Covid-19:Επιστρεπτέα προκαταβολή:Προθεσμία, διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

5 Μαΐ 2020
Θέματα Tax Alerts
Περιοχές Greece

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. ΓΔΟΥ94 (ΦΕΚ Β' 1645/03-05-2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων («ΚΥΑ ΓΔΟΥ94/2020»), με την οποία ρυθμίζονται η προθεσμία υποβολής αίτησης, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, είτε σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. C(2020) 1863/19.03.2020 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Προσωρινό Πλαίσιο) είτε σύμφωνα με τους όρους του υπ’ αριθ. 1407/2013 Κανονισμού (ΕΕ) για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis).  

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 15η Μαΐου 2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport».

Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει το ποσό που αιτείται να λάβει, το αν αιτείται να λάβει την ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού de minimis, καθώς και λοιπά  απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες κατά περίπτωση.

Δικαιούχοι λήπτες της ενίσχυσης

Ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, ανεξαρτήτως κλάδου, που απασχολούσαν 1 – 500 εργαζόμενους, κατά την 31η Μαρτίου 2020 ή

Ιδιωτικές επιχειρήσεις με τη μορφή Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες δεν απασχολούσαν εργαζόμενους κατά την 31η Μαρτίου 2020 

οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, λειτουργούν νομίμως, έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του Covid-19 και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport»,

• Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ εντός των προθεσμιών που ορίζονται ειδικότερα στην ΚΥΑ,

• Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και 2 Απριλίου 2020,

• Αναφορικά με επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει έναρξη εργασιών μέχρι τις 31.03.2019, πρέπει να μην έχουν υποβάλει, μέχρι και τις 03.05.2020, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές καθ' όλη την περίοδο από 01.04.2019 έως και 31.03.2020,

• Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και τις 03.05.2020, η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών,

• Εμφανίζουν θετικό κύκλο εργασιών οποιαδήποτε στιγμή από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως την 31η Μαρτίου 2020, με βάση τα στοιχεία ΦΠΑ ή εισοδήματος, κατά περίπτωση,

• Έχουν ληφθεί για αυτές ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον Covid-19, έχουν δηλαδή ενεργό ΚΑΔ στις 20.03.2020 έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΙΙ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο στις 20.03.2020 ή παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, όπως ειδικότερα προβλέπει η ΚΥΑ,

• Ενδεικτικά, για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν διπλογραφικά βιβλία, η μείωση του κύκλου εργασιών προσδιορίζεται στο 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ κατά το μήνα Μάρτιο 2020, σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς (στοιχεία προηγούμενων ετών, όπως προσδιορίζονται ρητά στην ΚΥΑ).

• Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας).

• Σημειώνεται ότι επιπλέον των παραπάνω κριτηρίων, οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν λοιπές προϋποθέσεις ανάλογα με το αν αιτούνται ενίσχυσης δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου ή του Κανονισμού de minimis.

Ύψος Ενίσχυσης

• Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται τυποποιημένα, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης.

•Ενδεικτικά, για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν διπλογραφικά βιβλία, η ενίσχυση προκύπτει, όπως αναλύεται περαιτέρω στην ΚΥΑ ΓΔΟΥ94/2020, ως εξής:
Ενίσχυση = [(Κύκλος εργασιών αναφοράς – Κύκλος εργασιών μηνός Μαρτίου 2020) x ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών] – [αριθμός εργαζομένων σε αναστολή x 800/3].

Όρια Ενίσχυσης

Η ενίσχυση δεν μπορεί κατ’ αρχήν να είναι κατώτερη των ακόλουθων ορίων:

• Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις επιχειρήσεις δικαιούχους που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή, ακόμα και εάν δεν παρουσίασαν πτώση εσόδων τον Μάρτιο ή είχαν μηδενικά έσοδα αναφοράς.

• Στην ΚYA αναλύονται ειδικότερα τα ανώτατα όρια για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης (έλεγχος σώρευσης) δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου και του Κανονισμού de minimis.

Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης  

• Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της.

• Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα επανεξέτασης, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ως άνω ενημέρωση.

• Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στο TAXISnet.

Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης  

• Το ποσό της ενίσχυσης επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς, το οποίο ορίζεται ως το βασικό επιτόκιο που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα (C-14/6 της 19.01.2008) προσαυξημένο κατά 109 μονάδες βάσης.

• Για το χρονικό διάστημα έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέφει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων.

• Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης επιστρέφεται σε 40 ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες είναι καταβλητέα την τελευταία ημέρα του μήνα.

Δυνατότητες επιστροφής ποσοστού της ενίσχυσης

•Παρέχεται δυνατότητα επιστροφής μόνο ποσοστού 70% της ενίσχυσης, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς ή των ακαθάριστων εσόδων αναφοράς, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ.

•Παρέχεται δυνατότητα επιστροφής μόνο ποσοστού 60% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 31η Μαρτίου 2020 περισσότερους από 20 εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και 31.03.2020.

Βασικές Υποχρεώσεις δικαιούχων & Κυρώσεις

• Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως 31.10.2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε στις 31.03.2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό.

• Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να προσκομίσει μέχρι τις 30.11.2020 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της KYA.

• Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως.

• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της ΚΥΑ, ζητείται η άμεση έντοκη επιστροφή της χορηγηθείσας ενίσχυσης.

Η επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί σε ειδική μερίδα όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά για 10 χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης.

 

Πληροφορίες για την ΕΥ

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας. Το λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com

Γενικές πληροφορίες για τις φορολογικές υπηρεσίες της EY παγκοσμίως

Η επιχείρησή σας θα πετύχει μόνο εάν στηριχτείτε σε ισχυρά θεμέλια και την αναπτύξετε με βιώσιμο τρόπο. Στην EY πιστεύουμε ότι η διαχείριση των φορολογικών σας υποθέσεων με υπευθυνότητα και προνοητικότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έτσι, οι 38.000 πλήρως καταρτισμένοι φορολογικοί σύμβουλοι σε περισσότερες από 140 χώρες παρέχουν εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία, συνέπεια και απόλυτη δέσμευση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας – όπου και αν βρίσκεστε και όποιες φορολογικές υπηρεσίες και αν χρειάζεστε.