law alert, 2018/957, Ενσωμάτωση της Οδηγίας

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/957 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

1 Ιουν 2021
Θέματα Tax Alerts
Κατηγορίες Tax alert

Επιπλέον υλικό

  • Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/957 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών

Δημοσιεύτηκε στις 11 Μαΐου 2021 το Προεδρικό διάταγμα 30/2021, το οποίο ενσωματώνει στην Ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2018/957 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών. Τα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όπως περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο νομοθετικό κείμενο έχουν ως εξής:

• Διατηρείται ο κανόνας ότι εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή σε κράτος που έχει υπογράψει τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), οι οποίες, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών, προβαίνουν σε απόσπαση εργαζομένων: α) για λογαριασμό τους και υπό τη διεύθυνσή τους με σκοπό την εκτέλεση σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ της επιχείρησης που αποσπά τον εργαζόμενο και του αποδέκτη της παροχής των υπηρεσιών που ασκεί δραστηριότητές στην Ελλάδα, β) σε εγκατάσταση ή σε επιχείρηση του ομίλου, του οποίου η επιχείρηση που αποσπά τον εργαζόμενο αποτελεί μέλος, γ) από επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης ή από επιχείρηση που διαθέτει εργαζόμενους, σε έμμεσο εργοδότη που είναι εγκατεστημένος ή ασκεί τις δραστηριότητές του στο έδαφος της Ελλάδας.

• Εισάγεται η έννοια της Μακροχρόνιας Απόσπασης, δηλαδή της απόσπασης η οποία υπερβαίνει τους 12 μήνες (εφεξής Μακροχρόνια Απόσπαση). Το χρονικό όριο των 12 μηνών απόσπασης παρατείνεται σε 18 μήνες σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αιτιολογημένη γνωστοποίηση, στο αρμόδιο Τμήμα της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του τόπου παροχής υπηρεσιών πριν την εκπνοή του δωδεκαμήνου για τους λόγους που αφορούν στην υπέρβαση του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος. Σημειώνεται ότι όταν επιχείρηση, αντικαθιστά έναν αποσπασμένο εργαζόμενο με άλλον αποσπασμένο εργαζόμενο που εκτελεί την ίδια εργασία στον ίδιο τόπο, η διάρκεια της απόσπασης είναι το άθροισμα της διάρκειας των περιόδων απόσπασης των εν λόγω μεμονωμένων αποσπασμένων εργαζόμενων. 

• Για τον υπολογισμό της διάρκειας της απόσπασης, δεν λαμβάνονται υπόψη χρονικές περίοδοι κατά τη διάρκεια των οποίων η εργασιακή σχέση βρίσκεται σε αναστολή, όπως σε περίπτωση ασθένειας. Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται εάν η περίοδος των 12 μηνών (ή σε περίπτωση παράτασης 18 μηνών) αφορά σε μια ενιαία απόσπαση ή οι επιμέρους αποσπάσεις του ίδιου εργαζόμενου προσμετρώνται (και σε αυτή την περίπτωση εάν η περίοδος αναφοράς θα είναι το ημερολογιακό έτος). 

• Σκοπός της εισαγωγής της έννοιας της Μακροχρόνιας Απόσπασης είναι η αντιμετώπιση των περιπτώσεων πρόδηλης κατάχρησης με χρήση του μοντέλου της απόσπασης. 

• Ιδιαίτερα στη Μακροχρόνια Απόσπαση, οι επιχειρήσεις που προβαίνουν σε απόσπαση εργαζομένων στο έδαφος της Ελλάδας, υποχρεούνται να εγγυώνται, βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης την εφαρμογή όλων των όρων εργασίας που καθορίζονται από την ελληνική εργατική νομοθεσία, τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που καθορίζουν τους ελάχιστους μη μισθολογικούς όρους εργασίας, που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας και τους μισθολογικούς όρους στο βαθμό που δεσμεύουν τον αποδέκτη της παροχής υπηρεσιών, τις εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις, πλην των διατάξεων που αφορούν: α) τη σύναψη και τη λύση της σύμβασης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ρητρών μη ανταγωνισμού και β) σε συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά συστήματα. 

• Στην έννοια των αποδοχών που λαμβάνουν οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι δεν περιλαμβάνονται τα επιδόματα που χορηγούνται στους αποσπασμένους εργαζόμενους εξαιτίας της απόσπασης, εφόσον καταβάλλονται με σκοπό την κάλυψη των εξόδων που προκλήθηκαν πράγματι λόγω της απόσπασης, όπως έξοδα ταξιδιού, στέγης ή διατροφής. Εφόσον οι όροι εργασίας και απασχόλησης που εφαρμόζονται στην εργασιακή σχέση δεν καθορίζουν αν και ποια στοιχεία των σχετικών με την απόσπαση επιδομάτων καταβάλλονται ως έξοδα που προέκυψαν πράγματι λόγω της απόσπασης ή ποια αποτελούν τμήμα των αποδοχών, τότε οι παροχές αυτές στο σύνολό τους θεωρείται ότι καταβλήθηκαν ως επιστροφή των εξόδων αυτών. 

• Από τη θέση σε ισχύ του νέου Προεδρικού Διατάγματος (11.05.2021) παύει να ισχύει το Προεδρικό Διάταγμα 219/2000,το οποίο ρύθμιζε τα θέματα που αφορούν στην απόσπαση εργαζομένων, ενώ συνεχίζει κανονικά η ισχύς του Προεδρικού Διατάγματος 101/2016 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών σε περίπτωση απόσπασης εργαζομένων. 

 

Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία 

Η Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες είναι μέλος του δικτύου EY Law με παρουσία σε 90 χώρες παγκοσμίως και αποτελείται από δυναμικό 3.500+ συνεργατών. 

Πιο συγκεκριμένα, είμαστε μία ανεξάρτητη δικηγορική εταιρεία που στελεχώνεται από 25 δικηγόρους. Η Εταιρεία μας παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα ευρύ πλαίσιο εμπορικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών. 

Ιδιαίτερα στη γεωγραφική μας περιφέρεια, έχουμε διαρκή συνεργασία με τις αντίστοιχες δικηγορικές εταιρείες συνεργαζόμενες με την EY, προκειμένου να προσφέρουμε με επαγγελματισμό και συνέπεια υπηρεσίες στους πελάτες μας με διασυνοριακές συναλλαγές. Η εμπειρία μας, μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας και να τους προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που λαμβάνουν υπόψιν τους τομείς της λογιστικής, της φορολογίας και των χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Η πρακτική που υιοθετείται από τη Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες είναι η έμφαση στην εξεύρεση λύσεων. Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας προκειμένου να υιοθετήσουμε καινοτόμους και πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των θεμάτων που τους απασχολούν. Βασική προτεραιότητά μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους. Η πείρα, η αφοσίωση και ο ενθουσιασμός που μας διακρίνει έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ισχυρού πελατολογίου στο οποίο περιλαμβάνονται εγχώριες και διεθνείς εισηγμένες εταιρείες, εταιρείες Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα