Ν.4714/20 & Ν.4712/20 Μεταβολές στη φορολογία φυσικών προσώπων

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

5 Αυγ 2020
Θέματα Tax Alerts
Περιοχές Greece

Με τους νέους νόμους Ν. 4714/20 και Ν.4712/20, επέρχονται μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις στη φορολογία των φυσικών προσώπων.

Ειδικότερα:

Α. Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή για φυσικά πρόσωπα, δικαιούχους εισοδήματος από συντάξεις αλλοδαπής που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

• Προβλέπεται με ισχύ από τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και εφεξής η δυνατότητα των φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, να υπαχθούν σε καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης για το εισόδημά τους που προκύπτει στην αλλοδαπή.

• Προϋπόθεση είναι ότι το φυσικό πρόσωπο: α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και β) μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.

Ν.4714/20 & Ν.4712/20 Μεταβολές στη φορολογία φυσικών προσώπων

• Εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση, προβλέπεται υποχρέωση του φυσικού προσώπου:

• να δηλώνει στην Ελλάδα α) τα εισοδήματά του που προκύπτουν στην ημεδαπή και β) τα εισοδήματά του που προκύπτουν στην αλλοδαπή και υπόκεινται στην εναλλακτική φορολόγηση,

• να καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος ως το τέλος Ιουλίου αυτοτελώς φόρο με συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματός του που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή το προηγούμενο έτος, με δυνατότητα πίστωσης φόρου αλλοδαπής (υπό προϋποθέσεις) και με εξάντληση κάθε φορολογικής υποχρέωσης του και απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το εισόδημα αυτό, και • να φορολογείται στην Ελλάδα για τα εισοδήματα Ελληνικών πηγών με βάση τις γενικές διατάξεις.

• Η υπαγωγή στο καθεστώς αυτό αρχίζει από το επόμενο φορολογικό έτος από την υποβολή της αίτησης και έχει διάρκεια 15 έτη χωρίς δυνατότητα παράτασης ή σύντμησης. Η μέγιστη διάρκεια υπαγωγής στο υπόψη καθεστώς ορίζεται σε 15 έτη, ενώ η υπαγωγή σε αυτό μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή.

• Προθεσμία για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς αυτό ορίζεται η 31η Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους. Μέσα στην ίδια προθεσμία μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς αυτό και φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους. Ειδικά για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του έτους 2020 η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης λήγει στις 30.9.2020. •Για όσα φυσικά πρόσωπα μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία το 2019 στην Ελλάδα και πληρούν τις προϋποθέσεις για υπαγωγή στο παραπάνω καθεστώς, η προθεσμία για υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019  εκπνέει στις 31.10.2020. Στις περιπτώσεις αυτές, ο φόρος που προβλέπεται για όσους έχουν υπαχθεί στο καθεστώς αυτό καταβάλλεται εντός 30 ημερών από την έγκριση της αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς αυτό.

Με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ θα ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής.

Φαίνεται ότι για τα πρόσωπα που θα υπαχθούν στο καθεστώς αυτό δεν προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο κληρονομιάς και δωρεάς/ γονικής παροχής για κινητή περιουσία που βρίσκεται στο εξωτερικό, όπου αυτό προβλέπεται.

Διατάξεις που αφορούν τις διατακτικές εσωτερικού τουρισμού για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2020

• Εισάγεται διάταξη με την οποία απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος η αξία των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού συνολικής αξίας έως €300 ευρώ για το φορολογικό έτος 2020. 

Εισαγωγή νέου τρόπου φορολόγησης όσον αφορά την δωρεάν διάθεση μετοχών για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2020

• Με το νέο νόμο επιδιώκεται η μεταρρύθμιση του φορολογικού πλαισίου που διέπει το εισόδημα που προκύπτει για έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο με τη μορφή μετοχών που του χορηγούνται από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών, στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάθεση των μετοχών.

• Εισάγεται διάταξη με βάση την οποία απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. •Ειδικότερα, ορίζεται ότι φορολογείται μόνον η υπεραξία κατά την μεταβίβαση των μετοχών, από τον δικαιούχο του προγράμματος, ως εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου με φορολογικό συντελεστή 15%, χωρίς υποχρέωση ελάχιστου χρόνου διακράτησης.

• Στις περιπτώσεις της δωρεάν διάθεσης μετοχών εισηγμένων εταιριών, η υπεραξία ισούται με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά την ημέρα όπου πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των μετοχών, εφόσον η τιμή πώλησης των μετοχών είναι ίση ή μικρότερη αυτής, ενώ αν είναι μεγαλύτερη το υπερβάλλον ποσό φαίνεται ότι δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος εκτός αν ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό τουλάχιστον 0.5%  ή μεγαλύτερο.

• Στις περιπτώσεις της δωρεάν διάθεσης μετοχών μη εισηγμένων εταιρειών, η υπεραξία ισούται με την τιμή πώλησης, εφόσον αυτή υπερβαίνει την αξία της μετοχής, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσής της, ενώ σε περίπτωση που η τιμή πώλησης είναι μικρότερη, με την αξία της μετοχής κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσης.

Επαναλαμβάνονται αυτούσιες οι ρυθμίσεις που είχαν εισαχθεί με το Ν. 4646/19 σχετικά με τη φορολόγηση των δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών. 

Άλλες ρυθμίσεις

• Η φορολόγηση των εισοδημάτων των προπονητών και των εκπαιδευτών των διαιτητών ομαδικών αθλημάτων από τις ομοσπονδίες εξομοιώνεται με αυτή των αμειβόμενων αθλητών όσον αφορά τα ποσά που αποκτούν από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους. Ειδικότερα, α) για εισπραττόμενα ποσά που δεν υπερβαίνουν τις €40.000 εντός του οικείου φορολογικού έτους εφαρμόζεται η κλίμακα φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών κατά τις γενικές διατάξεις ενώ β) αν τα εισπραττόμενα ποσά υπερβαίνουν τις €40.000 συνολικά, φορολογούνται εξολοκλήρου με συντελεστή 22% και με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

• Ειδικά για το φορολογικό έτος 2019 εισάγεται απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος μεταξύ άλλων και για αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα 5 έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. •Διευκρινίζεται νομοτεχνικά ότι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής από 12.12.2019 έως 31.12.2019 λαμβάνονται υπόψη για τη διατήρηση της μείωσης φόρου όσον αφορά τα εισοδήματα μισθωτών υπηρεσιών-συντάξεων σύμφωνα με όσα ισχύουν για το φορολογικό έτος 2019. •Διευκρινίζεται νομοτεχνικά ότι η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης που μέχρι την εισαγωγή του ν. 4646/19 ίσχυε για άτομα με βαριά κινητική αναπηρία και για ολικώς τυφλούς και η οποία είχε επεκταθεί με το ν. 4646/19 σε όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του  80%, εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά. •Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019 παρατείνεται έως τις 28.8.2020.

Φορολογικά κίνητρα σε επενδυτικούς αγγέλους

• Με το Ν. 4712/20 προστέθηκε νέο άρθρο 70Α στον Κ.Φ.Ε. για την έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα επενδυτικών αγγέλων ποσού ίσου με το 50% του ποσού που εισφέρεται σε κεφαλαιουχικές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας  Έρευνας και Τεχνολογίας.

• Ως επενδυτικοί άγγελοι (angel investors) νοούνται τα φυσικά πρόσωπα που εισφέρουν επενδυτικά κεφάλαια στις ανωτέρω κεφαλαιουχικές εταιρείες.

• Το παραπάνω ποσό εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα των επενδυτικών αγγέλων αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά.

• Η ανωτέρω έκπτωση εφαρμόζεται για εισφορές κεφαλαίων φυσικού προσώπου - επενδυτή, μέχρι του συνολικού ποσού των €300.000 ανά φορολογικό έτος, οι οποίες (εισφορές κεφαλαίων) διενεργούνται σε έως 3 διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις και μέχρι του ποσού των €100.000 ανά επιχείρηση.

• Εάν αποδειχθεί, μετά από σχετικό έλεγχο της αρμόδιας φορολογικής αρχής, ότι η εισφορά του κεφαλαίου έχει γίνει με σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος, που ματαιώνει τον σκοπό της έκπτωσης, επιβάλλεται πρόστιμο στο φυσικό πρόσωπο ίσο με το ύψος του οφέλους που επιδίωξε. 

Β. Φορολογία κεφαλαίου

• Εισάγεται διάταξη με την οποία από 31.7.2020 απαλλάσσονται από το φόρο δωρεάς/ γονικής παροχής οι δωρεές κινητών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην αλλοδαπή, και δεν έχουν αποκτηθεί κατά τα τελευταία δώδεκα (12) έτη στην ημεδαπή, από Έλληνα υπήκοο που είναι εγκατεστημένος στην αλλοδαπή (ή έχει πρόσφατα μετεγκατασταθεί στην Ελλάδα). Προϋπόθεση είναι ότι σωρευτικά α) ο δωρητής (Έλληνας υπήκοος) είναι εγκατεστημένος στην αλλοδαπή για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών πριν τη σύσταση της δωρεάς (ή εναλλακτικά έχει μετεγκατασταθεί στην Ελλάδα μέσα στην τελευταία πενταετία), β) η δωριζόμενη κινητή περιουσία βρίσκεται στο εξωτερικό και γ) η δωριζόμενη περιουσία δεν έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα κατά την τελευταία δωδεκαετία.

• Μέχρι σήμερα απαλλαγή ίσχυε μόνον από το φόρο κληρονομιάς κατά την κτήση αιτία θανάτου κινητών περιουσιακών στοιχείων, που βρίσκονται στην αλλοδαπή,  Έλληνα υπηκόου (κληρονομούμενου) που κατοικούσε στο εξωτερικό για δέκα τουλάχιστον συναπτά έτη.

• Εισάγεται διάταξη με βάση την οποία καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση των χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών, που συνιστώνται από τους γονείς προς τα τέκνα τους για την αγορά πρώτης κατοικίας, εφόσον στα πρόσωπα των δωρεοδόχων τέκνων συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση απαλλαγής πρώτης κατοικίας βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, δωρεές και γονικές παροχές χρηματικών ποσών των γονέων προς τα τέκνα τους πραγματοποιούμενες από 31.7.2020, για αγορά από αυτά πρώτης κατοικίας βάσει της σχετικής νομοθεσίας, υπόκεινται στην παρακάτω κλίμακα φόρου δωρεάς/ γονικής παροχής (βάσει της οποίαςενδεικτικά- καθιερώνεται αφορολόγητο για τέτοιες δωρεές χρηματικού ποσού έως €150.000):

 

Μένει να επιβεβαιωθεί ότι συνυπολογίζονται τυχόν προγενέστερες δωρεές και γονικές παροχές κατά τον υπολογισμό του φόρου. 

Πληροφορίες για την ΕΥ

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, υπηρεσιών εταιρικής στρατηγικής και συναλλαγών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας. Το λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com

Γενικές πληροφορίες για τις φορολογικές υπηρεσίες της EY παγκοσμίως

Η επιχείρησή σας θα πετύχει μόνο εάν στηριχτείτε σε ισχυρά θεμέλια και την αναπτύξετε με βιώσιμο τρόπο. Στην EY πιστεύουμε ότι η διαχείριση των φορολογικών σας υποθέσεων με υπευθυνότητα και προνοητικότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έτσι, οι 38.000 πλήρως καταρτισμένοι φορολογικοί σύμβουλοι σε περισσότερες από 140 χώρες παρέχουν εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία, συνέπεια και απόλυτη δέσμευση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας – όπου και αν βρίσκεστε και όποιες φορολογικές υπηρεσίες και αν χρειάζεστε.