Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση στην Ελληνική Φορολογική Διοίκηση: • e-βιβλία • e-τιμολόγια • Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (ΦΗΜ)

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

1 Ιουλ 2020
Θέματα Tax Alerts
Περιοχές Greece

Μετά τη διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς και την τροποποίηση των σχετικών φορολογικών διατάξεων, το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προχώρησαν στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων προκειμένου να ξεκινήσει, εντός του 2020, η ενημέρωση των e-βιβλίων, η e-έκδοση στοιχείων χονδρικής και λιανικής πώλησης (e-τιμολογίων) μέσω πιστοποιημένων παρόχων, η αναβάθμιση των ΦΗΜ για λιανικές πωλήσεις, προκειμένου στη συνέχεια να διασυνδεθούν με το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ, αλλά και η έκδοση e-τιμολογίων για συναλλαγές με το Δημόσιο (B2G).

e-βιβλία_διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA

Η υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων για την ενημέρωση των e-βιβλίων ξεκινά από την 1η Οκτωβρίου 2020 ενώ προβλέπεται και η αναδρομική διαβίβαση των δεδομένων του πρώτου 9μήνου.

• Με το Ν. 4646/2019 τροποποιήθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) και εισήχθη η υποχρέωση των επιτηδευματιών να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ τα δεδομένα των εκδιδόμενων στοιχείων, των τηρούμενων βιβλίων καθώς και των ΦΗΜ. 

Ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ, υποχρεωτικά μέσω λογιστή-φοροτεχνικού κατόχου άδειας από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε).

Με την Απόφαση A.1138/2020, καθορίστηκε η έκταση εφαρμογής, ο χρόνος και η διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων των βιβλίων στην ΑΑΔΕ. Οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και η αναλυτική περιγραφή λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν αναρτηθεί στο website της ΑΑΔΕ www.aade.gr/mydata.

• Οι επιτηδευματίες υποχρεούνται να διαβιβάζουν τα δεδομένα των συναλλαγών τους αλλά και τους χαρακτηρισμούς των εσόδων & εξόδων, από την 1.10.2020. 

• Ο χρόνος διαβίβασης των δεδομένων και του χαρακτηρισμού αυτών ορίζεται στην Απόφαση.  Για παράδειγμα, τα δεδομένα και ο χαρακτηρισμός των εσόδων θα πρέπει να διαβιβάζονται, κατά κανόνα, σε πραγματικό χρόνο με συγκεκριμένες εξαιρέσεις που περιγράφονται στην Απόφαση (π.χ. για το έτος 2020 τα δεδομένα εσόδων διαβιβάζονται το αργότερο έως την 20η ημέρα του επομένου μήνα). •

Σε περίπτωση έκδοσης e-τιμολογίων μέσω πιστοποιημένων παρόχων, τα δεδομένα τους διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από την 20.07.2020. Προαιρετικά διενεργείται και η διαβίβαση του χαρακτηρισμού αυτών των συναλλαγών από την ίδια ημερομηνία.

• Όσον αφορά το πρώτο έτος εφαρμογής (2020), για την περίοδο από 1.1.2020 έως και 30.9.2020, οι βασικές προθεσμίες διαβίβασης των δεδομένων και χαρακτηρισμών είναι: •για τα έσοδα έως 31.12.2020 (εκτός εάν έχουν διαβιβαστεί ήδη μέσω πιστοποιημένων παρόχων).

• για τα έξοδα έως 28.2.2021.

• για τα έξοδα που δεν διαβιβάστηκαν έως την 31.12.2020 από τον υπόχρεο εκδότη (παράλειψη διαβίβασης), από 1.1.2021 έως 28.2.2021 (διαβιβάζονται από τον λήπτη). •για τις εγγραφές μισθοδοσίας έως 31.12.2020.

• Ο χαρακτηρισμός των διαβιβαζόμενων στοιχείων διενεργείται υποχρεωτικά από λογιστή φοροτεχνικό.

e-τιμολόγια μέσω πιστοποιημένων παρόχων 

Τα e-τιμολόγια μέσω πιστοποιημένων παρόχων θα μπορούν να εκδίδονται από 20 Ιουλίου 2020 και εφεξής.

Η έκδοση e-τιμολογίων μέσω πιστοποιημένων παρόχων είναι προαιρετική, ωστόσο, θα δοθούν φορολογικά κίνητρα στους επιτηδευματίες που θα την επιλέξουν. 

Το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ, προκειμένου να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις να εκδίδουν e-τιμολόγια μέσω πιστοποιημένων παρόχων, σχεδιάζουν τη χορήγηση φορολογικών κινήτρων, υπό προϋποθέσεις, ως ακολούθως:

• Μείωση του χρόνου παραγραφής κατά 2 ή 1 έτη, ανάλογα με το αν η επιχείρηση δεχτεί να εκδίδει και να λαμβάνει e-τιμολόγια ή μόνο να λαμβάνει e-τιμολόγια μέσω πιστοποιημένων παρόχων, αντίστοιχα.

• Φορολογική υπερ-έκπτωση της δαπάνης για την αρχική προμήθεια του εξοπλισμού και λογισμικού καθώς και των δαπανών έκδοσης των e-τιμολογίων για τον πρώτο έτος, με προσαύξηση 100%.

• Μείωση του χρόνου επιστροφής φόρων από τις 90 ημέρες, που προβλέπεται στον ΚΦΔ, στις 45 ημέρες.

•Τα σχετικά κίνητρα έχουν ενσωματωθεί σε τροπολογία που έχει κατατεθεί σε υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Αναβάθμιση ΦΗΜ και διασύνδεση τους με την ΑΑΔΕ

Οι υπάρχοντες ενεργοί ΦΗΜ θα πρέπει να αναβαθμιστούν, εφόσον χρειάζεται, μέχρι 31.07.2020, προκειμένου να είναι συμβατοί με τις νέες τεχνικές προδιαγραφές.

Αναμένεται να καθοριστεί ο χρόνος διασύνδεσης των ΦΗΜ με τη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ.

• Με το Ν.3842/2010 προβλέφθηκε ότι τα υποκείμενα σε φόρο πρόσωπα υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων/στοιχείων, ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών.

• Με την Απόφαση Α.1024/2020, ορίστηκαν συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ και ορίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι τα δεδομένα θα πρέπει να μπορούν να διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο ή το αργότερο εντός 24 ωρών από την έκδοση.

• Με την Απόφαση Α.1102/2020, ορίστηκε ότι οι επιτηδευματίες υποχρεούνται να προβούν σε αναβάθμιση των υπαρχόντων ενεργών ΦΗΜ, προκειμένου να είναι συμβατοί με τις νέες τεχνικές προδιαγραφές, μέχρι 31.07.2020.

• Αναμένεται να καθοριστεί ο χρόνος διασύνδεσης των ΦΗΜ με τη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ και η έναρξη διαβίβασης δεδομένων σε αυτή.

• Όπως ορίστηκε στην Απόφαση Α.1138/2020, εφόσον προβλέπεται η on-line διασύνδεση των ΦΗΜ με την ΑΑΔΕ, δεν επιτρέπεται η διαβίβαση παραστατικών λιανικής πώλησης στην πλατφόρμα myDATA με άλλο τρόπο.

e-τιμολόγηση για συναλλαγές με το Δημόσιο (B2G) 

H αποστολή e-τιμολογίου για συναλλαγές με το Δημόσιο (B2G) θα είναι αρχικά προαιρετική, ενώ μελλοντικά προβλέπεται να καταστεί υποχρεωτική. Η πιλοτική έναρξη της e-τιμολόγησης επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2020.

• Με την Απόφαση 60967 ΕΞ 2020, καθορίστηκε η αρχιτεκτονική, οι διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας και πληρωμής e-τιμολογίων, των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης με ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, των τεχνικών προϋποθέσεων ασφαλείας και προστασίας δεδομένων και κάθε άλλου τεχνικού θέματος.

• Με την Απόφαση 60970 ΕΞ 17-06-2020 καθορίστηκε ο Εθνικός Μορφότυπος του e-τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων. Από την έναρξη ισχύος της Απόφασης και το αργότερο μέχρι 31.12.2020, οι Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες προσαρμογές των οικείων πληροφοριακών τους συστημάτων.

• Όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, η αποστολή e-τιμολογίου θα είναι αρχικά προαιρετική. Μελλοντικά προβλέπεται να καταστεί υποχρεωτική για όλους τους προμηθευτές του Ελληνικού Δημοσίου. Η πιλοτική έναρξη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2020.