N. 4714/2020:Προέγκριση Ενδοομιλικής Τιμολόγησης (“APA”) Πρόστιμα CbCR

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

7 Αυγ 2020
Θέματα Tax Alerts
Περιοχές Greece

Με το νέο Ν.4714/2020 (ΦΕΚ Α’ 148/31.7.20202) εισάγεται για πρώτη φορά στο Ελληνικό φορολογικό δίκαιο  η δυνατότητα αναδρομικής ισχύος – υπό προϋποθέσεις - των διμερών ή πολυμερών αποφάσεων προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης – Advance Pricing Agreement (APA). 

Με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο δύναται να υποβληθεί αίτηση ΑΡΑ για συγκεκριμένες μελλοντικές διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, που δεν δύναται να υπερβαίνει τα 4 έτη. 

Η σημαντικότερη αλλαγή που επιφέρει ο νέος νόμος  αφορά στη δυνατότητα συμπερίληψης ρήτρας αναδρομικής ισχύος σε περίπτωση αίτησης για διμερή (Bilateral APA) ή πολυμερή (Multilateral APA) προέγκριση. Η ρήτρα δύναται να αφορά προγενέστερα φορολογικά έτη από το έτος υποβολής της αίτησης εφόσον: 

• υπάρχει ταύτιση των πραγματικών περιστατικών με αυτά του έτους της υπό εξέταση αίτηση,

• δεν έχει παραγραφεί η εξουσία του φορολογικού ελέγχου για τα εν λόγω φορολογικά έτη και

• δεν έχει κοινοποιηθεί εντολή φορολογικού ελέγχου για αυτά τα φορολογικά έτη. 

Η διάταξη καλύπτει και εκκρεμείς αιτήσεις για διμερή ή πολυμερή ΑΡΑ.

Περαιτέρω, ορίζεται ότι σε περίπτωση έκδοσης απόφασης ΑΡΑ συνεπεία της οποίας ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλλει τροποποιητικές δηλώσεις, δεν επιβάλλονται τόκοι και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, αλλά θεωρείται ότι αυτές υποβάλλονται εμπρόθεσμα εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης προέγκρισης στον φορολογούμενο. Άνευ τόκων και προστίμων θα υποβάλλονται και τροποποιητικές δηλώσεις συνεπεία απόφασης προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης που έχει ήδη εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου εφόσον η υποβολή γίνει εντός 60 ημερών αρχής γενομένης από την 1.8.2020. Για τροποποιητικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί συνεπεία απόφασης προέγκρισης πριν από την 1.8.2020, τα πρόστιμα και οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής συμψηφίζονται με μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις.

Πρόστιμα CbCR

Τέλος, ενσωματώνονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς / ατελούς υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα (CbCR). Σημειώνεται ότι τα πρόστιμα προς τους υπόχρεους υποβολής παραμένουν τα ίδια, ήτοι: €20.000 σε περίπτωση μη υποβολής, και €10.000 σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς Έκθεσης ανά Χώρα.

Οι αλλαγές που εισάγει ο νέος νόμος ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα τον ενδοομιλικών συναλλαγών καθώς, ενισχύεται ο θεσμός των ΑΡΑ στην Ελλάδα και δίδεται ένα εργαλείο με ακόμη μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια στους φορολογούμενους. 

Πληροφορίες για την ΕΥ

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, υπηρεσιών εταιρικής στρατηγικής και συναλλαγών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας. Το λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com

Γενικές πληροφορίες για τις φορολογικές υπηρεσίες της EY παγκοσμίως

Η επιχείρησή σας θα πετύχει μόνο εάν στηριχτείτε σε ισχυρά θεμέλια και την αναπτύξετε με βιώσιμο τρόπο. Στην EY πιστεύουμε ότι η διαχείριση των φορολογικών σας υποθέσεων με υπευθυνότητα και προνοητικότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έτσι, οι 38.000 πλήρως καταρτισμένοι φορολογικοί σύμβουλοι σε περισσότερες από 140 χώρες παρέχουν εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία, συνέπεια και απόλυτη δέσμευση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας – όπου και αν βρίσκεστε και όποιες φορολογικές υπηρεσίες και αν χρειάζεστε.