tax alert growth

Αναπτυξιακός Νόμος «Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» -Κυριότερες ρυθμίσεις και καινοτομίες

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

21 Φεβ 2022
Θέματα Tax Alerts
Κατηγορίες Tax

Επιπλέον υλικό

  • Αναπτυξιακός Νόμος «Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» -Κυριότερες ρυθμίσεις και καινοτομίες

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4887/2022 (ΦΕΚ Α’16, 4.2.2022), ο οποίος έρχεται σε αντικατάσταση του ισχύοντος μέχρι σήμερα αναπτυξιακού Ν. 4399/2016 και εισάγει ένα πλήθος καινοτόμων ρυθμίσεων προς ενίσχυση των επιχειρήσεων. 

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος θέτει σε εφαρμογή 13 νέα καθεστώτα ενισχύσεων που επιτρέπουν στην επιχειρηματική κοινότητα να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να υλοποιήσει τις πρωτοβουλίες της με σημαντικές και σύγχρονες μορφές επενδύσεων, καταλαμβάνοντας ευρύ φάσμα της ελληνικής οικονομίας.

Α. Σκοπός

Βασικός στόχος του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας, μέσω της παροχής κινήτρων σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες και τομείς.

Στο πλαίσιο αυτό, ο νέος Νόμος εισάγει ρυθμίσεις που αποβλέπουν στην επιτάχυνση όλων των διαδικασιών αναφορικά με την αξιολόγηση, έγκριση, έλεγχο και πιστοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης τα οποία προβλέπει.

Β. Τα «13» Καθεστώτα Ενίσχυσης

Για πρώτη φορά και σε αντίθεση με το καθεστώς του Ν. 4399/2016, που πλέον καταργείται, τα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου έχουν θεματικό προσανατολισμό και όχι οριζόντια διάσταση. Συνολικά προβλέπονται 13 καθεστώτα ενίσχυσης, καθένα εκ των οποίων είναι εστιασμένο σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας:

I. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων

II. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων 

III. Νέο Επιχειρείν

IV. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

V. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία

VI. Αγροδιατροφή - πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 

VII. Μεταποίηση - Εφοδιαστική αλυσίδα 

VIII. Επιχειρηματική εξωστρέφεια

IX. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων 

X. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

XI. Μεγάλες επενδύσεις

XII. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

XIII. Επιχειρηματικότητα 360ο

Γ. Είδη ενισχύσεων

Στα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων (ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων, το είδος των επενδυτικών σχεδίων, τις επιλέξιμες δαπάνες, την περιοχή υλοποίησης):

• Φορολογική απαλλαγή [απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης] 

Ταχείες διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης 

• Σε μια προσπάθεια ουσιαστικής επιτάχυνσης,ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει διάστημα 30 ή 45 ημερών από την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου (ανάλογα με τη μέθοδο αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί ), εντός του οποίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης αυτού. 

• Η μέθοδος αξιολόγησης μπορεί να είναι είτε συγκριτική, είτε άμεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη των καθεστώτων ενίσχυσης. 

• Στις περιπτώσεις υπέρβασης του ως άνω ορίου, ο έλεγχος αξιολόγησης θα ανατίθεται σε ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος οφείλει, το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ανάθεση, να ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία. 

• Σημειώνεται ότι σε σχέση με το προηγούμενο αναπτυξιακό καθεστώς, ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας υπό το νέο καθεστώς είναι σημαντικά μικρότερος. 

• Στο στάδιο υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα του φορέα της επένδυσης να αναθέσει τον έλεγχο πιστοποίησης του σχεδίου σε ορκωτό ελεγκτή. 

Επιχορήγηση [δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου] 

• Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού [κάλυψη τμήματος καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης] 

• Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης [κάλυψη μέρους μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας, για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση] 

• Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου [επιδότηση επιτοκίου δανείων μειωμένης εξασφάλισης ή εξόδων ασφάλισης δανείων υψηλού κινδύνου (αφορά μόνο στο καθεστώς «Νέο Επιχειρείν»)]

Δ. Χαρακτήρας επενδυτικού σχεδίου 

Τα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης (πλην ορισμένων εξαιρέσεων ανά καθεστώς ενίσχυσης), και πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Δημιουργία νέας μονάδας

• Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας

• Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ή παρασχεθεί ποτέ από αυτή (υπό προϋποθέσεις) 

• Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας (υπό προϋποθέσεις) 

Ε. Οικονομική συμμετοχή

Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση (π.χ. δανεισμός).

Στο 25% του ενισχυόμενου κόστους (ήτοι του συνολικού ποσού επιλέξιμων δαπανών, το οποίο τελικά ενισχύεται με βάση τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις όρια και περιορισμούς) δεν πρέπει να περιλαμβάνεται καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

ΣΤ. Ελάχιστο Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων

Το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου (ήτοι του συνολικού ποσού που προκύπτει από το άθροισμα των επιλέξιμων δαπανών) για την υπαγωγή στα καθεστώτα ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα: 

• για τις μεγάλες επιχειρήσεις [επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια ούτως ώστε να χαρακτηριστούν ΜΜΕ], στο ποσό του 1.000.000 ευρώ 

• για τις μεσαίες επιχειρήσεις [επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζομένους, ο ετήσιος κύκλος εργασιών των οποίων δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ], στο ποσό των 500.000 ευρώ 

• για τις μικρές επιχειρήσεις [επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού των οποίων δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ], στο ποσό των 250.000 ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις [επιχειρήσεις που απασχολούν έως 10 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού των οποίων δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ], στο ποσό των 100.000 ευρώ

• για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000 ευρώ

Ζ. Ανώτατο Ύψος Ενισχύσεων

Σύμφωνα με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, το συνολικό πόσο ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των 10.000.000 ευρώ (με την επιφύλαξη των όσων ειδικώς ορίζονται ανά καθεστώς ενίσχυσης).

Επίσης, προβλέπεται ότι οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν δύνανται να υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσό των 20.000.000 ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και το ποσό των 30.000.000 ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων (τα ανώτατα όρια προσαυξάνονται 50% στις περιπτώσεις που η ενίσχυση δίδεται με την μορφή της φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο καθεστώς της «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης»). 

Η. Διαδικασία Υποβολής αίτησης – Αξιολόγησης - Ελέγχου 

• Υποβολή αίτησης: Η αίτηση υπαγωγής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ-Αν) και ο φορέας ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την παραλαβή και καταχώρισή τους. 

• Αξιολόγηση: Για την υπαγωγή στα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, απαιτείται η διενέργεια αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, η οποία περιλαμβάνει έλεγχο νομιμότητας, καθώς και αξιολόγηση εύλογου κόστους και έλεγχο δεικτών βαθμολογίας. 

• Έλεγχος: Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων ελέγχονται κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους, κατά την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και για την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους. 

Σχετικά με την EY  

Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορείνα αναφέρεται σε μία, ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com 

Γενικές πληροφορίες για τις φορολογικές υπηρεσίες της EY παγκοσμίως

Η επιχείρησή σας θα πετύχει μόνο εάν την οικοδομήσετε σε ισχυρά θεμέλια και την αναπτύξετε με βιώσιμο τρόπο. Στην EY, πιστεύουμε ότι η διαχείριση των φορολογικών σας  υποθέσεων με υπευθυνότητα και προνοητικότητα, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έτσι, οι 50.000 πλήρως καταρτισμένοι φορολογικοί σύμβουλοί μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, διαθέτουν εξειδικευμένες τεχνικές επιχειρηματικές γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία, παρέχοντας με συνέπεια και ακλόνητη δέσμευση υπηρεσίες υψηλής ποιότητας – όπου και αν βρίσκεστε και όποιες φορολογικές επιχειρηματικές υπηρεσίες και αν χρειάζεστε.