law alert ergani ii

Τροποποίηση ψηφιακών διαδικασιών ενημέρωσης ΕΡΓΑΝΗ: Χρονικά όρια εργασίας Ενσωμάτωση Οδηγίας ΕΕ 2019/1152: Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας Επιδόματα προϋπηρεσίας

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

10 Οκτ 2023
Θέματα Tax Alerts
Κατηγορίες Tax

Επιπλέον υλικό

  • Τροποιποίηση ψηφιακών διαδικασιών ενημέρωσης ΕΡΓΑΝΗ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 158/26.09.2023 ο Ν. 5053/2023 ο οποίος εισάγει απλοποιήσεις διαδικασιών στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ)  και ενσωματώνει την οδηγία (ΕΕ) 2019/ 1152 για διαφανείς και προβλέψιμους όρους. Οι νομοθετικές προβλέψεις περιέχουν ενδεικτικά τα εξής:

Νέες ψηφιακές διαδικασίες ενημέρωσης ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

1.Προβλέπεται η ενεργοποίηση διαδικασίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ σύμφωνα με την οποία οι εργοδότες τόσο πριν την πρόσληψη, όσο και πριν κάθε μεταβολή όρων της εργασιακής σχέσης θα αναρτούν σε αυτό τους βασικούς όρους εργασίας και ατομικής σύμβασης εργασίας. Για την ισχύ των βασικών όρων εργασίας και για την ανάρτηση της ατομικής σύμβασης εργασίας απαιτείται η συνυπογραφή αυτών από τον εργαζόμενο ιδιοχείρως ή με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή με ψηφιακή βεβαίωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr ΕΨΠ) ή με αποδοχή αυτών από τον εργαζόμενο μέσω του πληροφοριακού συστήματος «MyErgani».

2. Οι εργοδότες, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας, έχουν τη δυνατότητα να μην καταχωρίζουν στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ τις αλλαγές την τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή την υπερωριακή απασχόληση πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους. Ωστόσο, εάν σε περίπτωση ελέγχου από τα αρμόδια όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, η σήμανση της ψηφιακής κάρτας εργασίας δεν ταυτοποιείται με την πραγματική απασχόληση, επιβάλλεται στον εργοδότη
€10.500 ανά εργαζόμενο.

3. Η αυθαίρετη αποχή του εργαζομένου από την εργασία του για διάστημα μεγαλύτερο των 5 συναπτών εργάσιμων ημερών μπορεί να θεωρηθεί ως οικειοθελής αποχώρηση, εφόσον προηγουμένως έχει παρέλθει επιπλέον χρονικό διάστημα 5 συναπτών εργάσιμων ημερών από την υποχρεωτική όχλησή του από τον εργοδότη του, η οποία αναρτάται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο γραπτό τρόπο. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης υποχρεούται, την επόμενη εργάσιμη ημέρα της λήξης του δεύτερου πενθημέρου, να αναγγείλει την οικειοθελή αποχώρηση του εργαζομένου στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, χωρίς να απαιτείται η υπογραφή του εργαζομένου. Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, η σύμβαση εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία με την πρωτοβουλία του εργοδότη.

Χρονικά όρια εργασίας

1. Επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών καθώς και επιχειρήσεις που δεν είναι από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας, αλλά είναι δυνατόν να λειτουργούν κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Σάββατο 24 ώρες, με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών, και στις οποίες οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επιτρέπεται να απασχολούν τους  εργαζόμενους αυτούς κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας.
Η απασχόληση των εργαζομένων, κατά την 6η ημέρα, δεν δύναται να υπερβαίνει τις 8 ώρες και αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, προσαυξημένο κατά 40%.

2. Είναι πλέον δυνατή η εφαρμογή συστήματος διευθέτησης χρόνου εργασίας μετά από πρωτοβουλία του εργοδότης και σε συνέχεια συμφωνίας εργοδότη και εργαζόμενου και προβλέπεται ότι απαγορεύεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας για τον λόγο ότι ο εργαζόμενος δεν συναίνεσε σε πρόταση του εργοδότη προς εφαρμογή συστήματος διευθέτησης του χρόνου εργασίας.

3. Δίδεται η δυνατότητα παράλληλης απασχόλησης σε δεύτερο εργοδότη και δεν επιτρέπεται να συνάπτονται με τις οποίες ο εργαζόμενος απαγορεύεται να παρέχει εργασία σε άλλους εργοδότες εκτός του ωραρίου εργασίας, εκτός αν δικαιολογούνται από αντικειμενικούς λόγους, όπως η υγεία και η ασφάλεια, η προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου, η εργασία σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ή η αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων. Σε αυτή την περίπτωση προσαυξάνονται οι μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές του εργαζομένου αντίστοιχα.

Ενσωμάτωση Οδηγίας ΕΕ 2019/1152: Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας

1. Ο εργοδότης και ο εργαζόμενος μπορούν, κατά τη σύναψη σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, να συμφωνήσουν δοκιμαστική περίοδο χρονικού διαστήματος έως 6 μηνών. Δοκιμαστική περίοδος μπορεί να συμφωνηθεί και στη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου η οποία  δεν μπορεί να υπερβαίνει το  1/4 της συνολικής περιόδου απασχόλησης, με ανώτατο όριο, σε κάθε περίπτωση, τους 6 μήνες.

2. Επικαιροποιείται ο κατάλογος των βασικών όρων εργασίας για τους οποίους ο εργοδότης έχει υποχρέωση ενημέρωσης προς τον εργαζόμενο.

3. Εισάγονται προβλέψεις για τις συμβάσεις κατά παραγγελία, για την ισχύ των οποίων είναι απαραίτητο να προβλέπεται ένας ελάχιστος αριθμός αμειβομένων ωρών εργασίας, που δεν μπορεί να υπολείπεται του 1/4 του συμφωνημένου συνολικού αριθμού ωρών. Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν από την ανάληψη της εργασίας ο εργοδότης ακυρώσει την ανάθεσή της, ο εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωση που αντιστοιχεί στα ωρομίσθια των ωρών εργασίας που δεν του ανατέθηκαν.

Βασικός μισθός και επιδόματα προϋπηρεσίας

Από την 1.1.2024 αίρεται η αναστολή της ισχύος διατάξεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας.

Από την 1.1.2027, αν το ποσοστό της ανεργίας υπερβεί το 10%, και μέχρι να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του δέκα τοις 10%, αναστέλλεται αυτοδικαίως η ισχύς αυτής της πρόβλεψης.

Προστασία εργαζομένων σε περιπτώσεις φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και έκτακτων καιρικών φαινομένων

Σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή έκτακτων καιρικών φαινομένων, για την αντιμετώπιση των οποίων λαμβάνονται έκτακτα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές, ιδίως μέτρα που αφορούν στην υποχρεωτική εκκένωση ή την προληπτική απομάκρυνση πολιτών από συγκεκριμένες περιοχές, οι εργοδότες των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε αυτές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με αυτά, άλλως αντιμετωπίζουν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.