Ν. 4714/2020 & Ν. 4712/2020 Αλλαγές στη φορολογία νομικών προσώπων

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

5 Αυγ 2020
Θέματα Tax Alerts
Περιοχές Greece

Με πρόσφατες φορολογικές ρυθμίσεις (Ν. 4714/2020 & Ν. 4712/2020):

• Παρατείνεται η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2019 μέχρι τις 28.08.2020,

• Θεσπίζεται η μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019,

• Εισάγονται φορολογικά κίνητρα για την πραγματοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας,

• Εισάγονται πρόστιμα για τη μη τήρηση λογιστικών αρχείων και για παραβάσεις σχετικά με τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.),

• Ενσωματώνονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013, «Κ.Φ.Ε.») οι διατάξεις της Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2017/952/ΕΕ, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για φορολόγηση κατά την έξοδο και κανόνων υβριδικών ασυμφωνιών.

Ι. Παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 2019

• Η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος που λήγει στις 31.12.2019 παρατείνεται μέχρι τις 28.08.2020.

• Η καταβολή του φόρου πραγματοποιείται σε 8 ισόποσες δόσεις, από τις οποίες οι 2 πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου και η κάθε μία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 6 επόμενων μηνών.

ΙΙ. Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019

• Μειώνεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

• Κατά κανόνα, η μείωση είναι ανάλογη με το εύρος της ποσοστιαίας μείωσης του κύκλου εργασιών Φ.Π.Α. του πρώτου εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου εξαμήνου 2019, ως εξής:

• Για νομικά πρόσωπα ή οντότητες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. καθ’όλη την διάρκεια των συγκρινόμενων εξαμήνων ή μετατάσσονται από απαλλασσόμενο Φ.Π.Α. καθεστώς σε μη απαλλασσόμενο ή αντίστροφα στα συγκρινόμενα εξάμηνα, το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος μειώνεται κατά 50%.

• Το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος μηδενίζεται για νομικά πρόσωπα ή οντότητες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και που: 

• Είναι υποκείμενα σε Φ.Π.Α. του τριτογενούς τομέα και κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019 πραγματοποί-ησαν άνω του 50% του ετήσιου κύκλου εργασιών Φ.Π.Α. του ίδιου έτους ή

• Εντάσσονται στους κλάδους των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών.

• Οι ευεργετικές διατάξεις μείωσης της προκαταβολής φόρου δεν εφαρμόζονται  στις ακόλουθες περιπτώ-σεις (με εξαίρεση τις επιχειρήσεις για τις οποίες η προκαταβολή φόρου μηδενίζεται κατά τα ανωτέρω):

• Σε νέα νομικά πρόσωπα ή οντότητες κατά τα 3 πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους και 

• Σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και που αποκτούν πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

• Σε νομικά πρόσωπα ή οντότητες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και επωφελούνται της μειωμένης προκαταβολής χωρίς να τη δικαιούνται, ολικά ή μερικά, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της μειωμένης προκαταβολής που επωφελούνται.

ΙΙΙ. Προσαυξημένη έκπτωση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

• Oι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσε-ων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες πλέον κατά ποσοστό 100% (αντί για 30%).

• Εισάγεται επίσης εναλλακτική διαδικασία για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δαπανών από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, μέσω έκθεσης ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία.

• Η προσαυξημένη έκπτωση εφαρμόζεται από 01.09.2020, ενώ η εναλλακτική διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των δαπανών αυτών μπορεί να εφαρμόζεται και για δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που έχουν ήδη υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέχρι τις 29.07.2020.

IV. Θέσπιση προστίμων για τη μη τήρηση λογιστικών αρχείων και για παραβάσεις Φ.Η.Μ.

• Θεσπίζονται πρόστιμα για τη μη τήρηση λογιστικών αρχείων, τη μη διαφύλαξη Φ.Η.Μ. και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ., για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των Φ.Η.Μ., καθώς και έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ., ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Μη τήρηση / μη επίδειξη λογιστικών αρχείων

• Επιβάλλεται πρόστιμο 15% επί των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενο έτος για το οποίο, μετά το πέρας του οριζόμενου από το Ν. 4308/2014 («Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» - Ε.Λ.Π.) χρόνου κατάρτισης των χρηματοικονομικών καταστάσεων διαπιστώνεται η μη τήρηση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων).

• Ως μη τήρηση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) λογίζεται και η μη ενημέρωση  των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) μετά το πέρας του οριζόμενου από τα Ε.Λ.Π. χρόνου κατάρτισης των χρηματοοικονομι-κών καταστάσεων.

• Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των €10.000 ανά ελεγχόμενο έτος (για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων) και των €30.000 ανά ελεγχόμενο έτος (για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων). Προβλέπονται βαρύτερα πρόστιμα σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

• Η μη επίδειξη για οποιοδήποτε λόγο των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) στον φορολογικό έλεγχο εξισώνεται με τη μη τήρηση αυτών και επισύρει το ανωτέρω πρόστιμο.

• Επί μη τήρησης και μη επίδειξης λογιστικών αρχείων το οικείο πρόστιμο επιβάλλεται για φορολογικά έτη που λήγουν από τις 31.12.2020 και μετά.

Μη διαφύλαξη Φ.Η.Μ.

• Εάν η ελεγχόμενη οντότητα δεν διαφύλαξε ή δεν προσκόμισε κατόπιν πρόσκλησης Φ.Η.Μ. και φορολογικές μνήμες και αρχεία που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ. επιβάλλεται το ανωτέρω πρόστιμο της μη τήρησης λογιστικών αρχείων.

• Επί μη διαφύλαξης Φ.Η.Μ. το οικείο πρόστιμο επιβάλλεται για παραβάσεις που διαπιστώνονται μετά από την έναρξη ισχύος του Ν. 4714/2020.

• Σε περίπτωση έκδοσης οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος στο οποίο διαπιστώνονται οι ανωτέρω παραβάσεις, το πρόστιμο μειώνεται κατά 50% (εκτός εάν το ποσό της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού υπολείπεται του 50% του προστίμου μη τήρησης, οπότε εφαρμόζεται άλλη μείωση).

Παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των Φ.Η.Μ.

• Σε περίπτωση παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των Φ.Η.Μ. κατά οποιονδήποτε τρόπο επιβάλλονται πρόστιμα ανά ελεγχόμενο έτος ανάλογα με την ιδιότητα του υπαιτίου της παράβασης ως εξής:

• Όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, επιβάλλεται το πρόστιμο μη τήρησης λογιστικών αρχείων

• Όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού  (hardware) ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για τις ανωτέρω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο €100.000.

Παραβάσεις σχετικά με την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης

Για παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ. που δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές επιβάλλεται το πρόστιμο μη τήρησης λογιστικών αρχείων.

• Το πρόστιμο αυτό δεν επιβάλλεται, εφόσον δεν επηρεάζονται η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχομένου των στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις των Ε.Λ.Π.

• Tο κατά περίπτωση πρόστιμο για παραβάσεις παραβί-ασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των Φ.Η.Μ. ή έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ. με μη εγκεκριμένες προδιαγραφές επιβάλλεται για παραβάσεις που διαπιστώνονται μετά από την έναρξη ισχύος του Ν. 4714/2020.

Αναστολή / Απενεργοποίηση Α.Φ.Μ.

• Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να αναστείλει ή να απενεργοποιήσει Α.Φ.Μ., εφόσον ο φορολογούμενος:

• έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα,

 •διαπράττει φοροδιαφυγή,

• παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει στη λειτουργία των Φ.Η.Μ.,

• έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτηση Α.Φ.Μ.,

• Έχει εγγραφεί στο μητρώο περισσότερες φορές.

V. Θέσπιση κανόνων φορολόγησης κατά την έξοδο και φορολόγησης υβριδικών ασυμφωνιών

Φορολόγηση κατά την έξοδο

• Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι όταν ένας φορολογούμενος (νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα που έχει την φορολογική του κατοικία στην ημεδαπή καθώς και ημεδαπή μόνιμη εγκατάσταση) μεταφέρει περιουσιακά στοιχεία, την δραστηριότητα που ασκεί η μόνιμη εγκατάστασή του  ή τη φορολογική του κατοικία εκτός Ελλάδας, η Ελλάδα φορολογεί το κεφαλαιακό κέρδος που παράγεται στο έδαφός της (ακόμη και εάν κατά τον χρόνο της εξόδου το κέρδος αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί).

• Κατά τη στιγμή της εξόδου ο φορολογούμενος  υπόκειται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα (24% για φορολογικά έτη από 01.01.2019 και μετά). Για τους σκοπούς του κανόνα αυτού, φορολόγηση κατά την έξοδο επιβάλλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων από ημεδαπή έδρα σε αλλοδαπή μόνιμη εγκατάσταση ή από ημεδαπή μόνιμη εγκατάσταση σε αλλοδαπή έδρα ή σε αλλοδαπή μόνιμη εγκατάσταση, εφόσον η Ελλάδα εξαιτίας της μεταφοράς χάνει το δικαίωμα φορολόγησης των μεταφερόμενων περιουσιακών στοιχείων,

• μεταφοράς φορολογικής κατοικίας εκτός Ελλάδας, εκτός από εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία που παραμένουν ουσιωδώς συνδεδεμένα με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και

• μεταφοράς δραστηριότητας που ασκεί η μόνιμη εγκατάσταση από την Ελλάδα στο εξωτερικό, εφόσον η Ελλάδα εξαιτίας της μεταφοράς χάνει το δικαίωμα φορολόγησης των μεταφερόμενων περιουσιακών στοιχείων.

• Ο φόρος που επιβάλλεται κατά την έξοδο υπολογίζεται επί της διαφοράς της αγοραίας αξίας των μεταφερόμενων περιουσιακών στοιχείων κατά την στιγμή της εξόδου τους με την αξία τους για φορολογικούς σκοπούς.

• Κατά κανόνα ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ και η πληρωμή αυτή εξαντλεί κάθε φορολογική υποχρέ-ωση φόρου εισοδήματος του φορολογούμενου καθώς και των εταίρων/μετόχων/μελών του.

• Ωστόσο, είναι δυνατή η καταβολή του φόρου σε πέντε (5) ισόποσες ετήσιες άτοκες δόσεις σε περί-πτωση που τα περιουσιακά στοιχεία ή η δραστηρι-ότητα που ασκείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης ή η φορολογική κατοικία μεταφέρονται από την Ελλάδα σε Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία για τον Ε.Ο.Χ, εφόσον έχει συνάψει συμφωνία με την Ελλάδα ή με την Ε.Ε. περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη φορολογικών απαιτήσεων ισοδύναμη με την αμοιβαία συνδρομή που προβλέπεται στην Οδηγία 2010/24/ΕΕ. Εάν υπάρχει αποδεδειγμένος και πραγματικός κίνδυνος απώλειας του φόρου που προσδιορίσθηκε κατά την έξοδο, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να απαιτήσει εγγύηση ως όρο για την καταβολή του φόρου σε δόσεις.

• Η ανωτέρω δυνατότητα καταβολής του φόρου σε δόσεις αίρεται και ο μη καταβληθείς φόρος καταβάλλεται εφάπαξ στις περιπτώσεις: πώλησης ή διάθεσης των μεταφερθέντων περιουσιακών στοιχείων/δραστηριότητας, επακόλουθης μεταφο-ράς φορολογικής κατοικίας/δραστηριότητας/ περιουσιακών στοιχείων σε τρίτη χώρα, πτώχευσης ή θέσης σε εκκαθάριση του φορολογουμένου.

• Λόγο άρσης της δυνατότητας καταβολής του φόρου σε δόσεις αποτελεί και η μη καταβολή μιας δόσης εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της.

• Όταν η μεταφορά περιουσιακών στοιχείων/δραστη-ριότητας/φορολογικής κατοικίας γίνεται προς την Ελλάδα, η τιμή κτήσης των μεταφερόμενων περιου-σιακών στοιχείων είναι η αξία που έχει οριστεί από το άλλο Κράτος-Μέλος, εκτός εάν αυτή δεν αντικατοπτρίζει την αγοραία αξία.

• Μεταφορές περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση τίτλων, την παροχή εμπράγματης ασφάλειας, την κάλυψη κεφαλαιακών απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας ή την διαχείριση ρευστότητας δεν υπόκεινται σε φορολόγηση κατά την έξοδο, εφόσον αυτά τα περιουσιακά στοιχεία επανέλθουν στην Ελλάδα εντός 12 μηνών.

• Οι νέες διατάξεις φορολόγησης κατά την έξοδο εφαρμόζονται για μεταφορές περιουσιακών στοιχείων, δραστηριότητας και φορολογικής κατοικίας που πραγματοποιούνται από 01.01.2020 και μετά.
Για μεταφορές που έλαβαν χώρα από 01.01.2020 μέχρι την δημοσίευση του Ν. 4714/2020 (31.07.2020) υποβάλλονται δηλώσεις χωρίς την επιβολή κυρώσεων μέχρι 30.10.2020.

• Με αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ θα ρυθμιστούν επιμέρους θέματα για την εφαρμογή της διάταξης.

Υβριδικές ασυμφωνίες

• Οι υβριδικές ασυμφωνίες προκύπτουν από διαφορές ως προς τον νομικό χαρακτηρισμό των πληρωμών ή των οντοτήτων μεταξύ δύο διαφορετικών δικαιοδοσιών.

• Οι ρυθμίσεις για τις υβριδικές ασυμφωνίες κατηγοριοποιούνται ως εξής:

• Ασυμφωνίες που έχουν ως αποτέλεσμα διπλή έκπτωση, δηλαδή έκπτωση της ίδιας πληρωμής, δαπάνης ή ζημίας και στην δικαιοδοσία του πληρωτή (στην οποία έχει πραγματοποιηθεί η δαπάνη ή προκύπτει η ζημιά) και στην δικαιοδοσία του επενδυτή.

• Ασυμφωνίες που έχουν ως αποτέλεσμα έκπτωση χωρίς συμπερίληψη, δηλαδή έκπτωση της πληρωμής στην δικαιοδοσία του πληρωτή (στην οποία έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή) χωρίς αντίστοιχη συμπερίληψη της πληρωμής αυτής στη δικαιοδοσία του δικαιούχου.

• Εισαγόμενες ασυμφωνίες, δηλαδή ασυμφωνίες μέσω συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή που αποτελούν μέρος μια δομημένης ρύθμισης και οι οποίες σχετίζονται με πληρωμές που (άμεσα ή έμμεσα) χρηματοδοτούν εκπιπτόμενες δαπάνες που οδηγούν σε ασυμφωνίες.

• Ασυμφωνίες που περιλαμβάνουν μόνιμες εγκαταστάσεις και οφείλονται στο γεγονός ότι μια μόνιμη εγκατάσταση δεν λαμβάνεται υπόψη με βάση τη νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη.

• Υβριδικές μεταβιβάσεις που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την μείωση/αποφυγή παρακρατούμενου φόρου στην πηγή.

Ασυμφωνίες που σχετίζονται με διπλή φορολογική κατοικία.

• Προκειμένου να υφίσταται ασυμφωνία, το αποτέλεσμα ασυμφωνίας πρέπει να προκύπτει μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων (π.χ. συνδεδεμένες επιχειρήσεις, φορολογούμενος και συνδεδεμένη επιχείρηση, έδρα και μόνιμη εγκατάσταση κλπ.) ή μέσω δομημένης ρύθμισης.

• Η ρύθμιση των ασυμφωνιών γίνεται μέσω πρωτευόντων και κατά περίπτωση δευτερευόντων κανόνων διόρθωσης.

• Κανόνας διόρθωσης διπλής έκπτωσης: η σχετική πληρωμή δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση στα φορολογητέα έσοδα του επενδυτή (πρωτεύων κανόνας), ενώ εάν η πληρωμή αναγνωρίζεται στην ανωτέρω δικαιοδοσία, τότε δεν αναγνωρίζεται στην δικαιοδοσία του πληρωτή (δευτερεύων κανόνας).

• Κανόνας διόρθωσης έκπτωσης χωρίς συμπερίληψη: η σχετική πληρωμή δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση στα φορολογητέα έσοδα του πληρωτή (πρωτεύων κανόνας), ενώ εάν αναγνωρίζεται προς έκπτωση στην ανωτέρω δικαιοδοσία, το ποσό αυτό προστίθεται στα φορολογητέα έσοδα του δικαιούχου της πληρωμής (δευτερεύων κανόνας).

• Κανόνας διόρθωσης εισαγόμενων ασυμφωνιών: δεν εκπίπτει οποιαδήποτε πληρωμή από φορολογούμενο, εφόσον αυτή (άμεσα ή έμμεσα) χρηματοδοτεί εκπιπτόμενη δαπάνη που  οδηγεί σε εισαγόμενη ασυμφωνία (εκτός εάν κάποια από τις εμπλεκόμενες δικαιοδοσίες έχει προβεί στη σχετική διόρθωση).

• Κανόνας διόρθωσης ασυμφωνιών που περιλαμβάνουν μόνιμες εγκαταστάσεις: συμπεριλαμβάνεται στο φορολογητέο εισόδημα του κεντρικού το εισόδημα μόνιμης εγκατάστασης η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη, το οποίο απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και (υπό άλλες συνθήκες) θα αποδιδόταν στη μόνιμη εγκατάσταση (εκτός εάν η απαλλαγή δίνεται βάσει διατάξεων Σ.Α.Δ.Φ. με τρίτη χώρα).

• Κανόνας διόρθωσης υβριδικών μεταβιβάσεων: η φορολογική ελάφρυνση για τον παρακρατούμενο φόρο στην πηγή επί μιας πληρωμής περιορίζεται κατ’ αναλογία προς το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου που σχετίζεται με την πληρωμή.

• Κανόνας διόρθωσης ασυμφωνιών που σχετίζονται με διπλή φορολογική κατοικία: η έκπτωση για πληρωμή, δαπάνες ή ζημιές η οποία αναγνωρίζεται για φορολογικούς σκοπούς σε δύο δικαιοδοσίες στις οποίες έχει φορολογική κατοικία ο φορολογούμενος δεν αναγνωρίζεται εφόσον η άλλη δικαιοδοσία επιτρέπει η διπλή έκπτωση να συμψηφιστεί με εισόδημα που δεν αποτελεί εισόδημα διπλής συμπερίληψης.

• Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται από 01.01.2020 και μετά. 

 

Πληροφορίες για την ΕΥ

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, υπηρεσιών εταιρικής στρατηγικής και συναλλαγών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας. Το λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com

Γενικές πληροφορίες για τις φορολογικές υπηρεσίες της EY παγκοσμίως

Η επιχείρησή σας θα πετύχει μόνο εάν στηριχτείτε σε ισχυρά θεμέλια και την αναπτύξετε με βιώσιμο τρόπο. Στην EY πιστεύουμε ότι η διαχείριση των φορολογικών σας υποθέσεων με υπευθυνότητα και προνοητικότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έτσι, οι 38.000 πλήρως καταρτισμένοι φορολογικοί σύμβουλοι σε περισσότερες από 140 χώρες παρέχουν εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία, συνέπεια και απόλυτη δέσμευση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας – όπου και αν βρίσκεστε και όποιες φορολογικές υπηρεσίες και αν χρειάζεστε.