Covid-19: Εξειδίκευση των μέτρων στήριξης Ενημέρωση 30.03.2020

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

30 Μαρ 2020
Θέματα Tax Alerts
Περιοχές Greece

Με τις πρόσφατες Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δημοσιεύθηκαν στις 26.03.2020 και 28.03.2020, εξειδικεύονται και επικαιροποιούνται τα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων, ως ακολούθως:

1. Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών φυσικών προσώπων ιδιοκτητών ακινήτων & μισθωτών των επιχειρήσεων που πλήττονται (Α. 1061/2020 Υπ. Οικονομικών)

• Παρατείνονται έως και την 31.08.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 11.03.2020 έως και την 30.04.2020, των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει ΚΑΔ.

• Παρατείνονται έως και την 31.08.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 11.03.2020 έως και την 30.04.2020, των μισθωτών των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι που αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ. 5 της ΠΝΠ 14.03.2020, δηλαδή: α) όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως, β) όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια, γ) όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας και δ) οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

• Αναστέλλεται μέχρι και την 31.08.2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11.03.2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.

• Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής.

• Τα μέτρα αυτά δεν εφαρμόζονται στους μισθωτούς που εργάζονται και στα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε συγκεκριμένα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή επιχορηγούνται από κρατικούς πόρους, σε συγκεκριμένες δημόσιες επιχειρήσεις κ.ά.

2. Επικαιροποίηση πίνακα ΚΑΔ επιχειρήσεων που πλήττονται (Α. 1062/2020 και Α. 1063/2020 Υπ. Οικονομικών)

Τα κατωτέρω μέτρα:

► Παράτασης μέχρι και την 31.08.2020 της προθεσμίας καταβολής οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ που λήγει ή έληξε από 11.03.2020 μέχρι και την 30.04.2020,

► Αναστολής μέχρι και την 31.08.2020 της είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11.03.2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ,

► Παράτασης μέχρι και την 31.08.2020 της προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών, δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν ή έληξαν από 11.03.2020 έως και την 30.04.2020,

► Αναστολής μέχρι και την 31.08.2020 της είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11.03.2020 οφειλών, ισχύουν και εφαρμόζονται για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020 έναν από τους αναφερόμενους στον επικαιροποιημένο πίνακα των Υπουργικών Αποφάσεων ή για τις επιχειρήσεις των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο σχετικό πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020. 

3. Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων (Α. 1064/2020 Υπ. Οικονομικών)

Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, τελών χαρτοσήμου, περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, φόρου διαμονής και δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020 ως εξής: 

4. Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 (Απόφαση Δ.15/Δ'/οικ. 13226/325 Υπ. Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

• Το άρθρο 1 προβλέπει ότι οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των  επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 2Α περ. α’ της ΠΝΠ 20.03.2020, που είναι απαιτητές έως 31.03.2020 και 30.04.2020 αντίστοιχα, δύνανται να καταβληθούν έως την 30.09.2020 και  έως την 31.10.2020 αντίστοιχα, χωρίς τον υπολογισμό κατά  το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω  εκπρόθεσμης καταβολής.

• Διευκρινίζεται ότι ως ασφαλιστικές εισφορές νοούνται οι εισφορές  ασφαλισμένου και εργοδότη (όπου αυτή προβλέπεται), για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης,  εφάπαξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, με εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.

• Επιπλέον το άρθρο 2 προβλέπει ότι η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών  ρυθμίσεων, απαιτητών έως 31.03.2020, καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες. Κατά το χρονικό  διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν  υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι  διατάξεις της οικείας ρύθμισης που αφορά η δόση. • Σύμφωνα με το άρθρο 3, στις ανωτέρω διατάξεις υπάγονται επιχειρήσεις ή εργοδότες που: α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό  ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,  αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή  εκ περιτροπής απασχόληση και β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.03.2020, που αναφέρεται στο συνημμένο στην Υπουργική Απόφαση πίνακα.

• Το άρθρο 4 προβλέπει την περίπτωση απώλειας των ως άνω ευεργετημάτων. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή εργοδοτών του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης, μέρος ή όλοι, τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και  στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση του μέτρου  οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατηρούν τον  ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση καταβολής των άρθρων 1 και 2 της Υπουργικής Απόφασης παύει αυτοδικαίως, και  οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις  από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

• Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3, παραμένει η υποχρέωση των εργοδοτών-επιχειρήσεων που κάνουν χρήση των ως άνω διατάξεων, να υποβάλλουν για το προσωπικό που απασχολούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης  υποβολής  της ΑΠΔ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

• Οι περιλαμβανόμενες στις ως άνω ΑΠΔ ασφαλιστικές εισφορές για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων  εργασίας σε εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 2Α περ. α’ της ΠΝΠ 20.03.2020, καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση εντός των προβλεπόμενων στο άρθρο 1 παρ. 1 της Υπουργικής Απόφασης προθεσμιών.