Covid-19: Μέτρα σχετικά με ΦΠΑ, μείωση μισθώματος κ.ά. ΠΝΠ 13.04.2020 & Ν. 4683/2020

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

15 Απρ 2020
Θέματα Tax Alerts
Περιοχές Greece

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που εκδόθηκε στις 13.04.2020 υιοθετούνται νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, τα σημαντικότερα των οποίων είναι τα εξής:

1. Ευεργέτημα συμψηφισμού του 25% του ΦΠΑ Μαρτίου με άλλες οφειλές

► Στις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19 (όπως καθορίζονται με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις) που θα εξοφλήσουν ολοσχερώς, μέχρι και τις 30.04.2020, το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του ΦΠΑ που προκύπτει από τις δηλώσεις α' τριμήνου του 2020 (για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων) και του Μαρτίου του 2020 (για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων), παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το 25% επί της καταβληθείσας οφειλής (ΦΠΑ), με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά την 01.05.2020.

► Για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, προϋπόθεση εφαρμογής του ευεργετήματος του συμψηφισμού είναι η εξόφληση του ΦΠΑ της περιόδου Φεβρουαρίου 2020, με εξαίρεση τις υπόχρεες επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή στις 26.03.2020. 

Υπενθυμίζεται ότι για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, τους μισθωτούς αυτών των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή καθώς και για τους εκμισθωτές ακινήτων που εντάσσονται στο μέτρο της παράτασης καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι τις 31.08.2020, υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης 25% σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών (εκτός από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους) ή δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο (https://emeia.ey-vx.com/406/82407/landing-pages/covid-19-tax-alert-gr-01.04.2020.pdf ). Με την Ερμηνευτική Εγκύκλιο Ε. 2046/2020, που εκδόθηκε στις 09.04.2020, παρασχέθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την ως άνω έκπτωση. Μεταξύ άλλων, διευκρινίστηκε ότι ο φορολογούμενος που δικαιούται την εν λόγω έκπτωση, θα καταβάλλει μόνο το 75% της εμφανιζόμενης οφειλής στο Taxisnet. Η έκπτωση του 25% θα πραγματοποιείται το αμέσως επόμενο της καταβολής διάστημα, μετά από επαλήθευση της καταβολής του υπολοίπου 75%.

2. Δυνατότητα αναδρομικής μεταβολής ΚΑΔ

► Γίνεται δεκτή η αναδρομική τροποποίηση του κύριου ενεργού Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που έχει πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται από τις 23.03.2020 έως και τις 24.04.2020 και ανατρέχει σε χρόνο από τις 20.03.2020 και προγενέστερα, για σκοπούς εφαρμογής των οικονομικών μέτρων αντιμετώπισης του COVID-19 για τον μήνα Απρίλιο 2020 και εφεξής.

► Ως προϋπόθεση, πρέπει ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται να περιλαμβανόταν έως την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ της 13.04.2020 ως δευτερεύων ΚΑΔ στο Μητρώο του φορολογουμένου και να είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα για το φορολογικό έτος 2019.

► Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης, πέραν των κυρώσεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013), επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις σωρευτικά: • Η επιχείρηση εκπίπτει των ευεργετημάτων έκπτωσης και συμψηφισμού φορολογικών υποχρεώσεων και υποχρεούται να επιστρέψει κάθε ποσό που επωφελήθηκε από τις σχετικές διατάξεις, εντόκως από την ημέρα καταβολής του. • Επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019 και πάντως όχι μικρότερο από 10.000 ευρώ. • Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που έλαβε κάθε εργαζόμενος της επιχείρησης με τη μορφή αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

► Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα.

3. Επέκταση μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας

Με το Ν. 4683/2020, το μέτρο της μείωσης μισθώματος (ΠΝΠ 20.03.2020) επεκτείνεται για το μήνα Απρίλιο και στις πληττόμενες επιχειρήσεις και τους μισθωτούς αυτών των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.Ειδικότερα:

► Οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από την επιδημία του COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον Απρίλιο.

► Η εν λόγω μείωση για το μήνα Απρίλιο παρέχεται και στην περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος (κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί), που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις που πλήττονται.

► Η εν λόγω μείωση για το μήνα Απρίλιο καταλαμβάνει επίσης και τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος σε πληττόμενη επιχείρηση και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του COVID-19.

Πληροφορίες για την ΕΥ

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας. Το λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com

Γενικές πληροφορίες για τις φορολογικές υπηρεσίες της EY παγκοσμίως

Η επιχείρησή σας θα πετύχει μόνο εάν στηριχτείτε σε ισχυρά θεμέλια και την αναπτύξετε με βιώσιμο τρόπο. Στην EY πιστεύουμε ότι η διαχείριση των φορολογικών σας υποθέσεων με υπευθυνότητα και προνοητικότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έτσι, οι 38.000 πλήρως καταρτισμένοι φορολογικοί σύμβουλοι σε περισσότερες από 140 χώρες παρέχουν εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία, συνέπεια και απόλυτη δέσμευση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας – όπου και αν βρίσκεστε και όποιες φορολογικές υπηρεσίες και αν χρειάζεστε.