Tax Alert

Δίκαιο Διαδικασιών Αφερεγγυότητας – Εξυγίανση Εταιρειών – Ειδική Διαχείριση: N. 4647/2019

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

2 Δεκ 2019
Θέματα Tax Alerts
Περιοχές Greece

Στο άρθρο 64 του πρόσφατου νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ Α’ 204/16.12.2019) με τον τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» (εφεξής «ο Νόμος»), επέρχονται εκ νέου τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης (εφεξής «Ειδική Διαχείριση»), των άρθρων 68 επ. του ν. 4307/2014 (ΦΕΚ Α’ 246/15.11.2014). .

Αναγκαιότητα Ρύθμισης

Η ολοένα και αυξανόμενη εφαρμογή του θεσμού της Ειδικής Διαχείρισης στην πράξη έχει θέσει τα τελευταία χρόνια την ειδική διαχείριση στο επίκεντρο και πλέον αυτή αποτελεί ένα από τα βασικότερα όπλα, που ο νόμος παρέχει για τη μείωση των κόκκινων δανείων, μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και κυρίως την άμεση υλοποίηση αναπτυξιακών σχεδίων. Για το λόγο αυτό οι τροποποιήσεις αυτές θα συμβάλλουν: α) στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, β) στην ευχερέστερη συνεργασία του Ειδικού Διαχειριστή με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς προς το σκοπό της καλύτερης αξιοποίησης του ενεργητικού και την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού τιμήματος κατά το στάδιο της εκποίησης αυτού, αλλά και γ) στην ολοκλήρωση της μεταβίβασης των στοιχείων του ενεργητικού της υπό Ειδική Διαχείριση εταιρείας, χωρίς την προσκόμιση οιασδήποτε βεβαιώσεως ή πιστοποιητικού οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας ή οργανισμού οποιασδήποτε μορφής ή χρήσης, όπως ορίζεται αντίστοιχα και στις διατάξεις για τον αναγκαστικό πλειστηριασμό (όπου ενδεικτικά προβλέπεται ήδη η μη υποχρέωση προσάρτησης πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ κλπ).

Οι νέες ρυθμίσεις

Ειδικότερα με τις διατάξεις του Νόμου και δη με το αρ. 64 τροποποιούνται τα άρθρα 69, 72, 73 και 75 του ν. 4307/2014 ως εξής:

  • Η παρ. 3 του αρ. 69 τροποποιείται και προβλέπεται πλέον ότι η διαδικασία και το λειτούργημα του Ειδικού Διαχειριστή επεκτείνονται χρονικά και παύουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής στην ειδική διαχείριση, αντί της μέχρι σήμερα προβλεπόμενης δεκαοκτάμηνης (18) διάρκειας.
  • Στο αρ. 72 τροποποιείται η παράγραφος 4, και πλέον προβλέπεται ότι ο Ειδικός Διαχειριστής δύναται να αιτείται την έκδοση και ανανέωση διοικητικών αδειών κάθε είδους ή να προβαίνει σε δικαιοπραξίες, που σκοπούν στην επωφελέστερη εκμετάλλευση του ενεργητικού της επιχείρησης (όπως χαρακτηριστικά δύναται να εκχωρεί ή να συμψηφίζει απαιτήσεις, να εκμισθώνει, να μισθώνει, ή με άλλο τρόπο να αποκτά ή να διαθέτει τη χρήση πραγμάτων και δικαιωμάτων, να ανταλλάσσει κινητά, ακίνητα ή δικαιώματα της επιχείρησης με αντίστοιχα κινητά, ακίνητα ή δικαιώματα τρίτων ίσης αξίας). Οι διοικητικές άδειες και οι δικαιοπραξίες τις οποίες δύναται να επιδιώκει ή να συνάπτει ο Ειδικός Διαχειριστής μπορούν να υπερβαίνουν τη χρονική διάρκεια της ειδικής διαχείρισης.
  • Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 73 τροποποιούνται και πλέον προβλέπεται η δυνατότητα του Ειδικού Διαχειριστή να διενεργήσει κατά την κρίση του και δεύτερο πλειοδοτικό διαγωνισμό για το σύνολο ή τμήμα του ενεργητικού της επιχείρησης εντός του χρονικού ορίου της ειδικής διαχείρισης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις του νόμου και δη:α) σε περίπτωση που δεν κατατέθηκε καμία προσφορά στο διαγωνισμό που αφορά στο σύνολο του ενεργητικού της επιχείρησης ή επιμέρους λειτουργικά σύνολα αυτής, ή στην περίπτωση που κατατέθηκε μία μόνο προσφορά, η οποία δεν εγκρίθηκε από τη συνέλευση των πιστωτών και β) εφόσον κρίνει ότι ο επόμενος διαγωνισμός έχει πιθανότητες επιτυχίας όπως πχ λόγω ύπαρξης νέων πραγματικών ή νομικών καταστάσεων που αφορούν στο ενεργητικό, ή νέων υποψήφιων επενδυτών. Σε κάθε περίπτωση ο Ειδικός Διαχειριστής πρέπει να αιτιολογήσει την επιλογή του./li>
  • Στην παρ. 5 του αρ. 75 προστίθενται τέσσερα εδάφια, σύμφωνα με τα οποία στη σύμβαση μεταβίβασης, καθώς και στις περιπτώσεις συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν σε δικαιοπραξίες του Ειδικού Διαχειριστή κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης (εν προκειμένω τα κατωτέρω ισχύουν μόνο για το συμβαλλόμενο μέρος που βρίσκεται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης) δεν απαιτείται να μνημονεύονται ούτε να προσαρτώνται πιστοποιητικά της φορολογικής διοίκησης οποιασδήποτε μορφής ή χρήσης, ούτε οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού ή εταιρείας ή των Ο.Τ.Α. κάθε βαθμού, ούτε βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων προβλεπόμενες σε οποιαδήποτε διάταξη νόμου.
  • Oι ως άνω τροποποιήσεις εφαρμόζονται και σε διαδικασίες Ειδικής Διαχείρισης, που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ήτοι σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς Ειδικής Διαχείρισης πριν τη δημοσίευση του ως άνω Νόμου.

Στόχοι

Οι ως άνω τροποποιήσεις και προσθήκες θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του θεσμού της Ειδικής Διαχείρισης και της Εθνικής Οικονομίας, αποτελώντας ταυτόχρονα κίνητρο για νέες επενδύσεις. Εάν δε, αναλογιστούμε, ότι αναμένονται νομοθετήματα που θα επιφέρουν γενικότερες αλλαγές στο δίκαιο αφερεγγυότητας, τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι ως άνω τροποποιήσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση καθώς αφενός ανταποκρίνονται στην Ελληνική πραγματικότητα, αλλά αφετέρου πρόκειται και να συμπλεύσουν με εντατικότερες προσπάθειες του νομοθέτη στην «εξυγίανση» και διάσωση προβληματικών επιχειρήσεων.

Πατήστε εδώ για να δείτε το alert σε pdf.

H παρούσα έκδοση περιέχει πληροφορίες σε περιληπτική μορφή και κατά συνέπεια προορίζεται μόνο για γενική πληροφόρηση και καθοδήγηση. Δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο μιας λεπτομερούς έρευνας ή της άσκησης επαγγελματικής κρίσης. Ούτε η EYGM Limited, αλλά ούτε κάποιο άλλο μέλος του παγκόσμιου οργανισμού της EY αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σε οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ή απέχει από κάποια ενέργεια, ως αποτέλεσμα χρήσης οποιουδήποτε υλικού αυτής της έκδοσης. Για οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να απευθύνεστε στον κατάλληλο σύμβουλο.

ΕΥ | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Πλατής– Αναστασιάδης και Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία

Η Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες είναι μέλος ενός Εξειδικευμένου Νομικού Δικτύου (EY Law) το οποίο λειτουργεί σε 62 χώρες παγκοσμίως και αποτελείται από δυναμικό 1400 συνεργατών.

Πιο συγκεκριμένα, είμαστε μία ανεξάρτητη δικηγορική εταιρεία η οποία αποτελείται από 15 δικηγόρους. Η Εταιρεία μας παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα ευρύ πλαίσιο εμπορικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Επικεντρωνόμαστε στην παροχή υψηλής ποιότητας νομικών υπηρεσιών δίνοντας έμφαση στο συμφέρον και τις ανάγκες των πελατών μας, ανεξαρτήτως γεωγραφικών ή πολιτισμικών διαφοροποιήσεων.

Ιδιαίτερα στη γεωγραφική μας περιφέρεια, έχουμε διαρκή συνεργασία με τις αντίστοιχες δικηγορικές εταιρείες συνεργαζόμενες με την EY, προκειμένου να προσφέρουμε με επαγγελματισμό και συνέπεια υπηρεσίες στους πελάτες μας με διασυνοριακές συναλλαγές.

Η εμπειρία μας, μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας και να τους προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που λαμβάνουν υπόψιν τους τομείς της λογιστικής, της φορολογίας και των χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η πρακτική που υιοθετείται από τη Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες είναι η έμφαση στην εξεύρεση λύσεων. Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας προκειμένου να υιοθετήσουμε καινοτόμους και πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των θεμάτων που τους απασχολούν. Βασική προτεραιότητά μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους. Η πείρα, η αφοσίωση και ο ενθουσιασμός που μας διακρίνει έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ισχυρού πελατολογίου στο οποίο περιλαμβάνονται εγχώριες και διεθνείς εισηγμένες εταιρείες, εταιρείες Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.