Tax Alert

Μείωση συντελεστών Φ.Π.Α. και λοιπές πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία Φ.Π.Α.

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

5 Μαΐ 2019
Θέματα Tax Alerts
Περιοχές Greece

Με τους πρόσφατους Νόμους 4611/2019, 4607/2019 και 4591/2019 επήλθαν αλλαγές στον Κώδικα ΦΠΑ και πιο συγκεκριμένα στο Παράρτημα ΙΙΙ για την επέκταση εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α, στο φορολογικό χειρισμό των κουπονιών, την εφαρμογή του κανόνα χρήσης και εκμετάλλευσης στη βραχυχρόνια μίσθωση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, καθώς και στον καθορισμό του τόπου παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών όταν λήπτες είναι φυσικά πρόσωπα, μη υποκείμενοι στο φόρο.

Α. Αντικατάσταση από 20.05.2019 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

 • Είδη λαδιών
 • Παρασκευάσματα κρεάτων και ψαριών
 • Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα
 • Κακάο και παρασκευάσματα αυτού
 • Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους ή το γάλα
 • Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων, καθώς και οι χυμοί φρούτων και λαχανικών
 • Καφές, τσάι, παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά και υποκατάστατα του καφέ
 • Ζύμες, παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες, παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς, παγωτά, ξύδι και αλάτι

Υπηρεσίες που μετατάσσονται στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 13%

 • Υπηρεσίες εστίασης που παρέχονται από εστιατόρια, ψητοπωλεία, οινομαγειρεία, καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία και λοιπές συναφείς προς αυτές επιχειρήσεις (πλην των κέντρων διασκέδασης). Πιο συγκεκριμένα, στο μειωμένο συντελεστή υπάγεται η παράδοση φαγητού, έτοιμων γευμάτων και γλυκών είτε καταναλώνονται στα καταστήματα είτε παραδίδονται σε πακέτο, καθώς και το νερό.
 • Από το κείμενο της Εγκυκλίου Ε. 2083/2019, προκύπτει ότι η επιτόπια κατανάλωση καθώς και η παράδοση σε πακέτο αλκοολούχων και μη ποτών, καφέ και ροφημάτων υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ. Από την άλλη, η επιτόπια κατανάλωση τυποποιημένων και μη χυμών υπάγεται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. ενώ η παράδοσή τους σε πακέτο στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α.
 • Η ενιαία τιμή διαμονής με πρωινό υπάγεται στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α.13%, ενώ στη διαμονή με ημιδιατροφή, με πλήρη διατροφή και στο σύστημα all inclusive, η ενιαία τιμή υπάγεται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. σε ποσοστό 10%,15% και 25% αντίστοιχα.
 • Παροχή υπηρεσιών από οικοτροφεία, δομές για άτομα με ειδικές ανάγκες και δομές που παρέχουν κατάλυμα σε άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών.

Αγαθά που μετατάσσονται στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6%

 • Η παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και η θέρμανση μέσω δικτύου (τηλεθέρμανση).

Έναρξη ισχύος των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α.

 • Σύμφωνα με την Εγκύκλιο Ε.2083/2019, οι νέοι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. εφαρμόζονται ως ακολούθως:
 • Στα παραστατικά πωλήσεων αγαθών που εκδίδονται από 20.05.2019 κι εφεξής, ανεξάρτητα εάν οι συναλλαγές που αυτά αφορούν πραγματοποιήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο.
 • Στα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται από 20.5.2019 κι εφεξής που αφορούν σε εκπτώσεις, επιστροφές πωληθέντων αγαθών ή/και λοιπές διαφορές, που επηρεάζουν την αξία ή το περιεχόμενο του αρχικού τιμολογίου.
 • Στα παραστατικά παροχής υπηρεσιών που εκδίδονται από 20.5.2019 κι εφεξής, είτε πρόκειται για συνεχιζόμενη υπηρεσία που ολοκληρώθηκε μετά την 20.05.2019 είτε για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν πριν την 20.05.2019 χωρίς να έχει εκδοθεί το σχετικό παραστατικό.

Β. Εναρμόνιση του Κώδικα ΦΠΑ με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το φορολογικό χειρισμό των «κουπονιών»
(«vouchers» – άρθρο 9, Ν. 4607/2019)

 • Με την παράγραφο 1α του άρθρου 9 του Ν. 4607/2019 «Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα
  Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016,

ΙV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 65/24-042019), προστέθηκε το άρθρο 12α στον Κώδικα Φ.Π.Α., βάσει του οποίου από 1.1.2019 τα «κουπόνια» σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή γίνονται αποδεκτά ως μέσο ανταλλάγματος έναντι παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.

 • Τα αγαθά που θα παραδοθούν ή οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή οι ταυτότητες των ενδεχόµενων προµηθευτών αναγράφονται είτε στο ίδιο το «κουπόνι» είτε στη σχετική τεκµηρίωση, συµπεριλαµβανοµένων των όρων και προϋποθέσεων χρήσης αυτού.
 • Τα «κουπόνια» διακρίνονται σε «κουπόνια συγκεκριμένου σκοπού», όταν ο τόπος παράδοσης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών που αφορούν και ο Φ.Π.Α. που οφείλεται για τα εν λόγω αγαθά ή υπηρεσίες είναι γνωστά κατά το χρόνο έκδοσής τους και σε «κουπόνια πολλαπλών σκοπών», όταν πρόκειται για «κουπόνια» διαφορετικά από το «κουπόνια συγκεκριμένου σκοπού».
 • Σύμφωνα με το κείμενο της Οδηγίας, τα εισιτήρια μέσων μεταφοράς, εισόδου σε κινηματογράφους και μουσεία, τα γραμματόσημα, καθώς και τα μέσα που παρέχουν απλά δικαίωμα έκπτωσης στον κάτοχό τους κι όχι δικαίωμα αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών δε συνιστούν «κουπόνια».
 • Η ουσιώδης διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών (συγκεκριμένου σκοπού και πολλαπλών σκοπών) έγκειται στον τρόπο φορολόγησής τους. Πιο συγκεκριμένα, στα «κουπόνια συγκεκριμένου σκοπού», φορολογητέο γεγονός συνιστά η μεταβίβαση / διανομή τους κι όχι η μετέπειτα παράδοση αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Αντίθετα, στα «κουπόνια πολλαπλών σκοπών», ο Φ.Π.Α. οφείλεται κατά το χρόνο εξαργύρωσής τους οπότε συντελείται η πραγματική παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών, ενώ κάθε προηγούμενη μεταβίβασή τους δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.
 • Υπηρεσίες μεσολάβησης στη διανομή των «κουπονιών» που παρέχουν υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα υπόκεινται σε Φ.Π.Α.

Γ. Εφαρμογή του κανόνα χρήσης και εκμετάλλευσης στη βραχυχρόνια μίσθωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (άρθρο 49, Ν.4607/2019)

 • Με το άρθρο 49 του Ν. 4607/2019 αντικαταστάθηκε η περ. β’ της παρ.15 του άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α., βάσει της οποίας στις περιπτώσεις βραχυχρόνιας µίσθωσης επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής (δηλαδή, διάρκειας κάτω των 90 ηµερών), τα οποία τίθενται στη διάθεση του (υποκειμένου ή µη στο Φ.Π.Α.) πελάτη στην Ελλάδα, δεν οφείλεται Φ.Π.Α. κατά το µέρος που τα πλοία αυτά χρησιμοποιούνται εκτός της Ένωσης.
 • Η συγκεκριμένη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου η Ελλάδα να συμμορφωθεί με τη σχετική παράβαση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλόγισε σε βάρος της (Απόφαση 2017/2143) και να εφαρμόσει πλέον ενιαίο φορολογικό χειρισμό στις ναυλώσεις πλοίων αναψυχής κατά το μέρος που τα εν λόγω πλοία χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα.
 • Τα σχετικά κριτήρια χρήσης και εκμετάλλευσης και ο τρόπος απόδειξης της πλήρωσης αυτών θα καθοριστούν με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Δ. Νέος κανόνας περί προσδιορισμού του τόπου φορολόγησης των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε λήπτες φυσικά πρόσωπα
(άρθρο 15 παρ. 1 Ν. 4591/2019)

 • Με την παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4591/2019 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017» (ΦΕΚ Α' 19/12-02-2019 και Α' 47/13-03-2019)

επέρχονται τροποποιήσεις στην παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. που αφορούν στον προσδιορισμό του τόπου παροχής ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών, στην περίπτωση που οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε φυσικά πρόσωπα/μη υποκείμενους στο φόρο λήπτες.

 • Πιο συγκεκριμένα, από 01.01.2019, ο τόπος παροχής των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών εξακολουθεί να θεωρείται ότι βρίσκεται στον τόπο του μη υποκείμενου στο φόρο λήπτη/φυσικού προσώπου, εκτός αν συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • ο παρέχων την υπηρεσία έχει την εγκατάστασή του ή, ελλείψει εγκατάστασης, την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του μόνο σε ένα κράτος μέλος,
 • οι υπηρεσίες παρέχονται σε μη υποκείμενους στο φόρο λήπτες/φυσικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένοι, έχουν τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος και
 • η συνολική αξία, χωρίς ΦΠΑ, των παροχών αυτών δεν υπερβαίνει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ημερολογιακού έτους το ποσό των ΕΥΡΩ 10.000, ούτε υπερέβη το ποσό αυτό κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.
 • Στην περίπτωση που οι ανωτέρω όροι πληρούνται σωρευτικά, ο τόπος παροχής είναι υποχρεωτικά ο τόπος εγκατάστασης του παρέχοντος τις υπηρεσίες αυτές, εκτός εάν ο παρέχων επιλέξει οι υπηρεσίες του να υπάγονται σε Φ.Π.Α. στον τόπο όπου είναι εγκατεστημένα οι λήπτες φυσικά πρόσωπα αυτών.
 • Σύμφωνα με τη σχετικά εκδοθείσα ερμηνευτική Εγκύκλιο 2049/2019, η άσκηση του δικαιώματος επιλογής της φορολόγησης ασκείται με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ. Η επιλογή αυτή δεσμεύει την επιχείρηση τουλάχιστον για δύο πλήρη ημερολογιακά έτη.

Πατήστε εδώ για να δείτε το alert σε pdf

Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία

Η Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες είναι μέλος ενός Εξειδικευμένου Νομικού Δικτύου (EY Law) το οποίο λειτουργεί σε 62 χώρες παγκοσμίως και αποτελείται από δυναμικό 1400 συνεργατών.

Πιο συγκεκριμένα, είμαστε μία ανεξάρτητη δικηγορική εταιρεία η οποία αποτελείται από 15 δικηγόρους.

Η Εταιρεία μας παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα ευρύ πλαίσιο εμπορικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή υψηλής ποιότητας νομικών υπηρεσιών δίνοντας έμφαση στο συμφέρον και τις ανάγκες των πελατών μας, ανεξαρτήτως γεωγραφικών ή πολιτισμικών διαφοροποιήσεων.

Ιδιαίτερα στη γεωγραφική μας περιφέρεια, έχουμε διαρκή συνεργασία με τις αντίστοιχες δικηγορικές εταιρείες συνεργαζόμενες με την EY, προκειμένου να προσφέρουμε με επαγγελματισμό και συνέπεια υπηρεσίες στους πελάτες μας με διασυνοριακές συναλλαγές.

Η εμπειρία μας, μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας και να τους προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που λαμβάνουν υπόψιν τους τομείς της λογιστικής, της φορολογίας και των χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η πρακτική που υιοθετείται από τη Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες είναι η έμφαση στην εξεύρεση λύσεων. Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας προκειμένου να υιοθετήσουμε καινοτόμους και πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των θεμάτων που τους απασχολούν. Βασική προτεραιότητά μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους. Η πείρα, η αφοσίωση και ο ενθουσιασμός που μας διακρίνει έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ισχυρού πελατολογίου στο οποίο περιλαμβάνονται εγχώριες και διεθνείς εισηγμένες εταιρείες, εταιρείες Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

© 2017
Αll rights reserved

H Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες συνεργάζεται με την ΕΥ.
Εταίροι: Ε. Πλατής και Α. Αναστασιάδης
Ο αριθμός μητρώου της Δικηγορικής Εταιρείας είναι 80240.

Συγκεντρωτικός κατάλογος με όλους τους συνεργάτες μας αποστέλλεται κατόπιν σχετικού αιτήματος. H παρούσα έκδοση περιέχει πληροφορίες σε περιληπτική μορφή και κατά συνέπεια προορίζεται μόνο για γενική πληροφόρηση και καθοδήγηση. Δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο μιας λεπτομερούς έρευνας ή της άσκησης επαγγελματικής κρίσης. Ούτε η EYGM Limited, αλλά ούτε κάποιο άλλο μέλος του παγκόσμιου οργανισμού της EY αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σε οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ή απέχει από κάποια ενέργεια, ως αποτέλεσμα χρήσης οποιουδήποτε υλικού αυτής της έκδοσης. Για οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να απευθύνεστε στον κατάλληλο σύμβουλο.