλοδαπής γίνεται διάκριση μεταξύ α) περιπτώσεων όπου το φυσικό πρόσωπο αιτείται για πρώτη φορά την απόδοση ΑΦΜ, ή εμφανίζεται στα αρχεία της Φορολογικής Διοίκησης ως φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής τα πέντε (5) από τα έξι (6) προηγούμενα έτη πριν από την αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας του – οπότε δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών και β) περιπτώσεων που από τα αρχεία της Φορολογικής Διοίκησης δεν προκύπτει η φορολογική κατοικία του φορολογουμένου στην αλλοδαπή, για τα πέντε (5) από τα έξι (6) προηγούμενα έτη πριν την αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, οπότε και απαιτείται να προσκομίσει, για καθένα από τα έτη για τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είναι φορολογικός κάτοικος άλλου κράτους

• Υπηρεσία αρμόδια για την παραλαβή και εξέταση των αιτήσεων ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού & Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής

• Η αίτηση και τα δικαιολογητικά μπορεί να υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά είτε σε έγχαρτη μορφή. •Προθεσμία για την υποβολή της αίτησης ορίζεται η 31η Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους. Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την προθεσμία αυτή εξετάζονται για το επόμενο φορολογικό έτος.

• Τάσσεται προθεσμία 60 ημερών για την έκδοση από τη Διοίκηση θετικής (εγκριτικής) ή απορριπτικής απόφασης -προθεσμία μέσα στην οποία ο αιτών πρέπει να έχει ολοκληρώσει την προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών για την υποστήριξη της αίτησής του.

• Ειδικά για το 2020 προθεσμία για υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών ορίσθηκε η 30.9.2020 και προβλέπεται ότι η αίτηση υποβάλλεται ακόμη και αν δεν συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά αν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης αυτών - στην περίπτωση αυτή θα πρέπει αυτά να υποβληθούν το αργότερο έως 30.11.2020. 

• Για όσα φυσικά πρόσωπα μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία το 2019 στην Ελλάδα και πληρούν τις προϋποθέσεις για υπαγωγή στο παραπάνω καθεστώς, η προθεσμία για υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019 εκπνέει στις 31.10.2020. Στις περιπτώσεις αυτές, ο φόρος που προβλέπεται για όσους υπάγονται στο καθεστώς αυτό καταβάλλεται το αργότερο έως 26.11.2020.

• Εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση, προβλέπεται για το φυσικό πρόσωπο:

• υποχρέωση να δηλώνει στην Ελλάδα α) τα εισοδήματά του που προκύπτουν στην ημεδαπή και β) τα εισοδήματά του που προκύπτουν στην αλλοδαπή και υπόκεινται στην εναλλακτική φορολόγηση,

• υποχρέωση να καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος ως το τέλος Ιουλίου αυτοτελώς φόρο με συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματός του που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή το προηγούμενο έτος, εκτός αν αυτό απαλλάσσεται του φόρου στο κράτος κατοικίας βάσει διατάξεων των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολόγησης- τυχόν καθυστέρηση στην καταβολή επιβαρύνεται με τόκο υπερημερίας,

• δυνατότητα πίστωσης φόρου αλλοδαπής (υπό προϋποθέσεις) και με εξάντληση κάθε φορολογικής υποχρέωσης του και απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το εισόδημα αυτό, και • υποχρέωση να φορολογείται στην Ελλάδα για τα εισοδήματα Ελληνικών πηγών με βάση τις γενικές διατάξεις.

• Η υπαγωγή στο καθεστώς αυτό αρχίζει από το επόμενο φορολογικό έτος από την υποβολή της αίτησης και έχει διάρκεια 15 έτη χωρίς δυνατότητα παράτασης ή σύντμησης.

• Το φυσικό πρόσωπο αποκτά ιδιότητα φορολογικού κατοίκου Ελλάδος κατά την έννοια των διμερών συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας που έχει συνάψει η Ελλάδα με άλλα κράτη.

• Η υπαγωγή στο καθεστώς αυτό μπορεί να ανακληθεί είτε με αίτηση του ίδιου του υπαγόμενου προσώπου έως την 31η Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους, είτε αν δεν έχει καταβάλει τον παραπάνω οριζόμενο φόρο επί των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου του υπόψη φορολογικού έτους.

• Για τα πρόσωπα που θα υπαχθούν στο καθεστώς αυτό δεν προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο κληρονομιάς, ούτε από το φόρο δωρεάς/ γονικής παροχής για κινητή περιουσία που βρίσκεται στο εξωτερικό, όπου αυτό προβλέπεται.

• Η υπαγωγή στο καθεστώς του προσώπου που υπέβαλε την αίτηση δεν επηρεάζει το status φορολογικής κατοικίας άλλων προσώπων που σχετίζονται με αυτόν. 

Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται δυνατότητα υπαγωγής στο υπόψη καθεστώς άλλων προσώπων που σχετίζονται με τον υπαγόμενο (π.χ. σύζυγος ή συγγενείς κλπ), κάτι που χρειάζεται πιθανότατα ειδική νομοθετική πρόβλεψηπροσθήκη της διάταξης του άρθρου 5Β.

 

Πληροφορίες για την ΕΥ

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, υπηρεσιών εταιρικής στρατηγικής και συναλλαγών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας. Το λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com

Γενικές πληροφορίες για τις φορολογικές υπηρεσίες της EY παγκοσμίως

Η επιχείρησή σας θα πετύχει μόνο εάν στηριχτείτε σε ισχυρά θεμέλια και την αναπτύξετε με βιώσιμο τρόπο. Στην EY πιστεύουμε ότι η διαχείριση των φορολογικών σας υποθέσεων με υπευθυνότητα και προνοητικότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έτσι, οι 38.000 πλήρως καταρτισμένοι φορολογικοί σύμβουλοι σε περισσότερες από 140 χώρες παρέχουν εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία, συνέπεια και απόλυτη δέσμευση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας – όπου και αν βρίσκεστε και όποιες φορολογικές υπηρεσίες και αν χρειάζεστε.