Φορολογικά κίνητρα για μεταφορά φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων (Ν.4758/2020)

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

13 Ιαν 2021
Θέματα Tax Alerts

Με το νέο νόμο προβλέπεται ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. 

Ειδικότερα:

Μισθωτή εργασία 

• Προβλέπεται με ισχύ από τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2021 και εφεξής η δυνατότητα των φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία που προκύπτει στην Ελλάδα, να υπαχθούν σε ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης για το εισόδημά τους από μισθωτές υπηρεσίες που παρέχουν στην Ελλάδα. 

• Προϋπόθεση υπαγωγής σε αυτό το καθεστώς είναι ότι το φυσικό πρόσωπο: α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, β) μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα, γ) παρέχει υπηρεσίες μισθωτής εργασίας σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα και δ) δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα για τουλάχιστον μία διετία. 

• Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν ο ειδικός τρόπος φορολόγησης θα ισχύει και σε περίπτωση αλλαγής εργοδότη κατά την (επταετή) διάρκεια ισχύος του ειδικού τρόπου φορολόγησης ή και ποια θα είναι η μεταχείριση αν η σύμβαση εργασίας λυθεί λ.χ. με καταγγελία ή παραίτηση. 

• Οι ευνοϊκές διατάξεις ισχύουν αποκλειστικά για την πλήρωση νέων θέσεων εργασίας. 

• Θα πρέπει να διευκρινισθεί ο τιθέµενος περιορισµός, κατά τον οποίο οι ευνοϊκές διατάξεις εφαρµόζονται αποκλειστικά για την πλήρωση νέων θέσεων εργασίας, ως προς το κριτήριο που θα λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό του αν η καταλαµβανόµενη θέση εργασίας είναι «νέα»

. • Προθεσμία υποβολής της αίτησης μεταφοράς φορολογικής κατοικίας ορίζεται η 31η Ιουλίου του έτους μέσα στο οποίο ανέλαβε τη μισθωτή εργασία. Η εγκριτική ή απορριπτική απόφαση εκδίδεται εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης. 

• Εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση το φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματός του από μισθωτή εργασία που προκύπτει στην Ελλάδα μέσα στο φορολογικό έτος. 

• Ως προς τα υπόλοιπα εισοδήματα Ελληνικών πηγών, αλλά και ως προς όλα τα εισοδήματα αλλοδαπών πηγών, αν και δεν προβλέπεται ειδικά στο νόμο, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι το φυσικό πρόσωπο υποχρεούται να τα δηλώνει στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και ότι υπόκειται σε φόρο εισοδήματος (και εισφορά αλληλεγγύης, στο βαθμό που ισχύει) σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, όπως όλοι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος. 

• Προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είναι η 30η Ιουνίου του επόμενου έτους από το οποίο γίνεται η αίτηση.

• Η υπαγωγή στο καθεστώς αυτό αρχίζει από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση και έχει διάρκεια 7 έτη χωρίς δυνατότητα παράτασης. Εφόσον σε κάποιο φορολογικό έτος εκλείψει κάποια από τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω, τότε το φυσικό πρόσωπο παύει να υπάγεται στο καθεστώς αυτό και εφεξής φορολογείται για το σύνολο του εισοδήματός του από μισθωτή εργασία που προκύπτει στην Ελλάδα. 

Ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα 

• Δυνατότητα υπαγωγής στο καθεστώς αυτό προβλέπεται και για τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, με σκοπό να ασκήσουν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. 

• Προθεσμία υποβολής της αίτησης μεταφοράς φορολογικής κατοικίας ορίζεται η 31η Ιουλίου του έτους μέσα στο οποίο το φυσικό πρόσωπο πραγματοποίησε έναρξη εργασιών στην Ελλάδα. 

• Εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση το φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματός του από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην Ελλάδα. 

• Η υπαγωγή στο καθεστώς αυτό διαρκεί 7 συναπτά έτη. 

• Τα φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στο ευνοϊκό αυτό καθεστώς εξαιρούνται από την ετήσια αντικειμενική δαπάνη, η οποία προκύπτει βάσει της κατοικίας ή του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης. • Δεν είναι σαφές εάν σκοπός του νομοθέτη είναι να εξαιρέσει τα υπόψη πρόσωπα και από την αντικειμενική δαπάνη (τεκμήριο) απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (αγορά κατοικίας ή επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως κλπ). 

• Με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ θα ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας αυτής.

• Από τη διατύπωση της νέας διάταξης δεν είναι σαφές εάν ο ειδικός αυτός τρόπος φορολόγησης μπορεί να εφαρμοσθεί παράλληλα με τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (που καταλαμβάνει φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και πραγματοποιούν επενδύσεις ποσού €500.000), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και των δύο διατάξεων. 

• Ακόμη, θα πρέπει να διευκρινισθεί αν προϋπόθεση διατήρησης της υπαγωγής στο καθεστώς αυτό είναι να αποδεικνύεται η ύπαρξη πρόθεσης διαμονής στην Ελλάδα κατά την (επταετή) διάρκεια ισχύος του ειδικού τρόπου φορολόγησης ή για μικρότερο χρονικό διάστημα (διετία ή άλλο).

Πληροφορίες για την ΕΥ 

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, υπηρεσιών εταιρικής στρατηγικής και συναλλαγών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας. Το λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com

Γενικές πληροφορίες για τις φορολογικές υπηρεσίες της EY παγκοσμίως 

Η επιχείρησή σας θα πετύχει μόνο εάν στηριχτείτε σε ισχυρά θεμέλια και την αναπτύξετε με βιώσιμο τρόπο. Στην EY πιστεύουμε ότι η διαχείριση των φορολογικών σας υποθέσεων με υπευθυνότητα και προνοητικότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έτσι, οι 38.000 πλήρως καταρτισμένοι φορολογικοί σύμβουλοι σε περισσότερες από 140 χώρες παρέχουν εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία, συνέπεια και απόλυτη δέσμευση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας – όπου και αν βρίσκεστε και όποιες φορολογικές υπηρεσίες και αν χρειάζεστε.