"exporter"  I.A.P.R. tax

Ορισμός «Εξαγωγέα» -Οδηγίες εφαρμογής από την Α.Α.Δ.Ε.

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

14 Ιαν 2022
Θέματα Tax Alerts
Κατηγορίες Tax alert
Περιοχές Greece

Επιπλέον υλικό

  • Ορισμός «Εξαγωγέα» -Οδηγίες εφαρμογής από την Α.Α.Δ.Ε.

Οδηγίες από την Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με την εφαρμογή του ορισμού του εξαγωγέα και την ορθή συμπλήρωση της διασάφησης κατά την τήρηση των τελωνειακών διατυπώσεων

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με την Εγκύκλιο 2003/31.12.2021,  υιοθετώντας την έννοια του «εξαγωγέα» για τελωνειακούς σκοπούς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1(19) του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, δημοσίευσε τις πολυαναμενόμενες οδηγίες αναφορικά με την υποχρεωτική διαμεσολάβηση «εξαγωγέα» εγκατεστημένου εντός του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) στην διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής.

Πιο συγκεκριμένα, η Εγκύκλιος καθορίζει τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) προκειμένου να ενεργήσει ως «εξαγωγέας», παρέχει οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση της διασάφησης εξαγωγής, αλλά και για το πρόσωπο που δικαιούται να απολαύσει την απαλλαγή από τον ΦΠΑ επί εξαγωγής αγαθών από την Ελλάδα.

Ειδικότερα, τα βασικά σημεία της Εγκυκλίου συνοψίζονται ως εξής:

• Αντίθετα με ό,τι ίσχυε και πρακτικά μέχρι σήμερα, αποσυνδέεται η έννοια του«εξαγωγέα» από την έννοια του «πωλητή»,ώστε ο «εξαγωγέας» δεν ταυτίζεται πάντα με τον «πωλητή» των αγαθών, δηλαδή τοπρόσωπο που κατά τις διατάξεις της νομοθεσίας ΦΠΑ δικαιούται απαλλαγής κατά την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή. 

• Σύμφωνα με το άρθρο 1(19) του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446,ως «εξαγωγέας» ορίζεται: 

• Ο ιδιώτης που μεταφέρει εμπορεύματα στιςπροσωπικές του αποσκευές προς έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, ή 

• Στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, το πρόσωπο που: 

• (i) είναι εγκατεστημένο εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και έχει την εξουσία να αποφασίσει και έχει αποφασίσει ότι τα εμπορεύματα πρέπει να εξέλθουν από το εν λόγω τελωνειακό έδαφος, άλλως

• (ii) οποιοδήποτε πρόσωπο εγκατεστημένο εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης δυνάμει της οποίας τα εμπορεύματα πρέπει να εξέλθουν από τοεν λόγω τελωνειακό έδαφος. 

• Ουσιαστικά, για να ενεργήσει ένα πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) ως «εξαγωγέας» θα πρέπει ναπληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια: 

• Να είναι πρόσωπο εγκατεστημένο εντός τουτελωνειακού εδάφους της Ένωσης και

• Να διαθέτει ή να του έχει εκχωρηθεί μέσωσύμβασης, συμφωνητικού ή έγγραφης εντολής η εξουσία να αναλάβει τις διατυπώσεις της εξαγωγής (δηλαδή, να αποφασίσει για την εξαγωγή των εμπορευμάτων). 

• Ένας μεταφορέας, διαμεταφορέας ή οποιοδήποτε άλλο συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ενεργήσει ως εξαγωγέας, εφόσον το πρόσωπο αυτό συμμορφώνεται με τον ορισμό του εξαγωγέα και συμφωνεί να αναλάβει αυτόν τον ρόλο και διαθέτει σε κάθε περίπτωση σχετική σύμβαση με την οποία του παρέχεται η δυνατότητα να ενεργήσει ως εξαγωγέας. 

• Η προϋπόθεση της εγκατάστασης του «εξαγωγέα» στο τελωνειακό έδαφος τηςΈνωσης δεν απαιτείται στην περίπτωση της επανεξαγωγής μη ενωσιακών εμπορευμάτων, καθώς και στην περίπτωση προσώπων που υποβάλλουν διασάφηση σε περιστασιακή βάση. 

• Για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ της πώλησης των αγαθών προς εξαγωγή, δεν απαιτείται ταύτιση της έννοιας του εξαγωγέα και του πωλητή στο ίδιο πρόσωπο, πλην όμως την απαλλαγή δικαιούται ο πωλητής σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις προβλέψεις της νομοθεσίας ΦΠΑ, δηλαδή κυρίως μεταξύ άλλων:

• Έκδοση τιμολογίου μέσω του ελληνικούΑΦΜ/ΦΠΑ του πωλητή χωρίς ΦΠΑ, το οποίο δηλώνεται επί του τελωνειακού παραστατικού της εξαγωγής. 

• Ο πωλητής να διαθέτει το ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσηςεξαγωγής», το οποίο πλέον θα αποστέλλεται και στον «εξαγωγέα» και στον πωλητή στην περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά δεν ταυτίζονται. 

Ενόψει των ανωτέρω, επισημαίνονται τα εξής:

• Οι νέοι κανόνες έχουν ουσιαστική επίδραση στις εγκατεστημένες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εξαγωγές αγαθών από την Ελλάδα μέσω ελληνικού ΑΦΜ/ΦΠΑ, καθώς δεν προβλέπεται πλέον η δυνατότητα ανάληψης των τελωνειακών διατυπώσεων από τον έμμεσο τελωνειακό αντιπρόσωπό τους. Συνεπώς, απαιτούνται ενέργειες, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

• Αντίθετα, δεν φαίνεται να επέρχεται μεταβολή ως προς την δυνατότητα των ίδιων επιχειρήσεων να πραγματοποιούν εισαγωγές αγαθών στην Ελλάδα. 

• Τέλος, κρίνεται σκόπιμη η επισκόπηση τηςορθής εφαρμογής των διατάξεων περί απαλλαγής από το Φ.Π.Α. και από τις εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, καθώς φαίνεται, με βάση την Εγκύκλιο, ότι η συμβατική ανάληψη της υποχρέωσης μεταφοράς ή / και εξαγωγής των αγαθών μπορεί να έχει επίδραση στην εφαρμογή των διατάξεων περί χορήγησης άμεσης απαλλαγής από το ΦΠΑ. 

Σχετικά με την EY  

Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορείνα αναφέρεται σε μία, ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com 

Γενικές πληροφορίες για τις φορολογικές υπηρεσίες της EY παγκοσμίως

Η επιχείρησή σας θα πετύχει μόνο εάν την οικοδομήσετε σε ισχυρά θεμέλια και την αναπτύξετε με βιώσιμο τρόπο. Στην EY, πιστεύουμε ότι η διαχείριση των φορολογικών σας  υποθέσεων με υπευθυνότητα και προνοητικότητα, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έτσι, οι 50.000 πλήρως καταρτισμένοι φορολογικοί σύμβουλοί μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, διαθέτουν εξειδικευμένες τεχνικές επιχειρηματικές γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία, παρέχοντας με συνέπεια και ακλόνητη δέσμευση υπηρεσίες υψηλής ποιότητας – όπου και αν βρίσκεστε και όποιες φορολογικές επιχειρηματικές υπηρεσίες και αν χρειάζεστε.