Tax Alert

Δήλωση Πόθεν Έσχες 2019: εκπνοή προθεσμίας στις 31 Οκτωβρίου 2019

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

1 Οκτ 2019
Θέματα Tax Alerts
Περιοχές Greece

Στις 31 Οκτωβρίου 2019 εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων («πόθεν έσχες») 2019, οι οποίες υποβάλλoνται πλέον υποχρεωτικά ηλεκτρονικά με χρήση κωδικών taxisnet του/της υποχρέου και (κατά περίπτωση) της/ του συζύγου (ή του μέρους του συμφώνου συμβίωσης). Εφόσον υποβληθεί έγκαιρα η δήλωση έως την 31η Ο

Υπόχρεα πρόσωπα

Σε ό,τι αφορά τον κύκλο των υποχρέων, τα παρακάτω πρόσωπα εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται στους υπόχρεους για υποβολή δήλωσης:

  • Στελέχη (ιδιοκτήτες, εταίροι, βασικοί μέτοχοι, εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη) Ελληνικών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις εφόσον: (α) το αντικείμενο αυτών των δημόσιων συμβάσεων υπερβαίνει το ποσό των €150.000 ανά διαγωνισμό, στην περίπτωση των δημόσιων διαγωνισμών, ή (β) ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει το ποσό των €300.000, στην περίπτωση των δημόσιων έργων (τεxνικών/ κατασκευαστικών). Στην κατηγορία αυτή μπορεί να περιλαμβάνονται οποιουδήποτε είδους εταιρία που συμβάλλεται με το Ελληνικό Δημόσιο (π.x. φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρίες πληροφορικής κλπ.). Επίσης, σε αυτή την κατηγορία μπορούν να εμπίπτουν και φυσικά πρόσωπα με μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, τα οποία είναι στελέχη αλλοδαπών επιχειρήσεων που συνάπτουν συμβάσεις με το Ελληνικό Δημόσιο.
  • Στελέχη (πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, διοικητές, υποδιοικητές, εκτελεστικά μέλη Δ.Σ., γενικοί διευθυντές) πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (όπως τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες).

Περιεχόμενο δήλωσης

Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της ετήσιας δήλωσης 2019 αυτή πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τα εισοδήματα έτους 1/1/2018-31/12/2018, καθώς και για την (κινητή και ακίνητη) περιουσία του υποχρέου, καθώς και της/του συζύγου και των ανήλικων τέκνων σε Ελλάδα και εξωτερικό την 31η Δεκεμβρίου 2018. Ενδεικτικά, πρέπει να συμπληρωθούν αναλυτικές πληροφορίες για εμπράγματα δικαιώματα αυτών σε ακίνητα, υπόλοιπα τραπεζικών καταθέσεων όπου έχουν ιδιότητα δικαιούχου ή έστω συνδικαιούχου, στοιχεία χαρτοφυλακίου επενδυτικών προϊόντων (μετοχές, ομόλογα, ομολογίες, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα), ασφαλιστικά προϊόντα, συμμετοχές σε κεφάλαια επιχειρηματικών ή επενδυτικών συμμετοχών [funds] και καταπιστεύματα [trusts], στοιχεία μίσθωσης θυρίδων, ιδιόκτητα αυτοκίνητα ή άλλα μέσα μεταφοράς και συμμετοχές σε επιχειρήσεις. Απαιτείται να δηλώνεται σε κάθε περίπτωση ο τρόπος απόκτησής καθενός από αυτά (π.χ. εισοδήματα τρέχοντος έτους ή προηγουμένων ετών, κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή, ποσά προερχόμενα από διάθεση περιουσιακών στοιχείων κλπ) καθώς και τυχόν μεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή κατάσταση την περίοδο 1/1/2018-31/12/2018. Υπενθυμίζεται ότι εξακολουθεί τυπικά να υπάρχει υποχρέωση να δηλώνονται και στοιχεία για α) μετρητά που τηρούνται εκτός Τραπεζών εφόσον το συνολικό ποσό υπερβαίνει τις €30.000 αθροιστικά για τον υπόχρεο, τη σύζυγο (έστω και αν είναι σε διάσταση) -ή το πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ο υπόχρεος- και τα ανήλικα τέκνα, καθώς και β) κάθε κινητό που η αξία του υπερβαίνει το ποσό των €40.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αν και ελέγχεται η συμβατότητα της υπόψη υποχρέωσης με το Σύνταγμα (βλ. αποφάσεις Συμβουλίου Επικρατείας υπ. αριθ. 3312/2017 και 2649/2017 για το αντίστοιχο θέμα με βάση το τότε ισχύον καθεστώς).

Εκπρόθεσμη δήλωση

Η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης προϋποθέτει την προηγούμενη πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου, το οποίο για τις παραπάνω κατηγορίες υποχρέων ανέρχεται σε α) €100 αν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα εντός 30 ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής (δηλαδή μεταξύ 1-30 Νοεμβρίου 2019 για τις ετήσιες δηλώσεις 2019) ή β) €300 αν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα εντός 60 ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής (δηλαδή μεταξύ 1-30 Δεκεμβρίου 2019 για τις ετήσιες δηλώσεις 2019), ενώ προβλέπονται υψηλότερα παράβολα για άλλες κατηγορίες υποχρέων. Τα υπόψη ποσά παραβόλων πρόκειται να μειωθούν (σε €50 και €100, αντίστοιχα, για τις παραπάνω κατηγορίες υποχρέων) σύμφωνα με διάταξη νομοσχεδίου που αναμένεται να ψηφισθεί προσεχώς.

Κυρώσεις μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης

Η παράλειψη υποβολής δήλωσης «πόθεν έσχες» μετά την πάροδο 60 ημερών από την παρέλευση της προβλεπόμενης προθεσμίας ή η υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης «πόθεν έσχες» τιμωρείται με ποινικές κυρώσεις. Διευκρινίζεται ότι ανακριβής είναι και η δήλωση, όταν τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία ή η επαύξηση αυτών δεν δικαιολογείται από τα κάθε φύσεως, νομίμως αποκτηθέντα εισοδήματα του υπόχρεου.

Ποινικές κυρώσεις προβλέπονται και για την περίπτωση που ο σύζυγος (έστω εν διαστάσει) ή το μέρος του συμφώνου διαβίωσης του υπόχρεου, που κατά τα παραπάνω καταρχήν αρνήθηκε ή αδυνατούσε να συμπράξει (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες ή επιβεβαιώνοντας το περιεχόμενο της δήλωσης που αφορά τους ίδιους ή τα ανήλικα τέκνα τους), παραλείπει να δηλώσει τα περιουσιακά του στοιχεία ή εκείνα των ανηλίκων τέκνων μετά την πάροδο της προθεσμίας των 90 (ενενήντα) ημερών από την κλήση του/της από το όργανο ελέγχου στα πλαίσια της εισαγόμενης ειδικής διαδικασίας ελέγχου.

Πατήστε εδώ για να δείτε το alert σε pdf.

H παρούσα έκδοση περιέχει πληροφορίες σε περιληπτική μορφή και κατά συνέπεια προορίζεται μόνο για γενική πληροφόρηση και καθοδήγηση. Δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο μιας λεπτομερούς έρευνας ή της άσκησης επαγγελματικής κρίσης. Ούτε η EYGM Limited, αλλά ούτε κάποιο άλλο μέλος του παγκόσμιου οργανισμού της EY αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σε οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ή απέχει από κάποια ενέργεια, ως αποτέλεσμα χρήσης οποιουδήποτε υλικού αυτής της έκδοσης. Για οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να απευθύνεστε στον κατάλληλο σύμβουλο.

ΕΥ | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Πληροφορίες για την ΕΥ

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας. Το λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com

Γενικές πληροφορίες για τις φορολογικές υπηρεσίες της EY παγκοσμίως

Η επιχείρησή σας θα πετύχει μόνο εάν στηριχτείτε σε ισχυρά θεμέλια και την αναπτύξετε με βιώσιμο τρόπο. Στην EY πιστεύουμε ότι η διαχείριση των φορολογικών σας υποθέσεων με υπευθυνότητα και προνοητικότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έτσι, οι 38.000 πλήρως καταρτισμένοι φορολογικοί σύμβουλοι σε περισσότερες από 140 χώρες παρέχουν εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία, συνέπεια και απόλυτη δέσμευση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας – όπου και αν βρίσκεστε και όποιες φορολογικές υπηρεσίες και αν χρειάζεστε.