Tax Alert

VAT Alert

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

7 Φεβ 2019
Θέματα Tax Alerts
Περιοχές Greece

Δημοσιεύθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2019 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 235/2019) η Απόφαση 1035/2019 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία αναγνωρίζεται πλέον ρητά από τη Φορολογική Διοίκηση η μείωση της φορολογητέας αξίας για σκοπούς Φ.Π.Α. στα ποσά των υποχρεωτικών εκπτώσεων / rebate που χορηγούν οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) και τα Νοσοκομεία δυνάμει του άρθρου 35 παρ. 3 του ν. 3918/2011, όπως ισχύει.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Με την εν λόγω Απόφαση τροποποιείται η προγενέστερη Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ΠΟΛ. 1115/2016 που είχε εκδοθεί για το ίδιο ζήτημα σε σχέση με την επιστροφή χρηματικών ποσών / claw-back από τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.).
  Βάσει των διατάξεων του ν.4052/2012, ώστε rebates και claw-backs να αντιμετωπίζονται πλέον ενιαία από πλευράς Φ.Π.Α.
 • Η Απόφαση εκδίδεται με την επίκληση των αποφάσεων του ΣτΕ3447, 3448, 3449 και 3450/2015 με τις οποίες κρίθηκε –ως παρεμπίπτον ζήτημα, η φύση των ποσών επιστροφής / rebate ως υποχρεωτικός περιορισμός των χρηματικών απαιτήσεων των Κ.Α.Κ. των φαρμακευτικών προϊόντων κατά των Φ.Κ.Α. από τις εξωνοσοκομειακές πωλήσεις φαρμάκων προς χρήση των ασφαλισμένων των Φ.Κ.Α. , των οποίων (πωλήσεων) τη δαπάνη καλύπτουν ολικώς ή μερικώς οι Φ.Κ.Α. Με άλλα λόγια, πρόκειται για περίπτωση μείωσης / έκπτωσης του αρχικού τιμήματος επί της πώλησης των φαρμάκων.
 • Περαιτέρω, η Απόφαση επικαλείται την ανάγκη ομοιόμορφης αντιμετώπισης των ποσών έκπτωσης –επιστροφής (rebate) που χορηγούνται από τους Κ.Α.Κ. προς τους Φ.Κ.Α., με τα επιστρεφόμενα ποσά (rebate) από τα ιδιωτικά φαρμακεία προς τους Φ.Κ.Α., καθώς και από τους παρόχους υπηρεσιών υγείας προς τους Φ.Κ.Α., περιπτώσεις όπου αναγνωριζόταν ρητά ήδη από τη Φορολογική Διοίκηση η μείωση της φορολογητέας αξίας για σκοπούς Φ.Π.Α.
 • Με την έκδοση της εν λόγω Απόφασης, η Ελληνική Φορολογική Διοίκηση εναρμονίζεται πλέον πλήρως και με την εκδοθείσα απόφαση C-462/16 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σχετική υπόθεση της Γερμανικής εταιρείας Boehringer Ingelheim Pharma GmbH. & Co. KG.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την τροποποιηθείσα Απόφαση ΠΟΛ. 1115/2016:

 • Προβλέπεται ότι για τις εκπτώσεις –επιστροφές από τους Κ.Α.Κ. προς τους Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 3 του ν. 3918/2011, όπως ισχύει, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο του άρθρου 8 παρ. 6 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.).
 • Με τη χορηγούμενη με το πιστωτικό τιμολόγιο έκπτωση –επιστροφή μειώνεται η φορολογητέα βάση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.5 του Κώδικα Φ.Π.Α.
 • Το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι τη 15ημέρα του επόμενου μήνα από το χρόνο που γεννάται η υποχρέωση χορήγησης της έκπτωσης και καταχωρείται στα λογιστικά αρχεία του φορολογικού έτους εντός του οποίου εκδίδεται, ειδικότερα δε στο μήνα που εκδόθηκε.

Ενόψει των ανωτέρω, προκύπτει ότι:

 • Η Απόφαση 1035/2019 με την επίκληση του άρθρου 35 παρ. 3 του ν. 3918/2011 καλύπτει τις περιπτώσεις τόσο των εξωνοσοκομειακών, όσο και των νοσοκομειακών πωλήσεων φαρμακευτικών προϊόντων. Εξάλλου, σε σχέση με το νοσοκομειακό rebate είχε προηγηθεί και συναφής θετική τοποθέτηση από το Υπουργείο Υγείας.
 • Στο εκδιδόμενο πιστωτικό τιμολόγιο για το οφειλόμενο rebate, ο αναλογών Φ.Π.Α. υπολογίζεται με εσωτερική υφαίρεση, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του claw-back, καθώς και των υπολοίπων περιπτώσεων rebate (ιδιωτικών φαρμακείων, ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας) που επικαλείται η Απόφαση.
 • Η μείωση της φορολογητέας αξίας για σκοπούς Φ.Π.Α. με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου πραγματοποιείται όσον αφορά τις σχετικές γνωστοποιήσεις που αποστέλλουν οι Φ.Κ.Α. / Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους Κ.Α.Κ. από 05-02-2019 (ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης 1035/2019 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης), ακόμα και αν αφορούν παλαιότερες αρχικές πωλήσεις φαρμακευτικών προϊόντων.
 • Οι Κ.Α.Κ. μπορούν να εξετάσουν τη δυνατότητα δικαστικής επιδίωξης για την επιστροφή του Φ.Π.Α. επί χορηγηθέντωνrebate σε παλαιότερες από την έκδοση της Απόφασης φορολογικές περιόδους λαμβανομένων υπόψη και τυχόν σχετικών διατάξεων περί παραγραφής ή άλλων χρονικών ή λοιπών περιορισμών ανά περίπτωση.

H ως άνω τοποθέτηση βασίζεται στην κατά την άποψή μας ερμηνεία του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και τη διαθέσιμη νομολογία. Το παρόν VAT Alert παρέχει γενικές πληροφορίες μόνο, ελέγχεται για την πληρότητά του και δεν αποτελεί φορολογική συμβουλή.

Πατήστε εδώ για να δείτε το alert σε pdf.

H παρούσα έκδοση περιέχει πληροφορίες σε περιληπτική μορφή και κατά συνέπεια προορίζεται μόνο για γενική πληροφόρηση και καθοδήγηση. Δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο μιας λεπτομερούς έρευνας ή της άσκησης επαγγελματικής κρίσης. Ούτε η EYGM Limited, αλλά ούτε κάποιο άλλο μέλος του παγκόσμιου οργανισμού της EY αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σε οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ή απέχει από κάποια ενέργεια, ως αποτέλεσμα χρήσης οποιουδήποτε υλικού αυτής της έκδοσης. Για οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να απευθύνεστε στον κατάλληλο σύμβουλο.

ΕΥ | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Πληροφορίες για την ΕΥ

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

Το λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com

Γενικές πληροφορίες για τις φορολογικές υπηρεσίες της EY παγκοσμίως

Η επιχείρησή σας θα πετύχει μόνο εάν στηριχτείτε σε ισχυρά θεμέλια και την αναπτύξετε με βιώσιμο τρόπο. Στην EY πιστεύουμε ότι η διαχείριση των φορολογικών σας υποθέσεων με υπευθυνότητα και προνοητικότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έτσι, οι 38.000 πλήρως καταρτισμένοι φορολογικοί σύμβουλοι σε περισσότερες από 140 χώρες παρέχουν εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία, συνέπεια και απόλυτη δέσμευση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας – όπου και αν βρίσκεστε και όποιες φορολογικές υπηρεσίες και αν χρειάζεστε.