Tax Alert

Ενισχύεται το καθεστώς γραφείων Α.Ν.89/1967 – Κίνητρα για δημιουργία Μονάδων Κοινών Διοικητικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

5 Μαΐ 2019
Θέματα Tax Alerts
Περιοχές Greece

Με το πρόσφατο έγγραφο Ε.2076/14.5.2019 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 38 ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/1.4.2019) με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Α.Ν. 89/1967, προκειμένου να διευρυνθεί το πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών και να ενισχυθεί η δημιουργία Μονάδων Κοινών Διοικητικών Υπηρεσιών (Shared Services Centers). Περαιτέρω, το υπάρχον πλαίσιο συμπληρώνεται με την χορήγηση ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού.

Το πλαίσιο του Α.Ν. 89/1967

Ο Α.Ν. 89/1967 αφορά επιχειρήσεις που έχουν σαν αποκλειστικό σκοπό να προσφέρουν ορισμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τα κεντρικά/συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις (στην Ελλάδα και το εξωτερικό) βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων.
Το κίνητρο του υπόψη πλαισίου είναι ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται η φορολογητέα βάση στην οποία θα επιβληθεί ο φόρος εισοδήματος και με τον οποίο παρέχεται βεβαιότητα και σταθερότητα. Ειδικότερα:

η φορολογητέα βάση για την επιβολή του φόρου εισοδήματος εξευρίσκεται με την μέθοδο cost-plus, δηλαδή με την προσθήκη ενός προκαθορισμένου ποσοστού κέρδους επί των πάσης φύσεως δαπανών και αποσβέσεων των εν λόγω εταιρειών, πλην του φόρου εισοδήματος.
Το εφαρμοστέο περιθώριο κέρδους, θα διαφέρει ανά περίπτωση και θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση ύστερα από τη γνώμη επιτροπής εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το περιθώριο κέρδους θα επανεξετάζεται το αργότερο κάθε πέντε χρόνια και δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 5%.
Όλα τα έξοδα επί των οποίων θα υπολογίζεται το περιθώριο κέρδους θα εκπίπτουν για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος υπό τον όρο ότι θα τεκμηριώνονται από νόμιμα παραστατικά στοιχεία.

Οι προϋποθέσεις είναι:

Η απασχόληση προσωπικού τουλάχιστον 4 ατόμων (το ένα μπορεί να είναι μερικής απασχόλησης), Να έχουν δαπάνες λειτουργίας τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως.

Τι αλλάζει με τον ν. 4605/2019

1. Διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών
Οι επιτρεπόμενες υπηρεσίες πριν τον ν.4605/2019 ήταν οι ακόλουθες:

 • συμβουλευτικού χαρακτήρα, κεντρικής λογιστικής υποστήριξης
 • ελέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων διαδικασιών και υπηρεσιών
 • κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων
 • διαφήμισης και μάρκετινγκ
 • επεξεργασίας στοιχείων
 • λήψης και παροχής πληροφοριών
 • έρευνας και ανάπτυξης

Στις υπάρχουσες επιτρεπόμενες, προστίθενται με τον νέο νόμο οι ακόλουθες υπηρεσίες:
ανάπτυξης λογισμικού, προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής, αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων και πληροφοριών,
διαχείρισης προμηθευτών, πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας μη συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης μεταφορών με ίδια μέσα, διαχείρισης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, και
δραστηριοτήτων τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικής πληροφόρησης που βασίζεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Σημειώνεται ότι η παροχή των υπηρεσιών αυτών δεν συνιστά άσκηση πραγματικής διοίκησης (effective management) στην Ελλάδα1 από την εγκατεστημένη στη χώρα μας αλλοδαπή επιχείρηση ή τις συνδεδεμένες της επιχειρήσεις.
Ωστόσο, δεδομένου ότι η ρύθμιση δεν αναφέρεται γενικώς στην ανάπτυξη δραστηριότητας στην Ελλάδα, αλλά στις συγκεκριμένες υπηρεσίες για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης, σε περίπτωση που εκτός από την παροχή των υπηρεσιών αυτών συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 4 του ν.4172/2013, προφανώς κατά παράβαση της άδειας εγκατάστασης, θα τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 4 παρ.4 του ν.4172/2013 με αποτέλεσμα οι εν λόγω εταιρείες (ή οι συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις) να θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, βάσει των πρόσφατων διευκρινήσεων της ΑΑΔΕ (Ε.2076/14.5.2019).

2. Χορήγηση ενισχύσεων

Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του Α.Ν. 89/1967 και δημιουργούν μεγάλα Shared Services Centers χορηγούνται σημαντικές ενισχύσεις υπό την προϋπόθεση ότι:

i. αναπτύσσουν νέα δραστηριότητα είτε ως προς το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών είτε ως προς τις εταιρείες, στις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες, η οποία δεν ασκείται στην Ελλάδα τα τελευταία δύο έτη μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης από τις ίδιες ή άλλες επιχειρήσεις του ομίλου και2 ii. από τη νέα δραστηριότητα δημιουργείται ένας, όπως θα ορισθούν με υπουργική απόφαση.

Οι χορηγούμενες ενισχύσεις ποικίλουν ως προς τη φύση τους. Ειδικότερα:
α. Ενισχύσεις των δαπανών μισθολογικού κόστους του πρώτου έτους εργασίας για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση (μακροχρόνιοι άνεργοι κλπ.) και ατόμων με αναπηρία3
β. Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης4
γ. Ενισχύσεις για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης5
δ. Ενίσχυση των δαπανών μισθολογικού κόστους και δαπανών εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών6

Οι παραπάνω ενισχύσεις παρέχονται με τη μορφή επιχορήγησης που συνιστάται σε παροχή χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών και προσδιορίζεται ως ποσοστό επ’ αυτών.

Η ενίσχυση θα παρέχεται για δαπάνες εντός της πρώτης πενταετίας από τη χορήγηση της και μέχρι ενός ανώτατου ποσού που θα ορισθεί με υπουργική απόφαση. Περαιτέρω θα ορισθούν τα κατά περίπτωση ποσοστά ενισχύσεων εντός των ορίων που προβλέπονται από τους αντίστοιχους Κανονισμούς καθώς και τα διαδικαστικά θέματα, κυρώσεις σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

3. Χορήγηση Ενισχύσεων και σε επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στο καθεστώς του Α.Ν. 89/1967

Τέλος, επεκτείνεται η δυνατότητα χορήγησης των σχετικών ενισχύσεων και σε Shared Services Centers, εγκατεστημένα στην Ελλάδα ως υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών καθώς και σε ημεδαπές εταιρείες που παρέχουν αποκλειστικά τις υπηρεσίες του Α.Ν. 89/1967 σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν ανήκουν απαραίτητα στον ίδιο όμιλο (μη συνδεδεμένες επιχειρήσεις). Προϋπόθεση αποτελεί από τη νέα δραστηριότητα να δημιουργούνται τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης για το πρώτο (1ο) έτος μετά τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Ο Α.Ν. 89/1967 ως μοχλός προσέλκυσης επενδύσεων

O A.N. 89/1967 αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο προσέλκυσης επενδύσεων στην χώρα μας δίνοντας τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς και ημεδαπούς ομίλους να εγκαταστήσουν ένα κέντρο παροχής διοικητικών υπηρεσιών (Shared Services Center) σε ένα πλαίσιο αυξημένης ασφάλειας δικαίου μέσω του καθεστώτος προέγκρισης των τιμολογήσεων (που προσομοιάζει με APA7) που ουσιαστικά παρέχεται με τον υπόψη νόμο, ήτοι της διαδικασίας προκαθορισμένου ποσοστού χρέωσης σύμφωνα με τις Οδηγίες του ΟΟΣΑ, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεων (arm’s length principle) σε συγκεκριμένες συναλλαγές κατά τη διάρκεια ορισμένης χρονικής περιόδου, πριν την πραγματοποίησή τους.
Οι νέες διατάξεις βάζουν την Ελλάδα στο χάρτη των χωρών που ένας όμιλος μπορεί να λάβει υπόψιν για τη δημιουργία τέτοιων κέντρων, μαζί με διάφορες αναδυόμενες οικονομίες παγκοσμίως.

Είναι γεγονός ότι η υπάρχουσα λίστα των επιτρεπόμενων υπηρεσιών δεν ακολουθούσε τις εξελίξεις παγκοσμίως αφήνοντας εκτός πλαισίου υπηρεσίες όπως Call Center ή Ανάπτυξης Λογισμικού. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις του νόμου (διευρυμένη λίστα υπηρεσιών & παρεχόμενα κίνητρα) έρχονται να καλύψουν το παραπάνω κενό και απαντούν στις νέες τάσεις της αγοράς, που θέλουν τις επιχειρήσεις να προτιμούν τα Shared Services Centers στην επιχειρηματική τους διάρθρωση, προκειμένου να αυξήσουν τη λειτουργική τους αποδοτικότητα, μειώνοντας παράλληλα το κόστος παροχής των υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου, μαζί και με την χορήγηση ενισχύσεων, το υπόψη καθεστώς γίνεται πιο ανταγωνιστικό προς τα αντίστοιχα Shared Services Centers του εξωτερικού και αναμένεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος περισσότερων ομίλων για την εγκατάσταση ενός «γραφείου Α.Ν.89/1967» λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο ανθρωπίνου δυναμικού με ανταγωνιστικό μισθολογικό κόστος που προσφέρει η Ελλάδα.

Κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 4172/2013
Κατ’ εξαίρεση, οι εταιρείες που θα υποβάλλουν αίτηση έως και 28.6.2019, δύνανται να έχουν αναπτύξει τη νέα δραστηριότητα πριν την υποβολή της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης και πάντως όχι πριν την 1.1.2019, ημερομηνία κατά την οποία προσμετρώνται και τα δύο (2) τελευταία έτη.

 1. Κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 4172/2013
 2. Κατ’ εξαίρεση, οι εταιρείες που θα υποβάλλουν αίτηση έως και 28.6.2019, δύνανται να έχουν αναπτύξει τη νέα δραστηριότητα πριν την υποβολή της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης και πάντως όχι πριν την 1.1.2019, ημερομηνία κατά την οποία προσμετρώνται και τα δύο (2) τελευταία έτη.
 3. Άρ. 32 και 33 Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014
 4. Άρ.25 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014
 5. Άρ.31 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014
 6. Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014
 7. Advanced Pricing Agreement

Πατήστε εδώ για να δείτε το alert σε pdf.

H παρούσα έκδοση περιέχει πληροφορίες σε περιληπτική μορφή και κατά συνέπεια προορίζεται μόνο για γενική πληροφόρηση και καθοδήγηση. Δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο μιας λεπτομερούς έρευνας ή της άσκησης επαγγελματικής κρίσης. Ούτε η EYGM Limited, αλλά ούτε κάποιο άλλο μέλος του παγκόσμιου οργανισμού της EY αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σε οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ή απέχει από κάποια ενέργεια, ως αποτέλεσμα χρήσης οποιουδήποτε υλικού αυτής της έκδοσης. Για οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να απευθύνεστε στον κατάλληλο σύμβουλο.

ΕΥ | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Πληροφορίες για την ΕΥ

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

Το λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com ey.com

Γενικές πληροφορίες για τις φορολογικές υπηρεσίες της EY παγκοσμίως

Η επιχείρησή σας θα πετύχει μόνο εάν στηριχτείτε σε ισχυρά θεμέλια και την αναπτύξετε με βιώσιμο τρόπο. Στην EY πιστεύουμε ότι η διαχείριση των φορολογικών σας υποθέσεων με υπευθυνότητα και προνοητικότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έτσι, οι 38.000 πλήρως καταρτισμένοι φορολογικοί σύμβουλοι σε περισσότερες από 140 χώρες παρέχουν εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία, συνέπεια και απόλυτη δέσμευση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας – όπου και αν βρίσκεστε και όποιες φορολογικές υπηρεσίες και αν χρειάζεστε.