law alert gemi

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Ν. 4919/2022

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

27 Ιουν 2022
Θέματα Tax Alerts
Κατηγορίες Tax

Επιπλέον υλικό

Ι. Εισαγωγή 

Με τον Νόμο 4919/2022 για τη Σύσταση εταιρειών μέσω Υ.Μ.Σ και την τήρηση του Γ.Ε.ΜΗ (ΦΕΚ 71/Α/07.04.2022, εφεξής ο «Νόμος»), τροποποιείται το καθεστώς λειτουργίας των Υπηρεσιών Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.). 

Με την ως άνω τροποποίηση ενσωματώνεται η Οδηγία 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 στο εθνικό δίκαιο, και θεσπίζονται ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν τη μείωση του χρόνου και κόστους σύστασης εταιρειών, μέσω της πλήρους ηλεκτρονικοποίησης των διαδικασιών και της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) με άλλα μητρώα του Δημοσίου, καθώς και με το σύστημα διασύνδεσης των μητρώων επιχειρήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Παράλληλα, επιδιώκεται και η δημιουργία ενός απλουστευμένου πλαισίου καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. των πράξεων ή στοιχείων εταιρειών που απαιτούν εμπορική δημοσιότητα, καθώς και η θεσμοθέτηση ενός Μητρώου Μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας (Μ.Μ.Ε.Ο.Δ.), προκειμένου να είναι δυνατή η καταγραφή της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα σε ηλεκτρονικά μητρώα. 

Ο Νόμος αποτελείται από εξήντα τέσσερα (64) άρθρα χωρισμένα σε τέσσερα (4) μέρη και δώδεκα (12) κεφάλαια. Ως γενική έναρξη ισχύος των διατάξεων του Νόμου ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσής του, (07.04.2022 - ά. 64 παρ. 1), ενώ ειδικότερες διατάξεις τίθενται σε ισχύ μεταγενέστερα1.

ΙΙ. Οι κυριότερες ρυθμίσεις του Νόμου

ΙΙ.Α. Διευκολύνσεις κατά τη διαδικασία σύστασης των εταιρειών:

 1. Πεδίο εφαρμογής

Ο Νόμος προβλέπει ότι κατ’ αρχήν όλες οι μορφές εταιρειών ή/και νομικών προσώπων που είναι υπόχρεα εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.2 συστήνονται μέσω των Υ.Μ.Σ., όπως ειδικότερα ορίζονται ανά κατηγορία νομικού προσώπου3 ή ηλεκτρονικά44

Από τη γενική αυτή ρύθμιση εξαιρούνται5: i) οι εταιρείες των οποίων η σύσταση προέρχεται από μετασχηματισμό (Ν. 4601/2019), ii) τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, iii) Οι εταιρείες για τη λειτουργία των οποίων απαιτείται άδεια από αρμόδια διοικητική αρχή, περιλαμβανομένων των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων (άρθρο 14 παρ.1 περ. β’ Ν. 4364/2019), και iv) οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες. 

2. Βασική Διαδικασία6

1. Σημαντική καινοτομία του Νόμου αποτελεί η απλοποίηση και επίσπευση της διαδικασίας σύστασης εταιρειών, και η αποτελεσματική διεκπεραίωση όλων των αναγκαίων ενεργειών από μια και μόνο υπηρεσία. Ειδικότερα, για τη σύσταση μίας εταιρείας μέσω Υ.Μ.Σ. οι ενδιαφερόμενοι ιδρυτές, προβαίνουν με έγχαρτο ή ηλεκτρονικό τρόπο7 στις ακόλουθες ενέργειες: 

α) Υποβάλλουν νομίμως υπογεγραμμένη πρότυπη αίτηση και τα λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, 

β) υποβάλλουν στην Υ.Μ.Σ. νομίμως υπογεγραμμένη την εταιρική σύμβαση ή το καταστατικό της εταιρείας, γ) καταβάλλουν το τέλος Ενιαίου Κόστους Σύστασης και, στην περίπτωση που η υπό σύσταση εταιρεία είναι ανώνυμη, το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού

 2. Αν συμμετέχουν στην υπό σύσταση εταιρεία ως εταίροι ή μέλη διοίκησης της εταιρείας, αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, που δεν διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, αυτός αποδίδεται από τις Υ.Μ.Σ. μέσω διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων Υ.Μ.Σ. και TAXIS. 

3. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της αίτησης, των στοιχείων και των εγγρεταιρείαςάφων που απαιτούνται για τη σύσταση της, η Υ.Μ.Σ.: 

α) ελέγχει τη νομιμοποίηση του αιτούντος να αιτηθεί τη σύσταση της εταιρείας 

β) ελέγχει την πληρότητα και τη νομιμότητα των υποβαλλόμενων από τον αιτούντα στοιχείων και εγγράφων και την εταιρική σύμβαση ή το καταστατικό ως προς τα στοιχεία που δύνανται να επιφέρουν ακυρότητα της σύστασης της εταιρείας, 

γ) διενεργεί προέλεγχο της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου, εφόσον δεν έχει προηγηθεί από τον υπόχρεο προδέσμευση επωνυμίας, και προβαίνει στην έγκριση χρήσης αυτών, μέσω της πρόσβασης στο Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων, 

δ) ελέγχει την καταβολή του τέλους Ενιαίου Κόστους Σύστασης και, εφόσον πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία, του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού

 4. Αν από τον έλεγχο που διενεργεί η Υ.Μ.Σ. προκύψει ότι η αίτηση, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, η εταιρική σύμβαση ή το καταστατικό ή η προτεινόμενη επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της πρόσκλησης. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία, παρά την εμπρόθεσμη υποβολή τους, εξακολουθούν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, η αίτηση σύστασης εταιρείας απορρίπτεται. 

5. Μετά από την ολοκλήρωση των ως ανω ελέγχων η Υ.Μ.Σ. ψηφιοποιεί και αποθηκεύει τα κατατεθέντα έγγραφα και καταχωρίζει τα απαιτούμενα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα Υ.Μ.Σ., το οποίο, μέσω της διασύνδεσης και της πρόσβασης σε σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, εκτελεί αυτόματα τις εξής ενέργειες: 

α) Χορηγεί Μοναδικό Ευρωπαϊκό Ταυτοποιητή (EUID), αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της σύστασης και ζεύγος κωδικών για την πρόσβαση της εταιρείας στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ., 

β) δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., 

γ) αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου στην εταιρεία και την εγγράφει στο φορολογικό μητρώο, 

δ) χορηγεί κλειδάριθμο TAXIS στην εταιρεία 

ε) εγγράφει την εταιρεία στο μητρώο εργοδοτών που τηρείται στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και αποδίδει Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.), όπου απαιτείται, σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία στ) εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένο αντίγραφο της ανακοίνωσης - βεβαίωσης σύστασης της εταιρείας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελεί και η εταιρική σύμβαση ή το καταστατικό της εταιρείας, 

ζ) εγγράφει την εταιρεία στο μητρώο του αρμόδιου επιμελητηρίου, 

η) χορηγεί απόδειξη καταβολής του τέλους Ενιαίου Κόστους Σύστασης εταιρείας και, στην περίπτωση που η υπό σύσταση εταιρεία είναι ανώνυμη, του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού 

θ) κατανέμει το εισπραττόμενο τέλος Ενιαίου Κόστους Σύστασης εταιρείας στους δικαιούχους φορείς, και, όπου απαιτείται, αποδίδει το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε αυτή, και 

ι) αποστέλλει αυτόματα ηλεκτρονικό μήνυμα ενημέρωσης στα ορισθέντα ως μέλη διοίκησης και διαχείρισης, που δεν έχουν την ιδιότητα του ιδρυτή. 

Μετά από την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών, η εταιρεία συστήνεται και λειτουργεί νόμιμα, ενώ μετά την ολοκλήρωση της σύστασης, μπορεί να υποβάλλει αίτημα ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της επιλογής της, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Υ.Μ.Σ. 

Σημειωτέον ότι όλες οι εταιρικές μορφές δύνανται να χρησιμοποιούν πρότυπο καταστατικό που προβλέπει ο Νόμος8 και μάλιστα και με πρόσθετο περιεχόμενο, δυνατότητα την οποία μέχρι πρότινος είχε μόνο η ΙΚΕ.  

Ουσιαστικά το πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο καταργεί το «ιδιωτικό έγγραφο» και στο εξής οι εταιρείες συστήνονται είτε με πρότυπο καταστατικό, είτε με πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο, είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο (όπου απαιτείται ή επιλέγεται από τους ιδρυτές). 

ΙΙ.Β. Λήψη Ευρωπαϊκού Μοναδικού Ταυτοποιητή (EUID) και Διαλειτουργικότητα Γ.Ε.ΜΗ. 

Σημαντική καινοτομία του Νόμου αποτελεί και η παροχή υπηρεσιών μέσω της διασύνδεση του Γ.Ε.ΜΗ. με τα μητρώα άλλων κρατών-μελών, στο πλαίσιο λειτουργίας του Συστήματος Διασύνδεσης Μητρώων Επιχειρήσεων - Business Registers Interconnection System (Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. – B.R.I.S.). Ειδικότερα: 

α) το Γ.Ε.ΜΗ. συνδέεται ηλεκτρονικά με τα λοιπά εθνικά μητρώα άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανταλλάσσοντας πληροφορίες αναφορικά με τις κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα σε ένα κράτος μέλος και υποκαταστήματά τους εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος9

β) κατά την εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. οι υπόχρεοι λαμβάνουν Ευρωπαϊκό Μοναδικό Ταυτοποιητή (EUID)10. ΙΙ.Γ. Εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ - Δημοσιότητα Ο Νόμος προβλέπει διεξοδικά τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.11 ενώ επιπλέον ορίζονται ρητά πράξεις συγκεκριμένων κατηγοριών νομικών προσώπων των οποίων η δημοσιότητα είναι συστατική12. Σε αυτές περιλαμβάνονται εταιρικές πράξεις που αφορούν τροποποίηση του καταστατικού, η ολοκλήρωση συγχώνευσης, διάσπασης ή μετατροπής, η θέση τους σε λύση, και η απώλεια της νομικής προσωπικότητας με την καταχώριση της διαγραφής του νομικού προσώπου. 

Σε ό,τι ειδικότερα αφορά στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες απαιτείται η διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και πληρότητας κατά την καταχώριση και δημοσίευση στοιχείων και πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ. υφίστανται διαφοροποποιήσεις: 

α) Οι πράξεις και τα στοιχεία, η δημοσιότητα των οποίων έχει συστατικό χαρακτήρα, καταχωρίζονται και δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ., υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης διενέργειας ελέγχου νομιμότητας και πληρότητας από τις αρμόδιες υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.13 Ο ως άνω έλεγχος δεν διενεργείται εάν η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται αυτόματα με τη χρήση πρότυπων πράξεων14 ..  

β) Οι πράξεις και τα στοιχεία, η δημοσιότητα των οποίων είτε i) έχει δηλωτικό χαρακτήρα, είτε ii) έχει συστατικό χαρακτήρα και έχουν περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο ή έχουν τη μορφή πρότυπης πράξης15, καταχωρίζονται και δημοσιεύονται αυτόματα στο Γ.Ε.ΜΗ., με ευθύνη του υπόχρεου, χωρίς την προηγούμενη διενέργεια ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.16

Εξαιρούνται από την αυτόματη καταχώριση17: i) οι εταιρικοί μετασχηματισμοί του Ν. 4601/2019, και ii) οι πράξεις που αφορούν τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας. 

Για την αυτόματη καταχώριση ο έλεγχος πληρότητας διενεργείται ηλεκτρονικά, ενώ οι πράξεις και τα στοιχεία μπορούν να υποκαθίστανται με την υποβολή σχετικής ηλεκτρονικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να απαιτείται η συνυποβολή των σχετικών εγγράφων. 

ΙΙ.Δ. Κατάσταση αναστολής καταχώρισης (άρθρο 29)

 Σημαντική είναι και η διάταξη18 που εισάγει ο Νόμος σχετικά με τις προϋποθέσεις θέσης του υπόχρεου σε κατάσταση αναστολής καταχώρισης. Ειδικότερα, εάν: α) δεν έχει δημοσιεύσει εμπρόθεσμα στο Γ.Ε.ΜΗ. τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, β) παραμένει χωρίς νόμιμη διοίκηση ή χωρίς εκκαθαριστές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, γ) αν σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά τη θέση του σε διαδικασία εκκαθάρισης, δεν έχει προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης. δ) αν έχει ανασταλεί ή έχει απενεργοποιηθεί ο Α.Φ.Μ. του, ε) αν δεν έχει προβεί σε διαδικασίας πιστοποίησης του μετοχικού ή του εταιρικού του κεφαλαίου εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, το εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. πρόσωπο τίθεται αυτόματα σε κατάσταση αναστολής καταχωρήσεων. 

Η αρμόδια υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. ενημερώνει ηλεκτρονικά την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. για τους Α.Φ.Μ. των υπόχρεων που έχουν τεθεί σε αναστολή ή έχουν απενεργοποιηθεί, καθώς και για την άρση αναστολής και παράλληλα ενημερώνεται ηλεκτρονικά από την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., για τη θέση προσώπου που είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ., σε κατάσταση αναστολής καταχωρίσεων ή για την άρση της. 

ΙΙ.Ε. Καταχώριση Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Εταιρειών 

Α. Προβλέπεται η δυνατότητα καταχώρισης των στοιχείων για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών εξ ολοκλήρου με επιγραμμικά (online) μέσα, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιτούντος19. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας είναι, αφενός ο αιτών να έχει την αναγκαία δικαιοπρακτική ικανότητα και εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας και αφετέρου να επαληθεύεται η ταυτότητα του αιτούντος, η νομιμότητα της επωνυμίας και του σκοπού του υποκαταστήματος, καθώς και η νομιμότητα των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται για την καταχώριση του υποκαταστήματος. Η επιγραμμική καταχώριση του υποκαταστήματος ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ολοκλήρωση των αναγκαίων διατυπώσεων, συμπεριλαμβανομένης της παραλαβής των απαιτούμενων πράξεων και στοιχείων. 

Β. Ιδίως ως προς τις αλλοδαπές εταιρείες που έχουν την έδρα τους εντός Ε.Ε., η διαδικασία καταχώρισης και διατήρησης υποκαταστημάτων διευκολύνεται περαιτέρω μέσω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. – B.R.I.S.20 Ειδικότερα το Γ.Ε.ΜΗ: α) επαληθεύει τις πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μέσω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. – B.R.I.S., κατά την καταχώριση του υποκαταστήματος, και β) ενημερώνει άμεσα το Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. – B.R.I.S., στις περιπτώσεις μεταβολής των στοιχείων της εταιρείας και διακοπής λειτουργίας του υποκαταστήματος/διαγραφής του απ’ το Γ.Ε.ΜΗ. ΙΙ.ΣΤ. Κυρώσεις Για παραβάσεις του Νόμου προβλέπονται: α) διοικητικές κυρώσεις21, οι οποίες κυμαίνονται από 100 έως 100.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, τον εταιρικό τύπο ή το μέγεθος της οντότητας. Κατά των πράξεων επιβολής προστίμου χωρεί ενδικοφανής προσφυγή, η οποία έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. β) ποινικές κυρώσεις, ο οποίες κυμαίνονται από φυλάκιση μέχρι ένα (1) έτος (αν η παράβαση δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη) έως κάθειρξη έως δέκα (10) ετών 22

ΙΙ.Ζ. Σύσταση Νέων Μητρώων 

Στα πλαίσια των καινοτόμων ρυθμίσεων που εισήγαγε ο Νόμος εντάσσεται και η σύσταση νέων μητρώων. Ειδικότερα προβλέπεται η σύσταση των: 

Α. Μητρώο Μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας (Μ.Μ.Ε.Ο.Δ.)23

Προβλέπεται η σύσταση του Μ.Μ.Ε.Ο.Δ., στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά τα σωματεία, τα ιδρύματα, οι επιτροπές εράνων και οι αστικές εταιρείες. 

Η εν λόγω εγγραφή α) πραγματοποιείται ατελώς, μέσω διαλειτουργικότητας με το Taxis, β) δεν συνεπάγεται την κτήση εμπορικής ιδιότητας και τις υποχρεώσεις που ισχύουν για τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., γ) δεν δημιουργεί την υποχρέωση καταβολής τελών, εκτός του τέλους επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, εφόσον επιλεγεί δέσμευση διακριτικού τίτλου, και δ) δεν επιφέρει την αυτοδίκαιη εγγραφή τους σε επιμελητήριο του Ν. 4497/2017. 

Β. Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων24

Περιγράφονται αναλυτικά οι κανόνες σχηματισμού και η διαδικασία δέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, καθώς και τα σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων. Διευκρινίζεται για πρώτη φορά ότι ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να έχει περισσότερους διακριτικούς τίτλους. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος δεσμεύονται αυτόματα από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ. α) κατά τη σύσταση της εταιρείας μέσω της e – ΥΜΣ, β) κατά την ηλεκτρονική έναρξη εργασιών, για ατομική επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο που ασκούν μη εμπορική οικονομική δραστηριότητα, γ) κατά την αυτόματη τροποποίηση καταστατικού με πρότυπη πράξη, δ) κατά την επιγραμμική εγγραφή υποκαταστήματος ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας. Προβλέπεται η δυνατότητα προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου ηλεκτρονικά για μελλοντική χρήση, με την υποχρέωση χρήσης αυτών εντός δύο (2) μηνών. 

Γ. Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.)25

Προβλέπεται η σύσταση του ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ. στο οποίο εγγράφονται προαιρετικά πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα και δεν διενεργούν εμπορικές πράξεις, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στους κατωτέρω επιστημονικούς φορείς ή στα μέλη αυτών: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος. 

ΙΙΙ. Καταληκτικά 

Ο Νόμος εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο εκσυγκρονισμού του εταιρικού δικαίου που επιχειρείται τα τελευταία χρόνια, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ταχύτερη και οικονομικά αποδοτικότερη έναρξη οικονομικής δραστηριότητας μέσω της σύστασης εταιρείας ή της εγκατάστασης υποκαταστήματος, ιδιαίτερα μέσω της επέκτασης χρήσης ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών. Συνολικά, οι ρυθμίσεις του Νόμου αποτιμώνται θετικά, ιδίως όσον αφορά την απλοποίηση/ηλεκτρονικοποίηση πληθώρας διαδικασιών κατά τη σύσταση νομικών προσώπων, καθώς και στην διαλειτουργικότητα του Γ.Ε.ΜΗ. με άλλα μητρώα, η οποία μειώνοντας τη γραφειοκρατία της διαδικασίας σύστασης, αναμένεται να την επιταχύνει σημαντικά. Δεδομένων των ανωτέρω, αναμένεται οι νέες ρυθμίσεις να διευκολύνουν την ίδρυση νέων επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά υπό οποιαδήποτε νομική μορφή, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών, καθώς και την καθημερινότητα των ήδη εγγεγραμμένων στο Γ.Ε.ΜΗ. νομικών μορφών. 

Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία

Η Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες είναι μέλος του δικτύου EY Law με παρουσία σε 90 χώρες παγκοσμίως και αποτελείται από δυναμικό 3.500+ συνεργατών. Πιο συγκεκριμένα, είμαστε μία ανεξάρτητη δικηγορική εταιρεία που στελεχώνεται από 25 δικηγόρους. Η Εταιρεία μας παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα ευρύ πλαίσιο εμπορικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Ιδιαίτερα στη γεωγραφική μας περιφέρεια, έχουμε διαρκή συνεργασία με τις αντίστοιχες δικηγορικές εταιρείες συνεργαζόμενες με την EY, προκειμένου να προσφέρουμε με επαγγελματισμό και συνέπεια υπηρεσίες στους πελάτες μας με διασυνοριακές συναλλαγές. Η εμπειρία μας, μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας και να τους προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που λαμβάνουν υπόψιν τους τομείς της λογιστικής, της φορολογίας και των χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η πρακτική που υιοθετείται από τη Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες είναι η έμφαση στην εξεύρεση λύσεων. Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας προκειμένου να υιοθετήσουμε καινοτόμους και πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των θεμάτων που τους απασχολούν. Βασική προτεραιότητά μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους. Η πείρα, η αφοσίωση και ο ενθουσιασμός που μας διακρίνει έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ισχυρού πελατολογίου στο οποίο περιλαμβάνονται εγχώριες και διεθνείς εισηγμένες εταιρείες, εταιρείες Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

1. Ειδικά η ισχύς του άρθρου 7 περ. ε), η), θ), ι), ια) και ιβ) αρχίζει την 07.01.2023 (ά. 64 παρ. 2), η ισχύς των άρθρων 6, 29 και 53 αρχίζει την 01.07.2022 (ά. 64 παρ. 3) και η ισχύς των άρθρων 20 παρ. 3 περ. α΄ υποπερ. αβ’, 50 και 52 αρχίζει την 01.10. 2022 (ά. 64 παρ. 4).

2. Οι εταιρικές αυτές μορφές είναι: α) η ΑΕ, β) ΕΠΕ, γ) ΙΚΕ, δ) ΟΕ και ΕΕ, ε) Αστικός Συνεταιρισμός, στον οποίο περιλαμβάνονται ο Πιστωτικός, ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός και η Ενεργειακή Κοινότητα, στ) η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρησης (Κοιν.Σ.ΕΠ.) και ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων του ν. 4430/2016, ζ) ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του ν. 2716/1999, η) η Αστικής Εταιρείας, με οικονομικό σκοπό του άρθρου 784 ΑΚ και του άρθρου 270 του ν. 4072/2012, θ) ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2137/1985 του Συμβουλίου, που έχει την έδρα του στην ημεδαπή, ι) η Ευρωπαϊκή Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 2157/2001 του Συμβουλίου, που έχει την έδρα της στην ημεδαπή, ια) η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 1435/2003 του Συμβουλίου, που έχει την έδρα της στην ημεδαπή, και ιβ) η Κοινοπραξία του άρθρου 293 του ν. 4072/ 2012 (βλ. άρθρο 7 του Νόμου).

 3. Άρθρο 8 παρ. 2 του Νόμου 4. Άρθρο 8 παρ. 1 του Νόμου 5. Άρθρο 7 παρ. 2 του Νόμου 6. Άρθρο 9 του Νόμου 7. Βλ. σχετικά Άρθρο 12 του Νόμου - ΗλεκτρονικήΥπηρεσίαΜιας Στάσης e-YMΣ

4. Άρθρο 8 παρ. 1 του Νόμου 5. Άρθρο 7 παρ. 2 του Νόμου 6. Άρθρο 9 του Νόμου 7. Βλ. σχετικά Άρθρο 12 του Νόμου - ΗλεκτρονικήΥπηρεσίαΜιας Στάσης e-YMΣ

5. Άρθρο 7 παρ. 2 του Νόμου 6. Άρθρο 9 του Νόμου 7. Βλ. σχετικά Άρθρο 12 του Νόμου - ΗλεκτρονικήΥπηρεσίαΜιας Στάσης e-YMΣ

6. Άρθρο 9 του Νόμου 7. Βλ. σχετικά Άρθρο 12 του Νόμου - ΗλεκτρονικήΥπηρεσίαΜιας Στάσης e-YMΣ

7. Βλ. σχετικά Άρθρο 12 του Νόμου - ΗλεκτρονικήΥπηρεσίαΜιας Στάσης e-YMΣ 

8. Άρθρο 13 του Νόμου

9.Άρθρο 24 παρ. 1 του Νόμου

10. Άρθρο 22 παρ. 6 του Νόμου

11.Άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου

12. Άρθρο 18 του Νόμου

13. Άρθρο 25 παρ. 1 του Νόμου

14. Άρθρο 25 παρ. 7 του Νόμου

15. Βλ. Άρθρο 25 παρ. 7 του Νόμου

16. Άρθρο 26 παρ. 1 του Νόμου

17. Άρθρο 26 παρ. 2 του Νόμου

18. Άρθρο 29 του Νόμου

19. Άρθρο 38 του Νόμου. Σημειώνεται ότι η φυσική παρουσία του αιτούντος απαιτείται κατά περίπτωση, εφόσον υπάρχουν βάσιμες υποψίες παραποίησης της

ταυτότητάς του.

20. Άρθρα 38, 40 και 42 του Νόμου

21. Άρθρο 50 παρ. 1 του Νόμου

22. Άρθρο 51 του Νόμου

23. Άρθρο 52 του Νόμου

24. Άρθρα 53-55 του Νόμου

25. Άρθρο 56 του Νόμου