Νόμος 4738/2020: Πτώχευση

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

4 Δεκ 2020
Θέματα Tax Alerts
Περιοχές Greece

Με το νέο Νόμο 4738/2020 (ΦΕΚ Α’ 207/27.10.2020) με τίτλο «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (εφεξής «ο Νόμος») εισάγονται διαδικασίες εναρμονισμένες με τις διατάξεις της Οδηγίας (EE) 2019/1023 «περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες (sic) ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών, και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα)», ενώ παράλληλα αναμορφώνεται εκ βάθρων το πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής αδυναμίας, συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών και απαλλαγής από χρέη κάθε προσώπου, φυσικού ή νομικού το οποίο ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του αν η δραστηριότητα αυτή είναι επιχειρηματική ή όχι. 

Αναγκαιότητα Ρύθμισης 

Ο νέος Νόμος εισάγει καινοτόμες ρυθμίσεις, δεδομένου ότι διασφαλίζεται η πρόσβαση βιώσιμων επιχειρήσεων και επιχειρηματιών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες σε αποτελεσματικά εθνικά πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης τα οποία θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους καθώς και η δυνατότητα των έντιμων αφερέγγυων ή υπερχρεωμένων επιχειρηματιών να απαλλάσσονται πλήρως από τα χρέη τους μετά από εύλογο διάστημα που θα τους προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία. 

Ειδικότερα δε, η διαδικασία της πτώχευσης – η οποία ρυθμίζεται στο Δεύτερο Βιβλίο του Νόμου- απλοποιείται σημαντικά καθότι επιταχύνεται η ρευστοποίηση της πτωχευτικής περιουσίας,  προβλέπεται πλέον η δυνατότητα πτώχευσης φυσικού προσώπου χωρίς απαραίτητα να συντρέχει η εμπορική ιδιότητα σε αυτό, ενώ παράλληλα κρίσιμο ρόλο στο όλο πλαίσιο αποκτά η δυνατότητα όλων των φυσικών προσώπων να απαλλαγούν από τα χρέη τους εντός τριετίας από την κήρυξη της πτώχευσης ή ακόμα και ταχύτερα, μετά την πάροδο ενός έτους από την κήρυξη της πτώχευσης υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Νόμο.

Οι νέες ρυθμίσεις 

Τα βασικά σημεία και οι καινοτομίες του Νόμου, που περιγράφονται στο Δεύτερο Βιβλίο αυτού, που τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2021, είναι οι εξής:

 1. Διευρύνεται η πτωχευτική ικανότητα σε κάθε φυσικό πρόσωπο, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα περαιτέρω διεύρυνσης της ομάδας των προσώπων με πτωχευτική ικανότητα συμπεριλαμβάνοντας και νομικά πρόσωπα (ιδιωτικού δικαίου) που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό αλλά ασκούν οικονομική δραστηριότητα, ενώ μέχρι πρότινος  πτωχευτική ικανότητα είχαν μόνο οι έμποροι, καθώς και οι ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα που επιδίωκαν οικονομικό σκοπό. 

2. Προσδιορίζεται για πρώτη φορά αντικειμενικά η έννοια της παύσης πληρωμών αφού προβλέπονται πλέον ποσοτικά κριτήρια, ενώ τονίζεται – ακολουθώντας την τάση της νομολογίας - ότι η επιλεκτική εκπλήρωση ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων δεν αίρει την παύση πληρωμών, η οποία μπορεί να συνίσταται και στην αδυναμία εκπλήρωσης ακόμα και μίας σημαντικής ληξιπρόθεσμης χρηματικής οφειλής. 

3. Αρμόδια δικαστήρια για πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου (σύμφωνα με τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας του άρθ. 2 του Ν. 4308/2014 που αφορά στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) -για τις οποίες θεσπίζονται απλοποιημένες διαδικασίεςείναι πλέον τα Ειρηνοδικεία, ενώ για τις λοιπές πτωχεύσεις διατηρείται η αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου. 

4. H αίτηση πτώχευσης – πλην των αναγραφόμενων στο νόμο ειδικότερων προϋποθέσεων – πρέπει μεταξύ άλλων να αναφέρει τον προτεινόμενο σύνδικο- που θα διαθέτει άδεια διαχειριστή αφερεγγυότητας- και να συνοδεύεται από έγγραφη δήλωση του υποψήφιου συνδίκου ότι αποδέχεται τον διορισμό και από δήλωσή του περί μη υπάρξεως κωλύματος, ενώ με βάση τον ισχύοντα μέχρι σήμερα Ν. 3588/2007, ο σύνδικος οριζόταν απευθείας με την απόφαση του πτωχευτικού Δικαστηρίου, χωρίς προηγούμενη από μέρους του αποδοχή του διορισμού του. 

5. Προβλέπεται ότι όταν η αίτηση πτώχευσης υποβάλλεται από πιστωτή ή πιστωτές του οφειλέτη, οι οποίοι εκπροσωπούν το 30% τουλάχιστον του συνόλου των απαιτήσεων σε βάρος του οφειλέτη- στους οποίους περιλαμβάνονται ενέγγυοι πιστωτές που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 20% των ενέγγυων- μπορεί να περιέχει αίτημα για εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής με τη διαδικασία των άρθρων 157 επόμενα του Νόμου («Η εκκαθάριση της περιουσίας του οφειλέτη και διανομή προς πιστωτές»). Στην περίπτωση αυτή, εφόσον πιθανολογείται από το δικαστήριο ότι θα βελτιωθεί η ανάκτηση των πιστωτών, το πτωχευτικό δικαστήριο με την απόφασή του αποφαίνεται περί της εκποίησης των κατ’ ιδίαν περιουσιακών στοιχείων ή περί της εκποίησης του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής. Το παρόν εφαρμόζεται εφόσον πρόκειται για επιχείρηση και δεν είναι πτώχευση  μικρού αντικειμένου. 

6. Ρυθμίζονται τα ζητήματα περί δημοσιότητας των αιτήσεων, αποφάσεων και πράξεων που αφορούν την πτώχευση και προβλέπεται ότι κάθε σχετική δημοσίευση, δημοσιοποίηση ή καταχώρηση γίνεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας και για τις επιχειρήσεις επιπροσθέτως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

 7. Η κήρυξη της πτώχευσης προκαλεί την αυτόματη και αζήμια λύση όλων των εκκρεμών και διαρκών συμβάσεων του οφειλέτη την εξηκοστή ημέρα από την κήρυξη της πτώχευσης, εκτός εάν εντός εξήντα ημερών ο σύνδικος κρίνει ότι εξυπηρετούν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών της πτώχευσης ή την βελτίωση της αξίας ρευστοποίησης στοιχείων του ενεργητικού, ενώ με βάση τον ισχύοντα μέχρι σήμερα Ν. 3588/2007, οι κατά την κήρυξη της πτώχευσης εκκρεμείς αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, στις οποίες συμβαλλόμενος ήταν ο οφειλέτης, διατηρούσαν την ισχύ τους. (σ.σ. με την προϋπόθεση της απουσίας σχετικού συμβατικού όρου αυτόματης καταγγελίας σε περίπτωση πτώχευσης, όρος ιδιαίτερα συχνός σε συμβάσεις μεσαίου ή μεγάλου αντικειμένου). 

8. Ειδικά ως προς τις συμβάσεις εργασίας, εντός εξήντα ημερών από την κήρυξη της πτώχευσης, ο σύνδικος μπορεί να αιτηθεί τη συνέχιση μέσω κατάρτισης νέων συμβάσεων με τους εργαζόμενους με τους ίδιους όρους συμβάσεων που ίσχυαν πριν την κήρυξη της πτώχευσης, κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον εισηγητή και τη συνέλευση πιστωτών, εν αντιθέσει με τον ισχύοντα μέχρι σήμερα Ν. 3588/2007, σύμφωνα με τον οποίο με την κήρυξη της πτώχευσης δε λυόταν αυτοδικαίως η σύμβαση εργασίας, τουναντίον ο σύνδικος είχε τη δυνατότητα να προβεί σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Διευκρινίζεται ότι η λύση των συμβάσεων εργασίας ισοδυναμεί ως προς τα δικαιώματα των εργαζομένων για αποζημίωση με καταγγελία του εργοδότη. 

9. Κατ΄ εξαίρεση, εάν η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση προβλέπει την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής, δεν τυγχάνουν εφαρμογής τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα (υπ’ αριθ. 7 και 8) αναφορικά με τις εκκρεμείς συμβάσεις και τις συμβάσεις εργασίας, τουναντίον ο σύνδικος έχει το δικαίωμα επιλογής για τη συνέχιση ή όχι αυτών. 

10. Ορίζεται ρητά ότι η πτώχευση δεν είναι λόγος στέρησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος του οφειλέτη- φυσικού προσώπου. 

11. Στην πτωχευτική περιουσία ανήκει το μέρος του ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτηφυσικού προσώπου  αφαιρουμένων των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, (όπως αυτές προσδιορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 73 ν. 4389/2016), ή του δωδεκαπλάσιουτου ακατάσχετουως αυτό ορίζεται στο Νόμο, όποιο είναι υψηλότερο εκ των δύο, ενώ υπό τις προβλεπόμενες στο Νόμο προϋποθέσεις τα ετήσια εισοδήματα του οφειλέτη δύνανται να εξαιρούνται από την πτωχευτική περιουσία. 

12. Από την κήρυξη της πτώχευσης αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα των πτωχευτικών πιστωτών κατά του οφειλέτη προς ικανοποίηση ή εκπλήρωση πτωχευτικών απαιτήσεών τους. Ειδικά δε, σε περίπτωση κατάσχεσης εις χείρας τρίτου πριν από την κήρυξη της πτώχευσης, η πτώχευση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του κατασχόντος επί μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη που εκχωρήθηκαν αναγκαστικά με την κατάσχεση, αλλά δεν έχουν ακόμα γεννηθεί. Παράλληλα δε προβλέπεται ότι τα διασφαλιστικάμέτρα των παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013 που λήφθηκαν πριν την κήρυξη της πτώχευσης ή λαμβάνονται μετά την κήρυξη της πτώχευσης αναστέλλονται κατά το μέρος που αφορούν τον οφειλέτη μέχρι ανακλήσεως της απόφασης πτώχευσης ή περάτωσης της πτώχευσης ή παύσης των εργασιών της. Σε περίπτωση που στην πτωχευτική απόφαση προβλέπεται η εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής και εφόσον το περιουσιακό στοιχείο επί του οποίου έχει παραχωρηθεί ασφάλεια αποτελεί μέρος του υπό εκποίηση περιουσιακού συνόλου, η αναστολή ισχύει από την έναρξη της πτώχευσης και για τους ενέγγυους πιστωτές. 

13. Η αναγγελία απαίτησης πιστωτή γίνεται πλέον στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας και όχι όπως μέχρι πρότινος στο γραμματέα των πτωχεύσεων.

 14. Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής ο σύνδικος προβαίνει αμελλητί στη ρευστοποίηση του ενεργητικού της περιουσίας του οφειλέτη, αποσυνδέοντας πλέον τη ρευστοποίηση του ενεργητικού από την επαλήθευση των πιστώσεων που ίσχυε μέχρι τώρα. 

15. Προβλέπονται δύο εναλλακτικές μορφές πτωχευτικής εκκαθάρισης: α) η εκκαθάριση των στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας κατ’ ιδίαν ήτοι μέσω της εκποίησης του Κεφαλαίου Γ’ – μέσω δημοσιοποίησης σχετικής διακήρυξης περί διενέργειας  πλειστηριασμού με τιμή πρώτης προσφοράς ή β) η εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής.

Το αίτημα για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής υποβάλλεται ως μέρος της αίτησης ή με πρόσθετη παρέμβαση κατά την εκδίκασή της και αποφασίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο κατά την κήρυξη της πτώχευσης σύμφωνα με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα (βλ. υπ’ αριθμ 5).Ειδικότερα: Εισάγεται ως εναλλακτική διαδικασία εκποίησης της πτωχευτικής περιουσίας, η ταχεία εκκαθαριστική διαδικασία του Νόμου Δένδια (4307/2014), ο οποίος καταργείται και πλέον ενσωματώνονται στον Πτωχευτικό Κώδικα οι ρυθμίσεις του άρθρου 73 ν. 4307/2014, με τις αναγκαίες προσαρμογές, οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι εξής: (α) Για τη διενέργεια του πλειστηριασμού προσλαμβάνεται συμβολαιογράφος, (β) Ο διαγωνισμός λαμβάνει χώρα ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας e-auction χωρίς να τίθεται τιμή πρώτης προσφοράς, (γ) Μέσα σε ένα μήνα από τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό συνέρχεται αμελλητί συνέλευση των πιστωτών η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει τη συναλλαγή. Η συνέλευση των πιστωτών μπορεί ωστόσο να εγκρίνει τη συναλλαγή υπό τον όρο βελτίωσης της προσφοράς ως προς το ύψος του προσφερόμενου τιμήματος, οπότε ο πλειοδότης υποχρεούται να υποβάλει τη νέα βελτιωμένη  προσφορά εντός δέκα ημερών από την πρόσκληση του συνδίκου.

16. Ως προς τη διανομή του πλειστηριάσματος και την κατάταξη των πιστωτών καταργούνται  τα άρθρα 154 - 156Α του ισχύοντος μέχρι σήμερα Ν. 3588/2007 και πλέον προβλέπεται ότι η κατάταξη των πιστωτών γίνεται κατά αναλογική εφαρμογή των άρθρων 975 ως 978 ΚΠΟΛΔ με τις ακόλουθες τροποποιήσεις. Ειδικότερα διαφοροποιήσεις προβλέπονται ως προς τη διατήρηση του γενικού προνομίου των χρηματοδοτήσεων και λοιπών παροχών στο πλαίσιο συμφωνίας εξυγίανσης ή διαπραγμάτευσης για την επίτευξη τέτοιας συμφωνίας.

 17. Προβλέπεται ότι για την κάλυψη των πάσης φύσης δαπανών και εξόδων της πτώχευσης και εφόσον προηγουμένως λάβει σχετική έγκριση της συνέλευσης των πιστωτών, ο σύνδικος δύναται να λάβει χρηματοδότηση που αποτελεί ομαδικό πίστωμα.

18. Προβλέπεται η αυτοδίκαιη απαλλαγή του οφειλέτη-φυσικού προσώπου από κάθε οφειλή του προς τους πτωχευτικούς πιστωτές, μετά την πάροδο τριών ετών από την κήρυξή της πτώχευσης ή την καταχώρηση (του ονόματός του) στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας ή ακόμα και ταχύτερα, μετά την πάροδο ενός έτους από την κήρυξη της πτώχευσης υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Νόμο (με ειδική ρύθμιση για την περίπτωση δεύτερης απαλλαγής εντός πενταετίας). Σε περίπτωση που συντρέχει λόγος να μην απαλλαγεί ο οφειλέτης, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει κατά της απαλλαγής. 

19. Ο οφειλέτης δεν απαλλάσσεται από οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την υποβολή της αίτησης πτώχευσης (σε περίπτωση χρεών προς το Δημόσιο κρίσιμος χρόνος είναι ο χρόνος στον οποίο ανάγεται η υποχρέωση και όχι ο χρόνος δημιουργίας του νόμιμου τίτλου) και οφειλές από δόλο ή βαρεία αμέλεια που προκάλεσε θάνατο ή σωματική βλάβη προσώπου, οφειλές από τα αδικήματα του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) και οφειλές διατροφής, ενώ παράλληλα προβλέπεται στο Νόμο και η δυνατότητα ανατροπής της απαλλαγής εν όλω ή εν μέρει και καθορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις. 

20. Προβλέπεται υπό προϋποθέσεις η απαλλαγή εκπροσώπων νομικού προσώπου ή διοικούντων αυτό από κάθε ευθύνη για οφειλές του οφειλέτη – νομικού προσώπου που προέκυψαν εντός της ύποπτης περιόδου ή και στη διάρκεια των  τριάντα έξι (36) μηνών που προηγήθηκαν αυτής. Η απαλλαγή επέρχεται με την πάροδο τριάντα έξι (36) μηνών από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης ή με την παρέλευση είκοσι τεσσάρων  (24) μηνών από την κήρυξή της πτώχευσης ή την καταχώρηση της επωνυμίας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, όποιο από τα δύο προηγηθεί χρονικά, εκτός εάν υποβληθεί προσφυγή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος κατά της απαλλαγής του. 

21. Η απαλλαγή του οφειλέτη ή του εκπροσώπου του (σε περίπτωση νομικού προσώπου) από τα χρέη, δεν θίγει με οποιονδήποτε τρόπο τη συνέχιση της διαδικασίας ρευστοποίησης και διανομής των στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας και τα δικαιώματα των πιστωτών επ΄ αυτών.

Στόχοι 

Μέσω των ανωτέρω προβλεπόμενων στο Δεύτερο βιβλίο του Νόμου διαδικασιών και των ασφαλώς ρηξικέλευθων για τα ελληνικά δεδομένα ρυθμίσεων, επιταχύνεται η ρευστοποίηση, ενισχύεται ο ρόλος των πιστωτών, καθιερώνεται η χρήση ενός ηλεκτρονικού μητρώου για όλες τις ανακοινώσεις, τις επικοινωνίες και τα διαδικαστικά βήματα καταχωρήσεων, προβλέπεται η πτώχευση φυσικών προσώπων και η ταυτόχρονη απαλλαγή τους από τα χρέη, γεγονότα που εν τέλει καθιστούν τη διαδικασία της πτώχευσης απλούστερη, πιο διαφανή και αποτελεσματική.

Ωστόσο οι περιορισμοί στην πρόβλεψη περί απαλλαγής των οφειλετών και των εκπροσώπων των νομικών προσώπων από τα χρέη, δημιουργεί αρκετούς προβληματισμούς καθότι αφενός ένα σημαντικό ποσοστό των οφειλετών είτε έχει καταδικαστεί για το αδίκημα της φοροδιαφυγής είτε εκκρεμεί σε βάρος του ποινική δίωξη γι’ αυτό, ενώ αναφορικά με την απαλλαγή των εκπροσώπων των νομικών προσώπων για τα χρέη του νομικού προσώπου, αυτή δίδεται για πολύ περιορισμένη χρονική περίοδο, δεδομένου του γεγονότος ότι μία εταιρεία πτωχεύει για συσσωρευμένα χρέη πολλών ετών για τα οποία ωστόσο δε προβλέπεται στο νόμο ουδεμία σχετική απαλλαγή. 

Τέλος, με τη δυνατότητα  υπόδειξης συνδίκου από τον αιτούντα, επιδιώκεται η επιτάχυνση της ανάληψης του έργου του συνδίκου και η αποφυγή της αποποίησης του διορισμού του που συχνά παρατηρείται στην πράξη και δημιουργεί εμπλοκή στην εξέλιξη της διαδικασίας αλλά και επιβάρυνση των δικαστηρίων που καλούνται να προβούν σε νέο διορισμό.  

*Το παρόν αποτελεί  ένα από τα τρία alerts που αναφέρονται στο πλαίσιο του Νόμου 4738/2020 με τίτλο «Ρύθμιση Οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις». Ίδετε σχετικά και alerts με θέμα «Διαχειριστές Αφερεγγυότητας»  και  «Εξυγίανση Εταιρειών».

Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία

Η Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες είναι μέλος του δικτύου EY Law με παρουσία σε 83 χώρες παγκοσμίως και αποτελείται από δυναμικό 2.200+ συνεργατών.

Πιο συγκεκριμένα, είμαστε μία ανεξάρτητη δικηγορική εταιρεία η οποία αποτελείται και στελεχώνεται από 25 δικηγόρους. Η Εταιρεία μας παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα ευρύ πλαίσιο εμπορικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Ιδιαίτερα στη γεωγραφική μας περιφέρεια, έχουμε διαρκή συνεργασία με τις αντίστοιχες δικηγορικές εταιρείες συνεργαζόμενες με την EY, προκειμένου να προσφέρουμε με επαγγελματισμό και συνέπεια υπηρεσίες στους πελάτες μας με διασυνοριακές συναλλαγές.

Η εμπειρία μας, μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας και να τους προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που λαμβάνουν υπόψιν τους τομείς της λογιστικής, της φορολογίας και των χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η πρακτική που υιοθετείται από τη Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες είναι η έμφαση στην εξεύρεση λύσεων. Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας προκειμένου να υιοθετήσουμε καινοτόμους και πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των θεμάτων που τους απασχολούν. Βασική προτεραιότητά μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους. Η πείρα, η αφοσίωση και ο ενθουσιασμός που μας διακρίνει έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ισχυρού πελατολογίου στο οποίο περιλαμβάνονται εγχώριες και διεθνείς εισηγμένες εταιρείες, εταιρείες Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.