Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Προϋποθέσεις παροχής κινήτρων και σχετικές προθεσμίες

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

21 Δεκ 2020
Θέματα Tax Alerts

Επιπλέον υλικό

  • Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Προϋποθέσεις παροχής κινήτρων και σχετικές προθεσμίες

Στις 26 Νοεμβρίου 2020 δημοσιεύθηκε η Απόφαση 1258 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με την οποία καθορίστηκε η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής της δήλωσης αποκλειστικής έκδοσης / λήψης στοιχείων μέσω Παρόχου και της δήλωσης αποδοχής λήψης ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσω Παρόχου καθώς και λοιπά ζητήματα σχετικά με την παροχή των κινήτρων του άρθρου 71ΣΤ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013, «Κ.Φ.Ε.»)

Σύμφωνα με το άρθρο 71ΣΤ του ΚΦΕ χορηγούνται φορολογικά κίνητρα στις οντότητες που επιλέγουν τη χρήση των Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων για την έκδοση, διαβίβαση και λήψη παραστατικών πώλησης σε ηλεκτρονική μορφή. 

Στις οντότητες που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου, υπό την προϋπόθεση ότι την εφαρμόζουν αποκλειστικά για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων, παρέχονται τα εξής Φορολογικά κίνητρα: 

• Μείωση του χρόνου παραγραφής κατά 2 έτη 

• Φορολογική υπερ-έκπτωση της δαπάνης για την αρχική προμήθεια του εξοπλισμού και λογισμικού καθώς και των δαπανών έκδοσης των ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος, με προσαύξηση 100%

• Μείωση του χρόνου επιστροφής φόρων από τις ενενήντα (90) ημέρες, που προβλέπεται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013), στις σαράντα πέντε (45) ημέρες

Για τις οντότητες-λήπτριες αγαθών ή υπηρεσιών, οι οποίες επιλέγουν και δηλώνουν στη Φορολογική Διοίκηση ότι αποδέχονται να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια μέσω Παρόχου, μειώνεται ο χρόνος παραγραφής κατά ένα (1) έτος. 

Τα παραπάνω κίνητρα παρέχονται για κάθε φορολογικό έτος και για τα επόμενα φορολογικά έτη (μέχρι το 2022), εφόσον οι σχετικές επιλογές δηλωθούν μέχρι το τέλος του προηγούμενου φορολογικού έτους από αυτό ή αυτά τα φορολογικά έτη που περιλαμβάνονται στη δήλωση. 

Βασικές υποχρεώσεις οντοτήτων 

• Οι οντότητες που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου για την έκδοση, διαβίβαση και λήψη παραστατικών, προκειμένου να ωφεληθούν των ανωτέρω ευεργετημάτων, υποχρεούνται να υποβάλλουν «Δήλωση Αποκλειστικής Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου» ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση, ενώ οι οντότητες-λήπτριες παραστατικών υποχρεούνται να υποβάλλουν «Δήλωση Αποδοχής Λήψης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» για το σύνολο των παραστατικών που αποδέχονται. 

• Η επιλογή από την οντότητα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, για την έκδοση παραστατικών, συνεπάγεται και την αποδοχή λήψης ηλεκτρονικών τιμολογίων και παρέλκει η υποχρέωση υποβολής δεύτερης δήλωσης για τη αποδοχή - λήψη αυτών. 

• Η επιλογή και η δήλωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου μπορεί να ανακληθεί με «Δήλωση Ανάκλησης». 

Προθεσμίες και ειδικότερα θέματα 

• Η «Δήλωση Αποκλειστικής Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου», υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης με τον εκάστοτε Πάροχο και εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους από το φορολογικό έτος έναρξης υπολογισμού για τη χορήγηση των κινήτρων. Εξαιρετικά για το έτος 2020 οι οντότητες που επιλέγουν να εκδίδουν παραστατικά μέσω Παρόχου δύναται να υποβάλουν την εν λόγω δήλωση έως τις 31.12.2020. Επιπλέον, η οντότητα και ο Πάροχος, υποβάλλουν και αποδέχονται αντίστοιχα, ειδική εξουσιοδότηση στο Taxisnet. 

• Οι οντότητες που επιλέγουν τη χρήση των Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων για την έκδοση, διαβίβαση και λήψη παραστατικών, έχουν τη δυνατότητα σταδιακής ένταξής τους στην αποκλειστική χρήση Παρόχου εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σχετικής «Δήλωσης Αποκλειστικής Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου», ενώ για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, παρέχεται η δυνατότητα σταδιακής ένταξής εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της δήλωσης. Εξαιρετικά για το φορολογικό έτος 2020 τα κίνητρα των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 71ΣΤ του ΚΦΕ, παρέχονται εφόσον αθροιστικά:

• Η επιλογή χρήσης Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων για την έκδοση, διαβίβαση και λήψη παραστατικών έχει δηλωθεί έως 31.12.2020. 

• Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης με τον Πάροχο είναι έως την 01.12.2020 με αντίστοιχη ειδική εξουσιοδότηση του Παρόχου στο Taxisnet εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σχετικής σύμβασης. 

• Το άθροισμα της καθαρής αξίας των παραστατικών εσόδων με ημερομηνία έκδοσης από 01.12.2020 έως και 31.12.2020 που εκδίδονται με χρήση Παρόχου είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το 50% του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων του μηνός Δεκεμβρίου 2020. 

• Τα στοιχεία που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν από 01.01.2020 έως 31.12.2020 διαβιβάζονται έως 28.02.2021 και αφορούν στο σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων σύμφωνα με την Α.1138/2020. 

Οι οντότητες που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου για την έκδοση, διαβίβαση και λήψη παραστατικών προκειμένου να τύχουν της ωφέλειας των ευεργετημάτων για το φορολογικό έτος 2021 υποχρεούνται: 

• να συνάψουν σύμβαση με Πάροχο εντός του 2020, 

• να υποβάλλουν ειδική εξουσιοδότηση προς τον Πάροχο μέσω του Τaxisnet εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σχετικής σύμβασης, 

• να υποβάλλουν Δήλωση Αποκλειστικής Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου ηλεκτρονικά εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης με τον Πάροχο και σε κάθε περίπτωση μέχρι 31.12.2020 (στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ / myDATA). 

Οι οντότητες που αποδέχονται μόνο να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, προκειμένου να τύχουν της ωφέλειας των ευεργετημάτων για το φορολογικό έτος 2021 υποχρεούνται να: 

• υποβάλλουν Δήλωση Αποδοχής Λήψης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων μέχρι την 31.12.2020 (όπως προκύπτει από το άρθρο 71ΣΤ παρ. 6 του ΚΦΕ).

Πληροφορίες για την ΕΥ 

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, υπηρεσιών εταιρικής στρατηγικής και συναλλαγών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας. Το λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com 

Γενικές πληροφορίες για τις φορολογικές υπηρεσίες της EY παγκοσμίως 

Η επιχείρησή σας θα πετύχει μόνο εάν στηριχτείτε σε ισχυρά θεμέλια και την αναπτύξετε με βιώσιμο τρόπο. Στην EY πιστεύουμε ότι η διαχείριση των φορολογικών σας υποθέσεων με υπευθυνότητα και προνοητικότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έτσι, οι 38.000 πλήρως καταρτισμένοι φορολογικοί σύμβουλοι σε περισσότερες από 140 χώρες παρέχουν εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία, συνέπεια και απόλυτη δέσμευση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας – όπου και αν βρίσκεστε και όποιες φορολογικές υπηρεσίες και αν χρειάζεστε.