Μέτρα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη δημόσια διοίκηση – COVID 19

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

30 Μαρ 2020
Θέματα Tax Alerts
Περιοχές Greece

Στα πλαίσια των κυβερνητικών μέτρων και ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, εκδόθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου («ΠΝΠ») της 20.03.2020 (ΦΕΚ Α’ 68) η οποία προβλέπει νέα μέτρα για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Επιπροσθέτως, σχετικές αποφάσεις έχουν λάβει και άλλοι φορείς, όπως ενδεικτικά το Γενικό Εμπορικό Μητρώο («Γ.Ε.ΜΗ») και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών («ΕΕΤ»).

Τα προαναφερθέντα μέτρα και αποφάσεις άπτονται, μεταξύ άλλων, εταιρικών ζητημάτων, σχέσεων επιχειρήσεων και πολιτών με τη δημόσια διοίκηση και τις τράπεζες, ενώ ειδικότερες διατάξεις αφορούν στις μισθώσεις και τη λειτουργία της δικαιοσύνης (δικαστήρια, υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία). Συνοπτικά, οι βασικές διατάξεις αφορούν στα εξής:

A. Εταιρικά Θέματα:

1. Γενικές Συνελεύσεις με τηλεδιάσκεψη

Με το Άρθρο 33 της ΠΝΠ, δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα νομικά πρόσωπα και οντότητες να προβούν σε Γενική Συνέλευση μετόχων ή εταίρων έως και την 30.06.2020 με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της, ανεξαρτήτως του εάν υπάρχει ή όχι σχετική καταστατική πρόβλεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Με την εφαρμογή του έκτακτου αυτού μέτρου διευκολύνεται η λειτουργία των εταιρικών υποθέσεων καθώς δίνεται η δυνατότητα σε εταιρείες, οι οποίες δεν έχουν καταστατική πρόβλεψη για την τηλεδιάσκεψη ή για τις οποίες δεν είναι εφικτή η καθολική γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, να προβούν σε Γενική Συνέλευση κατά αυτό τον τρόπο.

2. Λειτουργία Γ.Ε.ΜΗ. αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα

Η εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με το Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και δη με email, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αντίστοιχη προκαθορισμένη αίτηση στο business portal. Τα κατά τόπο αρμόδια επιμελητήρια έχουν αναρτήσει στις επίσημες ιστοσελίδες τους τις αντίστοιχες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οποίες αποστέλλονται ως επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα αιτήματα των συναλλασσόμενων χωρίς φυσική παρουσία.

Β. Σχέσεις ενδιαφερομένων προσώπων με αρμόδιες αρχές (e-governance)

Το ΜΕΡΟΣ Γ’ της ΠΝΠ επέφερε ρυθμίσεις για τηνψηφιακή λειτουργία και την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της δημοσίας διοίκησης που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην απρόσκοπτη λειτουργία τωνεπιχειρήσεων υπό τις τρέχουσες συνθήκες στα Άρθρα 24 και εξής.

Ειδικότερα, στο άρθρο 24 της ΠΝΠ αναφέρεται ότι πλέον είναι δυνατή η έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης από κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικάή ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου (χρήστης), κατόπιν αυθεντικοποίησης του χρήστη με τους κωδικούς που του έχουν δοθεί από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 27 της ΠΝΠ,παρέχεται η  δυνατότητα ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η αυθεντικοποίηση που παρέχεται έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής ενώ η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης, συνιστώντας την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση έγγραφο βέβαιης χρονολογίας.Σύμφωνα δε με το Άρθρο 28 της ΠΝΠ, πέρα από την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης να αποκτά ηλεκτρονική εξουσιοδότηση (ηοποία ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά το συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο), μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Exousiodotisi».

Επιπλέον, η ΠΝΠ στο Άρθρο 29, ρυθμίζει την  υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στα Κ.Ε.Π. Συγκεκριμένα, κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικάή ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου, μπορεί να υποβάλει αιτήσεις στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και ηλεκτρονικά, είτε μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης (ermis.gov.gr), είτε μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής “e-kep.gov.gr “ της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Το πρόσωπο αυτό δύναται να παραλαμβάνει το αιτούμενο έγγραφο είτε στην ηλεκτρονική του θυρίδα είτε απεσταλμένο στην ταχυδρομική διεύθυνση του χρήστη με τη χρήση ταχυδρομικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ταχυμεταφορών.

Γ. Μισθώσεις:

Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας

Οι επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον COVID-19 απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μισθώματος αποκλειστικά για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020. Τα παραπάνω ισχύουν και γιαμισθώσεις των δικαιούχων επιχειρήσεων χρήσης κινητού ή/και ακινήτου πράγματος, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης (αρ. 2 ΠΝΠ και άρθρο 1 απόφασης υπ’ αριθμ. 13031/Δ1.4551).

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί πως το εν λόγω μέτρο είναι ειδικό και αφορά αποκλειστικά και μόνο προαναφερθείσες κατηγορίες δικαιούχων και δεν επεκτείνεται στις μισθώσεις επιχειρήσεων που έχουν μεν πληγεί από τον COVID-19, η δραστηριότητά τους όμως δεν έχει ανασταλεί. Συγκεκριμένα, στο μέτροεντάσσονται επιχειρήσεις των οποίων  ο κύριος κωδικός δραστηριότητας “ΚΑΔ” εμπεριέχεται στην ΚΥΑ υπ΄αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 21268 (ΦΕΚ B' 1081/28.03.2020).

Δ. Λήψη προληπτικών μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού και στον κλάδο τηςδικαιοσύνης  (Δικαστήρια, Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολογικά Γραφεία)

Με την από 27.03.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚΒ’ 1074/27.03.2020) αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειας έως10.04.2020 της γενικής αναστολής λειτουργίας  όλων των Δικαστηρίων της χώρας, όλων των βαθμίδων (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων), αναστολής των νομίμων και δικαστικών προθεσµιών για την διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η αναστολή, η οποία είχε αρχικά αποφασιστεί έως τις 27.03.2020 δυνάμει της από 15.03.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚΒ’ 864/15.03.2020).

Σημειωτέα τα εξής:

• Από το ανωτέρω πλαίσιο αναστολής εξαιρούνται μόνο όσα ζητήματαέχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. 

• Ειδικότερα, δεν αναστέλλεται η δημοσίευση αποφάσεων (καιπρακτικών επεξεργασίας για το ΣτΕ), επιτρέπεται δε για το ΣτΕ, τα διοικητικά δικαστήρια και το Ελεγκτικό Συνέδριο: α) η εξέταση αιτημάτων έκδοσης προσωρινής διαταγής, β) η εκδίκαση επειγουσών αιτήσεων  παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας και γ) η διενέργεια όλων των διασκέψεων εξ αποστάσεως και μόνο των επειγουσών διασκέψεων με φυσική παρουσία. Στο ΣτΕ επιτρέπεται ακόμα η διενέργεια επεξεργασίας επειγόντων προεδρικών διαταγμάτων.

Επιπρόσθετα, αναφορικά με τα Διοικητικά Δικαστήρια, κατ’ εξαίρεση: α) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αιτήσεις ανάκλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3-6 του ν.3386/2005 (Α΄212),β) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄42) κατά των προβλεπόμενων από την παρ. 2 του ίδιου άρθρου μέτρων, ενώ στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατ’ εξαίρεση της γενικευμένης αναστολής, διενεργούνται οι εργασίες των Κλιμακίων προσυμβατικού ελέγχου, του VI Τμήματος και του Τμήματος Μείζονος – Επταμελούς Σύνθεσης αποκλειστικά για επείγουσες υποθέσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος.Στα Πολιτικά Δικαστήρια επιτρέπεται η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως την συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας.

Τέλος για τα Ποινικά Δικαστήρια εξαιρούνται της αναστολής:

α) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας, β) η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις κατωτέρω περιπτώσεις γ’ και δ’ καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια της Χώρας προβλέπεται τέτοια κλήρωση, γ) η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης και δ) οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.

Τέλος, από την γενικευμένη προσπάθεια αντιμετώπισης της κατάστασης επηρεάζονται και τα υποθηκοφυλακεία καικτηματολογικά γραφεία της χώρας, στα οποία σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ (Δ1α/19.03.2020 ΦΕΚ Β 936) επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 20.03.2020 έως και 02.04.2020. Συνακόλουθα αναστέλλονται οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων, κάθε προθεσμία σχετική με τη μεταγραφή, εγγραφή, καταχώριση αιτήσεων και πράξεων ή τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων και η παραγραφή κάθε συναφούς αξιώσεως. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται μόνο οι διοικητικές λειτουργίες.

1.https://www.minfin.gr/web/guest/deltia-typou/-/asset_publisher/4kjvD0lBldee/content/ypologizetai-oti-perilambanontai-peri-tis-440-000-idiotikes-epicheireseis-me-1-ekatommyrio-ergazomenous-kai-meniaio-tziro-peri-ta-6-5-dis-euro-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.minfin.gr%2Fweb%2Fguest%2Fdeltia-typou%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4kjvD0lBldee%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id% 3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες, 

Δικηγορική Εταιρεία

Η Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες είναι μέλος ενός Εξειδικευμένου Νομικού Δικτύου (EY Law) το οποίο λειτουργεί σε 80+ χώρες παγκοσμίως και αποτελείται από δυναμικό 2000 συνεργατών.

Πιο συγκεκριμένα, είμαστε μία ανεξάρτητη δικηγορική εταιρεία η οποία αποτελείται από 25 δικηγόρους. Η Εταιρεία μας παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα ευρύ πλαίσιο εμπορικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Ιδιαίτερα στη γεωγραφική μας περιφέρεια, έχουμε διαρκή συνεργασία με τις αντίστοιχες δικηγορικές εταιρείες συνεργαζόμενες με την EY, προκειμένου να προσφέρουμε 

με επαγγελματισμό και συνέπεια υπηρεσίες στους πελάτες μας με διασυνοριακές συναλλαγές.

Η εμπειρία μας, μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας και να τους προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που λαμβάνουν

υπόψιν τους τομείς της λογιστικής, της φορολογίας και των χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η πρακτική που υιοθετείται από τη Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες είναι η έμφαση στην εξεύρεση λύσεων. Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας προκειμένου να υιοθετήσουμε καινοτόμους και πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των θεμάτων που τους απασχολούν. Βασική προτεραιότητά μας είναι να

βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους. Η πείρα, η αφοσίωση και ο ενθουσιασμός που μας διακρίνει έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ισχυρού πελατολογίου στο οποίο περιλαμβάνονται εγχώριες και διεθνείς εισηγμένες εταιρείες, εταιρείες Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Για περαιτέρω ενημέρωση και συμβουλές σχετικά, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους:

Ειρηνικό Πλατή 

Partner

Λία Βιτζηλαίου 

Manager

στη δικηγορική εταιρεία

Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες