Covid-19: Επιστρεπτέα προκαταβολή:Εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι 10 Απριλίου

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

8 Απρ 2020
Θέματα Tax Alerts
Περιοχές Greece

Μεταξύ των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 που υιοθετούνται με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που εκδόθηκε στις 30.03.2020, προβλέπεται η χορήγηση έκτακτης κρατικής ενίσχυσης ύψους €1 δισ., επιστρεπτέας, εν όλω ή εν μέρει, με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής στις οικονομικά πληττόμενες επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα:

• Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Επιτροπή.

• Η ενίσχυση με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής» είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Με την Α. 1076/02.04.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων η οποία εκδόθηκε σε εκτέλεση της ΠΝΠ, τέθηκε σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ για την έναρξη του χρηματοδοτικού σχήματος της επιστρεπτέας προκαταβολής. Η πλατφόρμα συνδέεται ηλεκτρονικά με τον ΑΦΜ  κάθε επιχείρησης.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων για τη χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής και τα συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 10.04.2020.

• Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις.

• Περαιτέρω προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

• Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως 500 εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, ενώ δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις για την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και τη χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων προς πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω του κορωνοϊού Covid-19.

• Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύναται να υποβάλλουν:

• Eπιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι προβληματικές, κατά την έννοια του Κανονισμού EE 651/2014 ή δεν ήταν προβληματικές στις 31.12.2019  αλλά αντιμετώπισαν προβλήματα  ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

• Eπιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 1407/2013 για τις ενισχύσεις de minimis και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020,

• Eπιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά.

• Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, κατά την υποβολή της αρχικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλουν στοιχεία αναφορικά με τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή ακαθάριστων εσόδων τους μηνός Μαρτίου ή α’ τριμήνου 2020, κατά περίπτωση. Για τους μήνες Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις συμπληρώνουν τα στοιχεία αναφορικά με τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα.

• Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.

• Με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο εκδόθηκε στις 03.04.2020, σημειώθηκαν μεταξύ άλλων τα εξής (εν αναμονή της κοινής υπουργικής απόφασης):

• Η χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων είναι επιστρεπτέα προς το κράτος συνολικώς ή μερικώς (το οποίο συναρτάται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης) στα επόμενα χρόνια, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο και δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των €500.000 ανά επιχείρηση.

• Η συνολική διάρκεια του σχήματος είναι πενταετής. Το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος, χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων, ενώ η αποπληρωμή πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

• Το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής έχει ως βασική στόχευση τη στήριξη επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν το μέτρο, δεσμεύονται από τη ρήτρα μη απολύσεων, η οποία ισχύει από την 30η Μαρτίου 2020.