Υποχρέωση υποβολής ετήσιας δήλωσης πόθεν έσχες 2022 έως  30 Νοεμβρίου 2022

Υποχρέωση υποβολής ετήσιας δήλωσης πόθεν έσχες 2022 έως 30 Νοεμβρίου 2022

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

17 Νοε 2022
Θέματα Tax Alerts
Κατηγορίες Tax

Επιπλέον υλικό

  • Υποχρέωση υποβολής ετήσιας δήλωσης πόθεν έσχες 2022 έως 30 Νοεμβρίου 2022 (pdf)

Υπενθυμίζεται ότι:

1.     Στις 30 Νοεμβρίου 2022 εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή (υποχρεωτικά ηλεκτρονικά) των ετήσιων δηλώσεων «πόθεν έσχες» (περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων) 2022, οι οποίες υποβάλλoνται ηλεκτρονικά με χρήση κωδικών taxisnet του/της υποχρέου και (κατά περίπτωση) της/ του συζύγου (ή του μέρους του συμφώνου συμβίωσης). Εφόσον υποβληθεί έγκυρα η δήλωση έως την 30η Νοεμβρίου 2022, υπάρχει δυνατότητα να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση εντός τριάντα ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής χωρίς κυρώσεις.  

2.     Σε ό,τι αφορά τον κύκλο των υποχρέων, τα παρακάτω πρόσωπα εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται στους υποχρέους για υποβολή δήλωσης:

  • Στελέχη (ιδιοκτήτες, εταίροι, βασικοί μέτοχοι, εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη) Ελληνικών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις εφόσον: (α) το αντικείμενο αυτών των δημόσιων συμβάσεων υπερβαίνει το ποσό των €150.000 ανά διαγωνισμό, στην περίπτωση των δημόσιων διαγωνισμών, ή (β) ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει το ποσό των €300.000, στην περίπτωση των δημόσιων έργων (τεxνικών/ κατασκευαστικών). Στην κατηγορία αυτή μπορεί να περιλαμβάνονται οποιουδήποτε είδους εταιρία που συμβάλλεται με το Ελληνικό Δημόσιο (π.x. φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρίες πληροφορικής κλπ.). Επίσης, σε αυτή την κατηγορία μπορούν να εμπίπτουν και φυσικά πρόσωπα με μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, τα οποία είναι στελέχη αλλοδαπών επιχειρήσεων που συνάπτουν συμβάσεις με το Ελληνικό Δημόσιο.
  • Στελέχη (πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, διοικητές, υποδιοικητές, εκτελεστικά μέλη Δ.Σ., γενικοί διευθυντές) πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (όπως τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες).

3.     Η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης προϋποθέτει την προηγούμενη πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου, τα οποία για τις παραπάνω κατηγορίες υποχρέων ανέρχονται σε α) €50 αν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα εντός 30 ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής ή β) €100 αν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα εντός 31-60 ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής, ενώ προβλέπονται υψηλότερα παράβολα για άλλες κατηγορίες υποχρέων. Καταρχήν, δεν επιτρέπεται προς το παρόν υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης μετά την πάροδο 60 ημερών από την εκπνοή της επίσημης προθεσμίας υποβολής.

4.     Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της ετήσιας δήλωσης 2022 αυτή πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τα εισοδήματα έτους 1/1/2021-31/12/2021, καθώς και για την (κινητή και ακίνητη) περιουσία του υποχρέου, καθώς και της/του συζύγου και των ανήλικων τέκνων σε Ελλάδα και εξωτερικό την 31η Δεκεμβρίου 2021. Ενδεικτικά, πρέπει να συμπληρωθούν αναλυτικές πληροφορίες για εμπράγματα δικαιώματα αυτών σε ακίνητα, υπόλοιπα τραπεζικών καταθέσεων, στοιχεία χαρτοφυλακίου επενδυτικών προϊόντων (μετοχές, ομόλογα, ομολογίες, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα), ασφαλιστικά προϊόντα, συμμετοχές σε κεφάλαια επιχειρηματικών ή επενδυτικών συμμετοχών [funds] και καταπιστεύματα [trusts], στοιχεία μίσθωσης θυρίδων, ιδιόκτητα αυτοκίνητα ή άλλα μέσα μεταφοράς και συμμετοχές σε επιχειρήσεις. Απαιτείται να δηλώνεται σε κάθε περίπτωση ο τρόπος απόκτησής καθενός από αυτά (π.χ. εισοδήματα τρέχοντος έτους ή προηγουμένων ετών, κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή, ποσά προερχόμενα από διάθεση περιουσιακών στοιχείων κλπ).

5.     Η παράλειψη υποβολής δήλωσης «πόθεν έσχες» μετά την πάροδο 60 ημερών από την παρέλευση της προβλεπόμενης προθεσμίας ή η υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης «πόθεν έσχες» τιμωρείται με ποινικές κυρώσεις. Ανακριβής θεωρείται η δήλωση «πόθεν έσχες» και όταν τα περιουσιακά στοιχεία (ή η επαύξηση των περιουσιακών στοιχείων) που δηλώνονται με αυτήν δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τα κάθε φύσεως νομίμως αποκτηθέντα εισοδήματα του υπόχρεου.