Tax Alert

Law Alert

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

9 Μαρ 2019
Θέματα Tax Alerts
Περιοχές Greece

Τροποποίηση των άρθρων του ν. 4307/2014 ως προς τη διαδικασία Ειδικής Διαχείρισης

Στο άρθρο 34 του Νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ Α’ 40/04.03.2019) με τον τίτλο «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις» (εφεξής «ο Νόμος»), τροποποιείται για πρώτη φορά το νομοθετικό πλαίσιο της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης (εφεξής «Ειδική Διαχείριση»), των άρθρων 68 επ. του ν. 4307/2014 (ΦΕΚ Α΄ 246).

Αναγκαιότητα Ρύθμισης

Μέχρι σήμερα η διάρκεια της Ειδικής Διαχείρισης ανερχόταν στους 12 μήνες, με δυνατότητες παράτασης αυτής, υπό τις αυστηρά προβλεπόμενες εκ του ν. 4307/2014 προϋπο- θέσεις. Πλην, όμως, η ολοένα και αυξανόμενη εφαρμογή του θεσμού στην πράξη από το 2017 και εντεύθεν και η έκθεση του στην ελληνική δικανική πραγματικότητα ανέδειξε πρακτικά προβλήματα, ιδίως λόγω της κατάστασης.

Οι νέες ρυθμίσεις

Ειδικότερα με τις διατάξεις του Νόμου και δη με το αρ. 34 τροποποιούνται τα άρθρα 69, 72 και 75 του ν. 4307/2014 ως εξής:

 • Η παρ. 3 του αρ. 69 του ν. 4307/2014 τροποποιείται και προβλέπεται πλέον ότι η διαδικασία και το λειτούργημα του Ειδικού Διαχειριστή
  επεκτείνονται χρονικά και παύουν εντός δέκα οκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής στην ειδική διαχείριση, αντί της
  μέχρι σήμερα προβλεπόμενης δωδεκάμηνης (12) διάρκειας. Επίσης προβλέπεται για πρώτη φορά δυνατότητα εξάμηνης παράτασης με
  απόφαση του Δικαστηρίου που εκδίδει την απόφαση υπαγωγής στην Ειδική Διαχείριση, ήτοι από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της
  επιχείρησης.
 • Στο αρ. 72 του ν. 4307/2014 προστίθεται νέα παράγραφος 4, σύμφωνα με την οποία ο Ειδικός Διαχειριστής δύναται να ανταλλάσσει ακίνητα
  της επιχείρησης, που τελεί υπό Ειδική Διαχείριση με ακίνητα τρίτων ίσης αξίας, η οποία προσδιορίζεται με έκθεση εκτίμησης δύο (2) πιστο-
  ποιημένων εκτιμητών, εγγεγραμμένων στο μητρώο του υπουργείου Οικονομικών.
 • Στην παρ. 5 του αρ. 75 του ν. 4307/2014 προστίθεται εδάφιο σύμφωνα με το οποίο η υπό Ειδική Διαχείριση επιχείρηση απαλλάσσεται από την
  υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας της φορολογικής διοίκησης και ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τη σύναψη της σύμβασης
  μεταβίβασης, συμβάσεων δανείων, πιστοδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων οποιασδήποτε μορφής, καθώς και για κάθε συναλλαγή με το Δημόσιο καθ’
  όλη τη διάρκεια της Ειδικής Διαχείρισης.
 • Oι ως άνω τροποποιήσεις εφαρμόζονται και σε διαδικασίες Ειδικής Διαχείρισης, που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ήτοι σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς Ειδικής Διαχείρισης πριν τη δημοσίευση του ως άνω Νόμου.

Στόχοι

Άπασες οι ως άνω τροποποιήσεις και προσθήκες κατατείνουν στην ενίσχυση του θεσμού της Ειδικής Διαχείρισης, διευκολύνοντας και καθιστώντας ακόμη πιο αποτελεσματικό το ρόλο του Ειδικού Διαχειριστή και εφικτή την επιτυχή ολοκλήρωση της Ειδικής Διαχείρισης, γεγονός αναγκαίο λαμβανομένου υπ’ όψιν του γεγονότος ότι η εν λόγω διαδικασία τελευταίως αξιοποιείται όλο
και περισσότερο από τους πιστωτές προς όφελος της οικονομίας και της εργασίας.
Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από παραδείγματα προβληματικών επιχειρήσεων, που μέσω της Ειδικής Διαχείρισης επετεύχθη ή γίνεται αξιόλογη
προσπάθεια να επιτευχθεί ταυτόχρονα α) η μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού τους σε αξιόπιστους επενδυτές, β) η διασφάλιση σημαντικού
αριθμού θέσεων εργασίας και γ) η ικανοποίηση των πιστωτών αυτών σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τις υπόλοιπες διαδικασίες αφερεγγυότητας, καθιστώντας την Ειδική Διαχείριση σημαντικό νομοθετικό εργαλείο στα χέρια των πιστωτών.
Αναμένοντας, την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων στην πράξη, προκειμένου να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα, μπορούμε ήδη να επισημάνουμε ότι σε κάθε περίπτωση οι ως άνω τροποποιήσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για την ακόμη περαιτέρω σύμπλευση του θεσμού της ειδικής διαχείρισης με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, που ήδη λειτουργεί επιτυχώς και μπορεί να εξελιχθεί περαιτέρω σε ριζοσπαστικό μέσο «εξυγίανσης» και διάσωσης προβληματικών επιχειρήσεων.

Πατήστε εδώ για να δείτε το alert σε pdf.

H παρούσα έκδοση περιέχει πληροφορίες σε περιληπτική μορφή και κατά συνέπεια προορίζεται μόνο για γενική πληροφόρηση και καθοδήγηση. Δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο μιας λεπτομερούς έρευνας ή της άσκησης επαγγελματικής κρίσης. Ούτε η EYGM Limited, αλλά ούτε κάποιο άλλο μέλος του παγκόσμιου οργανισμού της EY αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σε οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ή απέχει από κάποια ενέργεια, ως αποτέλεσμα χρήσης οποιουδήποτε υλικού αυτής της έκδοσης. Για οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να απευθύνεστε στον κατάλληλο σύμβουλο.

ΕΥ | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Πληροφορίες για την ΕΥ

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

Το λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com

Γενικές πληροφορίες για τις φορολογικές υπηρεσίες της EY παγκοσμίως

Η επιχείρησή σας θα πετύχει μόνο εάν στηριχτείτε σε ισχυρά θεμέλια και την αναπτύξετε με βιώσιμο τρόπο. Στην EY πιστεύουμε ότι η διαχείριση των φορολογικών σας υποθέσεων με υπευθυνότητα και προνοητικότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έτσι, οι 38.000 πλήρως καταρτισμένοι φορολογικοί σύμβουλοι σε περισσότερες από 140 χώρες παρέχουν εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία, συνέπεια και απόλυτη δέσμευση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας – όπου και αν βρίσκεστε και όποιες φορολογικές υπηρεσίες και αν χρειάζεστε.